Nota locatiegebonden evenementenbeleid Arnhem 2021

Geldend van 08-07-2022 t/m 06-04-2023

Intitulé

Nota locatiegebonden evenementenbeleid Arnhem 2021

Inhoudsopgave

Inleiding

Begrippen

Evenementenkalender

Samenlopende en concurrerende aanvragen

Afwegingskader en procedureregels

Stappen

Categorie-indeling

Vergunningaanvraag

Voorschriften vergunning

Evenementenlocaties & locatieprofielen

Overzicht evenementenlocaties

Begin- en eindtijden

Geluid

Geluidsnormen op de gevel

Geluidsnormen op de dansvloer

Geluid op Koningsnacht en -dag

Geluidboxen gericht op de dansvloer

Aanvullende afspraken met organisatoren

Hardheidsclausule 13

Duurzaamheid 13

Inclusieve evenementen 14

Ballonnen bij evenementen 15

Dieren bij evenementen 15

Kermissen 15

Inwerkingtreding 15

Inleiding

Al jarenlang worden in Arnhem succesvolle, goedbezochte en veilige evenementen georganiseerd. Arnhem heeft met haar gevarieerd aanbod een goede naam als evenementenstad opgebouwd en behoort tot de top tien van evenementensteden in Nederland.

Evenementen zijn van grote betekenis voor de stad. Zij dragen bij aan een positief stedelijk imago, bevorderen de economische spin-off en vanuit hun sociaal-maatschappelijke functie de leefbaarheid en sociale cohesie in de stad. Dit maakt Arnhem niet alleen aantrekkelijk om te wonen en te ondernemen, maar ook om te bezoeken. Evenementen zijn daardoor belangrijk voor de Arnhemse gastvrije reputatie en voor de lokale economie.

Tegelijkertijd kunnen evenementen voor een belasting zorgen door bijvoorbeeld overlast of schade aan de openbare ruimte. Bij het locatiegebonden evenementenbeleid dat voor u ligt, wil de gemeente Arnhem een goede balans vinden tussen leefbaarheid en levendigheid in al zijn subjectiviteit. Het beperken van overlast voor omwonenden, het voorkomen van schade aan de openbare ruimte zoals pleinen en parken, goed en veilig georganiseerde en voor bezoekers aantrekkelijke evenementen komen samen in dit beleid.

Op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is er voor het organiseren van een evenement een evenementenvergunning nodig. Voor evenementen in de openbare ruimte zijn in 2010 regels vastgesteld. Deze regels worden gebruikt bij het verlenen van evenementenvergunning in de openbare ruimte. Organisatoren zijn verplicht om deze regels toe te passen om een evenementenvergunning te krijgen. Om verschillende redenen moeten deze regels en de APV geactualiseerd worden. De belangrijkste reden is het feit dat evenementenvergunningen zogenaamde schaarse vergunningen zijn. Op basis van een uitspraak van de Raad van State op 2 november 2016 schrijft de rechtspraak voor dat bij het verdelen van schaarse vergunningen openbaarheid en transparantie verplicht is zodat alle potentiele gegadigden een eerlijke kans hebben om mee te dingen naar de vergunning. De wijze waarop vergunningen worden verdeeld en de aanvraagmogelijkheid moeten voorafgaand aan een nieuwe vergunningsperiode bekend worden gemaakt. Dat maakt dat dit geactualiseerde beleid urgentie heeft: vóór het nieuwe (evenementen)jaar zijn beleid en APV dan consistent en juridisch verantwoord.

Dit beleid beschrijft het algemene kader voor het organiseren van evenementen in Arnhem. Het beschrijft onder meer de invoering van een jaarkalender, hoe we omgaan met samenlopende en concurrerende evenementen, begin- en eindtijden, maximale geluidsbelasting, procedurele aspecten en openbare orde en veiligheid. Daarnaast sluit het beleid aan bij de nieuwste inzichten op het gebied van veiligheid en gezondheid bij evenementen.

Dit beleid wordt in 2021 en 2022 verder uitgewerkt. Voor de specifieke evenementenlocaties in de stad worden zogenaamde locatieprofielen opgesteld. Een locatieprofiel heeft als doel duidelijkheid te verschaffen over de mogelijkheden van het gebruik van de betreffende locatie voor evenementen en de condities waaronder. In de profielen worden zaken vastgelegd zoals het maximaal aantal evenementen, de omvang, de maximale geluidsbelasting, aandachtspunten en voorwaarden op het gebied van groen en ecologie, programmatische afstemming, mobiliteit etc.

Vanuit het oogpunt van geluidbelasting voor omwonenden is de ene evenementenlocatie geschikter voor bijvoorbeeld muziekevenementen dan een andere. Ook verschillen de locaties sterk in welke omvang van de evenementen er kunnen plaatsvinden en daarmee samenhangend de geluidsniveaus die voor een goede beleving van de bezoeker nodig zijn. De speciefieke voorwaarden in de locatieprofielen kunnen afwijken van het algemeen kader. Alle locatieprofielen worden in nauw overleg met belanghebbenden zoals inwoners, belangenorganisaties, ondernemers en evenementenorganisatoren opgesteld.

Begrippen

In het locatiegebonden evenementenbeleid en in de Algemene Plaatselijke Verordening voor Arnhem wordt verstaan onder evenement: elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak.

