Mandaat- en (vol)machtregeling modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord

Geldend van 06-07-2022 t/m heden

Intitulé

Mandaat- en (vol)machtregeling modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord

Het dagelijks bestuur, de voorzitter en de secretaris van de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord;

ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

gelet op het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 3:60, 3:61 en 3:62 van het Burgerlijk Wetboek;

besluiten:

 • I.

  alle eerder door hen aan hun medewerkers verleende (onder)mandaten, (sub)volmachten en (sub)machtigingen in te trekken;

 • II.

  de uitoefening van de aan hen geattribueerde bevoegdheden middels mandaat, volmacht of machtiging op te dragen aan hun medewerkers, conform het bij dit besluit behorende bevoegdhedenregister;

 • III.

  de uitoefening van de bevoegdheden die derden aan hen hebben opgedragen, middels ondermandaat, sub-volmacht of sub-machtiging op te dragen aan hun medewerkers, conform het bij dit besluit behorende bevoegdhedenregister;

 • IV.

  vast te stellen de:

MANDAAT- EN (VOL)MACHTREGELING MODULAIRE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SOCIAAL DOMEIN LIMBURG-NOORD

Algemene bepalingen

Artikel 1: begripsbepalingen

 • a. mandaat: mandaat, volmacht of machtiging;

 • b. ondermandaat: ondermandaat, sub-volmacht of sub-machtiging

 • c. gemandateerde: (onder)gemandateerde, ge(sub)volmachtigde of ge(sub)machtigde medewerker;

 • d. mandaatgever: de verlener van een(onder)mandaat, (sub)volmacht of (sub)machtiging;

 • e. Mgr: Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord;

 • f. Mgr-bevoegdheden: aan de bestuursorganen van de Mgr geattribueerde bevoegdheden;

 • g. externe bevoegdheden: door derden aan de Mgr opgedragen bevoegdheden.

Artikel 2: Bevoegdhedenregister

 • 1. Verleende mandaten en ondermandaten voor Mgr-bevoegdheden worden geregistreerd in het bij deze regeling behorende bevoegdhedenregister.

 • 2. Ontvangen mandaten en verleende ondermandaten voor externe bevoegdheden worden geregistreerd in het bij deze regeling behorende bevoegdhedenregister.

Artikel 3: vervanging en ondermandaat

 • 1. Alle aan medewerkers (onder)gemandateerde bevoegdheden mogen (tevens) worden uitgeoefend door de directeur en door de secretaris.

 • 2. Bij ontstentenis van de secretaris oefent de voorzitter het (onder)mandaat uit.

 • 3. Een gemandateerde kan een aan hem (onder)gemandateerde bevoegdheid schriftelijk ondermandateren aan een onder hem ressorterende medewerker, tenzij de mandaatgever dit expliciet heeft verboden.

Artikel 4: uitzonderingen

 • 1. Onverminderd de verlening van mandaat blijft een beslissing voorbehouden aan de mandaatgever indien:

  • a.

   de te nemen beslissing een afwijking van het tot dan toe gevoerde beleid inhoudt of noopt tot het vaststellen van een nieuwe beleidslijn;

  • b.

   het te nemen besluit uitgaven met zich meebrengt die niet passen binnen de begroting of de daarvoor ter beschikking gestelde kredieten;

  • c.

   de mandaatgever hiertoe de wens te kennen heeft gegeven.

 • 2. De gemandateerde pleegt ruggespraak met de directeur over de uitoefening van het mandaat indien de te nemen beslissing aanzienlijke financiële, juridische, organisatorische, politiek-bestuurlijke en/of publicitaire consequenties kan hebben. De directeur kan beslissen om de te nemen beslissing zelf te nemen of om deze aan de secretaris of de mandaatgever voor te leggen.

Artikel 5: ondertekening

 • 1. Stukken die krachtens (onder)mandaat tot stand zijn gekomen worden als volgt ondertekend:

  Namens [bevoegde bestuursorga(a)n(en)],

  handtekening

  naam gemandateerde

  functie gemandateerde

 • 2. Stukken die krachtens ondertekeningsmandaat worden ondertekend, worden als volgt ondertekend:

  Overeenkomstig het besluit van [bevoegde bestuursorga(a)n(en)] d.d. ...,

  handtekening

  naam gemandateerde

  functie gemandateerde

Artikel 6: slotbepalingen

 • 1. De Mandaat- en (vol)machtregeling Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord d.d. 23 maart 2021 wordt ingetrokken.

