Regeling vervallen per 01-01-2024

Subsidieregeling groene bewonersinitiatieven Drenthe 2022-2023

Geldend van 07-07-2023 t/m 31-12-2023 met terugwerkende kracht vanaf 03-07-2023

Intitulé

Subsidieregeling groene bewonersinitiatieven Drenthe 2022-2023

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

gelet op artikel 1.3, vijfde lid, van de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017;

BESLUITEN:

De Subsidieregeling groene bewonersinitiatieven Drenthe 2022-2023 vast te stellen.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

Assen, 28 juni 2022

Kenmerk 4.2/2022000961

Uitgegeven: 30 juni 2022

Subsidieregeling groene bewonersinitiatieven 2022-2023

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

Asv: de Algemene subsidieverordening provincie Drenthe 2023;

biodiversiteit: totaalpakket aan levende organismen en systemen en de interacties daartussen;

inheems: van oorsprong in de provincie Drenthe voorkomend;

Natuurnetwerk Nederland: Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het netwerk verbindt natuurgebieden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied;

terreineigenaar: eigenaar van het perceel waarop de activiteiten plaatsvinden.

Artikel 2 Doel

De subsidie heeft tot doel om de biodiversiteit in het openbaar gebied te versterken, door het stimuleren en ondersteunen van kleine projecten van buurtbewoners in de provincie Drenthe gericht op bevordering van de biodiversiteit in hun buurt.

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

Gedeputeerde Staten kunnen een projectsubsidie verstrekken in de vorm van een geldbedrag voor activiteiten die bijdragen aan een gunstige staat van de natuur of het landschap in de provincie Drenthe, waaronder:

 • a.

  het herstellen van landschapselementen ter bevordering van het voorkomen van vlinders, wilde bijen of andere insecten;

 • b.

  de aanleg van inheemse bloem- en kruidenrijke vegetaties ter bevordering van het voorkomen van vlinders, wilde bijen of andere insecten;

 • c.

  het gebruiken van inheems zaai- (bloemen- en kruidenmengsels) en plantgoed dat aantrekkelijk is voor insecten als vlinders, wilde bijen;

 • d.

  het realiseren van kleine (schuil)voorzieningen voor dieren, zoals bijenhotels, vogel- en vleermuiskasten; of

 • e.

  het verrichten van andere activiteiten die bijdragen aan een gunstige staat van de natuur of het landschap binnen de provincie Drenthe.

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie kan worden verstrekt aan een groepje buurtbewoners, eventueel verenigd in een lokale (natuur)werkgroep, dat bestaat uit minimaal drie buurtbewoners die elk op een ander adres binnen dezelfde buurt staan ingeschreven en die zich inzetten voor natuur, groen of landschap in hun eigen buurt.

Artikel 5 Aanvraagperiode

Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend tot en met 11 november 2023.

Artikel 6 Aanvraag

Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend door middel van een door Gedeputeerde Staten beschikbaar gesteld aanvraagformulier en gaat vergezeld van:

 • a.

  een beschrijving van de activiteiten (projectplan) met bijbehorend beheerplan/instandhoudingsplan voor het komende jaar;

 • b.

  een begroting, gestaafd met offerte(s);

 • c.

  in geval van een samenwerking van een groepje buurtbewoners: een schriftelijk document waarin de samenwerking is beschreven en waarin een penvoerder wordt aangewezen. De verklaring dient te zijn ondertekend door alle deelnemers van het groepje buurtbewoners;

 • d.

  een schriftelijke toestemming van de terreineigenaar voor het verrichten van de activiteiten;

 • e.

  een schriftelijke weergave van de met de terreineigenaar gemaakte afspraken over het beheer en onderhoud.

