Regeling vervallen per 02-01-2024

Voorbereidingsbesluit Omgevingsverordening NH2022

Geldend van 01-01-2024 t/m 01-01-2024

Intitulé

Voorbereidingsbesluit Omgevingsverordening NH2022

Provinciale Staten van Noord-Holland;

Gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 11 januari 2022;

Gelet op artikel 4.16, eerste lid, van de Omgevingswet;

Overwegende dat

 • a.

  de Omgevingsverordening NH2022 instructieregels voor een omgevingsplan bevat ter behartiging van provinciale belangen, deels ter vervanging van bestaande rechtstreeks werkende regels in de huidige Omgevingsverordening NH2020; en

 • b.

  het wenselijk is om daarbij voorbeschermingsregels te stellen voor de periode dat de genoemde instructieregels nog niet door de gemeenten zijn verwerkt in het omgevingsplan.

Besluiten vast te stellen:

Voorbereidingsbesluit Omgevingsverordening NH2022

Artikel I Voorbeschermingsregels omgevingsplan

Aan elk omgevingsplan van de gemeenten in Noord-Holland wordt een hoofdstuk toegevoegd, luidende:

Hoofdstuk X Voorbeschermingsregels vanwege provinciale instructieregels

Artikel II Voorbeschermingsregels geitenhouderij

 • 1. Aan het in artikel I genoemde hoofdstuk wordt een afdeling toegevoegd, luidende

 • Afdeling X.1 Geitenhouderij

 • Artikel X.1 Verbod geitenhouderij

  • 1.

   Het is verboden om:

   • a.

    een geitenhouderij , al dan niet als neventak, nieuw te vestigen;

   • b.

    een agrarisch bedrijf geheel of gedeeltelijk te wijzigen naar geitenhouderij , of;

   • c.

    een geitenhouderij uit te breiden door het aantal geiten dat wordt gehouden te vergroten.

 • 2. Het verbod is niet van toepassing voor zover voor een van de genoemde activiteiten vóór 12 december 2018:

  • a.

   een melding voor een milieubelastende activiteit bij het bevoegd gezag is ingediend, of;

  • b.

   een aanvraag voor een omgevingsvergunning bij het bevoegd gezag is ingediend, tenzij de aanvraag ziet op of wordt aangemerkt als een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit.

 • 2. Aan het omgevingsplan wordt het volgende begrip toegevoegd:

 • geitenhouderij : een bedrijf of een onderdeel daarvan waar geiten worden gehouden.

Artikel III Voorbeschermingsregels windenergie

 • 1. Aan het in artikel I genoemde hoofdstuk wordt een afdeling toegevoegd, luidende

 • Afdeling X.2 Windturbines

 • Artikel X.2 Bouwverbod windturbines

  • 1.

   Het is verboden om een of meer windturbines met een rotordiameter van meer dan 5 meter of een ashoogte van meer dan 7 meter te bouwen of op te schalen.

  • 2.

   Het verbod in het eerste lid geldt niet voor windturbines die in overeenstemming zijn met subparagraaf 6.2.3.1 van de Omgevingsverordening NH2022.

  • 3.

   Aan het omgevingsplan wordt het volgende begrip toegevoegd: windturbine: een door wind aangedreven bouwwerk waarmee energie wordt opgewekt, inclusief de bij dit bouwwerk behorende infrastructurele voorzieningen, met uitzonderingen van traditionele windmolens of replica’s hiervan.

Artikel IV Voorbeschermingsregels provinciale monumenten

 • 1.

  Voor zover een omgevingsplan van toepassing is op provinciale monumenten wordt aan het in artikel I genoemde hoofdstuk een afdeling toegevoegd, luidende:

 • Afdeling X.3 Provinciale monument

 • Artikel x1 verboden activiteiten

 • Op de locatie ‘ voorbeschermd provinciaal monument’ is het verboden:

  • a.

   het daar aanwezige monument, zoals omschreven in de bijlage, te beschadigen of te vernielen; of

  • b.

   aan het daar aanwezige monument, zoals omschreven in de bijlage, onderhoud te onthouden dat voor de instandhouding daarvan noodzakelijk is.

