Delegatiebesluit Omgevingsverordening Noord-Holland 2022

Dit is een toekomstige tekst! Geldend vanaf 01-01-2024

Intitulé

Delegatiebesluit Omgevingsverordening Noord-Holland 2022

Provinciale staten van Noord-Holland;

Gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 11 januari 2022;

Gelet op artikel 2.8 en artikel 4.15, vierde lid, van de Omgevingswet;

Overwegende dat het wenselijk is in verband met het inwerking treden van de Omgevingswet de bevoegdheid tot het vaststellen van delen van de Omgevingsverordening NH2022 te delegeren aan Gedeputeerde staten met het oog op het vereenvoudigen en versnellen van wijziging van deze

verordening.

Besluiten vast te stellen:

Delegatiebesluit Omgevingsverordening NH2022

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Toepassingsgebied

Dit besluit gaat over het delegeren door Provinciale Staten aan Gedeputeerde Staten van de bevoegdheden tot het vaststellen van:

 • 1.

  delen van de Omgevingsverordening NH2022; en

 • 2.

  voorbereidingsbesluiten.

Artikel 1.2 Voorbereidingsbesluit

De bevoegdheid tot het nemen van een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 4.15 en 4.16 van de Omgevingswet wordt gedelegeerd aan Gedeputeerde Staten.

Hoofdstuk 2 Toedeling van taken en bevoegdheden

Artikel 2.1 sluiten van de jacht op wildsoorten bij bijzondere weersomstandigheden

Gedeputeerde Staten kunnen regels stellen ten aanzien van het besluit zoals bedoeld in artikel 2.7, eerste lid, van de Omgevingsverordening NH2022.

Hoofdstuk 3 Gereserveerd

Gereserveerd

Hoofdstuk 4 Regels over activiteiten

Artikel 4.1 Gegevens en bescheiden

Gedeputeerde Staten kunnen regels stellen ten aanzien van de te verstrekken gegevens en bescheiden als bedoeld in artikel 4.1 van de Omgevingsverordening NH2022 en nemen deze op in Bijlage 9 van deze verordening.

Artikel 4.2 Houtopstanden

Gedeputeerde Staten kunnen maatwerkregels stellen over de specifieke gegevens en bescheiden die moeten worden ingediend bij een melding van het vellen van een houtopstand, bedoeld in artikel 11.126 Besluit activiteiten leefomgeving.

Artikel 4.3 Stiltegebieden

Gedeputeerde Staten kunnen regels stellen ten aanzien van het aantal activiteiten waarvoor per stiltegebied per kalenderjaar omgevingsvergunningen kunnen worden verleend, bedoeld in Artikel 4.35 Beoordelingsregels omgevingsvergunning - Lid 3, van de Omgevingsverordening NH2022.

Artikel 4.4 Varend ontgassen; omgevingsvergunningsplichtige activiteit

 • a. Gedeputeerde Staten kunnen andere stoffen dan genoemd in Artikel 4.73 Omgevingsvergunningsplichtige activiteit - Lid 4 van de Omgevingsverordening NH2022 aanwijzen, waarop het in dat lid bepaalde van overeenkomstige toepassing is, indien dit in het belang van de bescherming van het milieu is of indien deze stoffen gezondheidsschadelijke eigenschappen bevatten.

 • b. Gedeputeerde Staten kunnen het percentage, genoemd in Artikel 4.73 Omgevingsvergunningsplichtige activiteit - Lid 5, van de Omgevingsverordening NH2022 verlagen.

Artikel 4.5 Varend ontgassen; aanwijzing vergunningsvrije gevallen

Gedeputeerde Staten kunnen in aanvulling op het eerste lid van Artikel 4.74 van de Omgevingsverordening NH2022 gevallen aanwijzen waarop het verbod, bedoeld in Artikel 4.73 Omgevingsvergunningsplichtige activiteit - Lid 2, van de Omgevingsverordening NH2022 niet van toepassing is.