 • 2. Deze regeling kan worden aangehaald als: ‘Bevoegdhedenregeling MGR’.

 • V. Dit besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking ervan.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het dagelijks bestuur van de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord op 30 juni 2022,

de secretaris,

J. van Putten

de voorzitter

M. Leenders

Aldus vastgesteld door de voorzitter van de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord op 30 juni 2022,

de voorzitter

M. Leenders

Aldus vastgesteld door de secretaris van de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord op 30 juni 2022,

de secretaris,

John van Putten

1. MGR-BEVOEGDHEDEN

Nr

Omschrijving bevoegdheid

Mandaat van

Mandaat aan

Ondermandaat

Voorwaarden

Personeel en organisatie

P&O 1

Het uitoefenen van alle bevoegdheden op grond van de Cao SGO, en de op basis daarvan vastgestelde regelingen met uitzondering van:

 • ontslag verlenen:

  • i.v.m. reorganisatie;

  • i.v.m. arbeidsongeschiktheid;

  • i.v.m. onbekwaamheid of ongeschiktheid;

  • i.v.m. overige ontslaggronden;

  • als disciplinaire straf;

 • beslissen over een schorsing;

 • beslissen over het (gedeeltelijk) vervallen verklaren van wachtgeld:

 • beslissen over het (gedeeltelijk) vervallen verklaren van een uitkering;

 • een medewerker verplichten een andere betrekking te aanvaarden respectievelijk tijdelijk andere werkzaamheden te verrichten of tijdelijk een andere betrekking waar te nemen;

 • overige disciplinaire straffen opleggen;

 • herplaatsingsbesluiten nemen.

DB

 • 1)

  secretaris

 • 2)

  directeur

 
 • 1)

  mbt functie van directeur

 • 2)

  mbt overige functies MGR

P&O 2

De uitvoering van de Arbowet, het vervullen van de werkgeverstaken.

DB

directeur

 
 

Algemeen juridische zaken

AJZ 1

Doorzenden van stukken die verkeerd zijn geadresseerd of tot behandeling waarvan kennelijk een ander bestuursorgaan bevoegd is

(2:3 en 6:15 Awb)

AB/DB/Vz

alle medewerkers

 

met betrekking tot aangelegenheden die tot hun werkveld behoren

AJZ 2

Besluiten op een informatieverzoek op grond van de Wob of een andere openbaarheidsregeling en verdagen van de beslistermijn op het informatieverzoek

(6 Wob)

AB/DB/Vz

directeur

 
 

AJZ 3

Het besluiten om namens de MGR rechtsgedingen te voeren met betrekking tot de in dit register opgenomen bevoegdheden

DB

directeur

 
 

AJZ 4

Het vertegenwoordigen van de MGR in rechtsgedingen met betrekking tot de in dit register opgenomen bevoegdheden

DB/Vz

alle medewerkers

 

met betrekking tot aangelegenheden die tot hun werkveld behoren en in overleg met de directeur

AJZ 5

Het nemen van alle conservatoire maatregelen en alle (overige) maatregelen ter voorkoming van verjaring of verlies van recht of bezit met betrekking tot de in dit register opgenomen bevoegdheden

DB/Vz

directeur

 
 

AJZ 6

Beslissen op klachten met betrekking tot de in dit register opgenomen bevoegdheden

DB/Vz

directeur

 

klachten over ondergeschikte medewerkers

AVG

AVG 1

Het aanwijzen van een functionaris gegevensbescherming en een privacy officer

DB

directeur

 
 

AVG 2

Het registreren van datalekken in het register van datalekken

DB

privacy officer

 
 

AVG 3

Het melden van een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens

DB

privacy officer

 
 

AVG 4

Het melden van een datalek aan de betrokkenen

DB

privacy officer

 
 

AVG 5

Het besluiten welke maatregelen er bij een datalek worden getroffen om verder verlies van of schade aan persoonsgegevens te beperken

DB

directeur

 
 

AVG 6

Het registreren van verwerkingen in het register van verwerkingen

DB

privacy officer

 
 

AVG 7

Het uitoefenen van alle overige bevoegdheden op grond van de AVG en de krachtens die wet vastgestelde regelingen.

