Beleidsdoelstellingen voor subsidies 2023

Geldend van 07-07-2022 t/m heden

Intitulé

Beleidsdoelstellingen voor subsidies 2023

Inleiding

In Gouda willen we bepaalde maatschappelijke effecten bereiken in de samenleving.

De gemeente Gouda stelt subsidie beschikbaar aan organisaties en instellingen die activiteiten organiseren waarmee dit lukt. Het gaat om activiteiten en resultaten die van belang zijn voor de inwoners van de gemeente Gouda. Door het ondersteunen via subsidie ondersteunt de gemeente verschillende organisaties en instellingen zodat zij met elkaar voor een gevarieerd aanbod van activiteiten kunnen zorgen voor de inwoners van de gemeente.

Financiering

De gemeente Gouda verleent jaarlijks subsidies voor activiteiten van organisaties en instellingen in Gouda. Daarnaast ontvangt de gemeente rijksgelden als subsidie, die gedeeltelijk ook voor de regiogemeenten bestemd zijn. Het college van burgemeester en wethouders stelt aan het eind van ieder jaar de subsidies vast.

Er is subsidie beschikbaar voor grote instellingen, maar ook voor vrijwilligersorganisaties. De subsidies zijn inzetbaar op allerlei gebieden, van welzijn, onderwijs en zorg tot vrije tijd, sport en cultuur.

Voorwaarden

Voor het aanvragen van subsidies gelden voorwaarden. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in de Algemene Subsidie Verordening Gouda 2003 (ASV) en het Uitvoeringsbesluit ASV.

Hierin beschrijft de gemeente de procedures voor subsidieverlening. Zoals hoe en op welk moment een aanvraag ingediend moet worden en welke verplichtingen bij het ontvangen van een subsidie horen.

Beleidsregels

In dit document stellen we de inhoudelijke beleidsregels vast. Met deze beleidsregels beslist het college aan welke beleidsdoelen en maatschappelijke effecten subsidieaanvragen moeten bijdragen. De beleidsdoelstellingen zijn per beleidsterrein opgesteld en zijn een vertaling van al vastgesteld (bestaand) beleid of bestaande praktijk (zoals vastgelegd in de subsidiebeschikkingen van de instellingen).

De nieuwe Cultuurnota is naar verwachting in het derde kwartaal 2022 klaar. De bijbehorende beleidsdoelstellingen worden dan apart vastgesteld. En in regelingen zijn aparte beleidsregels opgenomen, ook deze staan niet in dit document.

Als de aanvraag niet voldoende aansluit op de beleidsdoelstellingen kan dat leiden tot een lagere subsidie. Als de aanvraag helemaal niet aansluit op beleidsdoelstellingen wordt de subsidie afgewezen.

De regels en voorschriften van de ASV zijn altijd van kracht, ongeacht het beleidsterrein.

Bezuinigingen

De gemeente Gouda heeft de komende jaren substantiële tekorten binnen het sociaal domein. Dit kan voor sommige subsidies betekenen dat er bezuinigd moet worden. Dit wordt met de aanvragers van een subsidie besproken.

Deze publicatie

Deze publicatie omvat de beleidsdoelstellingen 2023, met uitzondering van de beleidsregels voor Cultuur. Deze worden later dit jaar vastgesteld.

De beleidsregels zijn samen met de ASV en het Uitvoeringsbesluit ASV te vinden op www.overheid.nl.

Meer informatie

Heeft u vragen over deze publicatie? Dan kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de gemeente Gouda op telefoonnummer 14 0182; zij kunnen u naar de juiste contactpersoon doorverwijzen.

Programma 1 Economie, werk en onderwijs

1. Kinderen en jongeren groeien gezond en veilig op en krijgen de kans zich te ontwikkelen

Doelstelling

Subdoelstelling (beleidsmatig resultaat) / middel

Alle kinderen krijgen optimale ontwikkelingskansen om hun talenten te ontplooien en uit te groeien tot zelfstandige en zelfbewuste inwoners

Elk kind in het basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs maakt (via de Brede School) kennis met het Goudse activiteiten (aanbod) op de terreinen sport, cultuur natuur& techniek, zorg &welzijn en educatie.