Hieronder wordt mede verstaan:

 • a.

  een herdenkingsplechtigheid;

 • b.

  een braderie;

 • c.

  een optocht op de weg, niet zijnde een betoging als bedoeld in artikel 2.1.2.1;

 • d.

  een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg;

 • e.

  een straatfeest of buurtbarbecue;

 • f.

  een door de burgemeester aangewezen categorie vechtsportwedstrijden of -gala’s.

Geen evenementen zijn:

 • a.

  bioscoop- en theatervoorstellingen;

 • b.

  markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, aanhef en onder g, van de Gemeentewet;

 • c.

  kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen;

 • d.

  betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;

 • e.

  activiteiten als bedoeld in de artikelen 2.1.4.2, 2.2.1 en 2.3.3.1.

 • f.

  sportwedstrijden, niet zijnde vechtsportevenementen als bedoeld in het tweede lid, onder f.

Evenementenkalender

Vergunningplichtige evenementen dienen jaarlijks uiterlijk op 1 november bij de gemeente aangemeld te worden. Evenementen kunnen uitsluitend voor het komende kalenderjaar aangemeld of aangevraagd worden. Uiterlijk 1 januari stelt de burgemeester de Evenementenkalender voor het komende jaar vast. Daarmee wordt de datum voor de aangemelde en vastgestelde evenementen gereserveerd.

Voor niet (tijdig) aangemelde evenementen geldt dat vergunningverlening, onder andere voor wat betreft datum en locatie, afhankelijk is van de mogelijkheden die de Evenementenkalender biedt op het moment van ontvangst van een ontvankelijke vergunningaanvraag. Dat betekent dat evenementen die op de kalender staan voorrang hebben op evenementen die later aangemeld worden.

Doel is om in een vroegtijdig stadium een overzicht van evenementen te kunnen publiceren en ook vroegtijdig te kunnen sturen op de evenementenplanning voor het komende kalenderjaar. Dat geeft duidelijkheid aan onze inwoners, maar de hulpdiensten vragen daarom: zij kunnen hun personeelsplanning erop aanpassen.

Na vaststelling van de Evenementenkalender is de datum voor het betreffende evenement in principe gereserveerd. Wel moeten organisatoren tijdig een ontvankelijke vergunningaanvraag indienen voor het evenement. Met andere woorden: de plaatsing van een evenement op de Evenementenkalender betreft alleen de reservering van dat evenement voor die specifieke datum en locatie. Indien niet tijdig een ontvankelijke vergunningaanvraag is ingediend, kan de burgemeester besluiten dat de reservering wordt ingetrokken zoals bedoeld in lid 10 van artikel 5.7.3 van de APV.

Het kan gebeuren dat meerdere aanvragen voor het houden van een evenement worden ingediend voor dezelfde locatie, datum en tijd. We spreken dan over samenlopende aanvragen.

Bij samenlopende aanvragen dient de burgemeester te besluiten of de betreffende evenementen zonder problemen beide vergund kunnen worden. Als dit niet het geval is wordt hiervoor het Afwegingskader en procedureregels samenlopende aanvragen voor evenementen gebruikt.

Samenlopende en concurrerende aanvragen

Het kan gebeuren dat meerdere vooraankondigingen of aanvragen voor het houden van een evenement worden ingediend voor dezelfde locatie, datum en tijd. We spreken dan over samenlopende aanvragen. Dat wil nog niet direct zeggen dat deze evenementen niet gelijktijdig door kunnen gaan. Dat is pas het geval als deze evenementen elkaar negatief beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan evenementen op dezelfde locatie die thematisch niet bij elkaar passen of waarvan de geluidsniveaus of muziekstijlen elkaar beïnvloeden. In dat geval spreken we over concurrerende aanvragen.

Bij samenlopende aanvragen dient de burgemeester te besluiten of de betreffende evenementen zonder problemen vergund kunnen worden. Is dat het geval, dan kunnen zij alle in hun geplande vorm doorgaan. De burgemeester kan, om tot zijn besluit te komen, desgewenst advies vragen van een externe adviseur. In situaties waarin vooraankondigingen of vergunningaanvragen worden gedaan voor samenlopende evenementen die potentieel concurrerend zijn, wordt aan de hand van het door de burgemeester navolgend afwegingskader bepaald welk evenement voorrang krijgt. In dit afwegingskader toetst de burgemeester de vooraankondigingen en aanvragen van samenlopende evenementen aan de hand van een aantal stappen, waarbij na elke stap aanvragen kunnen afvallen.

Afwegingskader en procedureregels

Als evenementen zodanig conflicteren dat zij niet gelijktijdig kunnen plaatsvinden, maakt de burgemeester van Arnhem een afweging op basis van het onderstaande afwegingskader met procedureregels. De daarin genoemde criteria worden in volgorde van prioritering stapsgewijs genoemd.