DB

directeur

 
 

Privaatrecht

PRIV 1

Besluiten tot het aangaan, verlengen, wijzigen, opzeggen en beëindigen van overeenkomsten en het ondertekenen van deze overeenkomsten

(33b lid 1 sub e en 33d Wgr)

DB/Vz

directeur

 

Gemandateerde mag financiële verplichtingen aangaan t/m € 100.000 (bij duurovereenkomsten: /m € 100.000 per periode van 12 maanden)

PRIV 2

Het doen van een beroep op vernietiging van (een onderdeel van) een overeenkomst

DB/Vz

directeur

 
 

PRIV 3

Het vorderen van nakoming van een overeenkomst en het in gebreke stellen van een contractpartij

DB/Vz

directeur

 
 

PRIV 4

Het goed- of afkeuren c.q. al dan niet accepteren van een geleverde dienst of product

DB/Vz

alle medewerkers

 

met betrekking tot aangelegenheden die tot hun werkveld behoren

PRIV 5

Het indienen van schadeclaims

DB/Vz

directeur

 
 

PRIV 6

Het verlenen van toestemming aan contractpartijen voor:

 • het gebruiken van de MGR als referentie

 • het vervangen van personeel van de opdrachtnemer

 • het overdragen van de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen

 • het inzetten van derden bij de uitvoering van (een deel van) de overeenkomst

DB

directeur

 
 

PRIV 7

Een aanbieder verzoeken om een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen

DB

alle medewerkers

 

met betrekking tot aangelegenheden die tot hun werkveld behoren

PRIV 8

Openen, wijzigen en sluiten van ten name van de MGR staande bankrekeningen

(33b lid 1 sub e en 33d Wgr)

DB/Vz

directeur

 
 

PRIV 9

Beslissen over financiële handelingen, waaronder:

 • betalingsopdrachten;

 • vorschotbetalingen;

 • kleine en routinematige investeringen

DB

directeur

 

bij bedragen > € 50.000 met positief advies financieel adviseur

Overig

OV 1

Voeren van correspondentie ter voorbereiding en uitvoering van beslissingen van het algemeen bestuur

(33b lid 1 sub b Wgr)

DB

alle medewerkers

 

met betrekking tot aangelegenheden die tot hun werkveld behoren

OV 2

Besluiten tot het indienen van aanvragen en het ondertekenen van deze aanvragen

(33b lid 1 sub a en 33d Wgr)

DB/Vz

directeur

 
 

OV 3

Beslissingen nemen en handelingen verrichten in het kader van archiefbeheer

DB

directeur

 
 

OV 4

Alle feitelijke handelingen verrichten ter voorbereiding en uitvoering van de in dit register opgenomen bevoegdheden

DB/Vz

alle medewerkers

 

met betrekking tot aangelegenheden die tot hun werkveld behoren

2. EXTERNE BEVOEGDHEDEN

 • 2A.

  NOORD-LIMBURG - ALGEMENE MANDATEN TEN BEHOEVE VAN DE UITVOERING VAN DE TAKEN IN MODULE 1 VAN DE MODULAIRE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SOCIAAL DOMEIN

  Bevoegdheden, aan de MGR opgedragen door de gemeenten in de regio Noord-Limburg (Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Venlo, Venray, Peel en Maas)

Nr

Gemandateerde bevoegdheid

Mandaat van

Mandaat aan

Ondermandaat

Voorwaarden

Algemeen

ALG 1

Het verrichten van alle feitelijke handelingen ter voorbereiding en uitvoering van de in dit register opgenomen bevoegdheden

college/burgemeester

dagelijks bestuur/voorzitter

alle medewerkers

met betrekking tot aangelegenheden die tot hun werkveld behoren

ALG 2

Het besluiten om namens de gemeente rechtsgedingen te voeren met betrekking tot de in dit register opgenomen bevoegdheden

college

dagelijks bestuur

directeur

 

ALG 3

Het vertegenwoordigen van de gemeente in rechtsgedingen met betrekking tot de in dit register opgenomen bevoegdheden

college/burgemeester

dagelijks estuur/voorzitter

alle medewerkers

met betrekking tot aangelegenheden die tot hun werkveld behoren en in overleg met de directeur