Het coördineren van het Goudse activiteitenaanbod voor kinderen tot en met 12 jaar met specifieke aandacht voor kinderen met een beperking of achterstand, het monitoren hoe de voorzieningen worden benut en het zo veel mogelijk oplossen van praktische problemen die zich daarbij voordoen.

Het bevorderen van de instroom van kinderen tot 12 jaar en in het bijzonder van kinderen met een achterstand of een beperking in (sport)verenigingen, cultuur- en overige instellingen door het intensiveren van de samenwerking met het onderwijs (o.a. door middel van combinatie functionarissen).

Voor subsidies in het kader van Onderwijsachterstandenbeleid, Volwasseneneducatie en Nationaal Programma Onderwijs zijn aparte subsidieregelingen opgesteld. De doelstellingen voor deze regelingen zijn daarom niet in deze beleidsregels opgenomen. Meer informatie over regelingen kunt u vinden op het subsidieloket op de website van de gemeente.

Programma 4 Sociaal domein

Algemene uitgangspunten

Subsidie wordt alleen gegeven aan organisaties die:

 • 1.

  een aanvraag doen voor activiteiten die aansluiten op minstens één van de in dit stuk geformuleerde doelstellingen; en

 • 2.

  samenwerken met andere organisaties in het brede sociaal domein om een integraal aanbod te kunnen leveren; en

 • 3.

  onvoldoende eigen inkomsten kunnen genereren; en

 • 4.

  een bepaalde vorm van social return on investment toepassen.

De beleidskaders zijn vastgelegd in de volgende beleidsnota’s:

 • Kadernota sociaal domein Iedereen kan meedoen 2020-2023;

 • Goudse Participatienota Samen aan de Slag!;

 • Beleidskader armoede en schulden ‘Samen mee(r) doen’ 2017-2020 (verlengd met de kadernota sociaal domein Iedereen kan meedoen 2020-2023);

 • Regiovisie HM ‘Geweld hoort nergens thuis’ 2019-2023;

Voor subsidies in het kader van Participeren in de Buurt, Gezond in Gouda en GoudaPot zijn aparte subsidieregelingen opgezet. De doelstellingen voor deze regelingen zijn daarom niet in deze beleidsregels opgenomen. Meer informatie over regelingen kunt u vinden bij het subsidieloket op de website van de gemeente.

Sturing op resultaat

Met de organisaties die subsidie toegekend krijgen, worden de te behalen (maatschappelijke) resultaten afgesproken. In de verantwoording van de subsidie worden de beoogde en behaalde resultaten besproken, bij niet voldoen aan de afspraken kan dit consequenties hebben voor de hoogte van de vaststelling van de subsidie.

De hieronder genoemde doelstellingen zijn gerangschikt op beleidskader en binnen de beleidskaders op de uitgangspunten van Iedereen kan meedoen:

 • 1.

  Kinderen en jongeren groeien gezond en veilig op en krijgen de kans zich te ontwikkelen;

 • 2.

  Iedereen die kan werken, werkt naar vermogen of is actief voor de samenleving;

 • 3.

  Ouderen en mensen met een beperking zijn zo lang mogelijk zelfredzaam en participeren in de samenleving;

 • 4.

  Mensen nemen in eerste instantie verantwoordelijkheid voor hun situatie en dragen zo veel mogelijk bij aan de oplossing van hun problemen en die van anderen;

 • 5.

  Inwoners vinden hulp en ondersteuning dichtbij, in de buurt;

 • 6.

  Voor wie dat nodig heeft is een veilig vangnet beschikbaar.

1. Iedereen kan meedoen

1. Kinderen en jongeren groeien gezond en veilig op en krijgen de kans zich te ontwikkelen

Doelstelling

Subdoelstelling (beleidsmatig resultaat) / middel

Inwoners met een meervoudige hulpvraag worden geholpen conform de richtlijn 1Gezin1Plan1Regisseur (februari 2017) met een integraal plan voor het huishouden. Inwoners houden, waar mogelijk, regie op hun eigen plan.

Er is een integrale vraagbenadering met daaruit voortkomend een plan met de regie bij de cliënt gerealiseerd.