 • Artikel x2 Omgevingsvergunningplichtige activiteiten

 • Op de locatie ‘ voorbeschermd provinciaal monument’ is het verboden zonder omgevingsvergunning het daar aanwezige monument, zoals omschreven in de bijlage, te slopen, te verstoren, te verplaatsen of te wijzigen, of te herstellen of te gebruiken waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht.

  Artikel x3 Aanwijzing vergunningsvrije gevallen

  • 1.

   Het verbod, bedoeld in artikel x2, geldt niet voor een activiteit met betrekking tot een monument, voor zover het gaat om:

   • a.

    noodzakelijke reguliere werkzaamheden die zijn gericht op het behoud van de monumentale waarden, als detaillering, profilering, vormgeving, materiaalsoort en kleur niet worden gewijzigd; of

   • b.

    alleen inpandige wijzigingen van een onderdeel van het monument dat uit het oogpunt van monumentenzorg geen waarde heeft;

  • 2.

   Het verbod, bedoeld in artikel x2, geldt niet voor een activiteit met betrekking tot een monument waarvan met name de archeologische waarden redengevend zijn, voor zover het gaat om:

   • a.

    een sondering of grondboring met een boordiameter van niet meer dan 10 cm; of

   • b.

    het dichten van een recent verstoringsgat van niet meer dan 1 m3.

 • Artikel x4 Aanvraagvereisten

  De artikelen 22.287 tot en met 22.294 van de bruidsschat omgevingsplan (aanvraagvereisten) zijn van overeenkomstige toepassing op een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel x2.

  Artikel x5 Beoordelingsregels omgevingsvergunning

  • 1.

   De omgevingsvergunning wordt alleen verleend als de activiteit in overeenstemming is met het belang van de monumentenzorg.

  • 2.

   Bij de beslissing op de aanvraag wordt rekening gehouden met de volgende beginselen:

   • a.

    het voorkomen van ontsiering, beschadiging of sloop van monumenten;

   • b.

    het voorkomen van verplaatsing van monumenten of een deel daarvan, tenzij dit dringend vereist is voor het behoud van die monumenten;

   • c.

    het bevorderen van het gebruik van monumenten, zo nodig door wijziging van die monumenten, rekening houdend met de monumentale waarden; en

   • d.

    het conserveren en in stand houden van monumenten waarvan met name de archeologische waarden redengevend zijn, bij voorkeur in situ.

 • Artikel x6 Voorschriften omgevingsvergunning

  Aan een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel x2 worden de voorschriften verbonden die nodig zijn voor de regel, bedoeld in artikel x5. Daarbij geldt dat:

  • a.

   als het gaat om een omgevingsvergunning die een gedeeltelijke of volledige verplaatsing inhoudt van een monument dat een bouwwerk is, in ieder geval voorschriften aan de omgevingsvergunning worden verbonden over het treffen van voorzorgsmaatregelen voor het demonteren, het overbrengen en de herbouw van dat bouwwerk op de nieuwe locatie;

  • b.

   als het gaat om een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een monument waarvan met name de archeologische waarden redengevend zijn, in het belang van de archeologische monumentenzorg in ieder geval voorschriften aan de omgevingsvergunning kunnen worden verbonden die inhouden een plicht tot:

   • 1°.

    het treffen van technische maatregelen waardoor monumenten in situ kunnen worden behouden;

   • 2°.

    het verrichten van opgravingen als bedoeld in artikel 1.1 van de Erfgoedwet;

   • 3°.

    het laten begeleiden van een activiteit die tot bodemverstoring leidt door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan bij die voorschriften te stellen kwalificaties; en

   • 4°.

    het verrichten van een opgraving of een archeologische begeleiding op een bepaalde wijze, als die wijze in overeenstemming is met artikel 5.4, eerste en tweede lid, van de Erfgoedwet;

  • c.

   als het gaat om een omgevingsvergunning die betrekking heeft op de fundering of riolering van een monument, in ieder geval het voorschrift aan de omgevingsvergunning kan worden verbonden dat voorafgaand aan de werkzaamheden archeologisch onderzoek wordt verricht.