ALG 4

Het nemen van alle conservatoire maatregelen en alle (overige) maatregelen ter voorkoming van verjaring of verlies van recht of bezit met betrekking tot de in dit register opgenomen bevoegdheden

college/burgemeester

dagelijks bestuur/voorzitter

directeur

 

ALG 5

Beslissen op klachten met betrekking tot de in dit register opgenomen bevoegdheden

college/burgemeester

dagelijks bestuur

directeur

 

Inkoop

INK 1

Het opstellen en vaststellen van inkoopdocumenten op basis van de door het college vastgestelde inkoopstrategie

college

dagelijks bestuur

inkopers

 

INK 2

Het uitvoeren van inkoopprocedures

college

dagelijks bestuur

inkopers

 

INK 3

Het ongeldig verklaren van aanmeldingen of inschrijvingen

college

dagelijks bestuur

inkopers

 

INK 4

Het uitsluiten van aanbieders die niet voldoen aan gestelde uitsluitings-, geschiktheids- en/of overige (selectie-)eisen

college

dagelijks bestuur

inkopers

 

INK 5

Het beoordelen van aanmeldingen, inschrijvingen en prijsopgaven

college

dagelijks bestuur

inkopers

 

INK 6

Het onderhandelen met aanbieders over inschrijvingen (inclusief tarieven) en nemen van een beslissing over de uitkomst

college

dagelijks bestuur

inkopers

contractmanagers

 

INK 7

Het nemen van gunnings- en afwijzingsbeslissingen

college

dagelijks bestuur

directeur

 

INK 8

Het besluiten tot het aangaan van, en het ondertekenen van overeenkomsten (waaronder raam- en nadere overeenkomsten) met gegunde inschrijvers

college/burgemeester

dagelijks bestuur/voorzitter

directeur

 

Monitoring

MON 1

Het ontvangen van/opvragen bij aanbieders van de in de inkoopovereenkomsten benoemde gegevens ten behoeve van de regionale monitor

college

dagelijks bestuur

data-analisten

 

Contractmanagement

 

Alle onderstaande contractmanagement- bevoegdheden

 
 
 
 • De bevoegdheden betreffen inkoopovereenkomsten in het sociaal domein die de MGR namens de gemeenten heeft gesloten

 • De bevoegdheden worden uitgevoerd binnen de kaders van de aanbestedingsdocumenten en de contractafspraken

CTM 1

Het registreren en archiveren van (data uit) de overeenkomsten

college

dagelijks bestuur

contractbeheerders

 

CTM 2

Het ontvangen van/opvragen bij aanbieders van de informatie, rapportages en meldingen die deze op basis van de inkoopovereenkomsten dient te verstrekken

college

dagelijks bestuur

contractmanagers

 

CTM 3

Het op verzoek van de aanbieder verstrekken van informatie die nodig is voor het naar behoren uitvoeren van de overeenkomst

college

dagelijks bestuur

contractmanagers

 

CTM 4

Het uitvoeren van kwaliteits- en andere audits

college

dagelijks bestuur

contractmanagers

 

CTM 5

Het voeren van contractmanagementgesprekken met aanbieders

college

dagelijks bestuur

contractmanagers

 

CTM 6

Het maken van afspraken met aanbieders over:

 • het oplossen van een geschil over de uitvoering van de inkoopovereenkomst

 • de mogelijke overname van verplichtingen in geval van ontbinding van een inkoopovereenkomst

college

dagelijks bestuur

contractmanagers

 

CTM 7

Het vorderen van nakoming door een aanbieder

college

dagelijks bestuur

contractmanagers

 

CTM 8

Het in gebreke stellen van een aanbieder

college

dagelijks bestuur

contractmanagers

 

CTM 9

Het opleggen van een penalty op basis van de inkoopovereenkomst

college

dagelijks bestuur

contractmanagers

contractbeheerders

 

CTM 10

Het indienen van een schadeclaim bij een aanbieder

college

dagelijks bestuur

contractmanagers

 

CTM 11

Het opeisen van een boete bij een aanbieder

college

dagelijks bestuur

contractmanagers

 

CTM 12

Het doen van een beroep vernietiging van (een onderdeel van) de inkoopovereenkomst

college

dagelijks bestuur

contractmanagers

 

