Regeling afdoening klaagschriften ISD Bollenstreek 2016

Geldend van 07-07-2022 t/m heden

Intitulé

Regeling afdoening klaagschriften ISD Bollenstreek 2016

Artikel 1. Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  ISD: Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek zoals bedoeld in de door de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen daartoe vastgestelde Gemeenschappelijke Regeling;

 • b.

  Bestuursorgaan: het dagelijks bestuur van de ISD;

 • c.

  Klaagschrift: een schrijven zoals bedoeld in artikel 9:1 Algemene wet bestuursrecht;

 • d.

  wet: de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2. Inleidende bepaling

 • 1. Er is een commissie ten behoeve van de beslissing op de ingediende klaagschriften als bedoeld in artikel 9:4 lid 1 van de wet.

Artikel 3 Samenstelling commissie

 • 1. De commissie ten behoeve van de beslissing op ingediende klaagschriften bestaat uit tenminste twee leden welke bestaan uit leden van het management team.

 • 2. In gevallen waarbij het klaagschrift ziet op een gedraging van een lid van het management team, directeur of medewerker van de afdeling juridische zaken (in de rol van secretaris of lid van de ambtelijke commissie bezwaarschriften) zal de commissie bestaan uit tenminste twee leden van het dagelijks bestuur.

Artikel 3. Secretaris

 • 1. Aan de commissie is een ambtenaar als secretaris toegevoegd.

 • 2. De secretaris is geen lid van de commissie.

 • 3. De secretaris wordt benoemd door het bestuursorgaan.

Artikel 4. Procedures

 • 1. De door de commissie te hanteren procedures zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

 • 2. Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door het bestuursorgaan.

Artikel 5. Inwerking en citeertitel

 • 1. Deze regeling treedt in werking op de dag na publicatie door het bestuursorgaan. Bij de inwerkingtreding van deze verordening komt de Regeling commissie bezwaar- en klaagschriften ISD Bollenstreek 2014 te vervallen.

 • 2. Deze regeling kan worden aangehaald als: “Regeling afdoening klaagschriften ISD Bollenstreek 2016”.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 17 maart 2016,

Voorzitter,

A.D. de Roon

Secretaris

R.J. ’t Jong