Ondermandaatbesluit jeugdwet ISD Bollenstreek

Geldend van 24-10-2018 t/m heden

Intitulé

Ondermandaatbesluit jeugdwet ISD Bollenstreek

Het Dagelijks Bestuur en de directeur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen,

Ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft op grond van het ‘Mandaatbesluit intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek Verlening gespecialiseerde jeugdhulp’ van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen en de ‘Dienstverleningsovereenkomst administratieve afhandeling individuele jeugdhulpvoorzieningen’ die is afgesloten tussen de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen enerzijds en de Intergemeentelijke Sociale Dienst Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen anderzijds;

Overwegende dat het voor het efficiënt functioneren van de ISD Bollenstreek wenselijk is een ondermandaatregeling vast te stellen;

BESLUITEN:

Ondermandaat te verlenen aan de directeur, dan wel de functionarissen die zijn vermeld op de bij dit besluit behorende ondermandaatlijst, en bij hun afwezigheid, hun vervanger. Indien zowel de functionaris die ondermandaat heeft als diens vervanger afwezig zijn, wordt de bevoegdheid uitgeoefend door de directeur van de Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek;

Ondermandaat wordt verleend voor de taken/bevoegdheden als beschreven in het ‘Mandaatbesluit intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek Verlening gespecialiseerde jeugdhulp’ van het college van burgemeester en wethouders van de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen en de ‘Dienstverleningsovereenkomst administratieve afhandeling individuele jeugdhulpvoorzieningen’;

Dit ondermandaatbesluit is van overeenkomstige toepassing op volmacht tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en op machtiging tot het verrichten van handelingen die geen besluiten en/of privaatrechtelijke rechtshandelingen zijn.

Het ondermandaat wordt uitgeoefend met inachtneming van de bepalingen van het ‘Mandaatbesluit intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek Verlening gespecialiseerde jeugdhulp’ van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen en de ‘Dienstverleningsovereenkomst administratieve afhandeling individuele jeugdhulpvoorzieningen’ die is afgesloten tussen de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen enerzijds en de Intergemeentelijke Sociale Dienst Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen anderzijds.

Dit besluit treedt inwerking met ingang van de dag volgend op publicatie en wordt toegepast vanaf 1 juli 2016.

Dit besluit wordt aangehaald als “Ondermandaatbesluit Jeugdwet ISD Bollenstreek”.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de ISD Bollenstreek van …………..…. .

Het Dagelijks Bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek, 27 september 2018

De heer R.J. ‘t Jong,

secretaris/directeur

Mevrouw M.J.C. Fles,

voorzitter

De directeur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek

De heer R.J. ’t Jong

directeur

Ondermandaatlijst behorend bij het Ondermandaatbesluit Jeugdwet ISD Bollenstreek

Omschrijving gemandateerde bevoegdheid

Gemandateerd aan *)

Ondergemandateerd

aan

Bijzonderheden

Jeugdwet

1. Het nemen van een besluit op een aanvraag individuele jeugdhulp-voorziening als bedoeld in artikel 12 van de Verordening Jeugdhulp, omtrent het treffen van een individuele voorziening genoemd in artikel 2.3 van de Jeugdwet.

DB

consulent KCC

medewerker kwaliteit

medewerker b&j

afdelingshoofd

Conform de Verordening Jeugdhulp en de Jeugdwet

directeur

2. Het nemen van een besluit omtrent het herzien en/of intrekken van een beslissing aangaande een individuele jeugdhulpvoorziening als bedoeld in artikel 12 van de Verordening Jeugdhulp.

DB

consulent KCC

consulent PC/t&v

medewerker kwaliteit

medewerker b&j

afdelingshoofd

Conform de Verordening Jeugdhulp en de Jeugdwet

directeur

3. Het geheel of gedeeltelijk vorderen van de geldswaarde van een ten onrechte genoten individuele jeugdhulpvoorziening als bedoeld in artikel 12 van de Verordening Jeugdhulp.

