Beleidsregel subsidie voor duurzaamheidsinitiatieven in de gemeente Voorst

Geldend van 30-06-2022 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel subsidie voor duurzaamheidsinitiatieven in de gemeente Voorst

Burgemeester en wethouders van gemeente Voorst;

overwegende dat het verder verduurzamen een belangrijk item is in de gemeente Voorst en dat maatschappelijke initiatieven daaraan een bijdrage leveren;

gelet op de Algemene subsidieverordening van de gemeente Voorst;

besluiten vast te stellen de Beleidsregel subsidie voor duurzaamheidsinitiatieven in de gemeente Voorst.

Artikel 1 Algemene bepaling

In deze bepaling wordt verstaan onder:

 • subsidie: zowel een structurele als een incidentiele subsidie;

 • duurzaamheidsinitiatief: een maatschappelijk initiatief met het oog op het energieneutraler, milieuvriendelijker en/of circulairder maken van de omgeving.

Artikel 2 Beleidsdoelen

De beoogde beleidsdoelen zijn:

 • de omgeving energieneutraler, milieuvriendelijker en/of circulairder maken. Beleidsdoelen worden beschreven in een milieubeleidsplan of programma, dat wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

Artikel 3 Subsidievoorwaarden

Om voor de subsidie in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden:

 • de aanvrager is gevestigd in de gemeente Voorst (moet statutair gevestigd zijn in de gemeente Voorst) of het initiatief waarop de aanvraag betrekking heeft bevindt zich fysiek in de gemeente Voorst;

 • er mag vrij gecommuniceerd worden over het initiatief en de verleende subsidie, er is geen sprake van geheimhouding;

 • de aanvrager aan wie de subsidie wordt verleend betreft:

  • een non-profitorganisatie, of

  • een natuurlijk persoon of organisatie waarbij het initiatief een maatschappelijk belang dient en niet of nauwelijks gericht is op een economisch individueel belang of bedrijfsbelang;

 • de aanvraag voor subsidie bevat een financiële onderbouwing van het benodigde bedrag voor het initiatief.

Artikel 4 Subsidiabele kosten en subsidiehoogte

 • 1.

  Subsidiabele kosten zijn alleen die kosten die niet vanuit een andere subsidie worden gedekt.

 • 2.

  De subsidiehoogte is afhankelijk van het benodigde bedrag voor het initiatief.

 • 3.

  De subsidiehoogte bedraagt maximaal € 5.000 voor incidentele subsidie.

 • 4.

  De subsidiehoogte bedraagt maximaal € 3.000 per jaar voor structurele subsidie.

 • 5.

  Voor subsidie meer dan € 2000 bedraagt de subsidiehoogte maximaal 20% van het benodigde bedrag aan subsidiabele kosten voor het initiatief;

 • 6.

  Voor subsidie meer dan € 500 en tot maximaal € 2000 en bedraagt de subsidiehoogte maximaal 50% van het benodigde bedrag aan subsidiabele kosten voor het initiatief;

 • 7.

  Voor subsidie tot maximaal € 500 bedraagt de subsidiehoogte maximaal 100% van het benodigde bedrag aan subsidiabele kosten voor het initiatief.

Artikel 5 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze beleidsregel wordt aangehaald als Beleidsregel subsidie voor duurzaamheidsinitiatieven in de gemeente Voorst en treedt in werking op 30 juni 2022.

Ondertekening

Twello, 26 april 2022

Paula Jorritsma-Verkade, burgemeester

Lisette Wolbers-Cents, secretaris