Afwegingskader

Artikel 5.7.3, achtste lid van de Algemene plaatselijke verordening (voor zover van belang):

De burgemeester kan een vergunning weigeren, indien:

l. er één of meer aanvragen voor samenlopende concurrerende evenementen zijn ingediend;

Stappen

De burgemeester toetst de vooraankondigingen of aanvragen van samenlopende evenementen aan de hand van de onderstaande stappen, waarbij bij elke stap aanvragen kunnen afvallen.

a. Niet concurrerend

Als samenlopende evenementen niet met elkaar concurreren, of zodanig ingericht kunnen worden dat er geen conflict zal optreden, dit ter beoordeling aan de burgemeester, kunnen deze evenementen elk vergund worden, mits er geen andere weigeringsgrond is op grond van de Algemene plaatselijke verordening voor Arnhem (hierna: APV). Daarbij wordt ook het oordeel van politie, brandweer en zo nodig de GHOR en andere gemeentelijke afdelingen betrokken. Van partijen wordt verwacht dat zij bij conflicterende situaties meedenken over alternatieven.

b. Vooraankondiging/Evenementenkalender

Bij concurrerende aanvragen gaan de aanvragen van evenementen waarvoor een vooraankondiging gedaan is, vóór op de aanvragen van evenementen waarvoor geen vooraankondiging is gedaan. Ook in deze gevallen zal overigens worden onderzocht of er mogelijkheden zijn tot samenwerking met een aanvrager die wel een vooraankondiging heeft gedaan of dat er misschien alternatieve mogelijkheden zijn.

c. Samenwerken

Aanvragers en aankondigingen van concurrerende evenementen worden op initiatief van de burgemeester bij elkaar gebracht om te onderzoeken of er samengewerkt, geschoven of anderszins een oplossing gevonden kan worden. De burgemeester kan desgewenst een externe partij opdracht geven de mogelijkheden tot samenwerking te onderzoeken.

Indien er vooraankondigingen zijn gedaan dienen partijen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor 1 december van het jaar voor het evenement plaatsvindt, schriftelijk bij de gemeente aan te geven of samenwerken mogelijk is en zo ja, op welke wijze.

In geval er na die tijd een concurrerende aanvraag wordt ingediend wordt aan partijen aangegeven op welke termijn de burgemeester duidelijkheid moet hebben over mogelijke samenwerking.

Indien het overleg tussen partijen succesvol is, dienen de ingediende aanvragen vervolgens te worden ingetrokken en vervangen door één gezamenlijke aanvraag. Ook is het mogelijk om één van de aanvragen waarvoor een vergunning wordt gevraagd aan te passen en de andere in te trekken. Indien samenwerken niet mogelijk blijkt te zijn, wordt voor wat betreft de keuze tussen de concurrerende aanvragen verder gegaan met de volgende stap of gaat het evenement waarvoor een vooraankondiging voor de Evenementenkalender is gedaan (mocht dat er één zijn) voor.

d. Aanvragen toetsen aan het evenementenoverzicht en het thema

Vooraankondigingen of aanvragen voor evenementenvergunningen worden bekeken in het licht van de Evenementenkalender. Een terugblik op de evenementenkalenders van de afgelopen jaren leert dat sommige dagen/periodes een eigen thema kennen. Voorbeelden daarvan: Koningsdag, Winter Arnhem, Fashion en Design Festival. Deze thema’s hangen soms samen met specifieke locaties. Bij concurrerende aanvragen zal een evenement passend in het thema voorrang krijgen boven een andere aanvraag die niet binnen het thema past.

e. Afweging inhoud aan de hand van het totaalprogramma op gevraagde dag/dagen

De overgebleven vooraankondigingen of aanvragen worden beoordeeld op het totaalpakket van activiteiten (al dan niet binnen een thema, zie hiervoor). In de afweging wordt een aantal elementen meegewogen die geïnspireerd zijn op de criteria die door de gemeenteraad zijn vastgesteld ten behoeve van de verlening van de subsidies voor evenementen.

Meerwaarde van de activiteiten voor de stad

Het evenement is van toegevoegde waarde op het bestaande aanbod, waarbij het bijdraagt aan de pluriformiteit, laagdrempeligheid en diversiteit van het totale aanbod in de stad. De aanvrager dient aan te geven hoe het evenement zich verhoudt tot de lokale omgeving en het lokale aanbod.

Kwaliteit

Bij kwaliteit gaat het om de kwaliteit van het evenement zelf en om de kwaliteit en capaciteit van de aanvragende organisatie. Geeft de organisatie het vertrouwen dat zij het beschreven evenement professioneel kan organiseren en toont zij hierin voldoende ambitie?

Hierbij gaat het niet uitsluitend om bewezen kwaliteit, voortkomend uit eerder opgedane ervaring, maar ook om potentiële kwaliteit. Daarnaast wordt gekeken naar de uitwerking op de thema's duurzaamheid en inclusie. Aanvragen waarin de gestelde doelen en ambities met betrekking tot duurzaamheid en/of inclusie zijn vormgegeven hebben voorrang op aanvragen die daar (nog) niet aan voldoen. Tot slot wordt ook gekeken of de vooraankondiging of aanvraag in zijn geheel voldoende overtuigt.

Samenwerking

Hierbij wordt gewogen in welke mate samenwerking wordt gezocht, zowel binnen het eigen werkveld als met lokale ondernemers of organisaties. Dit kan om zowel inhoudelijke als bedrijfsmatige samenwerking gaan. Hierbij wordt er minimaal afstemming met de bestaande ondernemers op een locatie verwacht, maar bij voorkeur samenwerking met hen.

f. Loten

Wanneer bovenstaande afwegingen er in resulteren dat er nog steeds concurrerende, maar ieder op zich vergunbare aanvragen zijn, dan wordt er door (of namens) de burgemeester via loting bepaald voor welke vooraankondiging een reservering op de kalender krijgt.