DB

consulent KCC

consulent PC/t&v

medewerker kwaliteit

medewerker b&j

afdelingshoofd

Conform de Verordening Jeugdhulp en de Jeugdwet

directeur

4. Het nemen van een besluit op een bezwaarschrift dat wordt ingediend in verband met een besluit genoemd onder 1, 2 en/of 3.

DB

directeur

Conform de Verordening Jeugdhulp en de Jeugdwet

5. Het vertegenwoordigen in en buiten rechte van het college van burgemeester en wethouders bij een procedure over een individuele jeugdhulpvoorziening.

DB

medewerker kwaliteit

medewerker b&j

afdelingshoofd

directeur

Conform de Verordening Jeugdhulp en de Jeugdwet

directeur

6. Uitvoering van de overige in de ‘Dienstverleningsovereenkomst administratieve afhandeling individuele jeugdhulpvoorzieningen’ benoemde werkzaamheden (waaronder tevens begrepen betalingen en verantwoording).

DB

consulent PC/t&v

medewerker/consulent KCC

medewerker BO

medewerker kwaliteit

medewerker b&j

afdelingshoofd

Conform de Verordening Jeugdhulp en de Jeugdwet.

directeur

Lijst met afkortingen

afdelingshoofd

- afdelingshoofd van de afdeling kwaliteit, het Klant Contact Centrum (KCC) en het Product Centrum (PC);

- afdelingshoofd van de afdeling Bedrijfsondersteuning (planning & control, boekhouding, automatisering, facilitaire zaken, post & archief en interne controle) en;

- afdelingshoofd van de staf (afdeling personeel en ondersteuning, management assistente/communicatieadviseur en de afdeling bezwaar en beroep).

DB

Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek

consulent PC/t&v

consulent van de afdeling terugvordering en verhaal van het Product Centrum

directeur

directeur van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek of diens plaatsvervanger

consulent KCC

consulent van het Klant Contact Centrum

medewerker b&j

medewerker beleid en juridische zaken van de afdeling beleid en juridische zaken

medewerker BO

medewerker van de afdeling Bedrijfsondersteuning

medewerker/consulent KCC

medewerker of consulent van het Klant Contract Centrum

medewerker kwaliteit

medewerker van de afdeling kwaliteit

*) Toelichting bij ondermandaatlijst (kolom ‘gemandateerd aan’)

De meerderheid van de gemeenten heeft gekozen voor mandaat van de in de ondermandaatlijst genoemde taken aan het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek. Het dagelijks bestuur maakt wat die gemeenten betreft in dit besluit dus gebruik van de bevoegdheid om taken/bevoegdheden onder te mandateren aan de aangewezen functionarissen (zie bijlage 1 A).

De gemeente Noordwijkerhout heeft besloten om de in de ondermandaatlijst genoemde taken (met uitzondering van taak 4.) te mandateren aan de directeur van de ISD Bollenstreek. In dit geval maakt de directeur daarom gebruik van de bevoegdheid om taken/bevoegdheden onder te mandateren aan de aangewezen functionarissen (zie bijlage 1 B).

Gelet op voorgaande is in de ondermandaatlijst in de kolom ‘gemandateerd aan' zowel het dagelijks bestuur genoemd (voor die colleges die het dagelijks bestuur gemandateerd hebben) als de directeur (voor het college van de gemeente Noordwijkerhout dat de directeur heeft gemandateerd).

Bijlage 1 Mandaatbesluit intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek Verlening gespecialiseerde jeugdhulp’

ACollege van de gemeente Hillegom, Lisse, Noordwijk, Teylingen

De colleges van Burgemeester en wethouders van …

Gelet op afdeling 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het bepaalde in de Jeugdwet;

Overwegende dat het doelmatig is dat het college van burgemeester en wethouders gebruik maakt van mandaat bij de uitoefening van zijn bevoegdheden bij of krachtens de Jeugdwet;

Besluit:

Artikel 1 Mandaat

 • 1.

