Subsidieregeling toekomstbestendig cultureel erfgoed Midden-Groningen 2022

Geldend van 07-07-2022 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling toekomstbestendig cultureel erfgoed Midden-Groningen 2022

Het college van burgemeester en wethouders van Midden-Groningen;

overwegende dat:

 • het wenselijk is om projecten te stimuleren die een bijdrage leveren aan de publieke toegankelijkheid van objecten met een monumentale waarde in de gemeente Midden-Groningen;

gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Midden-Groningen 2019;

besluit vast te stellen de Subsidieregeling toekomstbestendig cultureel erfgoed Midden-Groningen 2022.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • b.

  ASV: de Algemene Subsidieverordening Midden-Groningen 2019;

 • c.

  eigenaar: in deze regeling wordt onder eigenaar mede verstaan:

 • de erfpachter;

 • de houder van een recht van opstal;

 • de houder van een appartementsrecht;

 • de toekomstige eigenaar, erfpachter, houder van een recht op opstal of houder van een appartementsrecht;

 • de verhuurder, mits deze het pand niet verhuurt aan derden overeenkomstig een overeenkomst waarop de artikelen 7:232 tot en met 7:282 Burgerlijk wetboek (huur van woonruimte) van toepassing zijn.

 • a.

  erfgoedcommissie Midden-Groningen: de commissie op het gebied van de monumentenzorg als bedoeld in artikel 1 van de Erfgoedverordening Midden-Groningen 2018.

 • b.

  gemeentelijk monument: een overeenkomstig artikel 1 lid 1 van de Erfgoedverordening Midden-Groningen aangewezen pand, object en/of terrein;

 • c.

  groen monument: een park, tuin of begraafplaats dat zelfstandig aangewezen is als rijksmonument of gemeentelijk monument.

 • d.

  te subsidiëren activiteiten: (ver)bouwactiviteiten van het gemeentelijk monument met het oog op het publiek toegankelijk maken van het monument anders dan restauratie als bedoeld onder h dan wel onderhoud als bedoeld onder j.

 • e.

  restauratie: voorzieningen en werkzaamheden aan een beschermd monument, het normale onderhoud te boven gaande, die voor het herstel van een beschermd monument noodzakelijk zijn en vermeld in de bijgevoegde toelichting.

 • f.

  rijksmonument: een overeenkomstig artikel 3 lid 3 van de Erfgoedwet aangewezen pand, object en/of terrein;

 • g.

  onderhoud: periodieke werkzaamheden die als onderhoud worden aangemerkt en dienen om het pand als zodanig in stand te houden, zoals vermeld in de bijgevoegde toelichting.

 • h.

  Open Monumenten Dag (OMD): Nationale Dag(en) waarop monumenten gratis voor het publiek worden open gesteld.

 • i.

  publiek toegankelijk: een ruimte waar publiek naar vrije keuze, al dan niet tegen betaling, in en uit kan lopen.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies voor de kosten gemaakt voor (ver)bouwactiviteiten ten behoeve van het publiek toegankelijk maken van een gemeentelijke monument of rijksmonument.

Kosten die hieronder vallen zijn:

 • a.

  Kosten voor aanpassingen in het monumentale gedeelte van het monument, van de entree, indeling en/of interieur.

 • b.

  Kosten voor herstellen (restauratie) van monumentale onderdelen van het interieur als deze daarna publiek toegankelijk zijn.

 • c.

  Groen monument: kosten voor restauratie van het groen rijks- of gemeentelijk monument en toegankelijk maken ervan.

Artikel 3. Doelgroep

Subsidie kan uitsluitend verstrekt worden aan de eigenaar van een gemeentelijk- of rijksmonument binnen de gemeente Midden-Groningen.

Artikel 4. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Voor subsidie komen in aanmerking de geraamde en goedgekeurde bedragen van:

 • a.

  de aanneemsom van de in artikel 2 genoemde kosten;

 • b.

  de kosten van de architect en andere adviseurs voor zover die noodzakelijk zijn en rechtstreeks verband houden met de werkzaamheden in artikel 2;

 • c.

  de verschuldigde btw, voor zover die niet kan worden verrekend;

 • d.

  materiaalkosten voor werkzaamheden van de in artikel 2 genoemde kosten die worden verricht in zelfwerkzaamheid.

Artikel 5. Kosten die niet in aanmerking komen

 • 1.