Signalen van (ernstige) zorgen over de veiligheid van kinderen worden conform de meldcode opgepakt.

Jeugd

Alle kinderen en jongeren krijgen optimale ontwikkelingsmogelijkheden om hun talenten te ontplooien en uit te groeien tot zelfstandige en zelfbewuste inwoners.

Elk kind in het basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs maakt (via de Brede School) kennis met het Gouds (activiteiten)aanbod op de terreinen van sport, cultuur, natuur & techniek, zorg & welzijn en educatie.

Het coördineren van het Gouds activiteitenaanbod voor kinderen tot 12 jaar met specifieke aandacht voor kinderen met een beperking of achterstand, het monitoren hoe de voorzieningen worden benut en het zo veel mogelijk oplossen van praktische problemen die zich daarbij voordoen.

Het bevorderen van de instroom van kinderen tot 12 jaar en in het bijzonder van kinderen met een achterstand of een beperking in (sport)verenigingen, cultuur- en overige instellingen door het intensiveren van de samenwerking met het onderwijs (o.a. door middel van combinatie functionarissen).

Het vrijwillig kinder-/jongerenwerk, toegankelijk voor jeugdigen met en zonder beperking, biedt zinvolle vrijetijdsbesteding en bevordert de sociale betrokkenheid van jeugdigen.

Goudse jongeren worden gewezen op en actief betrokken bij het vieren van onze vrede.

Het actief en eigentijds betrekken van kinderen en jongeren bij vraagstukken rond democratie, discriminatie en/of tolerantie.

Het bieden van stimuleringsactiviteiten aan kinderen die door omstandigheden extra stimulans kunnen gebruiken voor het leren op school.

2. Iedereen die kan werken, werkt naar vermogen of is actief voor de samenleving

Doelstelling

Subdoelstelling (beleidsmatig resultaat) / middel

Vrijwilligers

 

Een vitale sterke samenleving, gebaseerd op eigen kracht van inwoners van Gouda met actieve vrijwilligers.

Werving, scholing, inzet en begeleiding van jonge vrijwilligers, werknemersvrijwilligers en vitale vrijwilligers.

Vrijwilligers ondersteunen inwoners met een hulpvraag om hen te versterken in hun eigen kracht.

Een krachtig vrijwilligersnetwerk.

Indien nodig stimuleren, begeleiden en faciliteren professionals de vrijwilligers bij de uitvoering van hun vrijwilligerswerk.

Vluchtelingenwerk

 

Verblijfsgerechtigden doen mee in Gouda.

Verblijfsgerechtigden krijgen de maatschappelijke begeleiding die nodig is om te participeren in Nederland.

3. Ouderen en mensen met een beperking zijn zo lang mogelijk zelfredzaam en participeren in de samenleving *

Doelstelling

Subdoelstelling (beleidsmatig resultaat) / middel

Kwetsbare inwoners van Gouda kunnen participeren in de samenleving op een wijze die aansluit bij hun wensen en mogelijkheden.

Bevorderen van zelfredzaamheid en participatie in de samenleving van (kwetsbare) inwoners met een beperking in de zelfredzaamheid.

Systematisch benutten van de eigen kracht, het sociaal netwerk, algemene en voorliggende voorzieningen, burgerkracht en verbinding met de dagelijkse omgeving.

Leveren van ondersteuning ‘dichtbij’ die aansluit bij de wensen en behoeften van respectievelijk de cliënt en het gebied en die laagdrempelig, toegankelijk en zonder indicatie beschikbaar is.

Adequate ondersteuning en kortdurende begeleiding voor kwetsbare burgers die ertoe leiden dat mensen zo goed mogelijk kunnen participeren in de samenleving.

*Zie ook subsidieregeling ‘Participeren in de Buurt’  

4. Mensen nemen in eerste instantie verantwoordelijkheid voor hun situatie en dragen zo veel mogelijk bij aan de oplossing van hun problemen en die van anderen

Doelstelling

Subdoelstelling (beleidsmatig resultaat) / middel

Inwoners benutten de eigen kracht, het sociaal netwerk, algemene en voorliggende voorzieningen, burgerkracht en verbinding met de dagelijkse omgeving om te kunnen participeren en om hun zelfredzaamheid te vergroten.

