Aanwijzingsbesluit artikel 2:28a Algemene plaatselijke verordening 2010, lachgasverbod

Geldend van 11-07-2022 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit artikel 2:28a Algemene plaatselijke verordening 2010, lachgasverbod

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht,

  • Gelet op artikel 160 Gemeentewet en artikel 2:28a van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010;

Overwegende dat het aanwijzingsbesluit aan herziening toe is gelet op de uitbreiding van de gebieden;

Besluit vast te stellen het ‘Aanwijzingsbesluit artikel 2:28a Algemene plaatselijke verordening 2010, lachgasverbod’

Artikel 1 Aanwijzing gebieden

Burgemeester en wethouders wijzen de volgende gebieden aan waar het verboden is op een openbare plaats of openbaar water lachgas - bedoeld of bestemd voor recreatief gebruik - te gebruiken of tanks, ampullen en dergelijken bij zich te hebben;

het gebied bestaande uit de wijken Noordoost, Overvecht, Noordwest, West, Leidsche Rijn, Vleuten de Meern, Zuidwest, Zuid;

dat wordt begrensd door:

vanaf Vecht tot aan de Weerdsingel Oostzijde, de Wittevrouwensingel tot aan de Biltstraat, langs de N237 tot aan gemeente De Bilt, langs de Voordorpsepolder tot aan de grens met Groenekan,

de A-27 langs de grens met Groenekan, de grens met Groenekan tot aan de Burgemeester Huydecoperweg, de grens met de gemeente Maarssen langs de Burgemeester Huydecoperweg en langs de Gageldijk, de grens met de gemeente Maarssen vanaf de Gageldijk langs de sportparken Overvecht Noord en langs de Slotlaan tot aan de Vecht,

de Vecht, de grens met Oud Zuilen vanaf de Vecht ten zuiden van de Zuilenselaan en ten zuiden park Groenhoeven tot aan de Daalseweg, de grens met Oud Zuilen langs de zuidzijde van de Zuilenselaan tot aan het Amsterdam-Rijnkanaal, de grens met de gemeente Maarssen in het Amsterdam-Rijnkanaal tot aan de grens met de gemeente Maarssen ten zuiden van de Zuilense Ring (N230),

vanaf de Zuilense Ring (N230) tot aan Haarrijnse Rading, de grens met de gemeente Maarssen langs de A2 tot aan de grens met Kockengen, de zuidkant van Haarrijn, de grens met Kockengen langs Haarzuilens tot aan de grens met Harmelen, vanaf de grens Harmelen ten zuidwesten van de (water)grens Bijleveld, langs de spoorlijn, langs het westen van de grens Harmelen (N198) en langs Leidsche Rijn tot aan de A12 langs Veldhuizen. De grens Veldhuizen langs de grens met Montfoort tot aan de N228, langs de grens IJsselstein tot aan de Nedereindse Plas, de A2 tot aan de A12, de A12 tot het Amsterdam-Rijnkanaal,

het Amsterdam-Rijnkanaal tot en met de kruising met het Merwedekanaal (inclusief de Noordersluis), het Merwedekanaal, de Vaartsche Rijn tot aan de grens met Zuid, langs de A12 tot aan de spoorlijn, vanaf de spoorlijn tot aan de Vaartsche Rijn, de Kruisvaart, de Vondellaan, de Croeselaan, de Van Zijstweg, het Merwedekanaal, de Weg der Verenigde Naties, de Graadt van Roggenweg, het Westplein, de Daalsetunnel, de Amsterdamsestraatweg, de Singel langs de Weerdsingel Westzijde tot aan de Vecht.

Artikel 2 Intrekking

Het ‘Aanwijzingsbesluit artikel 2:28a Algemene plaatselijke verordening 2010, Gemeente Utrecht, verbod lachgas, vastgesteld op 4 februari 2020’ wordt ingetrokken.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 11 juli 2022.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Aanwijzingsbesluit artikel 2:28a Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010, lachgasverbod’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht, in de vergadering van 27 juni 2022.

De burgemeester,

Sharon A.M. Dijksma

De secretaris,

Gabrielle G.H.M. Haanen

Bezwaarclausule

Vindt u het besluit om bepaalde reden onjuist? Dan kunt u bezwaar maken.

U kunt uw bezwaar digitaal indienen. Daarvoor kunt u alleen gebruik maken van het door de gemeente beschikbaar gestelde digitale formulier. Dit vindt u op www.utrecht.nl/bezwaar. U kunt het bezwaar niet per e-mail insturen.

