Stimuleringsregeling voor hemelwaterafvoer op particulier terrein van de gemeente Borne

Geldend van 08-07-2022 t/m heden

Intitulé

Stimuleringsregeling voor hemelwaterafvoer op particulier terrein van de gemeente Borne

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borne;

gelezen het voorstel van het college burgemeester en wethouders van 21 juni 2022, met kenmerk 22int06197;

overwegende dat,

het gewenst is om een stimuleringsregeling vast te stellen omtrent het afkoppelen van hemelwater op particulier terrein. Om zodoende bedrijven, particulieren, stichtingen en corporaties te stimuleren om op particulier terrein het hemelwater te scheiden van het afvalwater. Dit met als doel om meer bewustzijn te creëren en beter voorbereid te zijn op de gevolgen en effecten van de klimaatverandering.

gelet op de artikelen 4:81, eerste lid, 4:83 en 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht,

de doelen die gesteld zijn in het Watertakenplan 2022 - 2026 en het bepaalde in de Algemene subsidieverordening gemeente Borne.

b e s l u i t vast te stellen de volgende stimuleringsregeling:

Stimuleringsregeling voor hemelwaterafvoer op particulier terrein van de gemeente Borne

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Artikel 1 – Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  afkoppelen: het definitief ongedaan maken van een situatie waarin hemelwater dat op een verhard oppervlak valt legaal via een gemengde riolering wordt afgevoerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie;

 • b.

  (afvoerend) verhard oppervlak: oppervlakten zoals daken, verharde erven en verharde wegen;

 • c.

  Algemene subsidieverordening: Algemene subsidieverordening Borne;

 • d.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borne;

 • e.

  gemengde riolering: systeem van rioolbuizen waarbij het afvalwater en regenwater gezamenlijk worden afgevoerd (naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie);

 • f.

  hemelwater: water dat uit de hemel valt zoals: regen, sneeuw, hagel en ijzel;

 • g.

  hemelwatervoorziening: gesloten of open systeem waarbij hemelwater wordt opgevangen;

 • h.

  IBA: systeem dat het huishoudelijk afvalwater van een enkel gebouw zuivert;

 • i.

  particulier terrein: terreinen die in eigendom zijn van een private partij;

 • j.

  private partij: niet-overheden;

 • k.

  raad: de gemeenteraad van de gemeente Borne;

 • l.

  voorzijde van een pand: de straatzijde en/of de zijde waar de openbare riolering ligt;

 • m.

  Waterschap: Waterschap Vechtstromen;

 • n.

  wet: Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2 – Doel van de bijzondere subsidieverordening

Deze subsidieverordening heeft tot doel om bedrijven, particulieren, stichtingen en corporaties te stimuleren om (schone) verharde oppervlakken, waarbij afvloeiend hemelwater nu nog aangesloten is op de gemengde riolering, af te koppelen. Hiervoor worden twee regelingen in het leven geroepen, te weten het subsidiëren van:

 • (1)

  afkoppelen verhard oppervlak en realisatie van waterberging op eigen terrein (hoofdstuk 2); en

 • (2)

  afkoppelen van dakoppervlak aan de voorzijde van een pand indien er een hemelwatervoorziening in de straat aanwezig is of gerealiseerd wordt (hoofdstuk 3).

Artikel 3 – Bevoegdheidsverlening aan het college

Het college verstrekt met inachtneming van het bepaalde in deze bijzondere subsidieverordening subsidie voor het afkoppelen van hemelwater op particulier terrein.

Artikel 4 – Subsidieplafond, wijze van verdeling

 • 1. Het subsidieplafond is volgens watertakenplan 2022-2026 vastgesteld op € 20.000,- per jaar voor een periode van 5 jaar.

 • 2. Bij de verdeling van het op grond van het eerste lid beschikbaar gestelde bedrag worden aanvragen behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de wet de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Hoofdstuk 2. Bijzondere bepalingen over het subsidiëren van afkoppelen verhard oppervlak en realiseren van waterberging op eigen terrein

Artikel 5 – Algemene vereisten voor subsidiëring

 • 1. Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan private partijen ten behoeve van het afkoppelen van verhard oppervlak van particulier terrein, gelegen binnen de grenzen van de gemeente Borne.