Hoofdstuk 5 Omgevingswaarden

Artikel 5.1 Omgevingswaarden veiligheid regionale waterkeringen

 • a. Gedeputeerde Staten stellen het tijdstip als bedoeld in artikel 5.2, derde lid, van de Omgevingsverordening NH2022 vast waarop de verschillende regionale waterkeringen moeten voldoen aan de veiligheidsnorm

 • b. Gedeputeerde Staten kunnen regels stellen aan de door het dagelijks bestuur van het waterschap te verrichten beoordeling van het waterkerend vermogen van de regionale waterkeringen en ten behoeve van die beoordeling de maatgevende hoogwaterstanden vaststellen, als bedoeld in Artikel 5.3, tweede lid, van de Omgevingsverordening NH2022.

Artikel 5.2 Omgevingswaarden wateroverlast

Gedeputeerde Staten kunnen regels stellen over de toepassing van het eerste tot en met vierde lid van Artikel 5.5 van de Omgevingsverordening NH2022.

Artikel 5.3 Omgevingswaarden geluidproductie

 • a. Gedeputeerde Staten stellen de geluidsproductieplafonds voor provinciale wegen vast als bedoeld in Artikel 5.7 van de Omgevingsverordening NH2022.

 • b. Gedeputeerde Staten stellen de geluidsproductieplafonds voor industrieterreinen vast als bedoeld in Artikel 5.8 van de Omgevingsverordening NH2022.

Hoofdstuk 6 Instructieregels

Artikel 6.1 Stedelijke functies

Gedeputeerde Staten stellen regels over schriftelijke afspraken binnen de regio over nieuwe stedelijke ontwikkeling bedoeld in Artikel 6.13 Nieuwe stedelijke ontwikkelingen - Lid 1, van de Omgevingsverordening NH2022.

Artikel 6.2 Voormalige agrarische bouwpercelen

Gedeputeerde Staten kunnen regels stellen over de aard en omvang van de activiteiten bedoeld in Artikel 6.15 Voormalige agrarische bouwpercelen - Lid 1 en over de toepassing van artikel 6.15, zesde lid, van de Omgevingsverordening NH2022.

Artikel 6.3 Noord-Holland Noord landelijk gebied

Gedeputeerde Staten kunnen regels stellen over schriftelijke afspraken binnen de regio over kleinschalige woningbouwontwikkeling in Noord-Holland Noord landelijk gebied bedoeld in Artikel 6.19 van de Omgevingsverordening NH2022.

Artikel 6.4 Tijdelijke regel transformatie recreatieparken

Gedeputeerde Staten kunnen regels stellen over de toepassing van artikel 6.26 van de Omgevingsverordening NH2022.

Artikel 6.5 zorgvuldige ruimtelijke inpassing windturbines

Gedeputeerde Staten kunnen regels stellen over de zorgvuldige ruimtelijke inpassing van windturbines als bedoeld in artikel 6.36 lid 2 en artikel 6.37 lid 2 van de Omgevingsverordening NH2022.

Artikel 6.6 Opstellingen voor zonne-energie

Gedeputeerde Staten kunnen regels stellen ten aanzien van het bepaalde in Artikel 6.40, eerste en tweede lid, van de Omgevingsverordening NH2022.

Artikel 6.7 Beschermd landelijk gebied; Natuurnetwerk Nederland en Natuurverbindingen

 • a. Gedeputeerde Staten kunnen de begrenzing van de werkingsgebieden Natuurnetwerk Nederland en de Natuurverbindingen wijzigen, mits de kwaliteit en oppervlakte van het Natuurnetwerk Nederland niet achteruitgaan en de samenhang tussen de gebieden wordt behouden als bedoeld in Artikel 6.55, eerste lid, van de Omgevingsverordening NH2022.

 • b. Gedeputeerde Staten de begrenzing van de werkingsgebieden Natuurnetwerk Nederland en de Natuurverbindingen wijzigen ter verbetering van kennelijke onjuistheden, zoals bedoeld in artikel 6.55, tweede lid, van de Omgevingsverordening NH2022.

