Aanwijzingsbesluit ambtenaren belastingen

Geldend van 06-07-2022 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit ambtenaren belastingen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist stelt de hieronder volgende bepalingen vast inzake de aanwijzing ambtenaren belastingen:

Artikel 1 Aanwijzing heffings- en invorderingsambtenaren

De directeur-bestuurder van Coöperatie ParkeerService U.A. wordt aangewezen als heffings- en invorderingsambtenaar parkeerbelastingen, als bedoeld in artikel 231 lid 2 onder b en c, voor de heffing van de parkeerbelasting in de zin van de artikelen 225, 234 en 235 van de Gemeentewet, de parkeerverordening en de Parkeerbelastingverordening inclusief bijbehorend(e) Besluit(en) bij of krachtens de wet aan hem gegeven bevoegdheden.

Artikel 2 Aanwijzing medewerkers belastingen

Medewerkers van het team parkeerrechten en het team handhaving van Coöperatie ParkeerService U.A. worden aangewezen als gemeenteambtenaren in de zin van art. 231 lid 2 onder d Gemeentewet, om de taken uit te voeren op grond van de bij of krachtens de wet aan hem gegeven bevoegdheden.

Artikel 3 Aanwijzing belastingdeurwaarder/ betekenaar

De directeur-bestuurder van Coöperatie ParkeerService U.A. wordt aangewezen als belastingdeurwaarder/betekenaar in de zin van art. 231 lid 2 onder e Gemeentewet, voor zover deze bevoegdheid ziet op de in Nederland uitgevaardigde en in zowel Nederland als het buitenland te innen naheffingsaanslagen parkeerbelastingen.

Ondertekening

Aldus besloten op 21-6-2022;

De gemeentesecretaris

Dr H.S. Grotens

de burgemeester

Drs J.L.L.M. Janssen

Bezwaar

Bent u het niet eens met het besluit? Een gemotiveerd bezwaarschrift stuurt u naar:

College van burgemeester en wethouders Postbus 513 3700 AM Zeist Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift verstuurt binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit? Daarmee voorkomt u dat we uw bezwaarschrift niet meer in behandeling kunnen nemen, omdat het te laat binnen is. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen!

In het bezwaarschrift zet u: uw naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van de beslissing, waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met onze beslissing eens bent. Deze gegevens zijn bepaald in artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht.

Voorlopige voorziening

Als spoed is vereist kunt u schriftelijk een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, voorlopige voorzieningen, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden. Na indiening van het verzoek om voorlopige voorziening krijgt u van de rechtbank nader bericht over de verdere procedure. U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op de genoemde site voor de voorwaarden.