 • 2. Opsplitsing van een af te koppelen oppervlak in een kadastraal perceel over meerdere subsidieaanvragen is niet toegestaan.

 • 3. Uit het oogpunt van doelmatigheid en beheersbaarheid dient het af te koppelen verhard oppervlak:

  • a)

   een oppervlakte van minimaal 15 m² te hebben met een totale minimale bergingscapaciteit van 500 liter; en

  • b)

   bij een oppervlakte vanaf 50 m² geldt een capaciteit van tenminste 10 liter berging per afgekoppelde m².

 • 4. Voor het bepalen van de omvang van het af te koppelen verhard oppervlak wordt horizontaal geprojecteerd gemeten.

 • 5. Bij het afkoppelen wordt vastgehouden aan de voorkeursvolgorde zoals omschreven in de toelichting op deze regeling.

 • 6. Het betreffende oppervlak loost in de huidige situatie legaal het hemelwater op de gemengde riolering.

 • 7. Het afkoppelen is voor indiening van de aanvraag nog niet uitgevoerd.

 • 8. Het hemelwater van het af te koppelen oppervlak mag, bij keuze voor infiltratie, afvoeren naar de bodem.

Artikel 6 – Hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt een vast bedrag van € 300,- inclusief BTW.

Artikel 7 – Weigeringsgronden

 • 1. Het college weigert de subsidie, naast de in artikel 15 van de Algemene subsidieverordening en artikelen 4:25 en 4:35 van de wet genoemde gronden, in ieder geval indien:

  • a)

   niet wordt voldaan aan de oppervlakte en minimale inhouds-eis van artikel 5, derde lid;

  • b)

   niet wordt voldaan aan de wijze van afkoppelen als bedoeld in artikel 5, vijfde lid;

  • c)

   sprake is van opsplitsing zoals bedoeld in artikel 5, tweede lid;

  • d)

   het hemelwater dat van het afgekoppeld verhard oppervlak afstroomt niet geborgen en/of geïnfiltreerd kan worden in de bodem en afvoer naar open water niet haalbaar is;

  • e)

   het afkoppelen mogelijk leidt tot wateroverlast op aanliggende percelen;

  • f)

   het afkoppelen vanuit milieuhygiënisch of hydrologisch oogpunt ongewenst is;

  • g)

   het perceel is aangesloten op drukriolering of voorzien van een IBA;

  • h)

   het afkoppelen voor indiening van de aanvraag is uitgevoerd; of

  • i)

   het hemelwater ook in de huidige situatie niet op de gemengde riolering aangesloten zou mogen zijn.

 • 2. Het college kan de subsidie weigeren in de gevallen zoals genoemd in artikel 14 van de Algemene subsidieverordening.

Hoofdstuk 3. Bijzondere bepalingen over het stimuleren van afkoppelen van dakoppervlak aan de voorzijde van het pand indien er een hemelwatervoorziening in de straat aanwezig is of gerealiseerd wordt

Artikel 8 – Algemene vereisten voor subsidiëring

 • 1. Subsidie kan uitsluitend verstrekt worden aan private partijen ten behoeve van het afkoppelen van dakoppervlak aan de voorzijde van het pand indien er een hemelwatervoorziening in de straat aanwezig is of gerealiseerd wordt, gelegen binnen de grenzen van de gemeente Borne.

 • 2. De regeling is beschikbaar voor percelen waar dakwater van origine en legaal ondergronds is aangesloten op het vuilwaterriool en afvoert naar de zuivering.

 • 3. Een aanvrager mag alleen subsidie aanvragen voor zijn eigen dakoppervlak.

 • 4. Uitsluitend wordt uitvoering gegeven aan 1 van de 2 afkoppelmethoden zoals deze staan omschreven in de toelichting op deze regeling (betonnen afvoergoot of uitstroom-infiltratiekolk).

 • 5. Het afwaterend dakoppervlak moet (via het nieuw aan te brengen afvoersysteem) minstens 20 m² bedragen.

 • 6. Voor het bepalen van de omvang van het af te koppelen dakoppervlak wordt horizontaal geprojecteerd gemeten.

 • 7. Het afkoppelen is voor indiening van de aanvraag nog niet uitgevoerd.

Artikel 9 – Hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt een vast bedrag van € 300,- inclusief BTW.

