Regeling vervallen per 07-10-2022

Subsidieregeling Week van de ontmoeting 2022

Geldend van 01-07-2022 t/m 06-10-2022

Intitulé

Subsidieregeling Week van de ontmoeting 2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen;

gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Heerenveen 2017;

besluit vast te stellen de ‘Subsidieregeling Week van de ontmoeting’ 2022;

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Week van de ontmoeting: Van 24 september t/m 6 oktober 2022 organiseert de gemeente Heerenveen de Week van de Ontmoeting. Een week waarin iedereen uitgenodigd wordt om een activiteit te organiseren, groot of klein, waar ontmoeting en verbinding centraal staan! Het is een periode waarin je gezellig samen komt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt of wijk. De nadruk ligt op betrokken buurten, aandacht voor elkaar en betrekken van mensen die (weleens) eenzaam zijn.

 • b.

  ASV: Algemene subsidieverordening Heerenveen 2017.

 • c.

  Burgemeester en wethouders: college van gemeente Heerenveen.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze regeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Activiteiten

Subsidie wordt enkel verstrekt voor initiatieven die plaatsvinden in de gemeente Heerenveen en bijdragen aan alle hieronder genoemde drie punten, initiatieven die:

 • I.

  bijdragen aan ontmoeting en verbinding in de gemeente Heerenveen, en;

 • II.

  eenzame inwoners bereiken, en;

 • III.

  tot stand gekomen zijn met de buurt en/of andere partijen.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie wordt verstrekt aan individuele inwoners, burgerinitiatief, plaatselijke belangen, buurtverenigingen, stichtingen, culturele en maatschappelijke organisaties of (sport)verenigingen die een initiatief in de gemeente Heerenveen organiseren en voldoen aan de definitie vermeld in artikel 1 onder a en de activiteiten vermeld in artikel 3.

Artikel 5. Voorwaarden

 • 1. Op basis van deze regeling wordt aan één aanvrager/initiatief maximaal éénmaal subsidie verleend.

 • 2. Voor de activiteit / initiatief wordt niet reeds op basis van een andere regeling van de gemeente Heerenveen subsidie verstrekt.

Artikel 6. Hoogte van het subsidieplafond en hoogte subsidie.

 • 1. Het subsidieplafond wordt door burgemeester en wethouders vastgesteld. Het subsidieplafond voor deze subsidieregeling bedraagt maximaal € 7.000,-.

 • 2. Aan iedere aanvrager wordt een subsidie van maximaal € 250,- toegekend.

Artikel 7. Wijze van verdeling

 • 1. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van loting van (tijdig en volledig) ingediende aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

 • 3. De loting zal plaatsvinden in week 31 of 32, ná sluitingsdatum voor het indienen van aanvragen.

 • 4. Uiterlijk 19 augustus ontvangen aanvragers de uitslag van de loting en of zij wel of niet een subsidiebedrag toegekend krijgen.

Artikel 8. Aanvraag

Een aanvraag om subsidie wordt schriftelijk ingediend bij burgemeester en wethouders met gebruikmaking van een daartoe vastgesteld aanvraagformulier.

Artikel 9. Aanvraagtermijn

Een aanvraag voor een subsidie wordt, in afwijking van artikel 7, tweede lid van de ASV, ingediend in de periode van 21 juni tot en met 2 augustus 2022.

Artikel 10. Beslistermijn

Burgemeester en wethouders beslissen, in afwijking van artikel 8, tweede lid, van de ASV, uiterlijk 19 augustus over tijdig ingediende aanvragen.

Artikel 11. Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouder kunnen van een of meer bepaalde artikelen of artikelleden van deze subsidieregeling afwijken, als daaraan vasthouden voor een subsidieaanvrager of – ontvanger gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn tot de daarmee te dienen belangen.

Artikel 11 Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op 21 juni 2022;

 • 2. Deze subsidieregeling vervalt op 7 oktober 2022;

 • 3. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling ‘Week van de ontmoeting’ 2022.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders op

21 juni 2022.

Burgemeester en wethouders van Heerenveen

De gemeentesecretaris,

de heer J. van Leeuwestijn

De burgemeester,

de heer T.J. van der Zwan