Artikel 7 Weigeringsgronden

Een subsidie wordt geweigerd indien:

 • a.

  de subsidie alleen voor persoonlijke doeleinden aangevraagd wordt;

 • b.

  het perceel waarop de activiteit plaatsvindt, niet het hele jaar door openbaar toegankelijk is;

 • c.

  de locatie waarvoor subsidie wordt aangevraagd binnen het Natuurnetwerk Nederland valt;

 • d.

  de activiteit al gerealiseerd, dan wel gestart is, voordat de subsidie is aangevraagd;

 • e.

  er voor de activiteit geen schriftelijke toestemming van de terreineigenaar is;

 • f.

  de aanvrager (of een andere deelnemer van het groepje buurtbewoners) al eerder voor dezelfde activiteiten subsidie heeft ontvangen;

 • g.

  er geen dekkende begroting is als de kosten voor het verrichten van de activiteit hoger zijn dan de maximale subsidie;

 • h.

  de activiteit hoofdzakelijk betrekking heeft op sier- en groenteteelt;

 • i.

  er niet gewerkt wordt met inheemse soorten;

 • j.

  de te verstrekken subsidie minder zou bedragen dan € 1.000,--.

Artikel 8 Toetsingscriteria

Om voor subsidie in aanmerking te komen, voldoet de activiteit aan de volgende criteria:

 • a.

  er is sprake van biodiversiteitversterkende maatregelen (bijvoorbeeld pootgoed, aanlegkosten natuurmaatregelen, vogelhuisjes, insectenhotels);

 • b.

  de activiteit is duurzaam, zichtbaar en tastbaar aanwezig op openbaar terrein;

 • c.

  de aanvrager (of andere deelnemer aan het groepje buurtbewoners) verricht de activiteit (grotendeels) zelf;

 • d.

  over het beheer en onderhoud zijn afspraken gemaakt met de terreineigenaar;

 • e.

  de activiteit is niet strijdig met het beleid van provincie, gemeente en waterschap;

 • f.

  er worden geen chemische bestrijdingsmiddelen toegepast;

 • g.

  de activiteit is een initiatief van de buurtbewoners (bottom-up).

Artikel 9 Subsidiabele kosten

De volgende kosten komen voor subsidie in aanmerking, voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie:

 • a.

  aanschafkosten voor inheemse bloemen- en kruidenmengsels;

 • b.

  aanschafkosten voor inheems plantmateriaal;

 • c.

  aanschafkosten voor kleine (schuil)voorzieningen voor dieren of materiaal daarvoor;

 • d.

  kosten voor het huren van materieel (zoals gereedschap);

 • e.

  kosten voor het inhuren van specialisten of het inzetten van specialistisch materieel/werktuigen;

 • f.

  kosten die aantoonbaar door derden worden gemaakt.

Artikel 10 Niet-subsidiabele kosten

De volgende kosten komen in ieder geval niet voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  kosten voor de aanschaf van materieel (zoals gereedschap);

 • b.

  kosten van vrijwilligersuren;

 • c.

  kosten die gemaakt worden ten behoeve van beheermaatregelen;

 • d.

  kosten voor het (laten) maken van een beheerplan;

 • e.

  kosten voor het aanschaffen, plaatsen of aanleggen van infra/hekwerken/tuinmeubilair;

 • f.

  ongespecificeerde kosten;

 • g.

  kosten voor de aanschaf van voorzieningen om dieren (in) te houden;

 • h.

  kosten voor de aanschaf en plaatsing van panelen en informatieborden;

 • i.

  kosten die worden gemaakt ten behoeve van educatieve doeleinden.

Artikel 11 Subsidiehoogte

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 100% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 4.000,-- per subsidieaanvraag.

Artikel 12 Verdeelsystematiek

 • 1.

  Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2.

  Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen, die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van loting.

Artikel 13 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks het subsidieplafond vast.

Artikel 14 Staatssteun

Subsidie wordt slechts verleend met inachtneming van de Europese regels inzake staatssteun.

Artikel 15 Inwerkingtreding en horizonbepaling

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal blad waarin deze regeling wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2024. Na 31 december 2023 blijft deze regeling van toepassing op subsidies die op grond van deze regeling zijn aangevraagd voor 1 januari 2024.

Artikel 16 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling groene bewonersinitiatieven Drenthe 2022-2023.

Ondertekening