 • c. Gedeputeerde Staten kunnen regels stellen aan: a. de toelichting van een omgevingsplan met betrekking tot het werkingsgebied Natuurnetwerk Nederland of de Natuurverbindingen;

 • b. de wijze van compensatie bedoeld in Artikel 6.54 van de Omgevingsverordening NH2022; en

 • c. de activiteiten bedoeld in Artikel 6.54 van de Omgevingsverordening NH2022.

Artikel 6.8 Bijzonder provinciaal landschap: bescherming en activiteiten

 • a. Gedeputeerde Staten kunnen regels stellen over de motivering bedoeld in Artikel 6.59 Bescherming en activiteiten Bijzonder provinciaal landschap - Lid 4, van de Omgevingsverordening NH2022.

 • b. Gedeputeerde Staten kunnen regels stellen over de wijze van compensatie bedoeld in Artikel 6.59 Bescherming en activiteiten Bijzonder provinciaal landschap - Lid 7, aanhef en onderdeel c, van de Omgevingsverordening NH2022.

 • c. Gedeputeerde Staten kunnen de kernkwaliteiten zoals opgenomen in Bijlage 7 bij de Omgevingsverordening wijzigen.

Artikel 6.9 Erfgoederen van uitzonderlijke universele

Gedeputeerde Staten kunnen regels stellen ten aanzien van de wijze waarop compensatie bedoeld in Artikel 6.62 Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde - Lid 3, onder c, van de Omgevingsverordening NH2022 plaatsvindt.

Artikel 6.10 Ruimtelijke inpassing in landelijk gebied

Gedeputeerde Staten stellen de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie vast als bedoeld in Artikel 6.69 van de Omgevingsverordening NH2022.

Hoofdstuk 7 Procedures

Artikel 7.1 procedure luchthavenbesluit

Gedeputeerde Staten kunnen nadere regels stellen over de wijze van indiening van verzoek tot wijziging van een luchthavenbesluit en de daarbij aan te leveren gegevens zoals bedoeld in artikel 7.1 van de Omgevingsverordening NH2022.

Artikel 7.2 procedure meldingsplichtige activiteiten in grondwaterbeschermingsgebieden

Gedeputeerde Staten kunnen nadere regels stellen over de wijze van indienen van de in artikel 4.45 tot en met Artikel 4.51 van de Omgevingsverordening NH2022 genoemde meldingen en de daarbij aan te leveren gegevens.

Hoofdstuk 8 Adviseurs en adviesorganen

Artikel 8.1 Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling

Gedeputeerde Staten stellen regels omtrent de taak, werkwijze en samenstelling van de adviescommissie bedoeld in Artikel 8.1 van de Omgevingsverordening NH2022, mede ter borging van deskundigheid en onafhankelijkheid.

Artikel 8.2 Regionale adviescommissie detailhandel

Gedeputeerde Staten stellen per adviescommissie een Reglement Regionale Adviescommissie Detailhandel vast, als bedoeld in Artikel 8.2 van de Omgevingsverordening NH2022, waarin de werkwijze en samenstelling van de adviescommissie wordt vastgelegd.

Hoofdstuk 9 Schade

Gereserveerd

Hoofdstuk 10 Handhaving en toezicht

Gereserveerd

Hoofdstuk 11 Monitoring en informatie

Artikel 11.1 Water

Gedeputeerde Staten kunnen regels stellen met betrekking tot de vorm en inhoud van de verslagen als bedoeld in Artikel 11.2 van de Omgevingsverordening NH2022.

Hoofdstuk 12 Overgangsrecht

Gereserveerd

Hoofdstuk 13 Overige en slotbepalingen

Artikel 13.1 Experimenteer- en meerwaardebepaling

Gedeputeerde Staten stellen regels bij de toepassing van Artikel 13.2 van de Omgevingsverordening NH2022 waarbij tenminste regels worden gesteld inzake:

 • a.

  van welke regels bij of krachtens deze verordening mag worden afgeweken;

 • b.

  gedurende welke tijdsduur van de in onderdeel a bedoelde regels mag worden afgeweken; en

 • c.

  de wijze en het moment waarop wordt vastgesteld of de activiteit aan haar doel beantwoordt.