Maakt u liever per brief bezwaar, dan kunt u uw bezwaarschrift sturen aan burgemeester en wethouders.

Het adres is:

Postbus 16200

3500 CE Utrecht

Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

In het bezwaarschrift neemt u in ieder geval op:

  • uw naam, adres, datum en handtekening; graag ook het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent;

  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht; vermeld hierbij de datum van bekendmaking van dat besluit of stuur een kopie van het besluit mee;

  • de reden waarom u vindt dat het besluit onjuist is;

  • een volmacht, als u het bezwaarschrift namens iemand anders indient.

Als er sprake is van een spoedeisende situatie kunt u daarnaast een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden Nederland, sector bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor het in behandeling nemen van zo’n verzoek betaalt u griffierecht.

Bijlage Kaart van aangewezen gebieden (de wijken Leidsche Rijn, Overvecht, Noordoost, Noordwest, Vleuten de Meern, West, Zuid, Zuidwest)

afbeelding binnen de regeling

Toelichting op Aanwijzingsbesluit artikel 2:28a Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010, lachgasverbod

Oorspronkelijk aanwijzingsbesluit

Met het ‘Aanwijzingsbesluit artikel 2:28a Algemene plaatselijke verordening 2010, Gemeente Utrecht, verbod lachgas’ zijn de gehele wijken Overvecht, Noordwest, West en Zuidwest aangewezen als gebied waar het verbod geldt voor recreatief lachgas gebruik en bezit. Het ging hierbij om een verbod voor de vier gehele wijken vanaf 4 januari 2021. Dit verbod op lachgas bestemd voor recreatief gebruik of bezit was het gevolg van een sterke toename van het aantal meldingen van overlast met betrekking tot lachgas en beoogde versnippering van losse overlastlocaties te voorkomen. In de vier gebieden waar sindsdien een verbod op lachgas geldt, is het aantal meldingen van lachgas gerelateerde overlast afgenomen.

Wijziging: vergroting van de verbodsgebieden

In dit aanwijzingsbesluit zijn de vier aangewezen wijken uitgebreid naar acht wijken.

Dit betekent dat het verbod geldt in de acht gehele wijken Leidsche Rijn, Overvecht, Noordoost, Noordwest, Vleuten de Meern, West, Zuid, Zuidwest, vanaf het moment dat dit aanwijzingsbesluit in werking treedt (11 juli 2022).

De uitbreiding van het verbod is het gevolg van een significante toename van het aantal meldingen van overlast door lachgasgebruik in de afgelopen jaren. Veelvuldig is er melding gemaakt door bewoners, ondernemers en professionals van geluidsoverlast, vervuiling en hinderlijk gedrag. Ondernemers en bewoners worden steeds vaker geconfronteerd met overlastgevend gedrag, zoals het achterlaten van ampullen of het naroepen van personen. Professionals signaleren steeds vaker excessief gebruik van lachgas. Ook worden er dagelijks meerdere meldingen gemaakt van lachgasgebruik, al dan niet in relatie tot het gelijktijdig besturen van motorrijtuigen. Het behoeft geen betoog dat lachgasgebruik in een motorrijtuig de aandacht van het verkeer kan afleiden en tot onveilige situaties kan leiden. De vele vormen van hinder, overlast en onveilige situaties zorgen dat de impact van het lachgasgebruik als recreatief middel op ondernemers, bewoners en lachgasgebruikers zelf groot is. Met de uitbreiding van het aantal lachgasverbodsgebieden wordt bestrijding van overlast, openbare ordeverstoringen en nadelige beïnvloeding van het woon- en leefklimaat door recreatief lachgas gebruik beoogd.

Deze wijziging waarbij de acht gehele wijken worden aangewezen komt aan de veelvuldig gehoorde wens om uitbreiding tegemoet. Om versnippering van gebieden en een waterbedeffect te voorkomen wordt het lachgasverbod in de gehele wijken ingesteld. Dit zorgt voor een herkenbaar en logisch afgebakend verbodsgebied. Om mogelijke onduidelijkheid in de handhaving met betrekking tot overtredingen die op grenzen van de wijken plaatsvinden weg te nemen, zijn de wijken als één gebied samengevoegd. Op deze wijze kan geen onduidelijkheid ontstaan of overtredingen op één van de wijkgrenzen nu in de ene of in de andere wijk hebben plaatsgevonden. Het verbod op het recreatief gebruik van lachgas in de acht gehele wijken geeft handhavers de mogelijk om snel en effectief op te treden.