  Aan het dagelijks bestuur van de intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek, gevestigd te Lisse volgens afspraken opgenomen in een aangehechte overeenkomst, mandaat te verlenen ten aanzien van:

  • a.

   het nemen van een besluit op een aanvraag individuele jeugdhulpvoorziening als bedoeld in artikel 12 van de Verordening Jeugdhulp, omtrent het treffen van een individuele voorziening genoemd in artikel 2.3 van de Jeugdwet;

  • b.

   het nemen van een besluit omtrent het herzien en intrekken van een beslissing aangaande een individuele jeugdhulpvoorziening als bedoeld in artikel 12 van de Verordening Jeugdhulp;

  • c.

   het geheel of gedeeltelijk vorderen van de geldswaarde van een ten onrechte genoten individuele jeugdhulpvoorziening als bedoeld in artikel 12, van de Verordening Jeugdhulp.

  • d.

   het intrekken van een beslissing tot verlening van een individuele jeugdhulpvoorziening als bedoeld in artikel 12 van de Verordening Jeugdhulp;

  • e.

   het nemen van besluiten op bezwaarschriften die worden ingediend in verband met het nemen van besluiten genoemd onder a,b,c, en d.

  • f.

   het vertegenwoordigen in en buiten rechte van het college bij procedures.

 • 2.

  De navolgende bevoegdheden worden voorbehouden aan het college:

  • a.

   Het toepassen van de hardheidsclausule als bedoeld in artikel 24 van de Verordening Jeugdhulp.

Artikel 2 Ondermandaat

Het dagelijks bestuur van de intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek is bevoegd de bij dit besluit aan hem gemandateerde bevoegdheden onder te mandateren aan de directeur van de intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek of aan door hem aan te wijzen medewerkers, die benoemd zijn in de functie van consulent.

Artikel 3 Mandaat, volmacht, machtiging

Voor de toepassing van dit besluit en de daarop rustende bepalingen wordt met de verlening van mandaat gelijkgesteld de verlening van volmacht en machtiging.

Artikel 4 Ondertekening

Ingeval van uitoefening van een mandaat worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

Het college van burgemeester en wethouders van namens deze,” gevolgd door de functieaanduiding van de mandataris dan wel de ondermandataris, zijn handtekening en naam.

Artikel 5 Afwezigheid

Bij afwezigheid van functionarissen aan wie bij of krachtens dit besluit mandaat is toegekend, worden deze bevoegdheden uitgeoefend door de hiertoe aangewezen plaatsvervanger.

Artikel 6 Verantwoording

Het dagelijks bestuur van de intergemeentelijke sociale dienst legt in algemene zin verantwoording af via de reguliere verantwoordingscyclus en desgewenst specifiek in een nadere rapportage, over de uitvoering van de aan hem opgelegde taken en het gebruik van verleende bevoegdheden.

Toezicht op de uitvoering van dit besluit vindt plaats overeenkomstig een rechtmatigheidstoets van de accountant.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking per 1 juli 2016.

Artikel 8 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als “Mandaatbesluit intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek Verlening gespecialiseerde jeugdhulp van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente …..”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van .

De secretaris,

De burgemeester,

BCollege van de gemeente Noordwijkerhout

Het college van Burgemeester en wethouders van Noordwijkerhout

Gelet op afdeling 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het bepaalde in de Jeugdwet;

Overwegende dat het doelmatig is dat het college van burgemeester en wethouders gebruik maakt van mandaat bij de uitoefening van zijn bevoegdheden bij of krachtens de Jeugdwet;

Besluit:

Artikel 1 Mandaat

 • 1.

  Aan de directeur van de ISD Bollenstreek en diens plaatsvervanger bij zijn afwezigheid, verhindering of ontstentenis, wordt, volgens afspraken opgenomen in de aangehechte dienstverleningsovereenkomst, mandaat verleend ten aanzien van:

  • a.

   Het nemen van een besluit op een aanvraag individuele jeugdhulpvoorziening, als bedoeld in artikel 12 van de Verordening Jeugdhulp, omtrent het treffen van een individuele voorzíening, zoals genoemd in artikel 2.3 van de Jeugdwet;

  • b.

   Het nemen van een besluit omtrent het herzien en intrekken van een beslissing aangaande een individuele jeugdhulp-voorziening, als bedoeld in artikel 12 van de Verordening Jeugdhulp;

  • c.