Artikel 10 – Weigeringsgronden

 • 1. Het college weigert de subsidie, naast de in artikel 15 Algemene subsidie verordening en artikelen 4:25 en 4:35 van de wet genoemde gronden, in ieder geval indien:

  • a)

   niet wordt voldaan aan de dakoppervlakte-eis van artikel 8, zesde lid;

  • b)

   niet wordt voldaan aan de wijze van afkoppelen als bedoeld in artikel 8, vijfde lid;

  • c)

   de subsidie niet is aangevraagd door de perceeleigenaar;

  • d)

   het afkoppelen mogelijk leidt tot wateroverlast op aanliggende percelen;

  • e)

   het afkoppelen vanuit milieuhygiënisch of hydrologisch oogpunt ongewenst is;

  • f)

   het afkoppelen voor indiening van de aanvraag is uitgevoerd;

  • g)

   het hemelwater ook in de huidige situatie niet op de gemengde riolering aangesloten zou mogen zijn; of

  • h)

   het afkoppelen heeft plaatsgevonden door of in opdracht van de gemeente in het kader van een project.

 • 2. Het college kan de subsidie weigeren in de gevallen zoals genoemd in artikel 14 van de Algemene subsidieverordening.

Hoofdstuk 4. Procedurele aspecten

Artikel 11 – De aanvraag

 • 1. Een aanvraag om subsidie wordt schriftelijk bij het college ingediend met gebruikmaking van het aanvraagformulier ‘stimulering afkoppelen hemelwater gemeente Borne’.

 • 2. Bij de aanvraag worden in ieder geval een situatieschets en foto’s ingediend, die inzicht geven in het af te koppelen oppervlak, het te maken systeem en de capaciteit (regeling 1) of voorziening (regeling 2).

 • 3. Een aanvraag kan alleen door de perceeleigenaar worden ingediend.

 • 4. Een aanvraag moet volledig zijn. Het college kan aanvullende stukken verlangen, indien dit redelijkerwijs noodzakelijk blijkt voor de beoordeling van de aanvraag.

 • 5. Indien de aanvraag niet voldoet aan de daarvoor gestelde eisen wordt toepassing gegeven aan artikel 4:5 van de wet.

Artikel 12 – Beslistermijn; de beschikking

 • 1. Het college beslist binnen 6 weken na ontvangst op de aanvraag.

 • 2. Het college kan de beslissing eenmaal voor ten hoogste 4 weken verdagen.

 • 3. Een beschikking tot subsidieverlening stelt direct de subsidie vast en geeft in ieder geval een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de locatie, de omvang van het af te koppelen verhard oppervlak en vermeldt het bedrag van de subsidie(s).

Artikel 13 – Betaling

De gemeente Borne zal binnen 4 weken na de melding van het gereed komen van de afkoppeling het overeengekomen bedrag over maken op de rekening van de aanvrager.

Artikel 14 – Verplichtingen

 • 1. De afkoppeling na realisatie in stand houden en onderhouden.

 • 2. De werkzaamheden binnen 6 maanden na de subsidiebeschikking uitvoeren.

 • 3. Het gereed komen van de afkoppeling aan de gemeente melden binnen 4 weken na realisatie.

 • 4. Binnen 4 weken na het gereed komen van het afkoppelen foto’s van de uitvoering en het eindresultaat overleggen inclusief een schetstekening met maatvoering.

 • 5. Voor overdracht van de gegevens van het afgekoppelde oppervlak en bijbehorende voorzieningen voor infiltratie bij verkoop of overdracht van het particulier terrein zorgen zodat de volgende eigenaar/gebruiker noodzakelijk onderhoud kan voortzetten.

 • 6. Zorgen voor controle en zo nodig aanpassing van de ont- en beluchting van de binnenriolering (stand- en ontspanningsleiding) conform NEN-voorschriften.

 • 7. Eenmaal afgekoppelde oppervlakken niet meer aansluiten op gemengde of vuilwaterriolering.

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

Artikel 15 – Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen, waarin strikte toepassing van de onderhavige verordening tot onbillijkheden leidt, op een voor een aanvrager gunstige wijze afwijken van een of meer bepalingen van deze verordening.

Artikel 16 – Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking de dag na bekendmaking.