Categorie-indeling

Om de aspecten veiligheid en gezondheid een plek te geven binnen het evenementenbeleid hanteert de gemeente een categorie-indeling. Deze indeling sluit aan bij de risico-indeling zoals die is beschreven in de Handreiking evenementenveiligheid van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV, november 2018) en verder uitgewerkt is in Het Nederlands Handboek Evenementen Veiligheid 1.0. (2021). Deze indeling wordt door de meeste steden in Nederland gebruikt. Uitgangspunt daarbij blijft dat de organisator van een evenement primair zelf verantwoordelijk is voor een veilig en ordelijk verloop van het evenement.

Er wordt een onderscheid gemaakt in A-, B- en C-evenementen. Daarnaast zijn er nog de 0-evenementen oftewel de meldingsplichtige evenementen. Voor 0-evenementen hoeft geen vergunning worden aangevraagd, maar volstaat een melding vooraf. Bij 0-evenementen mag bijvoorbeeld geen alcohol verkocht worden en mogen geen dieren gebruikt worden, los van de dieren de onderdeel uitmaken van de dagelijkse bedrijfsvoering.

Risicoscan

Om de risico's en daarmee de categorie van een evenement vooraf goed in te schatten voert de vergunningverlener, naar aanleiding van de aanvraag en concrete plannen van de organisator, voor elk evenement een risicoscan uit. De risicoscan is een landelijk instrument om de risico's van een evenement in kaart te brengen. In de risicoscan wordt onder andere het type bezoeker, de leeftijdsopbouw van de bezoekers en mogelijke aanwezigheid van rivaliserende groepen of groepen met verschillende belangen meegenomen. Ook wordt de ligging van de evenementenlocatie, het soort evenement en het samenvallen met andere evenementen, manifestaties en vieringen in de risicoscan meegenomen. Om dat goed te kunnen doen, is het belangrijk dat de aanvrager tijdig contact opneemt met de vergunningverlener. Organisatoren kunnen ook zelf een risicoscan uitvoeren. De risicoscan is te vinden op de website van de gemeente Arnhem (www.arnhem.nl/evenementen).

Op basis van de risicoscan wordt het vergunningen- en adviestraject bepaald. De behandeling van vergunningaanvragen dient zorgvuldig te gebeuren. Daarvoor is tijd nodig. Tijd voor de gemeente om de aanvraag adequaat af te af te handelen, tijd voor interne en externe adviseurs (zoals politie, brandweer en GHOR) om de aanvraag te beoordelen, maar ook om aanvragen tijdig te publiceren. Tijdige publicatie is immers belangrijk om (derde) belanghebbenden op een juiste manier te kunnen betrekken in het vergunningverleningproces. Zo kunnen omwonenden bijvoorbeeld tijdig een zienswijze indienen waarop bij de besluitvorming kan worden gereageerd. Om deze reden is de behandeltijd afhankelijk van de categorie evenement: voor een klein festival met beperkt risico (A-evenement) is minder tijd nodig dan voor een groot evenement als Koningsdag (C-evenement).

Tijdens een vergunningentraject kan op basis van kennis, ervaring en informatie het evenement in een andere categorie ingedeeld worden, wanneer blijkt dat de impact of het risico groter of kleiner is dan ingeschat. Wanneer blijkt dat de categorie hoger is dan aanvankelijk verwacht en men in de knel komt met het indieningstermijn zal er per evenement bekeken worden of de behandeling van de aanvraag voor het evenement alsnog kan plaatsvinden.

De categorie-indeling en de behandeltijden zien er als volgt uit.

Categorie

Omschrijving

Behandeltijd

0-evenement

Zeer kleinschalig evenement

Melding: 8 werkdagen voor aanvang evenement

Categorie A

Laag risico-evenement, waarbij sprake is van een beperkte impact op de omgeving en/of het verkeer

4 weken voor aanvang evenement

Categorie B

Gemiddeld risico-evenement, waarbij sprake is van een grote impact op de directe omgeving en/of gevolgen voor het verkeer

8 weken voor aanvang evenement

Categorie C

Hoog risico-evenement, waarbij sprake is van een grote impact op de stad en/of regionale gevolgen voor het verkeer

12 weken voor aanvang evenement

Vergunningaanvraag

De aanvraag voor een evenementenvergunning moet worden gedaan aan de hand van het door de

burgemeester vastgestelde online aanvraagformulier. Na ontvangst van het volledig ingevulde aanvraagformulier met bijbehorende bijlagen bepaalt de vergunningverlener de behandelaanpak aan de hand van de risicoscan en daarmee de categorie van het evenement.

Organisatoren van evenementen wordt geadviseerd om in een vroeg stadium contact op te nemen met de afdeling vergunningen over het te organiseren evenement. Indien een organisator geen risico wil lopen als het gaat om de behandeltijd van de vergunningsaanvraag, is het advies om de vergunningaanvraag tenminste twaalf weken voor de geplande aanvangsdatum van het evenement in te dienen.

Zodra de aanvraag is ingediend en blijkt dat de stukken niet compleet zijn, ontvangt de organisator een digitale brief, met daarin het verzoek om de aanvraag binnen een gestelde termijn compleet te maken. In deze brief staat welke documenten nog ingeleverd moeten worden. Aanvragen die onvolledig blijven nadat de organisator de gelegenheid tot herstel heeft gekregen, worden buiten behandeling gesteld.

