Regeling vervallen per 09-02-2023

Beleidsregels geluid bij evenementen in de openlucht en nadere regel festiviteitenregeling voor inrichtingen 2022

Geldend van 13-07-2022 t/m 08-02-2023

Intitulé

Beleidsregels geluid bij evenementen in de openlucht en nadere regel festiviteitenregeling voor inrichtingen 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen,

Gelet op artikel 4:2 lid 6, Artikel 4:3 lid 6 en artikel 4:6 lid 2 APV

Vast te stellen de volgende beleidsregels: Beleidsregels geluid bij evenementen in de openlucht en nadere regel festiviteitenregeling voor inrichtingen 2022.

Hoofdstuk 1

Algemeen

Paragraaf 1

Algemeen

Artikel 1

Deze beleidsregels en nadere regel betreft de lokale uitwerking van de bevoegdheid van Burgemeester en Wethouders tot het vaststellen van voorschriften voor het afwijken van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Artikel 4:2 lid 6, Artikel 4:3 lid 6 en Artikel 4:6 lid2.

Artikel 2

In deze beleidsregel en nadere regel wordt verstaan onder:

Begintijd: Het begintijdstip van het evenement/festiviteit. De periode tussen begintijd en eindtijd is de netto evenement tijdsduur exclusief op- en afbouw periode(n) en systeemcheck / sound checkperiode(n).

Beoordelingslijn: De lijn(-en) in de plattegrondtekening van de ontheffing ter hoogte waarvan de handhaving van de geluidnorm plaats vindt. Beoordeling vindt plaats op 1,5 m boven plaatselijk maaiveld.

Besluit: het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer.

Collectieve festiviteit: festiviteit van maximaal 1 etmaal die niet specifiek aan één of een klein aantal inrichtingen is verbonden

dB(A): Eenheid voor geluid (de decibel), gecorrigeerd naar de gevoeligheid van het menselijk oor (de A-correctie).

dB(C): Eenheid voor geluid (de decibel), De C-correctie is met name geschikt voor metingen van hoge geluidniveaus. Het frequentie spectrum onder de 1000 Hz wordt veel beperkter gecorrigeerd dan bij de A-correctie, waardoor de bijdrage van het LF-geluid beter kan worden beoordeeld.

Eindtijd: Het eindtijdstip van het evenement/festiviteit. De periode tussen begintijd en eindtijd is de netto evenement tijdsduur exclusief op- en afbouw periode(n) en systeem- / sound checkperiode(n).

Equivalent geluidsniveau: Het energetisch gemiddelde van de fluctuerende geluiddrukniveaus van het ter plaatse gedurende een bepaalde periode optredende geluid (Leq).

Geluidsgevoelige gebouwen: woningen en gebouwen die op grond van artikel 1 van de Wet Geluidhinder worden aangemerkt als geluidsgevoelige gebouwen met uitzondering van gebouwen behorende bij de betreffende inrichting.

Houder van een inrichting: degene die als eigenaar, bedrijfsleider, beheerder of anderszins een inrichting drijft.

Incidentele festiviteit: festiviteit of activiteit van maximaal 1 etmaal die gebonden is aan één of een klein aantal inrichtingen

Inrichting: inrichting type A of type B als bedoeld in het Besluit;

Locatie: Omschrijving van een gebied in de openbare ruimte, doorgaans door middel van een (nabij gelegen) adres, inclusief de direct aangrenzende omgeving van de locatie.

Meerdaags evenement: Betreft aaneengesloten dagen. Per dag worden begin- en eindtijd en de systeem- / sound check periode(n), indien van toepassing, vastgelegd.

Ontvanger: De positie (in plaats en hoogte) waar de geluidbelasting wordt bepaald en/of beoordeeld.

Openbare ruimte: Een door de gemeenteraad als zodanig aangewezen benaming van een binnen één woonplaats gelegen buitenruimte.

Overige Locaties: Een in deze beleidsregel niet met naam genoemde locatie. Vooropgesteld dat de locaties toelaatbaar zijn uit het oogpunt van veiligheid, overlast etc.

(Stads-)centrum: De openbare ruimte omsloten door Waalbrug, rivier de Waal, de spoorbrug/De snelbinder en de Singels. Het gebied van de stad Nijmegen, dat wordt afgebakend door de spoorbrug, Waal, Generaal James Gavinweg, Keizer Trajanusplein, St. Canisiussingel, Oranjesingel, Keizer Karelplein, Van Schaeck Mathonsingel, Stationsplein en de Spoorlijn Arnhem-Nijmegen.

Sound check: Het inregelen van de muziekinstrumenten.

Systeem check: Het testen van de geluidsinstallatie.

Systeem-/Sound checkperiode: De vastgelegde periode (datum en tijd) in de ontheffing ten behoeve van de systeem/sound check.

Vierdaagse feesten: Jaarlijkse feestweek in het stadscentrum over 7 aaneengesloten dagen in de derde week van juli.

Artikel 3

Een ontheffing voor geluidwagen(s), alleen ter promotie van een activiteit/evenement/product, is niet mogelijk.