CTM 13

Het beëindigen van een inkoopovereenkomst (opzeggen, met wederzijds goedvinden beëindigen en ontbinden)

college/burgemeester

dagelijks bestuur/voorzitter

contractmanagers

Uitoefening van de bevoegdheid vindt plaats nadat de colleges hierover zijn geïnformeerd

CTM 14

Het gebruik maken van de verlengingsmogelijkheden in een inkoopovereenkomst

college/burgemeester

dagelijks bestuur/voorzitter

contractmanagers

Uitoefening van de bevoegdheid vindt plaats nadat de colleges hierover zijn geïnformeerd

CTM 15

Het besluiten tot, en ondertekenen van een wijziging van een inkoopovereenkomst in de gevallen die in de inkoopovereenkomst zijn benoemd

college/burgemeester

dagelijks bestuur/voorzitter

contractmanagers

inkopers

 

CTM 16

Het verlenen van toestemming aan aanbieders voor:

 • het doen van openbare mededelingen en uitgeven van persberichten met betrekking tot de inkoopovereenkomsten

 • het gebruiken van de gemeenten of de MGR als referentie

 • het overdragen van de uit de inkoopovereenkomsten voortvloeiende rechten en verplichtingen

 • het inzetten van derden bij de uitvoering van (een deel van) de inkoopovereenkomst

college/burgemeester

dagelijks bestuur/voorzitter

contractmanagers

 

CTM 17

Een aanbieder verzoeken om een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen

college/burgemeester

dagelijks bestuur/voorzitter

contractmanagers

 

CTM 18

Het - in geval van transformatie of vereenvoudiging van producten en diensten - verlangen van een aanbieder dat hij zijn producten of diensten omzet naar de ontwikkelde alternatieve producten of diensten

college/burgemeester

dagelijks bestuur/voorzitter

contractmanagers

 

CTM 19

Het maken van tussentijdse aanvullende (inhoudelijke en financiële) afspraken met een gecontracteerde aanbieder

college/burgemeester

dagelijks bestuur/voorzitter

contractmanagers

De afspraken passen binnen de doelstellingen die met de inkoopovereenkomst worden nagestreefd

CTM 20

Het in het kader van de Jeugdwet en de Wmo uitvoeren van:

 • a.

  materiële controles

 • b.

  detailcontroles

college

dagelijks bestuur

 • a.

  contractmanagers

 • b.

  alle wettelijk daartoe bevoegde medewerkers

 

CTM 21

Het maken van afspraken met gecontracteerde aanbieders in het kader van de verlenging van hun inkoopovereenkomst.

college/burgemeester

dagelijks bestuur/voorzitter

contractmanagers

 

 • 2B.

  NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG - ALGEMENE ONDERMANDATEN TEN BEHOEVE VAN DE UITVOERING MANDATEN TEN BEHOEVE VAN DE UITVOERING VAN DE TAKEN IN MODULE 2 VAN DE MODULAIRE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SOCIAAL DOMEIN.

  Bevoegdheden, aan de MGR opgedragen door de gemeenten de gemeenten in de regio’s Noord- en Midden-Limburg (Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray en Weert)1

Nr

Gemandateerde bevoegdheid

Ondermandaat van

Ondermandaat aan

Verder ondermandaataan

Voorwaarden

Algemeen

ALG 1

Het verrichten van alle feitelijke handelingen ter voorbereiding en uitvoering van de in dit register opgenomen bevoegdheden

college/burgemeester

dagelijks bestuur/voorzitter

alle medewerkers

met betrekking tot aangelegenheden die tot hun werkveld behoren

ALG 2

Het besluiten om namens de gemeente rechtsgedingen te voeren met betrekking tot de in dit register opgenomen bevoegdheden

college

dagelijks bestuur

directeur

 

ALG 3

Het vertegenwoordigen van de gemeente in rechtsgedingen met betrekking tot de in dit register opgenomen bevoegdheden

college/burgemeester

dagelijks bestuur/voorzitter

alle medewerkers

met betrekking tot aangelegenheden die tot hun werkveld behoren en in overleg met de directeur