Artikel 17 – Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: “Stimuleren afkoppelen hemelwater gemeente Borne”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders in de vergadering van 21 juni 2022.

Burgemeester en wethouders van Borne

de secretaris,

E.S.I. ter Koele

de burgemeester,

drs. J.H.R. Pierik

Toelichting

Algemeen

Gemeente Borne gaat duurzaam waterbeheer op particulier terrein stimuleren. Hiervoor worden twee regelingen in het leven geroepen, te weten het subsidiëren van:

 • (1)

  afkoppelen verhard oppervlak en realisatie van waterberging op eigen terrein; en

 • (2)

  afkoppelen van dakoppervlak aan de voorzijde van het pand indien er een hemelwatervoorziening in de straat aanwezig is of gerealiseerd wordt.

1)Afkoppelen verhard oppervlak en realisatie waterberging op eigen terrein (hoofdstuk 2)

Indien u als perceeleigenaar verhard oppervlak afkoppelt en op uw eigen terrein een berging- en/of infiltratievoorziening aanlegt, kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten van € 300,- (inclusief BTW). U koppelt daarvoor minimaal 15 m² verhard oppervlak af en realiseert een totale bergingscapaciteit van minimaal 500 liter (ofwel 0,5 m3). Indien het af te koppelen verhard oppervlak meer dan 50 m² bedraagt wordt een bergingscapaciteit van tenminste 10 liter berging per afgekoppelde m² gerealiseerd. De overige voorwaarden voor subsidiering staan opgenomen in artikel 5.

2)Afkoppelen dakoppervlak aan de voorzijde van het pand (hoofdstuk 3)

Het betreft dakwaterafvoer aan de voorzijde van het pand. Dit houdt in de straatzijde en/of de zijde waar de openbare riolering ligt. Om voor de stimuleringsregeling in aanmerking te komen gelden een aantal voorwaarden (zie artikel 8). Om op een duurzame wijze hemelwater van dakoppervlak in te zamelen en beheersbaar te houden biedt gemeente Borne twee mogelijkheden tot afkoppeling aan (zie toelichting onder artikel 8). De eerste optie (een betonnen afvoergoot) heeft de voorkeur omdat het hemelwater dan aan de voorzijde volledig zichtbaar op eigen terrein wordt afgevoerd. Het alternatief is een uitstroom-infiltratiekolk op de erfgrens.

Het is toegestaan dat een perceeleigenaar subsidie aanvraagt voor beide regelingen. Voor beide regelingen geldt dat de perceeleigenaar zelf verantwoordelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Substantiële financiële prikkel

De hiervoor genoemde stimuleringen zijn bedoeld als een substantiële financiële prikkel. De particulier stelt immers zijn eigen terrein ter beschikking voor het algemene nut. Het wettelijke kader voor alle subsidies van zowel het Rijk als decentrale overheden is te vinden in titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht (“Awb”). Deze bijzondere subsidieverordening is, in samenhang met artikel 1, onder e en artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Borne, een uitwerking van het voorschrift van artikel 4:23, eerste lid, Awb, dat bepaalt dat subsidies slechts worden verstrekt op grond van een wettelijk voorschrift.

Voor zover regelingen in de Algemene wet bestuursrecht zijn opgenomen, staan zij niet in deze bijzondere subsidieverordening vermeld. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de omschrijving van het subsidieplafond (4:22 Awb), de weigering van subsidie in geval van overschrijding van het subsidieplafond (4:25, tweede lid, Awb), de verdelingsmaatstaf en wijze van verdeling (4:26 Awb), de algemene weigeringsgronden (4:35 Awb), de algemene verplichtingen die aan de subsidieontvanger bij de subsidieverlening kunnen worden opgelegd (4:37 Awb) en algemene regels over de betaling van het subsidiebedrag (afdeling 4.2.7 Awb).

Artikelsgewijze toelichting

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Artikel 1 – Begripsbepalingen

In dit artikel worden de in deze subsidieverordening gehanteerde begrippen omschreven.