Artikel 4

Per kalenderjaar worden maximaal 2 jaarontheffingen voor elektro/mechanisch aangedreven draaiorgels afgegeven.

Paragraaf 2

De Normstelling

Artikel 5

De ontheffingswaarde wordt vermeld in Leq, dB(A) en dB(C). De maximale verschilwaarde dB(C) minus dB(A) is 13 tot 15 dB.

Artikel 6

De normstelling is gebaseerd op het gemeten equivalente geluidniveau. Tenzij expliciet aangegeven in de ontheffing voorschriften, wordt de meetwaarde niet gecorrigeerd voor bedrijfsduurcorrectie, gevelcorrectie, muziek strafcorrectie, tonaal strafcorrectie, impuls strafcorrectie of meteocorrectie.

Artikel 7

De ontheffingswaarde uit Artikel 5 geldt bij een geluidgevoelige bestemming, op een beoordelingspunt of op de beoordelingslijn. Dit wordt aangegeven in het voorschrift van de ontheffing.

Artikel 8

Locatie

Punten

 

 

20 Septemberplein, Nijmegen

504

Bastion (buiten), Lent

360

Danielsplein, Nijmegen

144

Dorpsplein, Lent

288

Ganzenheuvel, Nijmegen

252

Grote Markt, Nijmegen

900

Hunnerpark, Nijmegen

432

Joris Ivensplein, Nijmegen

648

Julianapark, Nijmegen

612

Kelfkensbos, Nijmegen

1248

Klein Marienburgplein, Nijmegen

504

Koningstraat, Nijmegen

828

Kronenburgerpark, Nijmegen

432

Mariënburg (hoog), Nijmegen

792

Mariënburg (laag), Nijmegen

280

Molenstraat, Nijmegen

612

Onder de Stadbrug, Nijmegen

756

Ossewaard, Lent

1200

Park Brakkenstein, Nijmegen

288

Park thv Vondelstraat, Nijmegen

180

Plein 1944, Nijmegen

1548

Raadhuishof, Nijmegen

252

St.Stevenskerkhof, Nijmegen

56

Stadspark De Goffert, Nijmegen

912

Thiemepark, Nijmegen

180

Uiterwaarden (treinbrug), Lent

624

Valkhof, Nijmegen

672

Waalkade, Nijmegen

2352

Waalpark - (thv wapen Voerweg), Nijmegen

1200

Warande, Lent

504

Wedren, Nijmegen

612

 

 

Overige locaties

36

Artikel 9

Bij een meerdaags evenement wordt voor elke evenementendag het aantal punten apart bepaald.

Artikel 10

Evenementen/Activiteiten op een locatie direct grenzend aan een locatie genoemd in Artikel 8 tellen mee bij deze locatie.

Artikel 11

Locaties bedoeld onder “Overige locaties” liggen ten minste 200 meter van met naam genoemde locaties of van elkaar.

Artikel 12

De vroegste begintijd voor een ontheffing is 9:00 uur.

Artikel 13

De eindtijd is niet later dan 23:00 uur. Een eindtijd niet later dan 24:00 uur is mogelijk indien de volgende dag een zaterdag, zondag of officieel erkende feestdag is.

Artikel 14

Tussen de begintijd en eindtijd zit maximaal 10 uur.

Artikel 15

Afwijken van het gestelde in Artikel 8, Artikel 12, Artikel 13 en Artikel 14 is mogelijk na goedkeuring van de Wethouder financiën, duurzaamheid (klimaat & energie), groen & water, mobiliteit.

Artikel 16

Evenementen zonder live-muziek en met een beperkte geluidemissie hebben een meldingsplicht.

Artikel 17

Bij ontheffingen met een beoordelingslijn op meer dan 29 meter vanaf de main-PA, of met een normstelling bij een geluidgevoelige bestemming op meer dan 29 meter van de geluidsbron(nen), is de ontheffing houder verplicht het geluid van het evenement te monitoren met behulp van een geluidmeter. De monitoring wordt verricht in Leq in dB(A) en dB(C). De meetduur wordt aangegeven in het ontheffingsvoorschrift.

Paragraaf 3

De aanvraag

Artikel 18

Een aanvraag wordt schriftelijk of als web-formulier ingediend.

Artikel 19

Een aanvraag wordt alleen in behandeling genomen indien deze is voorzien van een plattegrondtekening. In de tekening dient (voor zover van toepassing) worden opgenomen:

• De eerstelijns bebouwing rondom de locatie(s).

• De opstelplaats(en) en de oriëntatie(s) van podi(a)um/tent(en).

• De opstelplaats(en) en oriëntatie van de luidspreker(s).

• De begrenzing van het publieksgedeelte(n).

• Schaalbalk en noordpijl.

De schaal van de plattegrondtekening is bij voorkeur 1:500

Artikel 20

In de aanvraag dienen de volgende gegevens (voor zover van toepassing) opgenomen te zijn:

 • De naam en adresgegevens van de aanvrager.

 • Een inhoudelijke omschrijving van het evenement.

 • De (podium-)programmering.

 • De locatie(s) voor het evenement.