  Kosten voor verduurzamen monument, onderhoud en restauratie aan het exterieur, onderhoud of herstel aan niet monumentale onderdelen monument, verbouw van (na gereed komen) niet publiek toegankelijke onderdelen van het monument;

 • 2.

  kosten voor het uitvoeren van herstelwerkzaamheden als gevolg van schade of versterking waarvoor een derde aansprakelijk kan worden gesteld;

 • 3.

  kosten voor werkzaamheden gericht op reconstructie, tenzij deze in uitzonderlijke gevallen naar het oordeel van de gemeente ter versterking van de cultuurhistorische waarden gewenst zijn;

 • 4.

  kosten die niet in verhouding staan tot het te behalen resultaat;

 • 5.

  kosten die op grond van andere subsidieregelingen al gesubsidieerd zijn.

Artikel 6. Categorieën van publieke toegankelijkheid

 • 1.

  Categorie A: Het monument is na de aanpassing meer dan 200 dagen per jaar publiek toegankelijk. Bijvoorbeeld: theater, horeca, galerie, park of tuin, logies bestemming. Of een kantoorgebouw dat op werkdagen publiek toegankelijk is.

 • 2.

  Categorie B: Het monument is minimaal 1 keer per maand per jaar publiek toegankelijk.

 • 3.

  Categorie C: Het monument is alleen tijdens de jaarlijkse Open Monumenten Dagen (OMD) geopend voor publiek, de andere dagen is het interieur via een zichtbare QR code te bekijken.

Artikel 7. Hoogte van de subsidie

 • a.

  Een eenmalige vaste subsidie van €500 wanneer men deelnemer is aan de Open Monumentendag in 2022 en/of 2023; en/of

 • b.

  De subsidie bedraagt een percentage van de subsidiabele kosten van de (ver)bouwactiviteiten die bedoeld zijn voor het publiek toegankelijk maken van het monument. Afhankelijk van de publieke toegankelijkheid wordt per categorie een subsidie gegeven. In onderstaande tabel is het subsidiepercentage per categorie vermeld.

Subsidiehoogte:

Subsidiabele kosten

Categorie A

Categorie B

Categorie C

Klasse I

0 – €10.000

70 %

70 %

50 %

Klasse II

€10.000 - €100.000

70 %

50%

20 %

Klasse III

€100.000 - €250.000

70 %

50 %

10 %

Klasse IV

>€250.000

70% tot maximaal €200.000

50% tot maximaal €150.000

10 % tot maximaal

€50.000

Artikel 8. Voorwaarden voor subsidieverlening

 • 1.

  Het exterieur van het monument moet gelijktijdig gerestaureerd worden of al gerestaureerd zijn.

 • 2.

  Categorie A: klasse III en IV en groene monumenten: er moeten een restauratieplan en tekeningen van de bestaande en nieuwe situatie worden overlegd.

 • 3.

  Categorie A en B: Klasse II, III en IV: er moet een interieuronderzoek of cultuurhistorische waardestelling worden overlegd.

Artikel 9. Wijze van verdeling

 • 1.

  De aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.

 • 2.

  Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van binnenkomst.

 • 3.

  Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats door middel van loting.

Artikel 10. Aanvraag

 • 1.

  Artikel 6 lid 2 sub c, d, e en artikel 6 lid 3 van de ASV zijn niet van toepassing op deze regeling.

 • 2.

  In aanvulling op het bepaalde in de ASV worden bij een aanvraag om een subsidie overgelegd:

 • a.

  gespecificeerde begroting(en) van kosten;

 • b.

  categorie A en B: een projectplan (restauratieplan of werkomschrijving);

 • c.

  tekeningen van de bestaande en de nieuwe situatie (schaal 1:100);

 • d.

  de naam en het adres van de aannemer en architect.

 • 3.

  Indien de aanvraag niet compleet is, krijgt de aanvrager een hersteltermijn om de aanvraag compleet te maken. Als de aanvrager dit binnen de gestelde termijn nalaat, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

Artikel 11. Beslistermijn

 • 1.

  Het college beslist, in afwijking van artikel 8, eerste lid van de ASV uiterlijk binnen 13 weken na het verstrijken van de indieningstermijn.

 • 2.

  Voor het verstrijken van deze termijn kan het college de beslistermijn eenmalig verdagen met 8 weken.

Artikel 12. Aanvullende weigeringsgronden

Overeenkomstig artikel 9, derde lid, aanhef en onderdeel f van de ASV kan subsidieverlening worden geweigerd als:

 • a.

  met de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd, is begonnen voordat de subsidie is verleend;

 • b.

  voor dezelfde activiteiten reeds subsidie van de gemeente Midden-Groningen is ontvangen;

 • c.