In eerste instantie wordt, indien mogelijk, de eigen kracht, het

sociaal netwerk, en de algemene en voorliggende voorzieningen benut om tegemoet te komen aan een hulpvraag.

Cliënten en hun netwerk houden zoveel als mogelijk de regie op hun situatie en de oplossing van hun problemen.

Inwoners benutten de eigen kracht, het sociaal netwerk, algemene en voorliggende voorzieningen, burgerkracht en verbinding met de dagelijkse omgeving om ervoor te zorgen dat jeugdigen participeren en gezond opgroeien.

Bevorderen van de ontwikkeling van oudernetwerken en inzet vrijwilligers.

Ketenpartners werken met 1Gezin1Plan1Regisseur. Overige aanbieders zijn hiermee bekend en weten wat de methode inhoudt.

Cliënten en hun sociaal netwerk houden zoveel als mogelijk de regie op hun situatie en de oplossing van hun problemen.

Jeugdigen krijgen passende ondersteuning en een gedegen aanbod aan opgroeiondersteuning en ouders krijgen passende ondersteuning en een gedegen aanbod aan opvoedondersteuning om zodoende grotere problemen te voorkomen

Professionals versterken de gezamenlijke betrokkenheid van ouders, school en zorg met betrekking tot het kind en stimuleren ouderpartnerschap.

Bevorderen van de afname van het gebruik van individuele voorzieningen: vragen/behoeften van jeugdigen en ouders worden zo vroeg mogelijk gesignaleerd en op maat opgepakt; collectief waar mogelijk, individueel waar nodig

Moeilijk te bereiken ouders van kinderen met risico’s op ontwikkelingsachterstand en opvoedingsproblemen, thuis en in de wijken in Gouda in groepsverband spel-, taal- en opvoedingsondersteuning bieden.

Waar nodig specifieke acties ondernemen om gezinnen met een niet-Nederlandse achtergrond en/of complex

gezinssysteem te ondersteunen, waaronder het stimuleren van ouderpartnerschap

De eigen kracht en het sociale netwerk van jongeren versterken, problemen voorkomen en (eerder) signaleren dat jongeren hulp nodig hebben.

De preventieve ondersteuning voor jeugd op scholen verbinden met de hulp en ondersteuning van het sociaal team/lokale toegang (team OSA).

Meer en beter benutten van eigen kracht, sociaal netwerk, algemene en preventieve voorzieningen.

5. Inwoners vinden hulp en ondersteuning dichtbij, in de buurt

Doelstelling

Subdoelstelling (beleidsmatig resultaat) / middel

Kwetsbare inwoners van Gouda kunnen met hulp en ondersteuning die nodig is hun leven optimaal zelf vormgeven op een wijze die past bij hun wensen en mogelijkheden.

Leveren van ondersteuning ‘dichtbij’ die aansluit bij de wensen en behoeften van respectievelijk de cliënt, zijn omgeving en het gebied die laagdrempelig toegankelijk) en zonder indicatie beschikbaar is.

Inwoners die in de terminale fase van hun leven meer zorg en ondersteuning nodig hebben dan professionele en informele zorgverleners in de thuissituatie kunnen bieden, kunnen deze laatste maanden van hun leven in een Hospice terecht.

Inzet van huishoudelijke hulp binnen het hospice volgens de geldende tarieven.

Aantoonbaar verminderen van de druk op de tweede lijn van gespecialiseerde (geïndiceerde) hulp en zorg in multiproblem situaties.

Minder dure zorg en ondersteuning (+ escalaties/ crisissituaties worden voorkomen).

Het verminderen van gezondheidsachterstanden in wijken waar deze het grootst zijn.

Het inzetten van gezondheidsinterventies per gebied die passen in de integrale aanpak per gebied.

Jeugd

Leveren van ondersteuning ‘dichtbij’ die aansluit bij de wensen en behoeften van resp. de cliënt en het gebied en die laagdrempelig, toegankelijk, en zonder indicatie beschikbaar is.