 • De datum/data van het evenement.

 • De begintijd en eindtijd (per dag) van het evenement.

 • De begintijd en eindtijd per systeem/soundcheck (de soundcheckperiode(s)).

 • De op- en afbouw data en tijden.

 • De naam en het mobiel telefoonnummer van de contactpersoon(en) tijdens het evenement en de op- en afbouw

Paragraaf 4

De toetsing van de aanvraag.

Artikel 21

Voor de ontvankelijkheid wordt de aanvraag getoetst aan de voorschriften uit paragraaf 3.

Artikel 22

Indien de aanvraag niet ontvankelijk is, wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld de aanvraag compleet te maken.

Artikel 23

Een aanvrager kan alleen dan een beroep doen op Artikel 16 indien uit een aanvullende schriftelijke onderbouwing blijkt:

- Waarom moet worden afgeweken van de standaardvoorschriften.

- Hoe de eventuele geluidsoverlast wordt beperkt.

Hoofdstuk 2

Aanvullende voorschriften.

Paragraaf 1

Aanvullende voorschriften per locatie

Artikel 24

Grote Markt; De voorkeurslocatie podium: Zuidwest hoek. De lijn haaks op het podium/PA-systeem is gericht op Grote Markt 34.

Kelfkensbos; De voorkeurslocatie podium: Oost hoek. De lijn haaks op het podium/PA-systeem is gericht op het kunstwerk.

Koningstraat; De voorkeurslocatie podium: Oost hoek. De lijn haaks op het podium/PA-systeem is gericht op Koningstraat 26-30.

Plein 1944; De voorkeurslocatie podium: Noordoost zijde. De lijn haaks op het podium/PA-systeem is gericht op Plein 1944 nr 19.

Waalkade (oost); De voorkeurslocatie podium: Oost hoek (voor het casino). Podium en PA-systeem dienen zodanig worden opgesteld dat de lijn haaks op het podium en het PA-systeem parallel loopt met de bebouwingslijn tussen Waalkade 18 t/m 59, dan wel meer naar de Waal gericht.

Waalkade (west); Podium en PA-systeem dienen zodanig worden opgesteld dat de lijn haaks op het podium en het PA-systeem ter plaatse parallel loopt met de Waal, dan wel meer naar de Waal gericht.

Valkhof; Maximaal 7 dagen per jaar kan de eindtijd worden verlengd tot maximaal 02:00 uur. De maximale ontheffingswaarde wordt gedurende de verlengingsperiode met 20 dB verlaagd. In deze periode is maximaal één muziekbron toegestaan, en dit betreft geen live-optreden. De voorkeurslocatie podium: Noord-Oosthoek van de locatie. De lijn haaks op het podium door de hoofdingang van het Valkhof.

Stadspark De Goffert; Bij grootschalige popconcerten (>20.000 bezoekers):

• Verplichte opstelling hoofd podium: Hoek Steinweglaan/Slotemaker de Bruïneweg. De lijn haaks op het podium is gericht op de flats aan de Heideparkseweg.

• Verplichte opstelling 2e podium: Hoek Slotemaker de Bruïneweg/Goffert rosarium. De lijn haaks op het podium loopt door het openluchttheater.

• De eindtijd is uiterlijk 23:00 uur (Ook indien volgende dag een weekend of officieel erkende feestdag is).

Mariënburg (hoge plein); De voorkeurslocatie podium: Zuid-oostzijde, korte zijde podium tegen Lux aan. De lijn haaks op het podium loopt door de Bibliotheek.

Molenstraat (kop); De voorkeurslocatie podium: Het podium staat met de gesloten zijde naar adres Molenstraat 124. De lijn haaks op het podium loopt door adres Molenstraat 79.

Omdat het publieksdeel relatief breed is ten opzichte van de diepte, moet de opstelling van de PA worden gespreid. In aanvulling op de primaire PA bij het podium, dient aan beide zijden van het podium een secundaire PA worden geplaatst ter hoogte van de adressen Molenstraat 128 en Molenstraat 110.

Raadhuishof; De voorkeurslocatie podium: Langs de gevel van het Stadhuis.

Paragraaf 2

Aanvullende voorschriften per evenement

Artikel 25

Vierdaagsefeesten

De eindtijd kan verruimd worden tot maximaal:

dag

maximale eindtijd

zaterdag

zondag

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zondag 00:30 uur

maandag 00:30 uur

dinsdag 00:30 uur

woensdag 00:30 uur

donderdag 00:30 uur

vrijdag 00:30 uur

zaterdag 01:00 uur

Voor alle vermaakcentra zijn bovenstaande evenementdagen met bijbehorende maximale eindtijd toegestaan.

Maximaal 5 Loop- en showorkesten mogen musiceren op:

dag

maximale eindtijd

zaterdag

zondag

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zondag 00:30 uur

maandag 00:30 uur

dinsdag 00:30 uur

woensdag 00:30 uur

donderdag 00:30 uur

vrijdag 00:30 uur

zaterdag 01:00 uur

Een loop- en showorkest bestaat uit maximaal 15 personen.