Artikel 2 – Doel van de bijzondere subsidieverordening

Het doel van de subsidieverordening is om eigenaren te stimuleren om het hemelwater van de riolering af te koppelen. Door het afkoppelen van verharde oppervlakken van de (gemengde) riolering wordt voorkomen dat relatief schoon hemelwater wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Dit verhoogt de zuiveringsefficiëntie van de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Door het afkoppelen van hemelwater zal bij hevige regenval het aantal overstorten van de riolering op oppervlaktewater afnemen. Dit heeft een positief effect op de waterkwaliteit. Daarnaast zorgt minder hemelwater op het gemengde riool voor minder water op straat, waterhinder en wateroverlast in stedelijk gebied tijdens hevige neerslag. Tevens zorgt het afkoppelen van hemelwater van de riolering voor een aanvulling van het grondwater en kan daarmee een bijdrage leveren aan de droogtebestrijding. Deze subsidieverordening is bedoeld voor het afkoppelen van bestaand verhard oppervlak en mag geen overlast opleveren voor derden.

Artikel 3 – Bevoegdheidsverlening aan het college

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 4 – Subsidieplafond, wijze van verdeling

Het subsidieplafond van de gemeente is gelijk aan het bedrag dat genoemd is in het Watertakenplan Borne 2022-2026. Jaarlijks stelt de gemeente € 20.000, - beschikbaar. Wanneer het jaarlijks budget op is worden in beginsel de aanmeldingen opgeschort (artikel 4:25, tweede lid, Awb). Het tweede lid geeft het college de bevoegdheid om (eventueel) jaarlijks een hoger subsidieplafond vast te stellen. De wijze van verdeling wordt in het derde lid besproken.

Hoofdstuk 2. Bijzondere bepalingen over het subsidiëren van afkoppelen verhard oppervlak en realiseren van waterberging op eigen terrein

Artikel 5 – Algemene vereisten voor subsidiëring

Dit artikel geeft het kader aan van deze regeling. Het derde lid geeft de ondergrens voor deelname aan deze regeling aan. Uit het oogpunt van doelmatigheid en beheersbaarheid stelt de gemeente Borne een ondergrens van 15 m² (én een minimale capaciteit van 500 liter) per aanvraag omdat afkoppelen van minder dan 15 m² te weinig bijdraagt aan de doelstelling van deze regeling. Bovendien kost het de uitvoeringsorganisatie relatief veel tijd in relatie tot de bijdrage aan de doelstelling van deze regeling.

Het vijfde lid stelt dat bij het afkoppelen wordt vastgehouden aan de voorkeursvolgorde zoals deze ook staat omschreven op pagina 23 van het Watertakenplan Borne 2022-2026 (Waterbeheer 21e eeuw):

1)Vasthouden c.q. infiltreren

De voorkeur gaat uit naar open bovengrondse infiltratievoorzieningen. Een voorbeeld van een dergelijke voorziening is een wadi of infiltratievijver. Het uitgangspunt is een voorziening met 0,5 m3 (500 liter) berging:

afbeelding binnen de regeling

Mogelijke infiltratievoorzieningen bij afkoppeling van verhard oppervlak op particulier terrein, uitgaande van de minimaal te realiseren berging van 500 liter (tot een af te koppelen oppervlak van 50 m2). Bron: https://www.huisjeboompjebeter.nl/regenwaterberging/

In sommige gevallen is er onvoldoende ruimte voor een bovengrondse voorziening. In dat geval is waterdoorlatende verharding of ondergrondse infiltratie middels infiltratiekoffers een uitkomst. Voor tips en voorbeelden wordt verwezen naar www.groenblauwtwente.nl. Ondergronds infiltreren zonder bodemfilter is alleen acceptabel als het hemelwater tijdens het afstromen niet of nauwelijks verontreinigt raakt.

2)Bergen en afvoeren

Het hemelwater dat niet kan worden geïnfiltreerd, mag vertraagd worden geloosd op het oppervlaktewater of naar de riolering door middel van een buffer. Veelal is een combinatie met een infiltratievoorziening mogelijk.

Voor het geval de capaciteit volledig is benut kan ook een overloop worden aangebracht.

Artikel 6 – Hoogte van de subsidie

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 7 – Weigeringsgronden

Dit artikel omschrijft de situaties, naast de in artikel 15 Algemene subsidie verordening Borne en artikelen 4:25 en 4:35 Algemene wet bestuursrecht genoemde gronden, waarin negatief wordt besloten op een aanvraag. Wanneer bijvoorbeeld de bergingsvoorziening geen leegloop mogelijkheid heeft, zal in beginsel de subsidie worden geweigerd (artikel 7, eerste lid, sub d).

