Nadere regel subsidie innovatieregeling Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht gemeente Utrecht

Geldend van 27-10-2023 t/m heden

Intitulé

Nadere regel subsidie innovatieregeling Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht gemeente Utrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht;

 • gelet op artikel 156 lid 3 Gemeentewet;

 • gelet op artikel 3 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Utrecht;

Overwegende dat:

 • een grote groep mensen, woonachtig in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht, nog niet kan profiteren van de krapte op de arbeidsmarkt en daardoor specifieke ondersteuning nodig heeft, die de markt nu nog onvoldoende biedt.

Besluiten vast te stellen de volgende Nadere regel subsidie Innovatieregeling Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht gemeente Utrecht.

Artikel 1 Definities

Deze nadere regel verstaat onder:

 • a.

  Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht: de arbeidsmarktregio bestaande uit de volgende gemeenten: Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist. In de Arbeidsmarktregio werken de gemeenten en het UWV samen aan dienstverlening, die gericht is op werkgevers en werkzoekenden.

 • b.

  Innovatie: de ontwikkeling van nieuwe ideeën. In dit verband: nieuwe ideeën en manieren om inwoners met een bijstandsuitkering te ondersteunen bij het zetten van stappen op de arbeidsmarkt.

 • De innovatieve activiteiten hebben nadrukkelijk ook een leerdoel, namelijk om nieuwe inzichten en werkwijzen te ontdekken voor het aan het werk helpen van de doelgroep.

Artikel 2 Doel

Deze nadere regel heeft als doel innovatieve activiteiten te ondersteunen, die gericht zijn op het bieden van ondersteuning en maatwerk aan werkzoekenden met een bijstandsuitkering (woonachtig in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht), die ondanks het gunstige economische klimaat de aansluiting op de arbeidsmarkt (nog) niet kunnen vinden, om stappen te zetten richting werk buiten de reguliere dienstverlening van de gemeenten om.

Deze innovatieve activiteiten hebben nadrukkelijk ook een leerdoel, namelijk om nieuwe inzichten en werkwijzen te ontdekken voor het aan het werk helpen van de doelgroep.

Artikel 3 Eisen aan de subsidieaanvrager

 • 1. De subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid.

 • 2. De aanvrager is gevestigd in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht.

Artikel 4 Vaststelling subsidieplafond

Burgemeester en wethouders stellen jaarlijks het subsidieplafond vast door middel van de subsidiestaat.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

 • 1. Innovatieve activiteiten, die bijdragen aan het vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt voor inwoners uit de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht, komen voor subsidie in aanmerking. Hierbij valt te denken aan het bijdragen aan de werving en selectie, jobfit maken/versterken, het ontwikkelen/scholen van de doelgroep, projecten die zich richten op functiecreatie en het combineren van ondersteuning bij werk met andere leefgebieden.

 • 2. De activiteiten dienen een leerdoel te hebben voor de Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht en/of voor andere samenwerkingspartners.

 • 3. De activiteiten dienen de mogelijkheid in zich hebben om te leiden tot een mogelijke structurele inbedding in het reguliere bedrijfsproces/bedrijfsprocessen.

 • 4. Huisvestingskosten komen niet in aanmerking voor subsidie. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt als voor een specifieke activiteit een specifieke locatie noodzakelijk is. De noodzaak moet in de aanvraag duidelijk worden

Artikel 6 Eisen aan de subsidieaanvraag

Voor de subsidieaanvraag gelden de volgende eisen:

 • 1. De aanvraag van de subsidie wordt ingediend met e-Herkenning via www.utrecht.nl/subsidie.

 • 2. De subsidieaanvraag moet voldoen aan de volgende eisen:

  • a.

   Uit de aanvraag moet blijken dat wordt voldaan aan de eisen zoals gesteld in artikel 6, derde lid van de Algemene subsidieverordening.

  • b.

   Bij de aanvraag moeten in ieder geval de volgende afzonderlijke documenten worden meegestuurd:

   • i.