  Het subsidieplafond wordt overschreden (de subsidiepot leeg is);

 • d.

  de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien, die in strijd zijn met het algemeen belang of de openbare orde;

 • e.

  de monumentenzorg niet of in onvoldoende mate wordt gediend;

 • f.

  kosten van de werkzaamheden op een derde partij, zoals een verzekering, kunnen worden verhaald;

 • g.

  de werkzaamheden gericht zijn op het (opnieuw) aanbrengen van reeds verloren gegane waarden of op comfortverbetering.

Artikel 13. Verplichtingen

In aanvulling op het bepaalde in de ASV met betrekking tot de verplichtingen van de subsidieontvanger gelden de volgende verplichtingen:

 • a.

  de gesubsidieerde werkzaamheden worden overeenkomstig het ingediende projectplan uitgevoerd;

 • b.

  onvoorziene wijzigingen in het projectplan die het detailniveau overstijgen worden direct ter goedkeuring voorgelegd;

 • c.

  de voor het treffen van de voorzieningen benodigde vergunning(en) en toestemming(en) zijn verleend;

 • d.

  het monument moet na gereedmelding van de werkzaamheden in bouwkundig goede staat zijn. Het exterieur moet gelijktijdig gerestaureerd worden of al zijn;

 • e.

  Er wordt binnen 6 maanden na het subsidiebesluit gestart met de werkzaamheden. Het college kan deze termijn met 1 jaar verlengen, indien de uitvoeringstermijn gezien de omstandigheden niet haalbaar is;

 • f.

  De werkzaamheden zijn voltooid binnen twee jaar na de start;

 • g.

  na afloop van de gesubsidieerde activiteiten wordt het monument onderhouden in de staat waarin het door de werkzaamheden is gebracht;

 • h.

  Het monument blijft minimaal vijf achtereenvolgende jaren geopend voor publiek op de bij de aanvraag aangegeven wijze;

 • i.

  de eigenaar is verplicht controle toe te staan op de uitvoering van het project;

 • j.

  het monument is blijvend voldoende verzekerd tegen brand-, storm- en bliksemschade;

 • k.

  het monument wordt niet vervreemd voordat de subsidie is vastgesteld.

Artikel 14. Bevoorschotting en betaling in gedeelten

Bij aanvragen vallend in categorie III en IV wordt een voorschot verstrekt van ten hoogste 50 % van het verleende subsidiebedrag.

Artikel 15. Aanvraag tot subsidievaststelling

 • 1.

  De subsidieontvanger dient uiterlijk 13 weken nadat de gesubsidieerde werkzaamheden zijn verricht, een aanvraag tot vaststelling in.

 • 2.

  De aanvraag tot vaststelling bevat:

 • a.

  een inhoudelijk eindverslag met foto’s waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde werkzaamheden zijn verricht en aan de verplichtingen is voldaan en;

 • b.

  een overzicht van de gemaakte kosten, onderbouwd met facturen en betaalbewijzen.

Artikel 16. Subsidievaststelling

 • 1.

  Een subsidie wordt vastgesteld binnen 13 weken na de ontvangst van een aanvraag tot subsidievaststelling.

 • 2.

  Deze termijn kan eenmaal voor ten hoogste 8 weken worden verdaagd.

 • 3.

  De vast te stellen subsidie wordt naar evenredigheid verlaagd indien de werkelijke subsidiabele kosten lager zijn dan in de aanvraag opgenomen.

Artikel 17. Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, van de ASV en deze subsidieregeling afwijken, met uitzondering van de artikelen 1, 2, 4 en 9 van de ASV, voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard. Toepassingen van deze hardheidsclausule worden gemotiveerd in de besluiten.

Artikel 18. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling toekomstbestendig cultureel erfgoed Midden-Groningen 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 24 mei 2022.

Adriaan Hoogendoorn, burgemeester,

Henk Mulder, secretaris.

Toelichting Subsidieregeling Toekomstbestendig cultureel erfgoed Midden-Groningen 2022

Algemene toelichting

‘Toekomstbestendig cultureel erfgoed’ is een stimuleringsregeling voor monumenteigenaren gekoppeld aan ontmoeting en inspiratie en heeft als doel om monumentale gebouwen toegankelijk te maken (en te houden) voor publiek. Rijks- en gemeentelijke monumenten zijn beschermd, omdat zij een cultuurhistorisch belang vertegenwoordigen, waarvan de samenleving vindt dat dit aan de komende generaties moet worden overgedragen. Dat belang wordt "monumentale waarde" genoemd. Die monumentale waarde is de reden voor de bescherming.

Het gaat bij deze subsidieregeling om het publiek toegankelijk maken van het interieur van de monumenten, zodat iedereen die dat wil de monumentale waarden in het monument kan bezichtigen.