Als het afkoppelen zonder meer zal leiden tot overlast op aanliggende percelen (buren maar ook de openbare weg), ook na het treffen van eenvoudige maatregelen, zal afgezien moeten worden van afkoppelen (artikel 7, eerste lid, sub e).

Dat het afkoppelen vanuit milieuhygiënisch oogpunt ongewenst is (artikel 7, eerste lid, sub f) houdt bijvoorbeeld in dat wanneer het rioolstelsel het hemelwater niet meer afvoert en er dus afgekoppeld is, het hemelwater elders geborgen moet worden: of in de bodem of naar open water. Wanneer de bodem slecht doorlatend is en er niet direct open water in de nabijheid is, is afkoppelen hydrologisch niet verantwoord. In een dergelijk geval dient er afgezien te worden van afkoppelen. Eventueel kan het water dan tijdelijk geborgen worden en na de bui langzaam afgelaten worden op de riolering. Ook wanneer de berging van water leidt tot bodemverontreiniging of verspreiding van bodemverontreiniging en maatregelen als bodemfilters geen oplossing bieden, zal afgezien moeten worden van afkoppelen.

Benadrukt wordt dat de regeling niet geldt voor situaties waar van origine een gescheiden rioolstelsel aanwezig is en het hemelwater aangesloten zou moeten zijn op de regenwaterriolering en niet op de vuilwaterriolering (artikel 7, eerste lid, sub i).

Hoofdstuk 3. Bijzondere bepalingen over het stimuleren van afkoppelen van dakoppervlak aan de voorzijde van het pand indien er een hemelwatervoorziening in de straat aanwezig is of gerealiseerd wordt

Artikel 8 – Algemene vereisten voor subsidiëring

Dit artikel geeft het kader aan van deze regeling. Zoals ook in de algemene toelichting is omschreven, betreft het enkel dakwaterafvoer aan de voorzijde van het pand. Dit houdt in de straatzijde en/of de zijde waar de openbare riolering ligt.

Het vijfde lid geeft de ondergrens voor deelname aan deze regeling aan. Uit het oogpunt van doelmatigheid en beheersbaarheid stelt de gemeente Borne een ondergrens voor het afwaterend dakoppervlak van 20m² per aanvraag in omdat afkoppelen van minder dan 20 m² te weinig bijdraagt aan de doelstelling van deze regeling. Bovendien kost het de uitvoeringsorganisatie relatief veel tijd in relatie tot de bijdrage aan de doelstelling van deze regeling. Een eventueel aanwezige carport mag ook bij de berekening van het dakoppervlak worden betrokken.

Om op een duurzame wijze hemelwater van het dakoppervlak in te zamelen en beheersbaar te houden biedt de gemeente Borne uitsluitend twee mogelijkheden tot afkoppeling aan (artikel 8, vierde lid). Deze opties zijn:

1.Betonnen afvoergoot

Het aanbrengen van een afvoergoot op particulier terrein aan de voorzijde van het pand. De bestaande regenpijp wordt (net) boven maaiveld en circa 10 cm onder maaiveld doorgezaagd. De regenpijp onder maaiveld wordt direct na het doorzagen met een pvc-deksel (vaak rond 80 mm) afgedopt. Vanaf de regenpijp wordt een betonnen afvoergoot (in een zandbed) door de tuin aangelegd rechtstreeks richting de openbare ruimte. Onderaan de zichtbare regenpijp wordt een bochtstuk geplaatst, die ervoor zorgt dat het hemelwater in de betonnen goot terecht komt. Het hemelwater stroomt via de goot naar de openbare ruimte. Alternatief is dat de goot wordt uitgevoerd met de eigen reeds aanwezige klinkerverharding. Deze mag ook via een molgoot in het straatwerk worden gerealiseerd, zie ter illustratie de hiernavolgende foto:

afbeelding binnen de regeling

1.Uitstroom-infiltratiekolk

De uitstroom-infiltratiekolk wordt op particulier terrein aan de erfgrens geplaatst. De kolk krijgt ondergronds met de regenpijp een verbinding door middel van een afvoerleiding. Hemelwater stroomt van het dakoppervlak door de regenpijp via de ondergrondse leiding richting de uitstroom-infiltratiekolk. Het hemelwater stroomt vervolgens via de kolk de openbare ruimte in. Het uitgangspunt is dat de gemeente de ‘infiltratiekolk’ regelt en plaatst, plus de afvoerleiding (inclusief koppelstukken) regelt. De eigenaar zelf is verantwoordelijk om de afvoering ondergronds aan te sluiten op de infiltratiekolk en op de regenpijp.