    Een beschrijving van de activiteiten met daarin:

    • een schets van de potentiële doelgroep (inclusief schatting van de omvang van de doelgroep);

    • de werkwijze voor de werving van de doelgroep;

    • de aansluiting op de doelstelling van de regeling en het leerdoel;

    • de beoogde resultaten;

    • beschrijving van het innovatieve karakter van de activiteiten;

    • een tijdsplanning.

   • ii.

    Een financiële onderbouwing van de aanvraag die aansluit op het overzicht van de activiteiten. In deze onderbouwing staat per activiteit opgenomen welke personele en materiele middelen nodig zijn voor de activiteiten. Tevens is het gevraagde subsidiebedrag helder onderbouwd met daarbij een sluitende begroting met daarin alle (overige) inkomsten/co-financiering.

  • c.

   Aanvragers die voor het eerst subsidie aanvragen of waarvan gegevens zijn gewijzigd of die voor 2020 voor het laatst een subsidieaanvraag hebben ingediend sturen tevens mee:

   • i.

    Een recent uittreksel uit het Handelsregister van Kamer van Koophandel (niet ouder dan 2 maanden).

   • ii.

    Een kopie bankafschrift of een foto van de bankpas, waarop duidelijk zichtbaar de naam van de organisatie en het IBAN staan;

   • iii.

    De statuten van de organisatie (enkel van toepassing bij rechtspersonen met een volledige rechtsbevoegdheid).

 • 3. Voor de activiteiten wordt geen andere subsidie ontvangen. Desgewenst dient u een deminimusverklaring te overleggen.

Artikel 7 Indieningstermijn subsidieaanvraag

 • 1. Alle aanvragen moeten voor 1 oktober 2022 worden ingediend met e-Herkenning via www.utrecht.nl/subsidie bij burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht.

 • 2. Als er na de beoordeling van de aanvragen nog budget overblijft, wordt een tweede tranche opengezet. De aanvragen voor deze tranche moeten voor 15 november 2023 worden ingediend.

Artikel 8 Maximaal subsidiebedrag per aanvraag/aanvrager

Per aanvraag/aanvrager wordt maximaal 75% van de subsidiabele activiteiten aan subsidie verstrekt.

Artikel 9 Beoordeling subsidieaanvraag

De aanvragen die tijdig en volledig zijn ontvangen worden op basis van de volgende criteria beoordeeld en met elkaar vergeleken:

 • 1.

  In hoeverre de innovatieve activiteiten een positieve bijdrage leveren aan de arbeidsmarktpositie van werkzoekenden met een bijstandsuitkering van (minimaal één) van de gemeenten binnen de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht (maximaal 60 punten).

 • 2.

  In hoeverre activiteiten de mogelijkheid in zich hebben om te leiden tot een mogelijke structurele inbedding in het reguliere bedrijfsproces/bedrijfsprocessen (maximaal 30 punten).

 • 3.

  In hoeverre er sprake is van gezamenlijke aanvragen van meerdere partijen (10 punten).

Artikel 10 Besluitvorming

Bij de besluitvorming geldt de volgende procedure:

 • 1.

  De tijdig en volledig ontvangen aanvragen worden op basis van de in artikel 9 benoemde criteria beoordeeld en naderhand op basis van de gegeven cijfers met elkaar vergeleken; op basis van deze beoordeling besluiten burgemeester en wethouders binnen 13 weken na de deadlinedatum.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders laten zich in de beoordeling van de aanvragen adviseren door een commissie die bestaat uit een ambtelijke vertegenwoordiging van meerdere gemeenten.

Artikel 11 Evaluatie

Het beleid waarvoor de subsidie Innovatieregeling Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht wordt ingezet, wordt periodiek geëvalueerd. De evaluatie kan leiden tot aanpassing van de subsidieregeling en deze nadere regel.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze nadere regel treedt in werking de dag na bekendmaking.

Artikel 13 Citeertitel

Deze nadere regel wordt aangehaald als Nadere regel subsidie innovatieregeling Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht gemeente Utrecht.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht, in de vergadering van 27 juni 2022.

De burgemeester,

Sharon A.M. Dijksma

De secretaris,

Gabrielle G.H.M. Haanen