Beleidsregels terug- en invordering bedrijfskapitaal Tozo 2022

Geldend van 01-07-2022 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels terug- en invordering bedrijfskapitaal Tozo 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel,

gelet op:

 • -

  artikelen 17 lid 2, 58 lid 2, 59, 60 en 62f onderdeel b van de Participatiewet;

 • -

  artikel 16 van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers;

 • -

  titel 4.3 en de artikelen 4:94, 1:3, vierde lid en 4:81, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit

vast te stellen de volgende: Beleidsregels terug- en invordering bedrijfskapitaal Tozo 2022.

Hoofdstuk 1 – Algemeen

Artikel 1 – Begripsbepaling

In deze beleidsregels verstaan we onder:

Bedrijfskapitaal

:

bijstand in de vorm van een rentedragende geldlening op grond van de Tozo van in totaal maximaal € 10.157,-;

Bbz

:

besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004;

Gemeente

:

college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel;

Pw

:

Participatiewet;

Tozo

:

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers;

Zelfstandige

:

de rechthebbende volgens artikel 1 van de Tozo.

Artikel 2 – Bevoegdheid tot terugvordering bedrijfskapitaal

De gemeente maakt gebruik van de bevoegdheid tot het terugvorderen van het bedrijfskapitaal op grond van de artikelen 58 lid 2, 59 en 60 van de Pw.

Artikel 3 – Opeisbaar stellen bedrijfskapitaal

 • 1. De gemeente merkt de lening bedrijfskapitaal als direct opeisbaar aan wanneer:

  • a.

   de zelfstandige de terugbetalingsverplichtingen niet nakomt;

  • b.

   de zelfstandige zijn bedrijf of beroep geheel of gedeeltelijk overdraagt of beëindigt;

  • c.

   er sprake is van surseance van betaling of faillissement van de zelfstandige, van één van de vennoten of leden waarmee het bedrijf of zelfstandig beroep in een samenwerkingsverband wordt uitgeoefend, of van de rechtspersoon;

  • d.

   er sprake is van curatele van de zelfstandige, of bij onderbewindstelling van het vermogen van de zelfstandige en/of het bedrijf;

  • e.

   de zelfstandige het bedrijfskapitaal niet besteedt heeft aan de overeengekomen bestemming;

  • f.

   de zelfstandige komt te overlijden.

 • 2. Terug- en invordering vindt plaats bij de zelfstandige en/of diens partner, als deze partner bij de bijstand is inbegrepen.

Artikel 4 – Rente- en aflossingsverplichtingen bedrijfskapitaal

 • 1. De gemeente stelt de aflossing van het verstrekte bedrijfskapitaal vast op basis van de looptijd van de geldlening en kan hierbij rekening houden met de aflossingscapaciteit van de zelfstandige.

 • 2. Wanneer de zelfstandige niet aan de rente- en aflossingsverplichtingen voldoet, zal de gemeente contact opnemen met de zelfstandige, en volgen, als dit nodig is, een 1e en 2e aanmaning.

 • 3. Als de zelfstandige ook na een 2e aanmaning niet aan zijn rente- en aflossingsverplichtingen voldoet, gaat de gemeente over tot terugvordering van de openstaande vordering plus achterstallige rente.

Hoofdstuk 2 – Invordering en betalingsverplichting

Artikel 5 – Aflossingscapaciteit en betalingsregeling

 • 1. De gemeente biedt de zelfstandige wanneer de vordering, bestaande uit de rentedragende geldlening plus achterstallige rente, direct opeisbaar is geworden, een termijn van 6 weken om het volledige openstaande bedrag te voldoen. Ook biedt de gemeente de zelfstandige de mogelijkheid om een betalingsregeling te treffen. Dit wordt in de beschikking vermeld.

 • 2. De zelfstandige kan zelf een betalingsregeling voorstellen. Hiermee stemt de gemeente in als daarmee de vordering binnen de wettelijke termijn in zijn geheel kan worden afgelost.

 • 3. Wanneer een betalingsregeling zoals genoemd in het 2e lid niet tot stand kan komen, wordt de aflossing vastgesteld op 5% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm vermeerderd met 25% van het inkomen boven deze norm, maar maximaal op het bedrag dat berekend met de rekenmodule beslagvrije voet is in te vorderen.