Indien de aanvrager de stukken wel compleet aanlevert en de vergunningverlener op basis van deze gegevens advies nodig acht van de gemeentelijke diensten of veiligheidspartners wordt de aanvraag ter beoordeling doorgestuurd. Bij een A-evenement wordt er niet standaard een advies gevraagd aan de gemeentelijke diensten of veiligheidspartners. De vergunningverlener beoordeelt de aanvraag en bij een risico kan er van een bepaalde dienst of partner afzonderlijk advies worden gevraagd. De burgemeester geeft de vergunning al dan niet af op grond van dit advies en na afweging van de verschillende belangen.

Voorschriften vergunning

Voor het in behandeling nemen en beoordelen van een aanvraag voor een vergunning, moeten organisatoren gegevens aanleveren over het evenement. Op www.arnhem.nl/evenementen is de meest recente versie van de 'Checklist aanvraag evenementenvergunning' te vinden. Hier kunnen organisatoren vinden welke gegevens nodig zijn voor het beoordelen van een aanvraag.

Op basis van de aangeleverde gegevens wordt al dan niet een vergunning verleend. Om de veiligheid te waarborgen en de overlast te beperken kunnen in de vergunning nadere voorschriften worden gesteld. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan:

 • a.

  Het inzetten van beveiliging en EHBO;

 • b.

  Het aantal toegestane schenkpunten;

 • c.

  Het afvalplan voor de locatie en directe omgeving;

 • d.

  Het voorkomen van (verkeers-)overlast en het aanleveren van een mobiliteitsplan;

 • e.

  Gezondheidsmaatregelen (toiletplan, watervoorzieningen, publieksvoorlichting alcohol en drugs, etc.);

 • f.

  De fysieke mogelijkheden van het terrein waarop het evenement wordt gehouden, eventueel verwoord in een gebruiksovereenkomst;

 • g.

  Het informeren van direct omwonenden van een evenementenlocatie;

 • h.

  De situering van podia, geluidsinstallaties en de inrichting van het evenemententerrein in het algemeen.

Bij Koningsdag en Koningsnacht wordt het voorschrift tot het zelf regelen en inzetten van beveiliging uitgebreid met de verplichting om dit beveiligingsbedrijf direct te laten communiceren en aanwijzingen op te laten volgen van een door de burgemeester aangewezen beveiligingscoördinator. Deze coördinator wordt aangezocht op zijn of haar kennis van beveiliging en zal het aanspreekpunt vormen voor de politie gedurende het evenement.

Bij de aanvraag van een evenementenvergunning moet men rekening houden met het feit dat voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken, naast de evenementenvergunning, een ontheffing op grond van artikel 35 van de Alcoholwet is vereist. De artikel 35 ontheffing van de Alcoholwet wordt geregeld in de evenementenvergunning. Deze hoeft dus niet separaat aangevraagd te worden, maar kan mee in de aanvraag voor de evenementenvergunning.

Evenementenlocaties & locatieprofielen

We hebben in Arnhem plekken die al jarenlang worden gebruikt als evenementenlocatie. Voor deze en enkele nieuwe evenementenlocaties worden in 2021 en 2022 zogenaamde locatieprofielen opgesteld. Een locatieprofiel heeft als doel duidelijkheid te verschaffen over de mogelijkheden van het gebruik van de betreffende locatie voor evenementen en de condities waaronder. In de profielen worden zaken vastgelegd als het maximaal aantal evenementen, de omvang, de maximale geluidsbelasting, aandachtspunten en voorwaarden op het gebied van groen en ecologie, programmatische afstemming, mobiliteit etc. Het maken van de locatieprofielen gebeurt in nauw overleg met de verschillende belanghebbenden van zo'n locatie: omwonenden, bedrijven, belangengroepen, organisatoren, omliggende horeca, etc.

Overzicht evenementenlocaties

 

Locatie

Status

Binnenstad

Markt

Bestaand

Jonas Daniel Meijerplaats

Bestaand

Audrey Hepburnplein

Bestaand

Trans

Bestaand

Korenmarkt

Bestaand

Jansplaats

Bestaand

Jansplein

Bestaand

Gele Rijdersplein

Bestaand

Rijnkade

Bestaand

Musispark/Lauwersgracht

Bestaand

Roermondsplein/Blauwe golven

Gewijzigd

Buiten centrum

Winkelcentrum Presikhaaf (parkeerplaats)

Bestaand

Stadsblokken

Bestaand

Haven van Coers

Bestaand

Elden (Brink)

Nieuw

Parken

Presikhaaf

Bestaand

Sonsbeek (Ronde Weide)

Bestaand

Sonsbeek (Grote Vijver)

Bestaand

Sonsbeek (Witte villa)

Bestaand

Sonsbeek (Jansveld)

Bestaand

Sonsbeek (Steile tuin)

Bestaand

Sonsbeek totaal/route

Bestaand

Zypendaal

Bestaand

Hoogte 80

Nieuw

Immerloopark

Nieuw

Westerveld

Nieuw

Angerenstein

Nieuw

Bij bestaande evenementenlocaties gelden locatieregels zoals vastgelegd in de Regels voor evenementen in de openbare ruimte in Arnhem (maart 2010) totdat de nieuwe locatieprofielen zijn vastgesteld. Bij nieuwe en gewijzigde locaties geldt het algemene kader locatiegebonden evenementen (2021) totdat de nieuwe locatieprofielen zijn vastgesteld.