ALG 4

Het nemen van alle conservatoire maatregelen en alle (overige) maatregelen ter voorkoming van verjaring of verlies van recht of bezit met betrekking tot de in dit register opgenomen bevoegdheden

college/burgemeester

dagelijks bestuur/voorzitter

directeur

 

ALG 5

Beslissen op klachten met betrekking tot de in dit register opgenomen bevoegdheden

college/burgemeester

dagelijks bestuur

directeur

 

Inkoop

INK 1

Het opstellen en vaststellen van inkoopdocumenten op basis van de door het college vastgestelde inkoopstrategie

college

dagelijks bestuur

inkopers

 

INK 2

Het uitvoeren van inkoopprocedures

college

dagelijks bestuur

inkopers

 

INK 3

Het ongeldig verklaren van aanmeldingen of inschrijvingen

college

dagelijks bestuur

inkopers

 

INK 4

Het uitsluiten van aanbieders die niet voldoen aan gestelde uitsluitings-, geschiktheids- en/of overige (selectie-)eisen

college

dagelijks bestuur

inkopers

 

INK 5

Het beoordelen van aanmeldingen, inschrijvingen en prijsopgaven

college

dagelijks bestuur

inkopers

 

INK 6

Het onderhandelen met aanbieders over inschrijvingen (inclusief tarieven) en nemen van een beslissing over de uitkomst

college

dagelijks bestuur

inkopers

contractmanagers

 

INK 7

Het nemen van gunnings- en afwijzingsbeslissingen

college

dagelijks bestuur

directeur

 

INK 8

Het besluiten tot het aangaan van, en het ondertekenen van overeenkomsten (waaronder raam- en nadere overeenkomsten) met gegunde inschrijvers

college/burgemeester

dagelijks bestuur/voorzitter

directeur

 

Monitoring

MON 1

Het ontvangen van/opvragen bij aanbieders van de in de inkoopovereenkomsten benoemde gegevens ten behoeve van de regionale monitor

college

dagelijks bestuur

data-analisten

 

Contractmanagement

 

Alle onderstaande contractmanagement- bevoegdheden

 
 
 
 • de bevoegdheden betreffen inkoopovereenkomsten in het sociaal domein die de MGR namens de gemeenten heeft gesloten

 • de bevoegdheden worden uitgevoerd binnen de kaders van de aanbestedingsdocumenten en de contractafspraken

CTM 1

Het registreren en archiveren van (data uit) de overeenkomsten

college

dagelijks bestuur

contractbeheerders

 

CTM 2

Het ontvangen van/opvragen bij aanbieders van de informatie, rapportages en meldingen die deze op basis van de inkoopovereenkomsten dient te verstrekken

college

dagelijks bestuur

contractmanagers

 

CTM 3

Het op verzoek van de aanbieder verstrekken van informatie die nodig is voor het naar behoren uitvoeren van de overeenkomst

college

dagelijks bestuur

contractmanagers

 

CTM 4

Het uitvoeren van kwaliteits- en andere audits

college

dagelijks bestuur

contractmanagers

 

CTM 5

Het voeren van contractmanagementgesprekken met aanbieders

college

dagelijks bestuur

contractmanagers

 

CTM 6

Het maken van afspraken met aanbieders over:

 • het oplossen van een geschil over de uitvoering van de inkoopovereenkomst

 • de mogelijke overname van verplichtingen in geval van ontbinding van een inkoopovereenkomst

college

dagelijks bestuur

contractmanagers

 

CTM 7

Het vorderen van nakoming door een aanbieder

college

dagelijks bestuur

contractmanagers

 

CTM 8

Het in gebreke stellen van een aanbieder

college

dagelijks bestuur

contractmanagers

 

CTM 9

Het opleggen van een penalty op basis van de inkoopovereenkomst

college

dagelijks bestuur

contractmanagers

contractbeheerders

 

CTM 10

Het indienen van een schadeclaim bij een aanbieder

college

dagelijks bestuur

contractmanagers

 

CTM 11

Het opeisen van een boete bij een aanbieder

college

dagelijks bestuur

contractmanagers

 

CTM 12

Het doen van een beroep vernietiging van (een onderdeel van) de inkoopovereenkomst

college

dagelijks bestuur

contractmanagers

 

