Regeling vervallen per 21-11-2023

Aanwijzingsbesluit WOZ en Belastingen Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Belastingen Bollenstreek

Geldend van 24-01-2019 t/m 20-11-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2019

Intitulé

Aanwijzingsbesluit WOZ en Belastingen Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Belastingen Bollenstreek

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen;

gelet op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten en de Uitwerkingsovereenkomst, de artikelen 232, tweede lid en 246a van de Gemeentewet, de artikelen 30 en 31 van de Wet waardering onroerende zaken, artikel 56 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en artikel 63a van de Invorderingswet;

besluiten:

Artikel 1

 • 1. aan te wijzen als ambtenaar, bedoeld in artikel 232, tweede lid, onderdeel a, van de Gemeentewet, de volgende ambtenaar:

  de Adviseur Belastingen A van het Team Belastingen en WOZ van de gemeente Noordwijk;

 • 2. aan te wijzen als ambtenaar, bedoeld in artikel 30, zevende lid, van de Wet Waardering onroerende zaken, de volgende ambtenaar:

  de Adviseur Belastingen A van het Team Belastingen en WOZ van de gemeente Noordwijk;

 • 3. aan te wijzen als ambtenaar, bedoeld in artikel 232, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet, de volgende ambtenaar:

  de Adviseur Belastingen Beleid van het Team Belastingen en WOZ van de gemeente Noordwijk;

 • 4. aan te wijzen als ambtenaren, bedoeld in artikel 232, tweede lid, onderdeel c, van de Gemeentewet, de gemeenteambtenaren van de gemeente Noordwijk met de volgende functies:

  • A.

   van het Team Belastingen en WOZ:

   • de Adviseur Belastingen A;

   • de Adviseur Belastingen WOZ;

   • de Adviseur Belastingen Beleid;

   • de Adviseur Belastingen C;

   • de Taxateur A;

   • de Taxateur B;

  • B.

   van het Team Belastingen innen en heffen:

   • de Medewerker Belastingen A;

   • de Medewerker Belastingen B;

   • de Applicatiebeheerder Belastingen A;

   • de Applicatiebeheerder Belastingen B;

   • de Gegevensbeheerder Belastingen;

  • C.

   overige medewerkers:

   • de administratief invorderingsmedewerkers in dienst van Mandaat BV (handelend onder de naam Cannock Chase Public);

 • 5. aan te wijzen als ambtenaren, bedoeld in artikel 232, tweede lid, onderdeel d, van de Gemeentewet, de belastingdeurwaarders in dienst van Mandaat BV (handelend onder de naam Cannock Chase Public);

 • 6. aan te wijzen de volgende personen, jegens wie mede gelden de bevoegdheden bedoeld in de artikelen 47, 49 en 50 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de artikelen 58 en 60 van de Invorderingswet 1990, dan wel bedoeld of van toepassing verklaard in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 246a van de Gemeentewet, die bestaan jegens de gemeenteambtenaren bedoeld in artikel 232, tweede lid, onder a en b, van de Gemeentewet de gemeenteambtenaren van de gemeente Noordwijk met de volgende functies:

  • A.

   van het Team Belastingen en WOZ:

   • de Adviseur Belastingen WOZ;

   • de Adviseur Belastingen C;

   • de Taxateur A;

   • de Taxateur B;

  • B.

   van het Team Belastingen innen en heffen:

   • de Medewerker Belastingen A;

   • de Medewerker Belastingen B;

   • de Applicatiebeheerder Belastingen A;

   • de Applicatiebeheerder Belastingen B;

   • de Gegevensbeheerder Belastingen;

  • C.

   overige medewerkers:

   • de administratief invorderingsmedewerkers en de belastingdeurwaarders in dienst van Mandaat BV (handelend onder de naam Cannock Chase Public);

 • 7. aan te wijzen de volgende personen, jegens wie mede gelden de bevoegdheden bedoeld in de artikelen 47, 49 en 50 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, dan wel bedoeld of van toepassing verklaard in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 31 Wet waardering onroerende zaken, die bestaan jegens de gemeenteambtenaar bedoeld in artikel 30, zevende lid, van de Wet waardering onroerende zaken de gemeenteambtenaren van de gemeente Noordwijk met de volgende functies:

  • A.

   van het Team Belastingen en WOZ:

   • de Adviseur Belastingen WOZ;

   • de Adviseur Belastingen Beleid;

   • de Adviseur Belastingen C;

   • de Taxateur A;

   • de Taxateur B;

  • B.

   van het Team Belastingen innen en heffen:

   • de Medewerker Belastingen A;

   • de Medewerker Belastingen B;

   • de Applicatiebeheerder Belastingen A;

   • de Applicatiebeheerder Belastingen B;

   • de Gegevensbeheerder Belastingen.

Artikel 2

 • 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

 • 2. Met ingang van de in het eerste lid genoemde datum komt te vervallen het “Aanwijzings- en mandaatbesluit WOZ en Belastingen Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Belastingen Bollenstreek” van 21 februari 2017.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als “Aanwijzingsbesluit WOZ en Belastingen Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Belastingen Bollenstreek”.

Ondertekening

Lisse, 15 januari 2019

Burgemeester en wethouders van Lisse,

J. Schellevis

secretaris

Mevr. A.W.M. Spruit

burgemeester

 

Teylingen, 15 januari 2019

Burgemeester en wethouders van Teylingen,

J.J.G. Covers

secretaris

C.G.J. Breuer

burgemeester

 

Noordwijk, 15 januari 2019

Burgemeester en wethouders van Noordwijk,

C. Hof

secretaris

J.H.M. Hermans-Vloedbeld

burgemeester