Op Koningsdag en Koningsnacht geldt het hele gebied van de Arnhemse binnenstad als evenemententerrein. Onder binnenstad wordt in dit geval verstaan: het gebied dat begrensd wordt door (en met inbegrip van) Rijnkade, Roermondsplein, Nieuwe Plein, Willemsplein, Jansbinnensingel, Velperbuitensingel, Eusebiusbuitensingel en Ooststraat, alsmede de Steenstraat (tot het spoor), de Spijkerlaan en de Spijkerstraat (vanaf de Spijkerlaan).

Begin- en eindtijden

Het benoemen van begin- en eindtijden geeft duidelijkheid aan bewoners, bezoekers en organisatoren. De stelregel in Arnhem is dat evenementen met geluid op zijn vroegst om 09:00 uur mogen beginnen. De uiterlijke eindtijd is 00:00 uur. Dan moeten alle bezoekers het evenement verlaten, moet de geluidsinstallatie uitgeschakeld zijn en zijn de schenkpunten gesloten. Dit geldt voor alle evenementen, ook voor 0 -evenementen die alleen meldingsplichtig zijn.

Per specifieke evenementenlocatie kan een andere eindtijd worden opgenomen in het locatieprofiel van die locatie. Voor evenementen in natuurterreinen, bossen en parken geldt dat deze in principe alleen zijn toegestaan tussen zonsopgang en een half uur na zonsondergang, tenzij dit per specifieke locatie en/of specifiek evenement anders is bepaald.

Vanwege de bijzondere situatie en met name de omvang van het totale evenement op Koningsdag en Koningsnacht, kan de burgemeester in het kader van openbare orde en veiligheid (crowd control) afwijkende begin- en eindtijden per locatie vaststellen. Deze worden vastgesteld in de verleningsbeschikking van de evenementenvergunning.

Geluid

Evenementen horen bij de stad. Ze dragen bij aan het aanbod van activiteiten voor zowel bezoekers als inwoners van Arnhem. Om de hoeveelheid geluid bij evenementen meetbaar en handhaafbaar te maken, is het belangrijk helder geluidsbeleid te hebben. Bij het hernieuwde locatiegebonden evenementenbeleid wil het college een goede balans vinden tussen leefbaarheid en levendigheid. Het beperken van de geluidoverlast voor omwonenden, het voorkomen van gehoorschade op het evenemententerrein en goed georganiseerde en voor bezoekers aantrekkelijke evenementen komen samen in deze richtlijnen. In deze nota staan algemene richtlijnen voor geluid tijdens evenementen. In de locatieprofielen worden de specifieke eisen verder uitgewerkt. Vanuit het oogpunt van geluidbelasting voor omwonenden is de ene evenementenlocatie geschikter voor muziekevenementen dan een andere. Ook verschillen de locaties sterk in welke omvang evenementen er kunnen plaatsvinden en daarmee samenhangend de geluidsniveaus die voor een goede beleving van de bezoeker nodig zijn. Voor evenementen in de natuurterreinen, bossen en parken is ook de balans tussen evenementen en overige bezoekers van belang. Dit alles wordt uitgewerkt in de locatieprofielen.

Geluidsnormen op de gevel

Conform de Wet milieubeheer wordt de hoeveelheid geluid gemeten in dB(A). De dB(A) maat is een correctie voor de gevoeligheid van het menselijk oor.

De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB) adviseert de bestuursrechter over geschillen op het gebied van het fysieke leefmilieu. In een advies (StAB, 21 maart 2014, StAB-39419) leggen ze de grens van het binnenniveau in een woning, in verband met spraakverstaanbaarheid, op 60 dB(A). Dit blijkt uit jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uit 2016 (ABRvS, 11 mei 2016, ECLI:RVS:2016:1245). De StAB baseert dit op de publicatie ISO-Recommedation R-1996 (Vormt de basis voor de Nederlandse wet-en regelgeving omtrent geluidshinder. De ISO R-1996 is gebaseerd op fundamenteel wetenschappelijk onderzoek naar het menselijk oor in relatie tot de hinderbeleving en het gedrag van de mens bij ervaren geluidshinder.) die de grondslag vormt voor de Nederlandse wet- en regelgeving omtrent geluidshinder.

Omdat de geluidsgevoelige gebouwen (woningen) rondom de evenementenlocaties over het algemeen wat oudere woningen zijn wordt uitgegaan van een gemiddelde gevelisolatie van 20 dB. Voor nieuwbouwwoningen geldt een gevelisolatie van maximaal 25 dB. Op basis van recente jurisprudentie (zie voetnoot) is het aanvaardbaar om voor een maximale geluidsnorm op de gevel uit te gaan van 80 dB(A).

