Regeling vervallen per 19-10-2022

Beleidsregels studietoeslag gemeente Koggenland

Geldend van 07-07-2022 t/m 18-10-2022 met terugwerkende kracht vanaf 01-04-2022

Intitulé

Beleidsregels studietoeslag gemeente Koggenland

Burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland;

Heeft het voorstel van Bestuur van 19 april 2022 gelezen, en;

Gelet op:

Titel 4:3 van de Algemene wet bestuursrecht;

Artikel 36b Participatiewet;

Verzamelwet SZW

Overwegende dat:

Het college het noodzakelijk vindt om nadere invulling te geven aan de gestelde criteria in artikel 36b van de Participatiewet met betrekking tot de uitvoering van de studietoeslag;

besluit vast te stellen de navolgende beleidsregels:

Beleidsregels studietoeslag gemeente Koggenland

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder;

 • a.

  Studietoeslag: categoriale bijstand zoals bedoeld in artikel 36b van de Participatiewet

 • b.

  Wet: Participatiewet

 • c.

  WML: Wettelijk minimumloon

Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet, de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet.

Artikel 2. Voorwaarden studietoeslag

 • 1. Een verzoek voor een studietoeslag wordt ingediend middels een door het college vastgesteld formulier;

 • 2. De studietoeslag kan alleen worden verleend als de aanvrager voldoet aan de gestelde voorwaarden zoals omschreven in artikel 36b van de Participatiewet.

Artikel 3. Doelgroep

Wanneer het college niet kan vaststellen of de aanvrager voldoet aan de voorwaarden, wordt er een medisch advies opgevraagd bij een externe partij. Uit het medisch advies moet blijken dat de aanvrager als rechtstreeks gevolg van ziekte of gebrek structureel niet in staat is om naast de studie inkomsten te verwerven. Ook moet blijken voor welke periode hiervan sprake is.

Artikel 4. Toekenning en verstrekking

 • 1. De studietoeslag wordt toegekend voor een periode van 12 maanden;

 • 2. De studietoeslag vangt aan op de eerste dag dat aan de voorwaarden als bedoeld in artikel 2, lid 2, van deze beleidsregels wordt voldaan, maar niet eerder dan op de datum van het verzoek om een studietoeslag;

 • 3. de studietoeslag wordt maandelijks uitbetaald;

 • 4. de toeslag stopt zodra betrokkene niet meer voldoet aan de voorwaarden, bijvoorbeeld doordat de studie wordt beëindigd.

Artikel 5. Hoogte van de toeslag

 • 1. De hoogte van de studietoeslag bedraagt per maand:

  Leeftijd

  Verhouding jeugd WML t.o.v. regulier WML

  Netto bedragen

  21 jaar en ouder

  100%

  € 300,00

  20 jaar

  80%

  € 240,00

  19 jaar

  60%

  € 180,00

  18 jaar

  50%

  € 150,00

  17 jaar

  39,5%

  € 118,50

  16 jaar

  34,5%

  € 103,50

 • 2. De leeftijd op de aanvraagdatum is bepalend voor de hoogte van de studietoeslag;

 • 3. De in het eerste lid vermelde bedrag wordt elk jaar per 1 januari aangepast met het percentage waarmee het minimumloon ten opzichte van 1 januari van het voorafgaande jaar is gestegen.

Artikel 6. Citeertitel, inwerkingtreding en overgangsrecht

 • 1. Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels studietoeslag gemeente Koggenland.

 • 2. Deze beleidsregels treden met terugwerkende kracht per 1 april in werking.

 • 3. Voor aanvragen voor studietoeslag die zijn ingediend vóór inwerkingtreding van deze beleidsregels en waarop het college op een datum na inwerkingtreding beslist geldt dat deze beleidsregels van toepassing zijn, tenzij het oude regime gunstiger is voor belanghebbende.

Ondertekening

Burgemeester en wethouders van Koggenland,

DATUM 28 juni 2022

DOCUMENTNUMMER 22.0000572

ZAAKNUMMER ZK22000445

de gemeentesecretaris,

E.A. van Wattingen

de burgemeester,

Monique M. Bonsen-Lemmers