   Het geheel of gedeeltelijk vorderen van de geldwaarde van een ten onrechte genoten individuele jeugdhulpvoorziening, als bedoeld in artikel 12 van de Verordening Jeugdhulp;

  • d.

   Het intrekken van een beslissíng tot verlening van een individuele jeugdhulpvoorziening als bedoeld in artikel 12 van de Verordening Jeugdhulp;

  • e.

   Het vertegenwoordigen van het college bij gerechtelijke procedures.

 • 2.

  Aan het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek wordt, volgens afspraken opgenomen in de aangehechte dienst-verleningsovereenkomst, mandaat verleend ten aanzien van het nemen van besluiten op bezwaarschriften die worden ingediend in verband met besluiten genoemd in het eerste lid, onder a, b, c, en d.

 • 3.

  De navolgende bevoegdheid wordt voorbehouden aan het college: het toepassen van de hardheidsclausule als bedoeld in artikel 24 van de Verordening Jeugdhulp.

Artikel 2 Ondermandaat

De directeur van de ISD Bollenstreek is bevoegd om de bij dit besluit aan hem gemandateerde bevoegdheden onder te mandateren aan door hem aan te wijzen medewerkers.

Artikel 3 Mandaat, volmacht, machtiging

Voor de toepassing van dit besluit en de daarop rustende bepalingen wordt met de verlening van mandaat gelijkgesteld de verlening van volmacht en machtiging.

Artikel 4 Ondertekening

Ingeval van uitoefening van een mandaat worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

"Het college van burgemeester en wethouders van namens deze," gevolgd door de functieaanduiding van de mandataris dan wel de ondermandataris, zijn handtekening en naam.

Artikel 5 Afwezigheid

Bij afwezigheid van functionarissen aan wie bij of krachtens dit besluit mandaat is toegekend, worden deze bevoegdheden uitgeoefend door de hiertoe aangewezen plaatsvervanger.

Artikel 6 Verantwoording

Het dagelijks bestuur van de intergemeentelijke sociale dienst legt in algemene zin verantwoording af via de reguliere verantwoordingscyclus en desgewenst specifiek in een nadere rapportage, over de uitvoering van de aan hem opgelegde taken en het gebruik van verleende bevoegdheden.

Toezicht op de uitvoering van dit besluit vindt plaats overeenkomstig een rechtmatigheidstoets van de accountant.

Artikel 7 lnwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking per 1 julí 2016.

Artikel 8 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als "Mandaatbesluit intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek Verlening gespecialiseerde jeugdhulp" van het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijkerhout

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Noordwijkerhout van 7 juni 2016

R.J.M van der Haring

Secretaris,

drs. G. Goedhart

burgemeester,

Bijlage 2 Dienstverleningsovereenkomst administratieve afhandeling individuele jeugdhulpvoorzieningen

De gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen, vertegenwoordigd door hun burgemeesters, handelende ter uitvoering van het besluit van burgemeester en wethouders van 31 mei (Lisse), 7 juni (Teylingen en Hillegom), 14 juni 2016 (Noordwijk en Noordwijkerhout) hierna te noemen “de gemeenten”

en

De Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek, vertegenwoordigd door de voorzitter van het algemeen bestuur, handelende ter uitvoering van het besluit van het algemeen bestuur, hierna te noemen ” ISD”

Overwegende dat:

 • 1.

  Gemeenten sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk zijn voor de jeugdhulp en voor de uitvoering van de persoonsgebonden jeugdhulp.

 • 2.

  De gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen overleg hebben gevoerd over de uitvoering van de Persoonsgebonden Jeugdhulp en behandeling van bezwaren op besluiten over individuele jeugdhulpvoorzieningen.

 • 3.

  Het overleg heeft geresulteerd in overeenstemming over het laten uitvoeren van de administratieve werkzaamheden verbonden aan de uitvoering van de Persoonsgebonden Jeugdhulp en het behandelen van bezwaren op besluiten over individuele jeugdhulpvoorzieningen door de ISD.