Lage tonen/bastonen nemen een belangrijkere plek binnen het totale muziekgeluid in. Muziekgeluid moet niet alleen hoorbaar maar ook voelbaar zijn. Daarom wordt het geluidsvolume ook in dB(C) uitgedrukt om de overlast door bastonen beter bij de belevingspraktijk te laten passen. Voor categorie B-evenementen geldt naast een geluidsnorm van 80 dB(A) een geluidsnorm van maximaal 90 dB(C) op de gevel. Voor categorie C-evenementen geldt naast een geluidsnorm van 80 dB(A) een norm van maximaal 100 dB(C) op de gevel. Overigens wil dit niet zeggen dat ieder evenement deze maximale ontheffingswaarden nodig heeft. Het gaat om maximale geluidsnormen die in Arnhem gelden. In de locatieprofielen worden de maximale dB(A) en dB(C) normen per locatie vastgesteld.

Geluidsnormen op de dansvloer

Op basis van het convenant Preventie gehoorschade muzieksector (RIVM) uit 2015 mag het geluidsniveau op de dansvloer niet hoger zijn dan 102 dB(A). Ook in Arnhem is dat het maximale geluidsniveau op de dansvloer. Daarnaast moeten organisatoren van feesten met luide muziek of andersoortig lawaai oordopjes beschikbaar stellen. Op deze manier kunnen bezoekers zelf invloed uitoefenen op de hoeveelheid geluid waaraan ze worden blootgesteld.

Geluid op Koningsnacht en -dag

We kiezen er voor om voor Koningsnacht en Koningsdag alleen een maximaal geluidsniveau op de dansvloer van 102 dB(A) voor te schrijven. Het evenement vindt plaats op diverse locaties verspreid over de gehele binnenstad. Meten op de gevel heeft dan geen zin, omdat het lastig is te bepalen wat de bron van het geluid is. Dat maakt dat we er bij dit specifieke unieke evenement voor kiezen alleen te meten op de dansvloer. Daarmee zorgen we ervoor dat geluid meetbaar en handhaafbaar is.

Geluidboxen gericht op de dansvloer

Er zijn nieuwe, veelbelovende ontwikkelingen op het gebied van geluid, die inhouden dat het geproduceerde geluid heel specifiek op een bepaalde locatie gericht kan worden, zodat de omgeving hiervan veel minder last ondervindt. Daarom kan een geluidsontwerp worden gevraagd als onderdeel van de vergunningaanvraag.

Aanvullende afspraken met organisatoren

Evenementen vinden binnen de gemeente vaak plaats in de gemeentelijke parken, op gemeentegrond of openbaar water. Naast het verlenen van de vergunning en de (algemene) belangen die daarbij worden gewogen, is bij de gemeentelijke beheerders van de openbare ruimte de behoefte ontstaan om hiernaast ook afspraken te kunnen maken als eigenaar van deze openbare ruimte. Deze afspraken kunnen tussen de gemeente en de organisator worden gemaakt in een gebruiksovereenkomst. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan afspraken over (de kosten van) het weghalen van straatmeubilair en het instellen van een borgsom vanwege de mogelijk negatieve effecten die evenementen kunnen hebben op de openbare ruimte.

Hardheidsclausule

Bij evenementen met een bijzonder karakter, die nadrukkelijk bijdragen aan de (landelijke) profilering van Arnhem, kan de burgemeester afwijken van de bepalingen van dit evenementenbeleid. Voorbeelden zijn (inter-)nationale sportevenementen, andere beeldbepalende evenementen of wanneer Koningsdag nog massaler wordt gevierd vanwege het bezoek van de Koninklijke familie. Er zullen voor wat betreft de randvoorwaarden per geval maatwerkvoorschriften worden opgenomen in de vergunning. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de belangen van omwonenden.

Duurzaamheid

Arnhem wil werk maken van het verduurzamen van evenementen. Niet alleen de overheid, maar ook de organisatoren en leveranciers willen hier stappen in zetten. De doelen en ambities voor verduurzamen van evenementen zijn gericht op:

 • het verminderen van de CO2-uitstoot op de thema's afval, energie en vervoer:

  • reduceren en liefst voorkomen van afval, zoveel mogelijk circulair en volledig recyclebaar (reduce - reuse - recycle);

  • uitgaan van trias energetica: zoveel mogelijk energie besparen, zoveel mogelijk hernieuwbare energie gebruiken en de overige energie zo efficiënt mogelijk gebruiken;

  • zo efficiënt en 'groen' mogelijk regelen van bereikbaarheid van bezoekers & personeel en aanleveren van materialen en goederen, met zo min mogelijk CO2-uitstoot;

 • zoveel mogelijk gebruik maken van lokale leveranciers en innovaties stimuleren die zo min mogelijk impact hebben op de omgeving;

 • het stimuleren van fairtrade, biologisch, vegetarisch en lokaal voedsel;

 • het voorkomen van schade aan groen

 • het verbeteren van de luchtkwaliteit; (Als het niet mogelijk is om aan te sluiten op het stroomnetwerk en een aggregaat nodig is dan heeft een aggregaat op groene stroom de voorkeur boven een dieselaggregaat)

 • aandacht voor sociale duurzaamheid door:

 • duurzame inzetbaarheid personeel en vrijwilligers;

 • inzet van vrijwilligers en personeel met een afstand tot de arbeidsmarkt te stimuleren;

 • stages voor verschillende opleidingsniveaus en achtergronden te stimuleren;

 • een diversiteit in het personeelsbestand en in de bezoekers te stimuleren. Hoe worden meerdere doelgroepen in de samenleving betrokken en bereikt.