Er is een gebiedsgericht netwerk dat uitvoering geeft aan een afgestemd en samenhangend (niet overlappend) preventief aanbod en aan effectieve signalering.

Mantelzorg

Mantelzorgers zijn in staat hun zorgtaak uit te voeren op een wijze die bij hen past en waar zij zich prettig bij voelen, waarbij zij voldoende ruimte voor zichzelf over houden, hun sociale netwerk kunnen onderhouden en waar gewenst blijven deelnemen aan de samenleving.

Mantelzorgers worden waar nodig begeleid, ondersteund en/of ontlast bij hun mantelzorgtaken.

Het ondersteuningsaanbod is goed bekend onder de mantelzorgers, sociaal teams, intermediairs, huisartsen, maatschappelijk werk, ouderenadviseurs, enz.

Het ondersteuningsaanbod sluit aan op de behoeften van mantelzorgers.

Voor mantelzorgers zijn er voldoende mogelijkheden om al dan niet tijdelijk ontlast te kunnen worden in hun zorgtaak.

Mantelzorgers voelen zich erkend en gewaardeerd.

Buurtbemiddeling

Adequaat optreden van partijen in gevallen van (woon)overlast.

Bewoners zelfredzamer maken zodat conflicten eventueel met enige ondersteuning worden opgelost, zonder tussenkomst van professionals.

Voorkomen van escalatie van conflicten door het bieden van ondersteuning.

Bewoners zelfredzamer maken zodat conflicten eventueel met enige ondersteuning worden opgelost, zonder tussenkomst van professionals.

6. Voor wie dat nodig heeft is een veilig vangnet beschikbaar

Doelstelling

Subdoelstelling (beleidsmatig resultaat) / middel

Bestrijden armoede en schulden: samen mee(r) doen

Het voorkomen of bestrijden van (sociale) uitsluiting en of schulden voor de huishoudens die van een inkomen rond het sociaal minimum moeten rondkomen.

Bieden van noodhulp door verstrekking van materiële hulp aan minima (gezinnen).

Het bieden van materiële ondersteuning gericht op participatie van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen waardoor sociale uitsluiting wordt voorkomen.

Schuldhulpverlening

Kwetsbare volwassenen (18+) zijn weerbaarder, voeren regie over hun eigen leven en schuldenproblematiek wordt voorkomen

Kwetsbare burgers krijgen hulp bij betalingsachterstanden en bij het voorkomen van schulden. De hulp richt zich op:

 • het bieden van laagdrempelige hulp, bijvoorbeeld het inrichten van thuisadministratie

 • de inwoner ondersteunen om op eigen kracht hun financiën op orde te houden of te brengen

 • het tijdig doorverwijzen naar inkomensondersteunende voorzieningen en gemeentelijke schuldhulpverlening bij complexe, problematische of dreigende schulden.

Jeugd

Onderwijs en scholing draagt bij aan preventie van armoede.

Financieel kwetsbare scholieren (PO en VO) kunnen deelnemen aan huiswerkbegeleiding gericht op het bevorderen van kansengelijkheid en maximale (onderwijsparticipatie). Deze huiswerkbegeleiding richt zich op heterogeen samengestelde groepen uit primair onderwijs c.q. voortgezet onderwijs en biedt doorlopende leerlijnen. De begeleiding richt zich ook op het versterken van ouderparticipatie.

Samenwerken aan een inclusieve stad

Doelstelling

Subdoelstelling (beleidsmatig resultaat)/ middel

Bijdragen aan een positief sociaal klimaat tussen de verschillende bevolkingsgroepen en minder discriminatie

De organisatie van een festival om de vijf jaar waarin de betekenis van het vieren van de vrede goed tot uitdrukking wordt gebracht.

Specifieke activiteiten die bijdragen aan een inclusieve stad, burgerschap en het tegengaan van discriminatie.

Voorlichting over LHBTI-thema’s en andere activiteiten in het kader van diversiteit in Gouda Regenboogstad.

