Openstellingsbesluit subsidie verplaatsing veehouderij gebied Nieuwkoop Zuid-Holland 2022

Geldend van 12-07-2022 t/m heden

Intitulé

Openstellingsbesluit subsidie verplaatsing veehouderij gebied Nieuwkoop Zuid-Holland 2022

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland;

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 en gelet op artikel 1.3, eerste lid, van de Subsidieregeling verplaatsing en beëindiging veehouderij Zuid-Holland 2022;

Overwegende dat het wenselijk is om, in het kader van de Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof en Bodemdaling Nieuwkoopse Plassen e.o. ter realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen van het N2000-gebied door het reduceren van stikstofdepositie, de reductie van de CO2-emissie vanuit de veengronden ter uitvoering van het Klimaatakkoord, en herstel van de natuur, de impact van de veehoudende bedrijven op deze doelstellingen binnen een afstand van 1 km van de Nieuwkoopse Plassen en De Haeck te stimuleren tot verplaatsing van deze bedrijven;

Besluiten vast te stellen het volgende besluit:

Openstellingsbesluit subsidie verplaatsing veehouderij gebied Nieuwkoop Zuid-Holland 2022

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit openstellingsbesluit wordt verstaan onder:

 • -

  Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen & De Haeck: Natura 2000-gebied dat is aangewezen door de Staatssecretaris van Economische Zaken bij besluit van 25 november 2013.

 • -

  subsidieregeling: Subsidieregeling verplaatsing en beëindiging veehouderij Zuid-Holland.

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten en prestaties

 • 1. Subsidie kan worden verstrekt voor de verplaatsing van een landbouwbedrijf dat is gelegen in of nabij het Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen & De Haeck binnen de begrenzing zoals aangegeven op de kaart in bijlage 1.

 • 2. Subsidie als bedoeld in het eerste lid wordt verstrekt in de vorm van een projectsubsidie.

 • 3. De activiteit, bedoeld in het eerste lid, leidt tot:

  • a.

   reductie van de stikstofdepositie vanwege veehoudende bedrijven op de voor stikstofgevoelige habitats in het Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen & De Haeck;

  • b.

   de reductie van CO2-emissie vanwege bodemdaling van de veengronden ten zuiden van dit gebied; en

  • c.

   de versterking van het Natuurnetwerk Nederland ten noorden van dit gebied.

Artikel 3 Aanvraagperiode

Subsidieaanvragen worden ingediend vanaf de dag na publicatie van dit besluit in het provinciaal blad.

Artikel 4 Aanvraagvereisten

Naast de gegevens, bedoeld in artikel 2.2 van de subsidieregeling, gaat een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, in ieder geval vergezeld van:

 • a.

  eigendomsbewijzen of pachtovereenkomsten en kadastrale informatie van de onroerende zaken waar de veehouderij is gevestigd en wordt uitgeoefend;

 • b.

  omschrijving van het bedrijf, zoals vee-eenheden en samenstelling van het bedrijf;

 • c.

  afschriften van vergunningen, voor zover afgegeven en in bezit van de aanvrager;

 • d.

  informatie over de hervestigingslocatie inclusief gegevens huidige eigenaar, de bedrijfssituatie en vergunningen en een voorlopige koopovereenkomst onder voorbehoud van verlening van een subsidie voor de verplaatsing van de veehouderij van aanvrager op grond van deze regeling;

 • e.

  jaarrekeningen over de laatste 2 boekjaren;

 • f.

  inrichtings- en beheerplan, indien de eigendom van een of meer percelen niet wordt overgedragen aan de provincie, maar de eigenaar zelf natuur gaat realiseren en beheren.

Artikel 5 Deelplafond

Gedeputeerde staten stellen het deelplafond voor de periode, genoemd in artikel 3, vast op € 1.000.000,00.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie hiervan in het Provinciaal Blad.

Artikel 7 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit subsidie verplaatsing veehouderij gebied Nieuwkoop Zuid-Holland 2022.