 • Artikel x7 Aanwijzing adviseurs

  • 1.

   Gedeputeerde staten zijn adviseur voor een aanvraag om een omgevingsvergunning voor zover de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel x2.

  • 2.

   De commissie, bedoeld in artikel 17.9 van de Omgevingswet, is adviseur voor een aanvraag om een omgevingsvergunning voor zover de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel x2 en het college van burgemeester en wethouders voor die aanvraag bevoegd gezag is.

  • 3.

   Als het college van burgemeester en wethouders geen bevoegd gezag is voor de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in het eerste lid, maar adviseur, is de commissie ook adviseur en richt het advies van de commissie zich tot het college van burgemeester en wethouders in plaats van tot het bevoegd gezag.

Artikel V Voorbeschermingsregels provinciaal beschermde structuren

 • 1. Voor zover een omgevingsplan van toepassing is op provinciaal beschermde structuren wordt aan het in artikel I genoemde hoofdstuk een afdeling toegevoegd, luidende:

  Afdeling X.4 Provinciaal beschermde structuur

  Artikel x1 Verboden activiteiten

  • 1.

   Het is verboden om zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning een bouwwerk te slopen in een provinciaal beschermde structuur.

  • 2.

   Een omgevingsvergunning als bedoeld in het eerste lid kan worden geweigerd indien naar het oordeel van het bevoegd gezag niet aannemelijk is dat op de plaats van het te slopenbouwwerk een ander bouwwerk kan of zal worden gebouwd.

 • Artikel x2 Aanwijzing adviseurs

  Gedeputeerde Staten en de gemeentelijke adviescommissie als bedoeld in artikel 17.9 van de Omgevingswet worden in de gelegenheid gesteld om advies uit de brengen over een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk in een beschermde structuur.

  • 2.

   Aan het omgevingsplan wordt het volgende begrip toegevoegd:

   provinciaal beschermde structuur: stads- of dorpsgezicht, ten aanzien waarvan is besloten tot opname in het provinciaal erfgoedregister

Artikel VI Inwerkingtreding

Dit voorbereidingsbesluit treedt in werking met ingang van het moment dat de Omgevingswet in werking treedt.

Artikel VII Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Voorbereidingsbesluit Omgevingsverordening NH2022.

Ondertekening

Toelichting

Geitenhouderij

De provincie heeft sinds 12 december 2018 een verbod ingesteld op de nieuwvestiging of uitbreiding van

geitenhouderijen. Dit verbod is ingesteld vanwege het mogelijke risico voor de volksgezondheid van omwonenden die in de nabijheid van een geitenhouderij wonen. De oorzaak van de mogelijke risico’s worden nog onderzocht. Het ingestelde verbod is gebaseerd op het zogenoemde voorzorgsbeginsel. In de Omgevingsverordening NH2022 is het genoemde verbod opgenomen als instructieregel voor gemeenten bij het vaststellen van het omgevingsplan. Voor de periode die gemeenten nodig hebben om deze instructieregels uit te voeren, gelden deze voorbeschermingsregels.

Het is niet toegestaan om nieuwvestiging, uitbreiding van geitenhouderijen of (gedeeltelijke) omschakeling van een agrarisch bedrijf naar een geitenhouderij te realiseren. Hierin wordt specifiek verwezen naar uitbreiding als ‘uitbreiding van het aantal dieren’. Vernieuwen of toevoegen van stallen, bijvoorbeeld gericht op het verbeteren van dierenwelzijn, wordt niet door dit verbod geraakt zolang het aantal dieren daarbij niet wordt uitgebreid.