Muziek op standplaatsen, behoudens kermisattracties, wordt niet toegestaan.

Voor- en najaarskermis in centrum, kermis Lent

Hiervoor gelden afwijkende voorschriften. Deze zijn opgenomen in paragraaf 5 en 6 van deze beleidsregel.

Bij de plaatsing van de attracties wordt waar mogelijk rekening gehouden met de te verwachten geluidshinder. Uitgangspunt is dat bij kermissen in het centrum centraal geregelde muziek ten gehore wordt gebracht. Hierbij is rekening gehouden met de diversiteit aan attracties, gesproken woord en het geluid dat voortgebracht wordt door de attracties zelf.

Carnaval

De aanvullende (verruimende) voorschriften gelden alleen voor Hostenten welke kunnen worden geplaatst op Plein 1944 en de Grote Markt.

Muziek mag in de tent ten gehore worden gebracht op:

Zaterdag tussen 12:00 en zondag 01:00 uur;

Zondag tussen 13:00 en maandag 01:00 uur;

Maandag tussen 10:00 en dinsdag 01:00 uur;

Dinsdag tussen 10:00 en 00:00 uur.

De geluidsinstallaties moeten zodanig zijn afgesteld dat het geluidniveau, gemeten op 2 meter vanaf de gevel van een geluidgevoelige bestemming, niet meer bedraagt dan Leq 75 dB(A) / 88 dB(C).

Artikel 26

Minimale afstanden tussen podia bij (deels) overlappende ontheffingstijden op dezelfde datum.

Opstellingsrichting PA

Minimale kortste afstand tussen podia in m1

Naar elkaar toe

█→ ←█

90

Van elkaar af

← █ █ →

60

90 gr. gedraaid en

de ander er naar toe gericht

██ ←█

90

90 gr. gedraaid en

de ander er vanaf gericht

██ █→

60

Naar dezelfde richting

█ → █ →

80

Naast elkaar

██ ██

↓ ↓

70

Paragraaf 3

Standaardvoorschriften voor buurt- en straatfeesten (bij meldingsplicht).

Artikel 27

1. Dat voor onderstaande buurt- en straatfeesten op de weg geen vergunning nodig is:

a. (Buurt- en straat)feest op of aan de weg ;

b. Indien gebruik wordt gemaakt van elektronisch versterkte muziek dient het buurt- en straatfeest te voldoen aan de volgende voorwaarden:

De geluidsboxen moeten zodanig opgesteld worden dat deze niet direct op woningen of winkels zijn gericht;

Begintijd: Op zondag, 2e paasdag, 2e pinksterdag en 2e kerstdag niet eerder dan 13:00 uur, overige dagen niet eerder dan 09:00 uur.

Eindtijd: 24.00 uur op een vrijdag, een zaterdag en op de dag voor een officieel erkende feestdag; Op overige dagen 23.00 uur.

Tussen de begin- en eindtijd zit één aaneengesloten periode van maximaal 10 uur.

Het geluidsniveau gemeten:

op 2 meter uit de gevel van een woning mag niet meer zijn dan Leq 70 dB(A) / 83 dB(C), en/of

op 1 meter voor de luidspreker(s) niet meer mag zijn dan Leq 95 dB(A) / 108 dB(C).

Maximaal 2 luidsprekers worden opgesteld/gebruikt.

Reclame uitingen over de geluidsinstallatie zijn niet toegestaan.

2. buurt- en straatfeesten als bedoeld in het eerste lid kunnen te allen tijde door de burgemeester worden verboden vanuit het oogpunt van:

a. de openbare orde;

b. het voorkomen of beperken van overlast;

c. de verkeersveiligheid of de veiligheid van personen of goederen;

d. de zedelijkheid of gezondheid;

e. het woon- en leefklimaat.

3. buurt- en straatfeesten zoals omschreven zijn twee maal per jaar per buurt/straat toegestaan.

4. Een buurt- en straatfeest gelegen direct aan de vierdaagse route en gebruikt tijdens de doorkomst van de 4-daagse, mag alleen worden gehouden door aanwonende(n). Locaties zijn hemelsbreed minimaal 100 meter van elkaar verwijderd.

5. Lid 5 is niet van toepassing indien B&W voor het gebied waar binnen de locatie van het buurt- en straatfeest ligt, een ontheffingsplicht heeft ingesteld.

6. buurt- en straatfeesten zoals omschreven in het eerste lid dienen uiterlijk 2 weken voorafgaand aan het evenement aan de burgemeester te worden gemeld.

7. De burgemeester stelt hiertoe een meldingsformulier vast.

8. Degene, de melding doet ontvangt hiervan een ontvangstbewijs.

9. De melding wordt geacht eerst dan gedaan te zijn, wanneer het meldingsformulier volledig en naar waarheid is ingevuld, tijdig is ingeleverd en het ontvangstbewijs is uitgereikt.

Paragraaf 4

Geluidvoorschriften en bepalingen voor kermis met centraal geregelde muziek.

