Regeling vervallen per 01-01-2023

De gemeenteraad van de gemeente Schouwen-Duiveland, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders

Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2022

Intitulé

De gemeenteraad van de gemeente Schouwen-Duiveland, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders

gelet op artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onder h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2 tweede lid en 7 van de Paspoortwet;

BESLUIT:

Vast te stellen de

1e WIJZIGING VAN DE TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE VERORDENING HEFFING EN INVORDERING LEGES 2022

Artikel 1. Wijziging tarieventabel

De tarieventabel behorende bij de Leges verordening Schouwen-Duiveland 2022, wordt als volgt gewijzigd:

2.5.2.2

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit activiteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1.1,2.3.2,2.3.3,2.3.5,2.3.6 en 2.3.7 intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 36 maanden na het onherroepelijk worden van de vergunning, van de vergunning geen gebruik is gemaakt, de realisatie van het project afhankelijk is van een subsidietoekenning op grond van de Stimuleringsregeling duurzame energieproductie (SDE+) en de intrekking vergezeld gaat van een schriftelijke afwijzing van de subsidieaanvraag die niet ouder is dan drie maanden of van een schriftelijk afwijzing van een erkende geldverstrekkende bankinstelling op een verzoek tot financiering van het project die niet ouder is dan drie maanden. De teruggaaf bedraagt: 80% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

Artikel 2. Inwerkingtreding

1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

2. De datum van ingang van de wijziging is 1 januari 2022.

Artikel 3. Citeertitel

De verordening wordt aangehaald als “Eerste wijziging van de tarieventabel behoorde bij de Legesverordening Schouwen-Duiveland 2022”.

E. Goossens

J. Chr. van der Hoek

griffier

voorzitter

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Schouwen-Duiveland d.d. 23 juni 2022,