 • 4.

  Gemeenten deze taak op grond van mandaat laten uitvoeren door het dagelijks bestuur van de ISD.

 • 5.

  Gemeenten tevens met het jeugd- en gezinsteam afspraken hebben gemaakt of zullen maken over het binnen redelijke termijn geven van een advies over een aanvraag om een individuele jeugdhulpvoorziening.

Verklaren het navolgende te zijn overeengekomen:

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • -

  Mijn Persoonsgebonden budget (PBG): Mijn PGB is het webportal waarmee gemeenten en burgers gegevens kunnen uitwisselen met de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de persoonsgebonden budgetten kunnen beheren;

 • -

  PGB: Persoons Gebonden Budget Jeugdhulp;

 • -

  GBA: Gemeentelijke Basis Administratie;

 • -

  NAW-gegevens: naam, adres en woonadresgegevens;

 • -

  CJG: Centrum Jeugd en Gezin;

 • -

  JGT: JeugdGezinsTeam;

 • -

  CAK: Centraal Administratiekantoor;

 • -

  budgethouder: persoon die een PGB heeft;

 • -

  college: college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Te verrichten werkzaamheden

De ISD verricht de volgende werkzaamheden:

 • 1.

  Het berekenen van de hoogte van het PGB jeugdhulp op grond van het advies van het jeugd- en gezinsteam voor de beschikking over het PGB Jeugdhulp.

 • 2.

  Het berekenen van het PGB op jaarbasis voor het toekenningsbericht aan de SVB.

 • 3.

  Het nemen van een besluit over aanvragen voor een individuele jeugdhulpvoorziening op grond van het advies van het jeugd- en gezinsteam. Indien hiertoe (zwaarwegende) redenen zijn wordt het advies van het jeugd- en gezinsteam, onder vermelding van de redenen, teruggelegd voor aanvullende informatie of een nadere motivering.

 • 4.

  Het versturen van deze beschikking per post naar de budgethouder en per mail naar het jeugd- en gezinsteam.

 • 5.

  Het nemen van een besluit op een bezwaarschrift tegen een beschikking voor het verlenen van een individuele jeugdhulpvoorziening.

 • 6.

  Zorg dragen voor pre-mediation bij een bezwaar op een besluit over een individuele jeugdhulpvoorziening, in overleg met het jeugd- en gezinsteam.

 • 7.

  Het in en buiten rechte vertegenwoordigen van het college bij procedures over individuele jeugdhulpvoorzieningen.

 • 8.

  Het verzorgen van het uitwisselen van de, voor het kunnen betalen van de PGB’s, gegevens met de SVB, zoals:

  • -

   beheer van Mijn PGB;

  • -

   verstrekken van gegevens voor te verstrekken PGB’s

  • -

   het ontvangen van gegevens over verstrekte en geconsumeerde persoonsgebonden budgetten via Mijn PGB;

  • -

   contacten onderhouden met de SVB namens de vijf bollenstreekgemeenten;

  • -

   faciliteren van de inhoudelijke controle van de zorgovereenkomsten;

  • -

   controle uitvoeren op het woonplaatsbeginsel van de jeugdige en verantwoordelijke;

  • -

   het registreren van de NAW-gegevens van de jeugdige;

  • -

   het registreren van de NAW-gegevens van de verantwoordelijke;

  • -

   het registreren van de NAW-gegevens van eventuele contactpersonen;

  • -

   het registreren van de indicatiegegevens van de jeugdige;

  • -

   het registreren van het PGB-toekenningsbericht waarin de hoogte van het PGB wordt vastgelegd;

  • -

   het verzenden van het PGB-toekenningsbericht;

  • -

   indien de situatie wijzigt van de jeugdige (naar aanleiding van een GBA-mutatie of bericht vanuit het JGT/CJG) kunnen bovenstaande gegevens worden aangepast, en informeert de ISD het JGT.

 • 9.

  Het versturen van een brief over het aflopen van PGB aan de budgethouder, met uitnodiging tot contact opnemen met het JGT.

 • 10.