Artikel 28

1. Het is verboden om een muziekinstallatie en andere geluidsapparaten (art. 1 Wet Geluidhinder) te gebruiken buiten de openingsuren van de kermis, behoudens voor het afstellen en testen op de eerste kermis dag gedurende maximaal een half uur;

2. Het is verboden gebruik te maken van sirenes, hoorns en dergelijke geluidsapparaten, anders dan voor begin en einde van een rit dan wel andere kermisactiviteit aan te kondigen alsook van andere geluidsapparaten;

3. De geluidsinstallatie, inclusief de luidsprekers, mogen zich uitsluitend binnen de kermisattractie bevinden, waarbij de voorzijde van de luidsprekers uitsluitend naar beneden gericht mag zijn en naar het midden van de kermislocatie; de luidsprekers mogen in géén geval op of richting de omringende woonbebouwing zijn gericht;

4. De geluidsinstallatie voor MUZIEK moet zodanig afgesteld zijn dat het geluidsniveau van Leq 90 dB(A) / 103 dB(C), gemeten op 1 meter vóór de luidsprekers niet wordt overschreden (Leq gemeten over minimaal 1 minuut);

5. In geval dat meerdere luidsprekers staan opgesteld geldt dat gemeten tussen de luidsprekers in, of gemeten op 1 meter vóór de luidsprekers, de 90 dB(A)/103 dB(C) niet mag worden overschreden; de 90 dB(A)/103 dB(C) voor muziek mag, waar dan ook gemeten, dus nooit worden overschreden;

6. De geluidsinstallatie voor het ‘gesproken woord’ (of het op een andere wijze aankondigen van een gebeurtenis) moet zodanig zijn afgesteld dat het geluidsniveau van Leq 95 dB(A), gemeten op 1 meter vóór de luidspreker niet wordt overschreden (Leq gemeten over minimaal 1 minuut);

7. In geval dat meerdere luidsprekers staan opgesteld geldt dat gemeten tussen de luidsprekers in, of gemeten op 1 meter vóór de luidsprekers, de 95 dB(A) niet mag worden overschreden; de 95 dB(A) voor het gesproken woord mag, waar dan ook gemeten, dus nooit worden overschreden;

8. Indien, zulks naar het oordeel van politie- en/of toezicht houdende ambtenaren, het geluid afkomstig van de kermisattractie overwegend door lage tonen wordt gekenmerkt, geldt voor de twee aan dit voorschrift voorafgaande voorschriften een strafcorrectie van 5 dB welke van het toegestane geluidsniveau afgetrokken moet worden;

9. Bovengenoemde geluidsniveaus moeten worden gemeten in de meterstand 'fast'; het 'A'-filter moet tijdens de meting meegenomen worden;

10. Onverminderd bovenstaande voorschriften betreffende toelaatbare geluidsniveaus, mag het maximale toelaatbare geluidsniveau (het afgelezen maximale geluidsniveau in de meterstand 'fast') niet meer bedragen dan het toelaatbare geluidsniveau vermeerderd met 10 dB;

11. De kermisattractie dient tijdens de openingsuren te allen tijde toegankelijk te zijn voor politie en/of toezichthoudende ambtenaren;

12. Bij te hard volume dan wel bij niet-nakoming van de overige gestelde voorschriften zal er éénmalig worden gewaarschuwd waarna bij hernieuwde overtreding proces-verbaal wordt opgemaakt en/of een bestuurlijke maatregel wordt genomen waarbij kan worden gedacht aan het intrekken van de muziekontheffing voor (on)bepaalde tijd.

Paragraaf 5

Geluidvoorschriften en bepalingen voor kermis met individueel geregelde muziek.

Artikel 29

1. Het is verboden om een muziekinstallatie en andere geluidsapparaten (art. 1 Wet Geluidhinder) te gebruiken buiten de openingsuren van de kermis, behoudens voor het afstellen en testen op de dag voorafgaande aan de eerste kermis dag gedurende maximaal een half uur;

2. Het is verboden gebruik te maken van sirenes, hoorns en dergelijke geluidsapparaten, anders dan voor begin en einde van een rit dan wel andere kermisactiviteit aan te kondigen alsook van andere geluidsapparaten;

3. De geluidsinstallatie, inclusief de luidsprekers, mogen zich uitsluitend binnen de kermisattractie bevinden, waarbij de voorzijde van de luidsprekers uitsluitend naar beneden gericht mag zijn en naar het midden van de kermislocatie; de luidsprekers mogen in géén geval op of richting de omringende woonbebouwing zijn gericht;

4. De geluidsinstallatie voor MUZIEK moet zodanig afgesteld zijn dat het geluidsniveau van Leq 90 dB(A)/103 dB(C), gemeten op 1 meter vóór de luidsprekers niet wordt overschreden (Leq gemeten over minimaal 1 minuut);

5. In geval dat meerdere luidsprekers staan opgesteld geldt dat gemeten tussen de luidsprekers in, of gemeten op 1 meter vóór de luidsprekers, de Leq 90 dB(A)/103 dB(C) niet mag worden overschreden; de Leq 90 dB(A)/103 dB(C) voor muziek mag, waar dan ook gemeten, dus nooit worden overschreden;