Beleidsdoelstellingen ten behoeve van subsidieaanvraag basishulp en OCO sociaal teams

Doelstelling

Subdoelstelling (beleidsmatig resultaat)/ middel

Inwoners van Gouda zijn zo lang mogelijk zelfredzaam en kunnen participeren in de samenleving

Bieden van intensieve kortdurende basishulp (< zes maanden) gericht op het weer zelfredzaam zijn (op de van toepassing zijnde levensdomeinen) en betekenisvolle participatie aan de samenleving.

Bieden van langdurende lichte basishulp

(gemiddeld 1 uur per week) gericht op redzaam blijven.

Voorkomen van schulden via laagdrempelige hulp, bijvoorbeeld het inrichten van thuisadministratie, de inwoner helpen schulden te voorkomen en het tijdig doorverwijzen naar inkomensondersteunende voorzieningen of de gemeentelijke schuldhulpverlening bij complexe, problematische of dreigende schulden.

Begeleiden van mantelzorgers gericht op het in balans houden van draagkracht en draaglast.

Kinderen en jongeren groeien gezond en veilig op en krijgen de kans zich te ontwikkelen

Bieden van kortdurend intensieve basishulp

(< zes maanden) Jeugd gericht op het op orde krijgen en herstel van regie op het gezin.

Bieden van basishulp Jeugd GGZ

Signalen van (ernstige) zorgen over de veiligheid van kinderen worden conform de meldcode opgepakt.

Doelstellingen op proces en werkwijze

Subdoelstelling

Inwoners/huishoudens met een hulpvraag worden systematisch met een brede blik benaderd

Inwoners/huishoudens met een meervoudige of complexe hulpvraag worden geholpen conform de richtlijn 1Gezin1Plan1Regisseur met een integraal ondersteuningsplan voor alle leefgebieden.

Inwoners/huishoudens worden systematisch vanuit hun kracht, talent en verantwoordelijkheid benaderd

Cliënten en hun netwerk houden zoveel als mogelijk de regie op hun situatie en de oplossing van hun problemen.

Cliënten hebben toegang tot hun dossier en houden, waar mogelijk regie op het ondersteuningsplan.

Waar mogelijk worden de kracht van de hulpvrager, het sociaal netwerk, en de algemene en voorliggende voorzieningen benut om tegemoet te komen aan een hulpvraag.

Kansen om talenten van hulpvragers positief in te zetten voor zichzelf en anderen worden optimaal onderzocht en benut.

De hulp en ondersteuning is toegankelijk en vindbaar voor inwoners en verwijzers

De hulp is laagdrempelig en zonder indicatie beschikbaar.

De sociaal werkers werken outreachend, ook op vindplaatsen en zijn zichtbaar en aanspreekbaar.

Het sociaal team werkt in verbinding met de wijk en lokale partners ten behoeve van tijdig signaleren en preventie van zwaardere hulpvragen

Huisartsen, scholen en andere lokale partners kennen het aanbod van het sociaal team en verwijzen tijdig door.

Veel voorkomende Individuele vragen worden omgezet in een collectief preventief aanbod

De sociaal makelaars onderhouden gebiedsnetwerken en verbinden wijkbewoners, wijkinitiatieven en vrijwilligers

 

Doelstellingen onafhankelijke cliëntondersteuning

Onafhankelijke cliëntondersteuning is een bekend begrip voor inwoners en ondersteuners en draagt bij aan versterking van de regie van de cliënt.

Bieden van afzonderlijk gepositioneerde en herkenbare onafhankelijke cliëntondersteuning ter uitvoering van de wettelijke taak in de Wmo en conform het advies dat is opgesteld binnen de Koploperaanpak OCO Gouda.

Faciliteren en onderhouden van een netwerk van professionele en informele cliëntondersteuners in Gouda.

Onafhankelijke cliëntondersteuning wordt door inwoners en ondersteuners op eigen initiatief ingeschakeld.

Beleidsdoelstellingen ten behoeve van subsidieaanvragen maatschappelijke zorg

1. Integrale aanpak

Doelstelling

Subdoelstelling (beleidsmatig resultaat) / middel

Complexe huishoudens ontvangen hulp die gebaseerd is op een integraal ondersteuningsplan met aandacht voor alle leefgebieden.

Voor iedereen binnen de maatschappelijke zorg is een trajectplan opgesteld gebaseerd op één gezin één plan één regisseur.