  Het eens per kwartaal versturen van een overzicht van PGB’s die over 3 maanden eindigen naar het JGT.

 • 11.

  Verstrekken van voorschotten aan de SVB, zodat de SVB de persoonsgebonden budgeten kan uitbetalen.

 • 12.

  Het per kwartaal verstrekken van gegevens aan gemeenten om de bestedingen voor het PGB te kunnen monitoren en verantwoording te kunnen afleggen aan het Rijk. Deze gegevens worden binnen 1 maand na afloop van het kwartaal geleverd.

 • 13.

  Het inhoudelijk accorderen van de zorgovereenkomsten.

 • 14.

  Het fungeren als vraagbaak over het PGB bij administratieve problemen voor JGT-ers en budgethouders.

 • 15.

  De te verrichten werkzaamheden kunnen worden uitgebreid als partijen hierover nadere afspraken maken.

Artikel 3 (Rand)voorwaarden

 • 1.

  De ISD neemt bij het verrichten van werkzaamheden het volgende in acht:

  • -

   De door de gemeenteraad vastgestelde verordening op grond van de Jeugdwet en de op grond van de verordening vastgestelde of in de toekomst aangevulde/gewijzigde vastgestelde nadere regels (zie bijlagen).

  • -

   Adviezen van jeugd- en gezinswerkers van het CJG tot het verstrekken van het persoonsgebonden budget.

 • 2.

  De ISD spant zich in om binnen 10 werkdagen nadat het jeugd- en gezinsteam een compleet advies heeft ingediend een besluit te nemen op een aanvraag voor een individuele jeugdhulpvoorziening. Een compleet advies bevat de informatie die nodig is om een beschikking te maken en zo nodig de SVB te informeren.

Artikel 4 Betalingen en verantwoording

 • 1.

  De ISD zal namens gemeenten de SVB voorschotten betalen ten behoeve van het verstrekken van persoonsgebonden budgetten. De ISD ontvangt daarvoor met ingang van 1 januari 2015 maandelijks voorschotten van de 5 bollenstreekgemeenten.

 • 2.

  De ISD zal tweemaal per jaar, via de eerste en tweede managementrapportage, het algemeen bestuur van de ISD en de vijf gemeenteraden, een financiële en inhoudelijke tussentijdse analyse verstrekken. Daarnaast zal volledige verantwoording worden afgelegd in de jaarrekening die voor 15 april van het jaar t+1 ter kennisname aan de vijf gemeenteraden wordt gestuurd en voor 1 juli van het jaar t+1 door het algemeen bestuur wordt vastgesteld.

 • 3.

  In de begroting voor het jaar t+1, dat ter gevoelen voor 15 april van het jaar t aan de raden wordt voorgelegd en voor 1 juli van het jaar t door het algemeen bestuur wordt vastgesteld, zal de ISD aangeven wat zij, op basis van de verwachtingen voor het jaar t+1 en op basis van de realisatie over het jaar t, verwacht uit te geven aan de PGB’s Jeugdwet. Op basis hiervan worden de nieuwe voorschotten voor het jaar t+1 vastgesteld.

 • 4.

  Voor het verrichten van de werkzaamheden opgedragen aan de ISD, hebben de gemeenten middelen gevoteerd om de uitvoering van de werkzaamheden op een kwalitatief hoogwaardige wijze uit te kunnen voeren.

Artikel 5 Overleg

De ISD voert periodiek, maar tenminste drie keer per jaar, overleg over de financiële en procesmatige aspecten van het PGB met de (financieel)beleidsambtenaren van de gemeenten en/of de coaches van de JGT’s.

Artikel 6 Uitvoeringskosten

Voor de uitvoering van bovengenoemde taak wordt bij de gemeenten in rekening gebracht:

 • -

  0,4 fte medewerker, schaal 7

 • -

  0,4 fte consulent, schaal 9

 • -

  0,11 fte applicatiebeheer, schaal 10

 • -

  0,11 fte kwaliteitsmedewerker, schaal 10

De verdeling van de kosten per gemeente vindt conform de verdeelsleutel, genoemd in artikel 48 lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling ISD, plaats.