6. De geluidsinstallatie voor het ‘gesproken woord’ (of het op een andere wijze aankondigen van een gebeurtenis) moet zodanig zijn afgesteld dat het geluidsniveau van Leq 95 dB(A), gemeten op 1 meter vóór de luidspreker niet wordt overschreden (Leq gemeten over minimaal 1 minuut);

7. Indien, zulks naar het oordeel van politie- en/of toezicht houdende ambtenaren, het geluid afkomstig van de kermisattractie overwegend door lage tonen wordt gekenmerkt, geldt voor de twee aan dit voorschrift voorafgaande voorschriften een strafcorrectie van 5 dB welke van het toegestane geluidsniveau afgetrokken moet worden;

8. Bovengenoemde geluidsniveaus moeten worden gemeten in de meterstand 'fast';

9. Onverminderd bovenstaande voorschriften betreffende toelaatbare geluidsniveaus, mag het maximale toelaatbare geluidsniveau (het afgelezen maximale geluidsniveau in de meterstand 'fast') niet meer bedragen dan het toelaatbare geluidsniveau vermeerderd met 10 dB;

10. De kermisattractie dient tijdens de openingsuren te allen tijde toegankelijk te zijn voor politie en/of toezichthoudende ambtenaren;

11. Bij te hard volume dan wel bij niet-nakoming van de overige gestelde voorschriften zal er éénmalig worden gewaarschuwd waarna bij hernieuwde overtreding proces-verbaal wordt opgemaakt en/of een bestuurlijke maatregel wordt genomen waarbij kan worden gedacht aan het intrekken van de muziekontheffing voor (on)bepaalde tijd.

Hoofdstuk 3

Festiviteitenregeling voor inrichtingen.

Paragraaf 1 Collectieve festiviteiten

Artikel 30 Voorwaarden voor collectieve festiviteiten

1. Het equivalente geluidsniveau (Leq) veroorzaakt door de inrichting, bedraagt niet meer dan 65 dB(A) / 78 dB(C), gemeten over minimaal 2 minuten, op 1 meter buiten de gevel van gevoelige gebouwen, op een hoogte van minimaal 1,5 meter boven plaatselijk maaiveld.

2. Toeslagen voor de aard van het geluid en de bedrijfsduurcorrectieterm blijven achterwege.

3. Op de dagen als bedoeld in het eerste lid dient het ten gehore brengen van muziek - hoger dan de geluidsnorm als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Besluit - uiterlijk om 01.00 uur te worden beëindigd.

4. Tijdens de collectieve festiviteit blijven ramen en deuren van de inrichting gesloten, behoudens voor het onmiddellijk doorlaten van personen of goederen.

Artikel 31 Aanvullende voorwaarden voor de Vierdaagsefeesten

1. Het equivalente geluidsniveau (Leq) veroorzaakt door de inrichting tijdens de Vierdaagsefeesten, bedraagt niet meer dan 80 dB(A) / 93 dB(C), gemeten over minimaal 2 minuten op 5 meter vanaf een geheel of gedeeltelijk geopende gevel van een inrichting, op een hoogte van minimaal 1,5 meter boven plaatselijk maaiveld.

2. Toeslagen voor de aard van het geluid en de bedrijfsduurcorrectieterm blijven achterwege.

3. De luidspreker(s) moeten binnen het gebouw van de inrichting zijn opgesteld.

4. De luidspreker(s) binnen 3 meter van een geheel of gedeeltelijk geopende gevel mogen niet geheel of gedeeltelijk naar de geopende gevel zijn gericht.

Paragraaf 2 Incidentele festiviteiten

Artikel 32 Specifiek aangewezen gebieden

1. Het is een inrichting die niet gelegen is in het stadscentrum, toegestaan om één van de twee incidentele festiviteiten binnen de inrichting maar buiten een gebouw van de inrichting te laten plaatsvinden.

2. Voor deze incidentele festiviteiten zijn de artikel 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15 en 17 van deze beleidsregel van toepassing.

3. Het is het Openluchttheater gelegen aan de Steinweglaan 2 te Nijmegen toegestaan maximaal 16 incidentele festiviteiten per kalenderjaar te houden waarbij de geluidnormen uit het Besluit niet van toepassing zijn mits de houder van de inrichting tenminste twee weken voor de aanvang van de festiviteit het college daarvan in kennis heeft gesteld. Bij maximaal 8 van de 16 festiviteiten geldt maximaal 10 uur verruiming van de voorschriften. Bij maximaal 8 van de 16 festiviteiten geldt maximaal 5 uur verruiming van de voorschriften. Bij maximaal 2 van de 16 festiviteiten is een dance event toegestaan.

4. Het is de Atletiekbaan, gelegen aan de Heemraadstraat 3 te Nijmegen toegestaan maximaal 6 incidentele festiviteiten per kalenderjaar te houden waarbij de geluidnormen uit het Besluit niet van toepassing zijn mits de houder van de inrichting tenminste twee weken voor de aanvang van de festiviteit het college daarvan in kennis heeft gesteld.