Ondertekening

Den Haag, 31 mei 2022

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland

drs. H.M.M. Koek, secretaris

drs. J. SMIT, voorzitter

Bijlage 1 behorende bij artikel 2, eerste lid, van het Openstellingsbesluit subsidie verplaatsing veehouderij gebied Nieuwkoop Zuid-Holland 2022

afbeelding binnen de regeling

Toelichting behorende bij het Openstellingsbesluit subsidie verplaatsing veehouderij gebied Nieuwkoop Zuid-Holland 2022

I. Algemeen

Nederland staat voor een aantal urgente opgaven zoals stikstofreductie, CO2-reductie, realisatie van de Kaderrichtlijn Water en herstel en verbetering van de biodiversiteit. Deze opgaven, die hieronder verder worden toegelicht, moeten vooral worden gerealiseerd in het landelijk gebied en hebben daarmee impact op de grondgebruikers, bedrijven en bewoners.

Voor de oplossing van de genoemde opgaven in het landelijk gebied ligt de sleutel in belangrijke mate bij de agrarische sector. Het Rijk werkt toe naar een integrale aanpak van de opgaven in de vorm van een Nationaal Programma Landelijk gebied (hierna: NPLG), dat sturend zal zijn voor de toekomst van agrarische bedrijven in het landelijk gebied. De provincie vertaalt de doelen van het NPLG naar provinciale doelen en beleidskeuzes in het provinciaal omgevingsbeleid. Voor de realisatie hiervan kan de provincie verschillende instrumenten inzetten. De Subsidieregeling verplaatsing en beëindiging veehouderij Zuid-Holland (hierna: de subsidieregeling) is een van de instrumenten waarmee de provincie uitvoering geeft aan het beleid voor het landelijk gebied en de hieruit voortvloeiende opgaven in de provincie Zuid-Holland.

De subsidieregeling wordt gebiedsgericht ingezet. Dit wil zeggen dat gedeputeerde staten bij openstellingsbesluit bepalen binnen welk gebied in Zuid-Holland door veehoudende bedrijven subsidie kan worden aangevraagd op grond van deze subsidieregeling. Met het voorliggend openstellingsbesluit stellen gedeputeerde staten de subsidieregeling open voor veehouders die zijn gevestigd binnen of nabij het Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen & De Haeck (zie bijlage 1 voor de begrenzing). Dit gebied kent een aantal grote opgaven, te weten het behalen van instandhoudingsdoelstellingen en de wettelijke stikstofreductienorm op grond van de Wet natuurbescherming door stikstofreductie, reductie van CO-2 vanwege bodemdaling van de veengronden nabij het N2000-gebied, en versterking van de natuur binnen en buiten het N2000-gebied. Om deze opgaven te realiseren loopt de Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof en Bodemdaling Nieuwkoopse Plassen eo (hierna: GGA Nieuwkoop). De Gebiedsgerichte Aanpak voert de provincie uit in samenwerking met de provincie Utrecht, de gemeenten Nieuwkoop, Bodegraven en Alphen aan den Rijn, de waterschappen Rijnland, Holland-Rijnland en Amstel, Gooi en Vecht, Natuurmonumenten, LTO en agrariërs uit het gebied.

In het kader van de GGA Nieuwkoop zijn berekeningen uitgevoerd, waaruit blijkt dat het verplaatsen van veehouderijen in en nabij het N2000-gebied een belangrijke bijdrage levert aan de realisatie van de gebiedsopgaven. Daarbij geldt met name voor het verminderen van de stikstofdepositie op de voorstikstofgevoelige habitats in het N2000-gebied, dat impact van bedrijven in en binnen een afstand van ongeveer 1 km van het N2000-gebied substantieel is. Daarom wordt de subsidieregeling opengesteld voor bedrijven binnen de in bijlage 1 aangeduide begrenzing met als doel deze te stimuleren tot het verplaatsen van hun bedrijven buiten de begrenzing. Verplaatsing levert direct stikstofwinst op. De gronden kunnen vervolgens in het kader van de GGA Nieuwkoop worden ingezet voor het bereiken van de andere opgaven.