CTM 13

Het beëindigen van een inkoopovereenkomst (opzeggen, met wederzijds goedvinden beëindigen en ontbinden)

college/burgemeester

dagelijks bestuur/voorzitter

contractmanagers

uitoefening van de bevoegdheid vindt plaats nadat de colleges hierover zijn geïnformeerd

CTM 14

Het gebruik maken van de verlengingsmogelijkheden in een inkoopovereenkomst

college/burgemeester

dagelijks bestuur/voorzitter

contractmanagers

uitoefening van de bevoegdheid vindt plaats nadat de colleges hierover zijn geïnformeerd

CTM 15

Het besluiten tot, en ondertekenen van een wijziging van een inkoopovereenkomst in de gevallen die in de inkoopovereenkomst zijn benoemd

college/burgemeester

dagelijks bestuur/voorzitter

contractmanagers

inkopers

 

CTM 16

Het verlenen van toestemming aan aanbieders voor:

 • het doen van openbare mededelingen en uitgeven van persberichten met betrekking tot de inkoopovereenkomsten

 • het gebruiken van de gemeenten of de MGR als referentie

 • het overdragen van de uit de inkoopovereenkomsten voortvloeiende rechten en verplichtingen

 • het inzetten van derden bij de uitvoering van (een deel van) de inkoopovereenkomst

college/burgemeester

dagelijks bestuur/voorzitter

contractmanagers

 

CTM 17

Een aanbieder verzoeken om een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen

college/burgemeester

dagelijks bestuur/voorzitter

contractmanagers

 

CTM 18

Het - in geval van transformatie of vereenvoudiging van producten en diensten - verlangen van een aanbieder dat hij zijn producten of diensten omzet naar de ontwikkelde alternatieve producten of diensten

college/burgemeester

dagelijks bestuur/voorzitter

contractmanagers

 

CTM 19

Het maken van tussentijdse aanvullende (inhoudelijke en financiële) afspraken met een gecontracteerde aanbieder

college/burgemeester

dagelijks bestuur/voorzitter

contractmanagers

 • De afspraken passen binnen de doelstellingen die met de inkoopovereenkomst worden nagestreefd

 • De bevoegdheid wordt uitgevoerd binnen het budget dat hiervoor in de regionale raming is opgenomen (budget voor de gecontracteerde diensten plus budget ‘onvoorzien’)

CTM 20

Het in het kader van de Jeugdwet en de Wmo uitvoeren van:

 • a.

  materiële controles

 • b.

  detailcontroles

college

dagelijks bestuur

 • a.

  contractmanagers

 • b.

  alle wettelijk daartoe bevoegde medewerkers

 

CTM 21

Het maken van afspraken met gecontracteerde aanbieders in het kader van de verlenging van hun inkoopovereenkomst.

college/burgemeester

dagelijks bestuur/voorzitter

contractmanagers

De bevoegdheid wordt uitgeoefend binnen het budget dat hiervoor in de regionale raming is opgenomen (budget voor de gecontracteerde diensten plus budget ‘onvoorzien’)

CTM 22

Het vaststellen van de door de aanbieders in een jaar geleverde productie en het op basis daarvan vaststellen of de aanbieders nog iets te vorderen of te ontvangen hebben van de deelnemers

college

dagelijks bestuur

contractmanagers

 

Financiën

FIN 1

Het ontvangen van facturen/declaraties van, en het verrichten van betalingen aan gecontracteerde aanbieders BW, MO en B&P conform de afspraken in de inkoopovereenkomsten

college

dagelijks bestuur

directeur

 

FIN 2

Het terugvorderen van bedragen van aanbieders conform de afspraken in de inkoopovereenkomsten

college

dagelijks bestuur

contractmanagers

 

FIN 3

Het ontvangen van facturen/declaraties van, en het verrichten van betalingen aan de regiogemeenten ten behoeve van gemeentelijke betalingen van kosten die in de regionale raming BW, MO en B&P zijn vermeld

college

dagelijks bestuur

directeur

 

FIN 5

Het opstellen en tussentijds aanpassen van de regionale raming BW, MO en B&P

college

dagelijks bestuur

 
 • na afstemming met de regionale beleidsmedewerkers

 • opstellen: op basis van een vergelijking met de raming van het jaar daarvoor

FIN 6

Een onafhankelijk onderzoek opstarten indien een gemeente in enig jaar substantieel meer BW indicaties heeft afgegeven (die ten laste komen van het Regionaal budget BW, MO en B&P) dan op grond van de inschatting als bedoeld in de regionale raming BW, MO en B&P of door maatschappelijke ontwikkelingen had mogen worden verwacht

college

dagelijks bestuur

(uitgesloten)