Artikel 7 Duur en opzegging van de overeenkomst.

Deze overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd, met ingang van 1 juli 2016.

De overeenkomst kan door ieder der partijen afzonderlijk worden opgezegd per aangetekend schrijven. Voor het opzeggen van de overeenkomst geldt een opzegtermijn van 6 maanden.

Aldus in zesvoud opgemaakt en ondertekend,

De gemeenten,

Gemeente Hillegom

De heer A. van Erk Hillegom

Burgemeester Datum:

Gemeente Lisse

Mevrouw A.W.M. Spruit Lisse

Burgemeester Datum

Gemeente Noordwijk

De heer J. Rijpstra Noordwijk

Burgemeester Datum:

Gemeente Noordwijkerhout

De heer G. Goedhart Noordwijkerhout

Burgemeester Datum:

Gemeente Teylingen

De heer A. van Kempen Voorhout

Wethouder Datum:

De ISD,

De heer drs. A.D. de Roon Lisse

Voorzitter Datum:

TOELICHTING OP HET ONDERMANDAATBESLUIT JEUGDWET ISD BOLLENSTREEK

De colleges van burgemeester en wethouders van de Bollengemeenten hebben het ‘Mandaatbesluit intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek Verlening gespecialiseerde jeugdhulp’ en de ‘Dienstverleningsovereenkomst administratieve afhandeling individuele jeugdhulpvoorzieningen’ vastgesteld. In het mandaatbesluit en de overeenkomst zijn de taken vastgelegd die het dagelijks bestuur/directeur van de ISD Bollenstreek in het kader van de Jeugdwet uitvoert in naam van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten.

In voornoemd Mandaatbesluit staat dat het dagelijks bestuur / de directeur van de ISD Bollenstreek bevoegd is de bij het Mandaatbesluit gemandateerde bevoegdheden onder te mandateren. Ondermandaat is mogelijk aan de directeur van de ISD Bollenstreek / aan te wijzen medewerkers.

Algemeen: mandaat, volmacht, machtiging

De gemeente kan verschillende handelingen verrichten: bestuursrechtelijke rechtshandelingen, privaatrechtelijke rechtshandelingen en feitelijke handelingen. Afhankelijk van de soort (rechts)handeling kan deze worden opgedragen aan de uitvoerende organisatie. Juridisch spreken we dan over mandaat, volmacht en machtiging. In de Awb zijn volmacht en machtiging door middel van een schakelbepaling onder de werking van de bepalingen over mandaat gebracht (artikel 10:12 Awb). Wat geldt voor de ondermandaat, geldt ook voor de volmachten en de machtigingen.

Mandaat (en ondermandaat)

Bij mandaatverlening worden bevoegdheden die een bestuursorgaan op grond van diverse wet- en regelgeving bezit, opgedragen aan een ander. Mandaatverlening is de rechtsfiguur om besluiten met een uitvoerend karakter op te dragen aan de uitvoerende organisatie. In tegenstelling tot delegatie vindt bij mandaat géén verschuiving van de bevoegdheid plaats. Bij mandaat blijft het bevoegde bestuursorgaan zelf verantwoordelijk voor het in mandaat genomen besluit. Die derde oefent die bevoegdheid uit namens het bestuursorgaan.

Verschil met delegatie is dat het bestuursorgaan bij mandaat de bevoegdheid niet verliest. Het bestuursorgaan is en blijft verantwoordelijk voor de uitoefening van de bevoegdheid. Het bestuursorgaan mag op elk moment de bevoegdheid zelf uitoefenen en instructies geven aan de derde over de uitoefening van de bevoegdheid. Ook als de bevoegdheid ondergemandateerd is, blijft het bestuursorgaan zelf verantwoordelijk.