2. Preventie

Doelstelling

Subdoelstelling (beleidsmatig resultaat) / middel

Voorkomen van dakloosheid en meer zicht op problemen achter de voordeur, zodat deze eerder gesignaleerd en aangepakt worden

Voorkomen dat inwoners geestelijke gezondheidszorg nodig hebben.

Voorkomen en verminderen van problematisch alcohol, medicijn en drugsgebruik en van problematisch gokgedrag.

Organisaties werken intensief met elkaar samen aan een integrale en vraaggerichte aanpak waarin de eigen kracht en netwerk van cliënten centraal staan.

Voorkomen van huisuitzettingen en opvang heeft prioriteit.

Geen zwerfjongeren meer op straat in Midden-Holland.

Alle zwerfjongeren worden gesignaleerd, geregistreerd en gescreend.

Zwerfjongeren worden integraal en vraaggericht benaderd.

De participatie en zelfredzaamheid van kwetsbare inwoners wordt bevorderd.

Zorgmijders worden outreachend benaderd, zijn in beeld en worden actief toegeleid naar zorg en opvang.

Alle partijen dragen bij aan een sluitende samenwerking in de keten.

3. Opvang, voorzieningen en toewerken naar eigen regie

Doelstelling

Subdoelstelling (beleidsmatig resultaat) / middel

(ex)Cliënten uit de regio participeren en herstellen in de buurt.

Het versterken van de eigen kracht en netwerk staan centraal. Het doel is dat inwoners zoveel als mogelijk hun leven zelfstandig op de rit krijgen en houden.

Waar mogelijk worden algemene welzijnsvoorzieningen ingezet.

Alle cliënten uit de doelgroep hebben een nuttige dagbesteding.

Laagdrempelige begeleiding door vrijwilligers wordt bevorderd.

De inzet van ervaringsdeskundigen maakt deel uit van de zorg en begeleiding voor cliënten en de organisaties.

De ondersteuning en hulpverlening duurt zo kort als nodig, maar zo lang als noodzakelijk.

Doorstromen naar huisvesting heeft prioriteit

In zorg en opvang brengen van mensen uit de regio die nu nog dakloos en/of zorgmijdend zijn en verbeteren van de doorstroom.

Er is een adequate 24 uurs- en dagopvang.

Verblijf in de opvang is zo kort mogelijk.

Er is maatwerkbegeleiding en opvang specifiek voor zwerfjongeren.

Bevorderen dat mensen die in zorg en opvang zitten, uitstromen. Er wordt (woon)begeleiding ingezet op de benodigde levensgebieden.

Hanteerbare mate van overlast door personen met verward gedrag op straat en in de buurt.

Er is een sluitende keten omtrent personen met verward gedrag.

Het verminderen van recidive van overlastgevers door het bieden van de juiste zorg en begeleiding.

4. Aanpak geweld in huiselijke kring

Doelstelling

Subdoelstelling (beleidsmatig resultaat) / middel

Geweld is eerder en beter in beeld. Zo mogelijk wordt voorkomen dat er geweld ontstaat Iedereen weet wat te doen bij (een vermoeden van) huiselijk geweld en kindermishandeling.

Professionals werken met een meldcode binnen de organisatie, zoals deze vanaf 1 januari 2019 van kracht is (incl. afwegingskader).

Inwoners kunnen huiselijk geweld en/of kindermishandeling herkennen en weten waar ze terecht kunnen.

Er wordt informatie, advies en deskundigheidsbevordering geboden ter ondersteuning van de lokale infrastructuur.

Geweld stoppen en duurzaam oplossen; door samenhangende systeemgerichte hulp te bieden en te monitoren voor alle betrokkenen en hun sociale netwerk, gericht op duurzaam herstel van veiligheid.

Er wordt passende hulp en expertise geboden om het geweld duurzaam te stoppen. Uitgangspunt hierbij is de visie op gefaseerde ketensamenwerking (2017). Ook wordt gewerkt volgens één gezin, één plan, één regisseur, wordt gewerkt met veiligheidsplannen en worden effectieve interventies ingezet gericht op herstel van de veiligheid.