De kosten gemoeid met het publiek toegankelijk maken van het monument worden gesubsidieerd, net als de kosten voor het herstellen van monumentale cultuurhistorisch waardevolle onderdelen van het interieur.

Een belangrijke randvoorwaarde voor de subsidieverlening is dat het exterieur van het monument gelijktijdig met de aanpassingen wordt gerestaureerd. (Als dit noodzakelijk is). Nadat de gesubsidieerde werkzaamheden gereed zijn moet het monument bouwkundig in goede staat zijn, zodat belangstellenden van zowel van het exterieur als interieur van het monument kunnen genieten.

Kosten publiek toegankelijk maken:

Kosten die voor subsidie in aanmerking komen hebben betrekking op aanpassingen ín het monument. De aanpassingen moeten als doel hebben de monumentale interieurwaarden van het monument zichtbaar te maken, te herstellen en/of bereikbaar te maken voor publiek.

Hierbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld het verbeteren van de entree door het maken van een hellingbaan voor mindervaliden. Ook het maken van een nieuwe afgescheiden ruimte (voor bijvoorbeeld een publiek toegankelijke bed and breakfast kamer) door het aanbrengen van nieuwe wanden o.i.d is subsidiabel. Kosten voor aanpassingen van technische installaties zijn niet subsidiabel.

Omdat de gewenste aanpassingen en uit te voeren werkzaamheden per monument zullen verschillen blijft de beoordeling van een subsidieaanvraag steeds maatwerk.

Kosten herstel interieurwaarden:

Tot de monumentale interieuronderdelen worden in het algemeen onderdelen gerekend die architectuurhistorische en cultuurhistorische kenmerken hebben. Denk aan bijzonder schilderwerk (decoratief), historische muur- of gewelfschilderingen, decoratief stucwerk, bijzondere schouwen, historische wandafwerking en betimmeringen, historische plafonds, orgels en andere historische detailleringen verbonden aan het monument.

Voorwaarde voor het doen van een subsidieaanvraag is het overleggen van een interieuronderzoek en/of bouwhistorisch onderzoeksrapport waaruit de monumentale waarde blijkt.

Deelnemers Open Monumentendag:

Er wordt een eenmalige subsidie van €500 verleend aan een eigenaar van een rijks- of gemeentelijk monument wanneer die mee doet aan de landelijke Open Monumenten Dagen in september 2022 en/of 2023. Dit bedrag is bedoeld om te stimuleren deel te nemen aan de OMD. Het is een beloning voor de vrijwillige inzet van de eigenaar van een monument en een tegemoetkoming aan de te maken kosten voor bijvoorbeeld koffie en toiletbezoek van de bezoekers.

De subsidie kan eenvoudig worden aangevraagd middels een formulier.

Een aanvraag voor subsidie voor het deelnemen aan de OMD kan afzonderlijk worden ingediend, maar kan ook naast de variabele subsidie voor publiek toegankelijk maken van het monument worden aangevraagd.

Groen monument:

De gemeente kent een aantal groene monumenten als tuinen, parken en begraafplaatsen. Voor groene monumenten worden naast kosten voor publiek toegankelijk maken ervan ook de kosten voor restauratie van het groene monument gesubsidieerd. Er moet steeds een restauratieplan worden overlegd waaruit de noodzaak blijkt. Onderhoud wordt niet gesubsidieerd.

Toelichting subsidie voor onderhoud en restauratie vanuit andere subsidieregeling

Kosten voor onderhoud en restauratie aan de buitenzijde van het monument (exterieur) vallen niet binnen het bereik van deze subsidieregeling. Hiervoor zijn andere regelingen beschikbaar.

Eigenaren van rijksmonumenten kunnen gebruik maken van de rijkssubsidieregelingen RORG (Regeling Onderhoud Rijksmonumenten Groningen) en de GRRG (Regeling Groot onderhoud en Restauratie Rijksmonumenten Groningen). Deze subsidies zijn aan te vragen bij de provincie Groningen. Voor gemeentelijke monumenten heeft de gemeente een subsidieregeling; Subsidieregeling gemeentelijke monumenten Midden-Groningen 2020.

Voor mogelijke andere subsidies wordt verwezen naar het Erfgoedloket Groningen.

Meer algemene informatie over de subsidieregeling:

Deze subsidieregeling is de concrete uitwerking van het projectplan Toekomstbestendig Cultureel erfgoed. Dit projectplan is in de ambtelijke stuurgroep NPG vastgesteld op 11 november 2021. In het projectplan wordt de aanleiding en doelstelling van de regeling uitgebreid geschetst. Het projectplan is te vinden op de website van de gemeente.