5. Het is een inrichting, gelegen aan een locatie zoals benoemd in artikel 8 van dit beleid toegestaan om een incidentele festiviteiten te houden op de dagen en tijden dat op die locatie openbare evenementen plaatsvinden als bedoeld in Afdeling 3 (Evenementen) van de Algemene Plaatselijke Verordening.

6. Een incidentele festiviteit buiten een gebouw en binnen de inrichting die aan een locatie, of binnen de invloedssfeer van een locatie, zoals benoemd in artikel 8 ligt, kan worden gehouden indien het maximaal toegestane aantal punten van de locatie nog niet is bereikt.

Artikel 33 Aanvullende voorwaarden voor incidentele festiviteiten binnen een gebouw van een inrichting

1. Het equivalente geluidsniveau (Leq), veroorzaakt door de inrichting bedraagt niet meer dan 65 dB(A) / 78 dB(C), gemeten over een aaneengesloten periode van minimaal 2 minuten, op 1 meter buiten de gevel van een geluidgevoelig gebouw, op een hoogte van minimaal 1,5 meter boven plaatselijk maaiveld.

2. Het ten gehore brengen van muziek, hoger dan de geluidsnorm als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Besluit wordt uiterlijk om 01.00 uur beëindigd.

3. Toeslagen voor de aard van het geluid en de bedrijfsduurcorrectieterm blijven achterwege.

4. Tijdens incidentele festiviteiten blijven ramen en deuren van de inrichting gesloten, behoudens voor het onmiddellijk doorlaten van personen of goederen.

Artikel 34 Verboden incidentele festiviteiten.

Een incidentele festiviteit mag niet worden gehouden door een inrichting aan welke door het college een last onder dwangsom is opgelegd of een andere bestuursrechtelijke maatregel is getroffen wegens geluidsoverlast.

Artikel 35 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze regeling treedt in werking onder gelijktijdige intrekking van ‘Beleidsregels geluid bij evenementen in de openlucht 2018’ op 13 juli 2022.

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels geluid bij evenementen in de openlucht en nadere regel festiviteitenregeling voor inrichtingen 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van: 27 juni 2022.

de gemeentesecretaris

mr. drs. A.H. van Hout

de burgemeester

drs. H.M.F. Bruls

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 2

Locatie: locaties die qua grootte en vorm geschikt voor het houden van alle soorten evenementen. Over het algemeen zijn er horecagelegenheden rondom deze locaties. De evenementen op deze locaties worden georganiseerd door/namens de gemeente, door particuliere organisaties of door de horeca. Dit houdt tevens in dat zowel de lusten (evenementen en horeca) als de lasten (geluidhinder, opbouwen en afbreken) geconcentreerd zijn rondom deze locaties.

Overige Locaties: Onder de overige locaties vallen alle locaties die niet met naam genoemd zijn in Artikel 8. Vooropgesteld dat de locaties toelaatbaar zijn uit het oogpunt van veiligheid, overlast etc. Dit wordt steeds per geval beoordeeld. Er mogen uitsluitend evenementen worden georganiseerd die wijk- buurt- of straat gebonden zijn.

Artikel 3

Een carnavalsoptocht valt niet onder dit artikel omdat de (geluids-)wagens hier een onderdeel zijn van het evenement.

Artikel 5

Uitgangspunt is ‘Niet meer ontheffen dan noodzakelijk’. Dit betekent dat het publiek wat interactie heeft met het evenement, dit evenement ook moet kunnen ervaren. Het publieksdeel is het gebied waarbinnen het publiek interactie heeft met het podium/activiteit.

In de praktijk betekent dit dat op de maximale afstand tussen geluidbron en de grens van het publieksdeel een ontheffingswaarde van Leq 80 dB(A)/93 dB(C) over 2 minuten gewenst is.

Het lager stellen van de ontheffingswaarde bij de muziekevenementen is niet realistisch omdat het achtergrondniveau van het aanwezige publiek al zo hoog is dat 80 dB(A) muziekgeluid nodig is om boven het geluidniveau van het publiek uit te komen.

Indien de afstand tussen geluidbron en de grens van het publieksdeel groter is dan 50 meter, dan zijn delay opstellingen zeer wenselijk. In specifieke situaties kan het gebruik van delay opstellingen ook verplicht worden.

Bij overschrijding van 80 dB(A) aan de gevel van woningen zal dit voor bewoners leiden tot forse hinder in de woning waar de geluidwering van de gevels minder is dan 30 dB. Dit is op veel plaatsen het geval.

Alleen een dB(A) norm kan niet voorkomen dat lage tonen (Laag frequent geluid) alsnog overmatig aanwezig kunnen zijn. Hiervoor is de dB(C) norm in de ontheffing. Tot een verschil van ca. 13 dB tussen dB(A) en dB(C) wordt het gros van de muziekevenementen niet ingeperkt.

Bij een verschil groter dan 13 dB wordt de bijdrage lage tonen als zeer hinderlijk ervaren. Dit levert in een grotere omgeving rondom het evenement geluidsoverlast op. Indien een verschil van minder dan 13 dB wordt gehanteerd, zal ook doorsnee populaire muziek door de dB(C) norm worden ingeperkt.