Deze bevoegdheid is uitgesloten van de mogelijkheid tot het verlenen van een subvolmacht

FIN 7

Indien het onderzoek uit FIN 6 daartoe aanleiding geeft, aan de betrokken gemeente een financiële correctiemaatregel opleggen

college

dagelijks bestuur

(uitgesloten)

 • Deze bevoegdheid is uitgesloten van de mogelijkheid tot het verlenen van een subvolmacht

 • Uitoefening van de bevoegdheid vindt plaats nadat de colleges hierover zijn geïnformeerd

 • 2C.

  MIDDEN-LIMBURG - INCIDENTELE ONDERMANDATEN (INKOOPPROCEDURE GESPECIALISEERDE JEUGDHULP ‘BEHANDELING MET VERBLIJF’ EN ‘INTEGRALE CRISISHULP JEUGD NML)

  Bevoegdheden, aan de MGR opgedragen door de gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert

Nr

Gemandateerde bevoegdheid

Mandaat van

Mandaat aan

Ondermandaat

Verder ondermandaat

Voorwaarden

Inkoop

 

Alle onderstaande bevoegdheden

 
 
 
 

De bevoegdheden betreffen de inkoopprocedures 2022 gespecialiseerde jeugdhulp 'Behandeling met Verblijf' en 'Crisisinterventieteam' regio Noord- en Midden-Limburg

ML 1

Het opstellen en vaststellen van inkoopdocumenten op basis van de door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde 'Strategiedocument inkoop jeugdzorg segmenten Noord-Limburg' (voor zover van toepassing op het segment Behandeling met Verblijf) , de (voorlopige) resultaten van het kostprijsonderzoek van HHM voor het segment Behandeling met Verblijf en het Koersdocument

college

secretaris

inkopers

 
 

ML 2

Het uitvoeren van de inkoopprocedures

college

secretaris

inkopers

 
 

ML 3

Het ongeldig verklaren van aanmeldingen of inschrijvingen

college

secretaris

inkopers

 
 

ML 4

Het uitsluiten van aanbieders die niet voldoen aan gestelde uitsluitings-, geschiktheids- en/of overige (selectie-)eisen

college

secretaris

inkopers

 
 

ML 5

Het onderhandelen met aanbieders over inschrijvingen (inclusief tarieven) en nemen van een beslissing over de uitkomst, binnen de kaders van het 'Strategiedocument inkoop jeugdzorg segmenten Noord-Limburg' (voor zover van toepassing op het segment Behandeling met Verblijf), de resultaten van het kostprijsonderzoek van HHM voor het segment Behandeling met Verblijf en het Koersdocument

college

secretaris

inkopers

contractmanagers

 
 

ML 6

Het nemen van gunnings- en afwijzingsbeslissingen

college

secretaris

directeur

 
 

ML 7

Het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten met gegunde inschrijvers in het kader van de inkoopprocedures

college/burgemeester

secretaris

directeur

 
 

ML 8

besluiten tot het voeren van verweer in rechtsgedingen in het kader van de inkoopprocedures

college

secretaris

alle medewerkers

 

met betrekking tot aangelegenheden die tot hun werkveld behoren en in overleg met de directeur

ML 9

het vertegenwoordigen van het college van burgemeester en wethouders in rechtsgedingen als bedoeld onder 9. (procesvertegenwoordiging)

college

secretaris

alle medewerkers

 

met betrekking tot aangelegenheden die tot hun werkveld behoren en in overleg met de directeur

ML 10

het uitvoeren van alle feitelijke handelingen ter voorbereiding op en uitvoering van de in dit registerdeel opgenomen bevoegdheden

college/burgemeester

secretaris

alle medewerkers

 

met betrekking tot aangelegenheden die tot hun werkveld behoren


Noot
1

Met uitzondering van Gennep betreffen de mandaten beschermd wonen, maatschappelijke ondersteuning en bemoeizorg en preventie.

Voor Gennep betreffen de mandaten alleen beschermd wonen.