Voorwaarde voor de juridische binding is dat het besluit is genomen binnen de grenzen van de (onder)gemandateerde bevoegdheid. Dit spreekt voor zichzelf, omdat buiten de grenzen van hetgeen is gemandateerd geen bevoegdheid bestaat. Wordt een besluit genomen over een onderwerp dat buiten de bevoegdheid ligt, dan is sprake van een onbevoegd genomen besluit. Gevolg van een onbevoegd genomen besluit kan zijn dat dit door de rechter wordt vernietigd. De bestuursrechter moet een bevoegdheidsgebrek constateren, ook als dit door partijen niet wordt ingebracht in de procedure. Lijn in de jurisprudentie is dat bekrachtiging achteraf van een onbevoegd genomen besluit door het bestuursorgaan niet wordt geaccepteerd.

Volmacht

De gemeente kan ook als ´gewone´ rechtspersoon deelnemen aan het rechtsverkeer en voert in die hoedanigheid privaatrechtelijke rechtshandelingen uit. Voorbeelden: het sluiten van een overeenkomst of het verlenen van een opdracht tot onderzoek. De vertegenwoordiging bij privaatrechtelijke rechtshandelingen wordt volmacht genoemd.

Machtiging

Naast bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke rechtshandelingen verricht de gemeente ook feitelijke handelingen. Dit zijn de gewone, dagelijkse handelingen die geen rechtsgevolgen hebben. Een machtiging wordt verleend voor die gevallen dat er geen sprake is van een besluit of een privaatrechtelijke rechtshandeling. Het gaat bijvoorbeeld om het versturen van de (informatieve) brief over het aflopen van het persoonsgebonden budget jeugdhulp (PGB) aan de budgethouder met uitnodiging tot het opnemen van contact met het jeugd en gezinsteam (JGT).

Wettelijke grondslag mandaat en ondermandaat

De wettelijke regels over het gebruik van mandaat (volmacht en machtiging) zijn te vinden in hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). In artikel 10:9 Awb is opgenomen dat de mandaatgever kan toestaan dat ondermandaat wordt verleend. In dat geval zijn de artikelen betreffende mandaat (afdeling 10.1.1 Awb) van toepassing op het ondermandaat.

Het Ondermandaatbesluit Jeugdwet ISD Bollenstreek

Dit ondermandaatbesluit bevat de door de colleges aan het dagelijks bestuur/de directeur gemandateerde bevoegdheden. Bevoegdheden die het dagelijks bestuur/de directeur bij dit besluit op hun beurt ondermandateren aan medewerkers van de ISD Bollenstreek.

In dit ondermandaatbesluit is expliciet opgenomen dat de ondermandaatverlening is gebaseerd op het ‘Mandaatbesluit intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek Verlening gespecialiseerde jeugdhulp’ en de ‘Dienstverlenings-overeenkomst administratieve afhandeling individuele jeugdhulpvoorzieningen’. Vermeld is dat de uitoefening van de bevoegdheden plaatsvindt met inachtneming van voornoemd Mandaatbesluit en Dienstverleningsovereenkomst.

Ondermandaatlijst

In de Ondermandaatlijst behorend bij het Ondermandaatbesluit staan de specifieke bevoegdheden vermeld (deze komen overeen met de door de colleges gemandateerde bevoegdheden). In de Ondermandaatlijst staat de ondermandaatgever vermeld en de ondergemandateerde. Bij ‘bijzonderheden’ is volledigheidshalve opgenomen dat de bevoegdheden worden uitgeoefend met inachtneming van de bepalingen in de Verordening Jeugdhulp van de gemeenten en de Jeugdwet.

In het Mandaatbesluit en de Dienstverleningsovereenkomst staat dat het dagelijks bestuur/de directeur van de ISD Bollenstreek c.q. de ISD-medewerkers met ondermandaat bevoegd zijn om een besluit te nemen op aanvragen voor een individuele jeugdhulpvoorziening. De inhoud van het besluit wordt bepaald door het jeugd- en gezinsteam (JGT) / het centrum jeugd en gezin (CJG) die advies uitbrengt aan de ISD.

Bij (zwaarwegende) redenen kan de ISD het advies van het JGT onder vermelding van redenen terugleggen voor aanvullende informatie of een nadere motivering. Het vervolgens aangevulde/gewijzigde advies van het JGT zal de grondslag zijn voor het formele besluit dat de ISD daarna neemt.