Windturbines

De Omgevingsverordening NH2022 bevat een instructieregel die ertoe strekt dat een omgevingsplan uitsluitend kan voorzien in windturbines in gebieden die in de Regionale Energiestrategieën Noord Holland Noord en Noord Holland Zuid 1.0 zijn aangewezen als zoekgebieden voor wind en wind + zon. Ook is een instructieregel opgenomen dat gemeenten in landelijk gebied onder voorwaarden kleine windturbines kunnen toestaan op agrarische bouwpercelen of op een bouwperceel van ten minste 1 hectare waar een stedelijke activiteit is toegestaan. Verder geldt dat buiten de zoekgebieden zoals opgenomen in de Regionale energiestrategieën Noord-Holland Noord 1.0 en Noord-Holland Zuid 1.0 vervanging van een of meer met vergunning gebouwde windturbines mogelijk is, mits sprake is van eenzelfde aantal of minder windturbines met eenzelfde, vergelijkbare of geringere ashoogte, rotordiameter en verschijningsvorm. Voor de periode die gemeenten nodig hebben om deze instructieregels uit te voeren, geldt deze voorbeschermingsregel, die een direct werkend verbod op het bouwen van windturbines behelst. Een uitzondering is gemaakt voor windturbines die mogelijk zijn op grond van de bepalingen in sub-paragraaf 6.2.3.1 van de OV NH2022. Dit zijn ten eerste de windturbines in gebieden die in de Regionale Energiestrategieën Noord Holland Noord en Noord Holland Zuid 1.0 zijn aangewezen als zoekgebieden voor wind en wind + zon. Hieronder vallen ook windturbines die zijn vergund of toegestaan op grond van artikel 6.27 eerste tot en met derde lid van de OVNH2020 zoals deze gold tot datum inwerkingtreding van de 1e partiële herziening van de OVNH2020 en voor windturbines die zijn vergund op grond van artikel 6.27a van de 1e partiële herziening van de OVNH2020, maar in de RES 1.0 zoekgebieden voor wind en wind + zon vallen. Ten tweede geldt de uitzondering voor kleine windturbines in landelijk gebied onder de daartoe in de OVNH2022 gestelde voorwaarden en ten derde vervanging van windturbines zoals hierboven aangegeven. Van vervanging van een windturbine is sprake als binnen een jaar na de dag waarop de te vervangen windturbine is gesloopt een omgevingsvergunningsaanvraag voor een vervangende windturbine bij het bevoegd gezag is ingediend. De rotordiameter ziet op de afstand vanaf het hart van de as tot de tip van het rotorblad. De ashoogte betreft de afstand vanaf maaiveldhoogte ter plaatse tot het hart van de rotor-as. De verschijningsvorm betreft het uiterlijk van de windturbine zoals dat wordt bepaald door de vorm van de mast, het samenstel van de rotorbladen en de vorm van de gondel. Met vergelijkbare ashoogte wordt bedoeld: de huidige ashoogte met een maximale afwijking van 10%. Met vergelijkbare rotordiameter wordt bedoeld: de huidige rotordiameter met een maximale afwijking van 10%. Vervanging van windturbines heeft vaak ook een beperkte mate van opschaling tot gevolg omdat innovatievere windturbines doorgaans een groter vermogen hebben. Daarom dient in het kader van het belang van een goede fysieke leefomgeving bij een iets grotere ashoogte of rotordiameter (van maximaal 10%) te worden onderzocht dat het woon-en leefklimaat van omwonenden niet verslechtert. Bijvoorbeeld op basis van akoestisch onderzoek en overig relevant onderzoek.

Provinciale monumenten

Gedeputeerde staten kunnen provinciale monumenten aanwijzen en schrappen, en stellen regels voor het verrichten van activiteiten aan een monument. Tot aan de invoering van de Omgevingswet zijn de gemeenten bevoegd om aanvragen voor omgevingsvergunningen voor activiteiten af te handelen die zien op wijzigingen van een provinciaal monument. Hetzelfde geldt voor toezicht en handhaving met betrekking tot provinciale monumenten. De provincie wil deze taakverdeling behouden onder de Omgevingswet. De provincie heeft

daarom instructieregels opgenomen in de Omgevingsverordening NH2022 om gemeenten een vergunningenstelsel voor provinciale monumenten in het omgevingsplan te laten opnemen. Voor de periode die gemeenten nodig hebben om deze instructieregels uit te voeren, gelden deze voorbeschermingsregels die een zorgplicht, een vergunningenstelsel en een adviesrecht instellen.