Artikel 6

Het energetisch gemiddelde van de fluctuerende geluiddrukniveaus van het ter plaatse gedurende een bepaalde periode optredende geluid. De meetperiode is doorgaans minimaal twee minuten. Indien de meetwaarde na deze periode niet is gestabiliseerd (binnen +/- 1 dB) , wordt de meting voortgezet.

Bij handhaving door, op in opdracht van de gemeente wordt gebruik gemaakt van een integrerende geluidmeter (klasse 1).

Artikel 7

In de ontheffing wordt aangegeven waar de normstelling geldt.

Afhankelijk van de omvang en soort evenement worden geluidnomen opgelegd:

 • op beoordelingslijn(en) weergegeven in een situatietekening

 • bij een geluidgevoelige bestemming.

 • op x meter afstand van de geluidbron(nen).

Bij een geluidnorm op de beoordelingslijn(en) wordt in ieder geval rekening gehouden met het publieksdeel behorend bij het evenement. Minimaal één beoordelingslijn wordt dan gelegd op de maximale afstand tussen geluidbron en de grens van het publieksdeel.

Artikel 8

Elke locatie heeft een maximum aantal punten. Een evenement wordt getoetst op de aspecten tijdsduur, eindtijd en geluidniveau. Elk aspect heeft een eigen gewicht en factor. Een kleinschalig evenement scoort minder punten dan een grootschalig evenement. Indien het aantal punten voor deze locatie (voor het betreffende kalenderjaar) is bereikt, zijn in principe geen ontheffingen meer toegestaan.

Voorbeeld van omzetting van maximum aantal evenementendagen (van toepassing in het beleid t/m december 2008) naar maximum aantal punten:

afbeelding binnen de regeling

In het voorbeeld zijn de 23 evenementendagen van de locatie Klein Mariënburg (conform beleid dec 2008) omgezet naar 828 punten.

Een evenement van max 10 uur, eindigend om 24:00 uur ’s nachts met een gemiddeld geluidniveau scoort 36 punten.

Een kleinschalig evenement (<5 uur, en alleen gedurende de dagperiode) scoort 10 punten.

Artikel 9

Bijvoorbeeld: Carnaval. Dit evenement bestaat uit 4 dagen. In de te toetsing aan het puntensysteem wordt dit evenement voor 4 dagen meegeteld. Per dag, per locatie wordt het aantal punten bepaald.

Artikel 10

Bijvoorbeeld: Een activiteit/evenement op de kruising Grote straat/Waalkade telt mee bij de locatie Waalkade, Nijmegen. Reden: Een evenement in de directe omgeving heeft vaak nog een effect op de woonomgeving van de evenementenlocatie.

Artikel 14

De systeemcheck en sound check valt buiten deze periode.

Artikel 15

Indien het evenement ook een evenementvergunning vereist, zal ook hiermee worden afgestemd. Mocht de evenementvergunning worden geweigerd, dan kan ook geen beroep gedaan worden op dit artikel.

Artikel 16

Voor de indiening vereisten van een melding wordt verwezen naar hoofdstuk 2, paragraaf 3.

Artikel 17

Het monitoren van het geluid kan met behulp van een geluidmeter. De ontheffing houder, dan wel het bedrijf wat de geluidinstallatie levert en/of bedient, moet in het bezit zijn van een werkende geluidmeter. De geluidmeter moet energetisch kunnen middelen (Leq).

Het -door de ontheffing houder- monitoren van het geluid met een eenvoudige geluidmeter met alleen een momentaan uitlezing (‘SLOW’ of ‘FAST’) wordt ontraden. Deze geven een hogere uitlezing.

Artikel 18

Voor behandeltermijnen wordt de Awb gehanteerd.

Artikel 25

De begintijden en eindtijden in de individuele ontheffingen worden afgestemd op het vooraf in te dienen programma. In de praktijk is de aanvangstijd veelal niet eerder dan 20.00 uur. De verlenging op vrijdag houdt verband met de grote aantallen bezoekers van de intocht Vierdaagse/apotheose Vierdaagse feesten.

Muziekontheffingen voor vermaakcentra, waar meerdere horeca-exploitanten aan deelnemen worden op één naam gesteld.

Hierdoor is één ondernemer verantwoordelijk en kan het aanbod beter op elkaar worden afgestemd, waardoor de handhaving wordt vergemakkelijkt.

Artikel 30

Voor het vierdaagse intochtgebied, tussen Scheidingsweg en Wedren is een ontheffing verbod geluidhinder vereist.

Artikel 33

Artikel 4:3 lid 1 APV faciliteert 2 incidentele festiviteiten per kalenderjaar waarbij een verruiming op de geluidnorm uit het Activiteitenbesluit mogelijk is. Op grond van Artikel 33 lid 1 van deze nadere regel is voor 1 van deze 2 incidentele festiviteiten, buiten de gebouwen van de inrichting maar binnen de inrichtingsgrenzen, een verruiming op de geluidnorm uit het Activiteitenbesluit mogelijk.