Er wordt passende herstelhulp geboden aan alle betrokkenen, zowel slachtoffers als daders.

Er wordt passende hulp geboden voor alle betrokken systeemleden om te herstellen van de gevolgen van de onveilige situatie. Omdat vaak meerdere hulpverleners/organisaties betrokken zijn, wordt samengewerkt volgens de werkwijze 1Gezin1Plan1Regisseur.

Beleidsdoelstellingen Sport en Bewegen in Gouda

1. Sport en bewegen in het sociaal domein

Doelstelling

Subdoelstelling (beleidsmatig resultaat) / middel

Zoveel mogelijk inwoners van Gouda sporten en bewegen.

Actieve en gezonde leefstijl bevorderen

Specifieke activiteiten voor sociale aandachtsgroepen, ter bevordering van:

 • maatschappelijke participatie

 • zelfredzaamheid

 • leefbaarheid

 • gezondheid

Samenwerking op wijkniveau stimuleren tussen combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches en wijk- en sociale teams, verenigingen, onderwijs en andere maatschappelijke organisaties

Programma 5 Cultuur, sport en recreatie

BELEIDSDOELSTELLINGEN CULTUUR 2023 en verder

De nieuwe Cultuurnota is naar verwachting in het derde kwartaal 2022 klaar. De bijbehorende beleidsdoelstellingen worden dan apart vastgesteld.

Beleidsdoelstellingen Sport en Bewegen in Gouda

1. Sport en bewegen in het sociaal domein

Doelstelling

Subdoelstelling (beleidsmatig resultaat) / middel

Zoveel mogelijk inwoners van Gouda sporten en bewegen.

Actieve en gezonde leefstijl bevorderen

Specifieke activiteiten voor sociale aandachtsgroepen, ter bevordering van:

 • maatschappelijke participatie

 • zelfredzaamheid

 • leefbaarheid

 • gezondheid

Samenwerking op wijkniveau stimuleren tussen combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches en wijk- en sociale teams, verenigingen, onderwijs en andere maatschappelijke organisaties

Sportiever gebruik openbare ruimte

2. Toekomstbestendig voorzieningenaanbod

Doelstelling

Subdoelstelling (beleidsmatig resultaat) / middel

Adequate en laagdrempelige voorzieningen

Specifieke maatregelen ter vergroting van:

 • Toegankelijkheid

 • Duurzaamheid

 • Sociale veiligheid

3. Vitale sportverenigingen

Doelstelling

Subdoelstelling (beleidsmatig resultaat) / middel

Organisatie verenigingen versterken

Maatschappelijke rol vereniging versterken

Ondersteunen en adviseren van sportverenigingen

Bevorderen samenwerking sport- en maatschappelijke organisaties

Creëren van nieuw aanbod

Recreatie

1. Bevorderen van de economische vitaliteit van Gouda door de binnenstad levendiger en aantrekkelijker te maken voor bedrijven, bewoners en bezoekers

Doelstelling

Subdoelstelling (beleidsmatig resultaat) / middel

Gouda als aantrekkelijke (binnen)stad positioneren en bezoekers aantrekken die langer blijven en die meer besteden.

Het stimuleren van evenementen en toeristische activiteiten voornamelijk rond de historie van de haven.

De museale waarde van oude schepen in de Goudse wateren benutten als toeristische trekker.

Voor subsidies in het kader van Sterevenementen, Volksfeesten, Gouda op de Kaart en Sportimpuls zijn aparte subsidieregelingen opgesteld. De doelstellingen voor deze regelingen zijn daarom niet in deze beleidsregels opgenomen. Meer informatie over regelingen kunt u vinden op het subsidieloket op de website van de gemeente.

Programma 6 Leefbaarheid en veiligheid

1. Samenwerken aan een veiligere stad

Doelstelling

Subdoelstelling (beleidsmatig resultaat) / middel

Bijdragen aan een positief sociaal klimaat tussen de verschillende bevolkingsgroepen en minder discriminatie

Voor iedere casus woonoverlast bij gemeente een plan van aanpak.

Toename % geslaagde gesprekken buurtbemiddeling

Ondertekening