Bij een samenloop van aanvragen die op tijd voor de Evenementenkalender zijn ingediend, hebben aanvragen waarin de doelen met betrekking tot duurzaamheid (deels) al zijn uitgewerkt voor en toegepast bij het evenement, voorrang op aanvragen die bovenstaande doelen (nog) niet hebben uitgewerkt.

Inclusieve evenementen

Arnhem wil een stad zijn waar iedereen mee kan doen, ongeacht etnische achtergrond, seksuele geaardheid, genderidentiteit, beperking en/of chronische ziekte, religie of leeftijd.

Sinds 2018 is Arnhem koplopergemeente VN-verdrag Handicap waarbij we de taak hebben om een extra impuls te geven aan het volwaardig meedoen van inwoners met een beperking. Wij onderschrijven het belang van een goede toegankelijkheid van Arnhemse evenementen voor mensen met een (lichamelijke) beperking. Een ieder die een evenement wenst te bezoeken, moet hiertoe in staat worden gesteld. Samen met het Arnhems Platform voor Chronisch zieken en Gehandicapten (APCG), evenementenorganisaties en Schakel 025 hebben we de Arnhemse Standaard Toegankelijkheid (AST) ontwikkeld voor evenementen. De meest recente versie van de standaard is te vinden op www.arnhem.nl/evenementen.

Om naar een inclusieve evenementstad toe te werken verwachten we dat evenementorganisaties de Arnhemse Standaard Toegankelijkheid (AST) kennen en de richtlijnen met betrekking tot 'Toegankelijkheid van het evenement' zo veel als mogelijk toepassen bij het te organiseren evenement. We vragen organisatoren extra aandacht te besteden aan de veiligheid bij calamiteiten en aan calamiteitencommunicatie. Mensen met een beperking evacueren zich in geval van nood over het algemeen minder snel dan personen zonder beperking. In het evacuatieplan moet hiermee rekening worden gehouden worden zodat mensen met een beperking veilig en snel geëvacueerd kunnen worden. Daarnaast is het belangrijk dat zowel slechthorenden als slechtzienden de calamiteitencommunicatie kunnen waarnemen. We vragen organisatoren om de communicatie altijd zowel geschreven als gesproken weer te geven zodat iedereen het kan waarnemen.

In het najaar van 2021 starten we een traject waarin de AST samen met evenementenorganisatoren, APCG en Schakel025 verder vorm wordt gegeven waarbij het streven is de AST op termijn als verplichting bij evenementen in te voeren.

Bij een samenloop van aanvragen die op tijd voor de Evenementenkalender zijn ingediend, hebben aanvragen waarin de Arnhemse Standaard Toegankelijkheid (AST) wordt (deels) al wordt toegepast, voorrang op aanvragen die daar (nog) niet aan voldoen.

Ballonnen bij evenementen

Als aanvulling op de Evenementenvisie heeft de gemeenteraad op 26 mei 2015 besloten dat de gemeente Arnhem een actief ontmoedigingsbeleid voert voor het oplaten van ballonnen tijdens evenementen. Dit houdt concreet in dat wij sinds 2015 als voorschrift in een evenementvergunning hebben opgenomen dat het niet is toegestaan om tijdens evenementen ballonnen op te laten of ballonnen aan bezoekers uit te reiken. Bij door de gemeente (mede)georganiseerde of ondersteunde evenementen worden geen ballonnen uitgedeeld en geen ballonnen opgelaten.

Deze voorschriften zijn in de evenementvergunning opgenomen om de volgende redenen:

 • Losgelaten ballonnen kunnen in het milieu terecht komen, waar ze vervuiling veroorzaken.

 • Ballonnen kunnen in het water terecht komen, waar zij een bedreiging vormen voor waterdieren die verstrikt raken in de touwtjes aan de ballonnen.

Dieren bij evenementen

Bij de inzet van dieren bij evenementen moeten organisatoren altijd een vergunning aanvragen, zodat het welzijn van die dieren kan worden gemonitord. Dit geldt zowel voor A, B en C-evenementen als ook voor de 0-evenementen die normaal gesproken alleen meldingsplichtig zijn. We verbinden de voorwaarde aan evenementenvergunningen dat wordt voldaan aan de vijf vrijheden van Brambell zoals beschreven in artikel 1.3 Wet dieren. De afdeling Handhaving zet constateringen van schending van dierenwelzijn bij evenementen door naar het bevoegd gezag: de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). De vijf vrijheden van Brambell schrijven voor dat dieren vrij zijn:

- van dorst, honger en onjuiste voeding;

- van fysiek en fysiologisch ongerief;

- van pijn, verwondingen en ziektes;

- van angst en chronische stress;

- om hun natuurlijk (soorteigen) gedrag te vertonen.

Kermissen

Vanuit het oogpunt van een evenwichtige jaarkalender, de belasting van de hulpdiensten, woon- en leefklimaat van en de overlast voor de inwoners van Arnhem vinden er in de gemeente Arnhem jaarlijks niet meer dan twee grote kermissen plaats. In verband met een transparante verdeling van deze vergunningen kan via een aanbesteding een partij gekozen die de grote kermissen mag organiseren.

Inwerkingtreding

Bovenstaande afweging en procedureregels treden in werking op de dag nadat ze zijn bekendgemaakt en zullen worden toegepast voor evenementen die met ingang van 1 januari 2022 zullen plaatsvinden.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 2 november 2021.