Artikel 13.2 Wijziging werkingsgebieden

Gedeputeerde Staten kunnen de begrenzing van een werkingsgebied wijzigen, tenzij dit in de Omgevingsverordening NH2022 of bij of krachtens de wet waarop de betreffende regel is gebaseerd anders is bepaald.

Artikel 13.3 Wijziging bijlagen

Gedeputeerde Staten kunnen een bijlage bij de Omgevingsverordening NH2022 wijzigen tenzij dit in deze verordening of bij of krachtens de wet waarop de betreffende regel is gebaseerd, anders is bepaald.

Hoofdstuk 14 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de Omgevingsverordening NH2022 in werking treedt.

Hoofdstuk 15 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Delegatiebesluit Omgevingsverordening NH2022.

Ondertekening

Toelichting bij Delegatiebesluit Omgevingsverordening NH2022

In artikel 2.8 van de Omgevingswet is bepaald dat Provinciale Staten de bevoegdheid tot het vaststellen van delen van de omgevingsverordening kunnen delegeren aan Gedeputeerde Staten. Dit delegatiebesluit is gebaseerd op deze delegatiebevoegdheid in de Omgevingswet. Het delegatiebesluit is een zelfstandig besluit van Provinciale Staten en maakt geen onderdeel uit van de omgevingsverordening.

Delegatie van de verordenende of regelgevende bevoegdheid is een staande praktijk binnen de provincie Noord-Holland. Meestal stellen Gedeputeerde Staten op basis van deze bevoegdheid uitvoeringsregels of nadere regels vast, die de kaders die door Provinciale Staten zijn vastgesteld verder uitwerken en detailleren. Bij de Omgevingsverordening NH2020 zijn alle uitvoeringsregels samengevoegd in de Omgevingsregeling NH2020. Onder de Omgevingswet is deze werkwijze niet meer mogelijk, omdat artikel 2.6 van de Omgevingswet regelt dat er één document is met de provinciale omgevingsregels, de omgevingsverordening. Om toch helder te houden welke regels door Provinciale Staten zelf en welke regels door Gedeputeerde Staten zijn vastgesteld, is ervoor gekozen de regels die door Gedeputeerde Staten zijn vastgesteld op te nemen in twee bijlagen bij de omgevingsverordening: een bijlage met Regels GS en een bijlage met gegevens en bescheiden (indieningsvereisten). De vaststelling van het hoofddocument zelf blijft in deze indeling een bevoegdheid van Provinciale Staten.

Om de raadpleger van de verordening te attenderen op het bestaan van regels in de bijlagen, is steeds in de hoofdtekst een verwijzing opgenomen naar het delegatiebesluit.

Bij de opbouw van dit delegatiebesluit is de hoofdstukindeling van de verordening gebruikt, zodat de hoofdstuknummering correspondeert met de verordening. Hierdoor zijn een aantal hoofdstukken in dit delegatiebesluit leeg/gereserveerd.

Voorbereidingsbesluiten

De Omgevingswet biedt ook de grondslag om het nemen van voorbereidingsbesluiten te delegeren aan Gedeputeerde Staten. Voorbereidingsbesluiten worden genomen met het oog op de voorbereiding van (een wijziging) van de omgevingsverordening of met het oog op de voorbereiding van een projectbesluit, een instructieregel of een instructie. Het voorbereidingsbesluit bevat voorbeschermingsregels die ontwikkelingen kunnen tegenhouden die het verwezenlijken van het (beleids)doel bemoeilijken. Het is wenselijk om dergelijke besluiten snel te kunnen nemen door Gedeputeerde Staten, ter voorbereiding van de besluitvorming later in Provinciale Staten zelf.