Besluit deelplafonds 2022 Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016

Geldend van 21-03-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 30-06-2022

Intitulé

Besluit deelplafonds 2022 Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016

Gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland;

Gelet op de artikelen 4:25 en 4:26 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op artikel 5, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 en artikel 1.7 van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016;

Besluiten vast te stellen het volgende besluit:

Besluit deelplafonds 2022 Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016

Artikel 1 Hoogte subsidieplafonds

 • 1. De deelplafonds voor de paragrafen van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 genoemd in tabel I van de bijlage bij dit besluit, worden voor 2022 vastgesteld op de daarbij in die tabel behorende bedragen.

 • 2. Het deelplafond voor de paragraaf van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 genoemd in tabel II van de bijlage bij dit besluit, wordt voor 2022 verhoogd met het in die tabel opgenomen bedrag.

Artikel 2 Wijze van verdeling

De deelplafonds voor de paragrafen van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 genoemd in tabel I en II van de bijlage dit besluit, worden verdeeld overeenkomstig de daarbij in de betreffende tabel gestelde wijze.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit deelplafonds 2022 Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016.

Ondertekening

Den Haag, 21 juni 2022

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland

drs. J. SMIT, voorzitter

drs. H.M.M. KOEK, secretaris

Bijlage 1

Tabel I vaststelling deelplafonds

Subsidieregeling

Paragraaf/onderdeel

Bedrag deelplafond

Tijdvak

Wijze van verdeling

Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016

Paragraaf 2.13 (verbeteren waterkwaliteit)

€ 100,000,00

2022

Op volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 1.3 van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016

Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016

 • -

  Paragraaf 2.14 (klimaatadaptatie), artikel 2.14.2, eerste lid, onder a (procesondersteuning werkregio)

 • -

  Paragraaf 2.14 (klimaatadaptatie), artikel 2.14.2, eerste lid, onder b (Procesondersteuning samenwerking gemeente – woningcorporaties)

 • -

  Paragraaf 2.14 (klimaatadaptatie), artikel 2.14.2, eerste lid, onder c (onderzoeken ambities Deltaplan Ruimtelijke adaptatie)

 • -

  Paragraaf 2.14 (klimaatadaptatie), artikel 2.14.2, eerste lid, onder d (grootschalige uitvoeringsprojecten)

 • -

  Paragraaf 2.14 (klimaatadaptatie), artikel 2.14.2, eerste lid, onder e (kleinschalige innovatieve pilots)

€ 15.000,00

€ 15.000,00

€ 20.000,00

€ 200.000,00

€ 50.000,00

2022

2022

2022

2022

2022

De aanvragen voor subsidie als bedoeld in artikel 2.14.2, eerste lid, onderdelen a, b, c, d, en e, worden verdeeld op volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 1.3 van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016

Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016

Paragraaf 2.15 (Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland Gebiedsplan Zuidwestelijke Delta en Gebiedsplan Hollands-Utrechtse Veenweiden)

€ 0,00

2022

Op volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 1.3 van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016

Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016

Paragraaf 2.16 (Verbeteren leefgebied boerenlandvogels)

€ 800.000,00

1 september tot en met 30 september

De aanvragen voor subsidie als bedoeld in artikel 2.16.2 worden verdeeld op basis van rangschikking als bedoeld in artikel 2.16.8 van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016

Tabel II verhoging deelplafond

Subsidieregeling

Paragraaf/onderdeel

Bedrag verhoging

Was/wordt

Tijdvak

Wijze van verdeling

Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016

Paragraaf 2.11 (Kwaliteitsimpuls en participatie ten aanzien van de beweegvriendelijke leefomgeving, bestaande groengebieden en het recreatieve routenetwerk), eerste lid, onder a (herstel- en inrichtingsmaatregelen van ruiter- en menpaden)

€ 512.960,00

 • -

  Bedrag was € 0,00

 • -

  Bedrag wordt € 512.960,00

2022

Op volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 1.3 van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016

Toelichting

Deelplafond paragraaf 2.11, onderdeel Herstel- en inrichtingsmaatregelen ruiter- en menpaden

Het deelplafond voor 2022 van € 500.000,00 past binnen de resterende ruimte van € 1.590.612,00 van de totale ruimte die voor Sport & Recreatie subsidies met de Begroting 2022 is opgenomen in het door provinciale staten vastgestelde hoofdplafond van de Srg.

Deelplafond paragraaf 2.13 Verbeteren waterkwaliteit

De nieuwe paragraaf wordt met het wijzigingsbesluit in de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 (hierna: Srg) opgenomen. De nodige ruimte voor het deelplafond wordt gehaald uit de ruimte voor klimaatadaptatie die met Voorjaarsnota 2022 is opgenomen in het door Provinciale Staten vastgestelde hoofdplafond van de Srg. Reden hiervoor is dat de nieuwe paragraaf voor waterkwaliteit op moment van Voorjaarsnota 2022 nog niet was voorzien en er dus nog geen ruimte in het hoofdplafond voor was opgenomen.

Deelplafond paragraaf 2.14 Klimaatadaptatie

De nieuwe paragraaf wordt met het wijzigingsbesluit in de Srg opgenomen. Het totaal aan deelplafonds voor 2022 voor deze paragraaf past binnen de ruimte van € 1.000.000,00 voor klimaatadaptatie subsidies die met de Voorjaarsnota 2022 is opgenomen in het door provinciale staten vastgestelde hoofdplafond 2022 van de Srg.

Deelplafond paragraaf 2.15 Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland Gebiedsplan Zuidwestelijke Delta en Gebiedsplan Hollands-Utrechtse Veenweiden (IBP ZWD en HUV)

De nieuwe paragraaf wordt met het wijzigingsbesluit in de Srg opgenomen. Het voornemen is om per 2023 subsidies te gaan verlenen, zodoende wordt het deelplafond voor 2022 vastgesteld op € 0,00.

Deelplafond paragraaf 2.16 Verbeteren leefgebied boerenlandvogels

De nieuwe paragraaf wordt met het wijzigingsbesluit in de Srg opgenomen. Het deelplafond past binnen de ruimte voor soortenbeleid die met Begroting 2022 is opgenomen in het door PS vastgestelde hoofdplafond van de Srg. De totale ruimte bedraagt € 2.100.000,00. Na vaststelling van dit deelplafond resteert in het hoofdplafond van de Srg nog € 1.300.000,00 aan ruimte voor nader vast te stellen deelplafonds voor soortenbeleid subsidies in 2022.