Artikel 9 – Hoogte van de subsidie

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 10 – Weigeringsgronden

Zie de toelichting onder artikel 7.

Hoofdstuk 4. Procedurele aspecten

De procedure begint met het indienen van een aanvraag door de perceeleigenaar (artikel 11). Het is toegestaan dat een perceeleigenaar subsidie aanvraagt voor beide regelingen.

Vervolgens beslist het college binnen zes weken na ontvangst op de aanvraag (artikel 12, eerste lid). Deze beschikking tot subsidieverlening stelt direct de subsidie vast en geeft in ieder geval een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de locatie, de omvang van het af te koppelen verhard oppervlak en vermeldt het bedrag van de subsidie(s) (artikel 12, derde lid).

Hierna kunnen de werkzaamheden worden uitgevoerd. Deze moeten uiterlijk binnen zes maanden na de subsidiebeschikking worden afgerond (artikel 14, tweede lid).

Voor de deelnemer eindigt de procedure met de gereedmelding (artikel 14, derde lid) en het aanleveren van gegevens van de aangelegde voorziening (artikel 14, vierde lid).

De subsidie zal vervolgens binnen vier weken worden uitgekeerd (artikel 13).

Artikel 11 – De aanvraag

Het college stelt voor het indienen van aanvragen tot subsidieverlening een digitaal aanvraagformulier vast waarop tevens staat welke stukken ingediend moeten worden (eerste lid). Hierbij moet gedacht worden aan foto’s van de huidige situatie en een situatieschets die inzicht dient te geven in het te maken systeem. De gemeente Borne gebruikt de door de subsidieaanvrager verstrekte persoonsgegevens alleen om de aanvraag te behandelen.

Het derde lid geeft aan dat aanvragen alleen door de perceeleigenaren kunnen worden ingediend. Met name bij grotere af te koppelen oppervlakken of in bijzondere situaties is het nodig om meer inzicht te krijgen in de goede werking van de aan te brengen maatregelen (vierde lid). Dit om te voorkomen dat bijvoorbeeld hinder naar de omgeving kan ontstaan.

Artikel 12 – Beslistermijn; de beschikking

Voortgang is belangrijk om deelnemers betrokken te houden en nieuwe aanmeldingen aan te trekken. In bijzondere situaties kan echter extra onderzoek of afstemming nodig zijn en daarmee ontstaat een langere doorlooptijd (tweede lid). De beschikking tot subsidieverlening stelt direct de subsidie vast en vermeldt tevens het bedrag van de subsidie(s). Deze is vastgesteld op maximaal 2 x € 300,- inclusief BTW.

Een deelnemer kan pas met de werkzaamheden beginnen als de beschikking tot subsidieverlening is ontvangen.

Artikel 13 – Betaling

Het bedrag wordt binnen vier weken betaald nadat de gereedmelding en het aanleveren van gegevens van de aangelegde voorziening conform artikel 14 heeft plaatsgevonden.

Artikel 14 – Verplichtingen

Het eerste lid borgt de instandhouding van de afgekoppelde situatie. Voor de deelnemer eindigt het traject met de gereedmelding (derde lid) en het aanleveren van gegevens van de aangelegde voorziening (vierde lid). Daarna wordt de subsidie binnen vier weken uitgekeerd (zie ook artikel 13).

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

Artikel 15 – Hardheidsclausule

Er kunnen zich gevallen voordoen dat een aanvraag om subsidie om formele gronden afgewezen moet worden, terwijl toch een belangrijke bijdrage aan het bereiken van de doelstelling kan worden behaald. In een dergelijk geval is een beroep op deze hardheidsclausule mogelijk. Hierbij valt te denken aan een kleine onderschrijding van het minimumoppervlak welke toch een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de doelstelling.

Artikel 16 – Inwerkingtreding

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 17 – Citeertitel

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.