Regeling vervallen per 07-07-2023

Subsidieregeling Inwonersinitiatieven Dijk en Waard 2022

Geldend van 01-04-2022 t/m 17-01-2023

Intitulé

Subsidieregeling Inwonersinitiatieven Dijk en Waard 2022

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard houdende regels omtrent subsidiëring van inwonersinitiatieven

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente DIJK EN WAARD;

Overwegende dat het gewenst is:

 • -

  Om de verbinding tussen inwoners, de eigenkracht en samenredzaamheid door samenwerking te stimuleren, zoals beschreven in de visie sociaal domein Dijk en Waard.

 • -

  Om bij subsidieverlening aansluiting te zoeken bij de visie sociaal domein Dijk en Waard en de bijbehorende leidende principes.

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Heerhugowaard 2014

b e s l u i t

vast te stellen

de volgende regeling: Subsidieregeling Inwonersinitiatieven Dijk en Waard 2022

Artikel 1. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 2 bedoelde activiteiten.

Artikel 2. Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten ter bevordering van de sociale samenhang en verbinding, doordat bewoners uit Dijk en Waard elkaar ontmoeten en elkaar beter leren kennen bij het organiseren en uitvoeren van activiteiten voor en door Dijk en Waarders.

Artikel 3. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan natuurlijke personen of een samenwerkingsverband van natuurlijke personen.

Artikel 4. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden (o.a. financiële bijdrage deelnemers, sponsoring, fondsen werving) en die naar het oordeel van burgemeester en wethouders noodzakelijk zijn voor de activiteiten als bedoeld in artikel 2.

 • 2. Niet in aanmerking komen in ieder geval:

  • a.

   kosten van alcoholische dranken

  • b.

   kosten van fysieke projecten

  • c.

   arbeidsloon organisatoren

  • d.

   onvoorzien

  • e.

   diversen

  • f.

   bankkosten

  • g.

   kosten website.

Artikel 5. Maximale hoogte van de subsidie per aanvraag

 • 1. Voor het bepalen van de maximale subsidie vanuit het Leefbaarheidsfonds wordt een onderscheid gemaakt naar de grootte van de activiteit:

  • a.

   Een kleine activiteit is een activiteit dat maximaal 20 deelnemers heeft en waarvoor een subsidie tot maximaal € 1.000 wordt verstrekt;

  • b.

   Een middelgrootte activiteit is een activiteit dat minimaal 21 tot 100 deelnemers heeft en waarvoor een subsidie tot maximaal € 2.500 wordt verstrekt;

  • c.

   Een bijzondere activiteit is een activiteit met 100 deelnemers of meer en waarvoor een subsidie tot maximaal € 5.000 wordt verstrekt.

 • 3. De totale subsidie voor barbecues en buurt/straatfeesten bedraagt maximaal € 7 per persoon.

Artikel 6. Wijze van verdeling

 • 1. Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van indiening bij burgemeester en wethouders, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 7. Aanvraag

 • 1. Een volledig ingevulde aanvraag dient bij voorkeur vier weken vóór aanvang van de activiteit door ons te zijn ontvangen.

 • 2. Aanvragen kunnen jaarlijks voor maximaal 1 kalenderjaar worden ingediend.

 • 3. In afwijking op lid 1 mogen aanvragen van activiteiten die in de maand april 2022 zijn verricht met terugwerkende kracht worden ingediend. Deze aanvragen worden dan alsnog in behandeling genomen.

Artikel 8. Aanvullende weigeringsgronden

Overeenkomstig artikel 9, tweede lid onder g van de Algemene subsidieverordening Dijk en Waard 2022 zal subsidie worden geweigerd indien deze wordt aangevraagd voor een activiteit:

 • a.

  die niet past binnen door het gemeentebestuur vastgesteld beleid;

 • b.

   die voornamelijk betrekking heeft op privébelangen of anderszins van de aanvrager of deelnemer(s);

 • c.

  welke als niet haalbaar of uitvoerbaar wordt beoordeeld binnen de in de aanvraag vermelde planning;

 • d.

  waarvoor de gemeente reeds op een andere wijze subsidie beschikbaar heeft gesteld;

 • e.

  waaruit structurele verplichtingen voor de gemeente Dijk en Waard voortkomen;

 • f.

  die niet gericht is op de Dijk en Waardse samenleving.

Artikel 9. Verplichtingen

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen verplichtingen opleggen overeenkomstig artikel 4:38 en 4:39 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 10. Verantwoording van subsidie

De subsidieontvanger dient uiterlijk binnen 4 weken nadat de gesubsidieerde activiteit is verricht een verantwoording in. De verantwoording bevat:

 • a.

  een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht;

 • b.

  een overzicht van de gesubsidieerde activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag).

Artikel 11. Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen deze subsidieregeling in individuele gevallen buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover de toepassing van die bepalingen voor de subsidieaanvrager of subsidieontvanger gevolgen zou hebben die onevenredig zijn in verhouding tot de met de betrokken bepalingen te dienen doelen.

Artikel 12. Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 april 2022.

 • 2. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als Subsidieregeling Inwonersinitiatieven Dijk en Waard 2022.

Ondertekening

25 april 2022