 • 4. In afwijking van het 2e en 3e lid kan de gemeente met een betalingsvoorstel van de zelfstandige instemmen als daarmee wordt bereikt dat de zelfstandige de vordering via minnelijke weg blijft betalen.

Artikel 6 – Mogelijkheden tot wijziging van een betalingsverplichting

 • 1. De gemeente kan op verzoek van de zelfstandige de eerder vastgestelde betalingsregeling wijzigen als dit naar het oordeel van de gemeente noodzakelijk is in verband met aantoonbare wijzigingen in de (financiële) situatie van de zelfstandige.

 • 2. De gemeente kan de betalingsverplichting wijzigen wanneer uit een draagkrachtonderzoek blijkt dat de zelfstandige over onvoldoende draagkracht beschikt, of als daarmee wordt bereikt dat de zelfstandige de vordering via minnelijke weg blijft betalen.

Artikel 7 – Uitstel van betaling

 • 1. De gemeente kan op schriftelijk verzoek van de zelfstandige uitstel van de betalingsverplichting verlenen voor de duur van telkens maximaal 3 maanden. Dit kan alleen als de (financiële) omstandigheden daartoe aanleiding geven en de zelfstandige dit onderbouwt met bewijsstukken. Als bewijsstukken worden aangemerkt de BTW aangiften over de voorafgaande twee kwartalen en bankafschriften van de afgelopen maand. De gemeente kan als het nodig is aanvullende bankafschriften opvragen.

 • 2. De gemeente stemt zonder onderzoek in met een verzoek tot uitstel van betaling als:

  • a.

   aan de zelfstandige in de periode van 12 maanden voor het verzoek niet eerder een uitstel van betaling is toegekend; en

  • b.

   het uitstel van betaling niet langer duurt dan 3 maanden.

 • 3. De gemeente trekt het besluit tot uitstel van betaling in wanneer:

  • a.

   op een later tijdstip blijkt dat de zelfstandige onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en op basis van de juiste of volledige gegevens een ander besluit zou zijn genomen; en/of

  • b.

   de gronden voor verlening van het uitstel als bedoeld in het 1e lid zijn komen te vervallen.

Artikel 8 – Niet of niet meer voldoen aan de betalingsverplichting

 • 1. Als de zelfstandige na terugvordering van het bedrijfskapitaal niet bereid is een betalingsregeling te treffen of een eerder opgelegde betalingsverplichting niet meer nakomt, kan de gemeente invorderen bij dwangbevel. De invordering kan dan worden overgedragen aan de deurwaarder.

 • 2. Bij inschakeling van een deurwaarder betaalt de zelfstandige de in rekening gebrachte kosten.

Hoofdstuk 3 – Afzien van invordering

Artikel 9 – Kwijtschelding van de vordering in verband met een schuldregeling

 • 1. Op grond van artikel 58 lid 2 onder b van de Pw en artikel 3 lid 1 onder a van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) kan de gemeente de vordering kwijtschelden als:

  • a.

   redelijkerwijs te voorzien is dat de zelfstandige de schuld niet binnen afzienbare tijd zal kunnen afbetalen; en

  • b.

   redelijkerwijs te voorzien is dat een schuldregeling met betrekking tot alle vorderingen van de overige schuldeisers zonder kwijtschelding van de Tozo-vordering niet tot stand zal komen; en

  • c.

   de vordering van de gemeente ten minste zal worden voldaan naar evenredigheid met de vorderingen van de schuldeisers van gelijke rang.

 • 2. De gemeente trekt het besluit om mee te werken aan een schuldregeling in als:

  • a.

   niet binnen 12 maanden nadat het besluit is bekendgemaakt, een schuldregeling tot stand is gekomen die voldoet aan de eisen bedoeld in het 1e lid;

  • b.

   de zelfstandige de aan de schuldregeling verbonden verplichtingen ondanks waarschuwing blijft schenden; of

  • c.

   op een later tijdstip blijkt dat onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt en op basis van de juiste of volledige gegevens een ander besluit zou zijn genomen.

Hoofdstuk 4 – Slotbepalingen

Artikel 10 – Hardheidsclausule

De gemeente kan, onverminderd artikel 4:84 Awb, in bijzondere gevallen ten gunste van de zelfstandige afwijken van deze beleidsregels, als toepassing hiervan leidt tot onredelijke gevolgen.

Artikel 11 – Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 1 juli 2022.

 • 2. Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels terug- en invordering bedrijfskapitaal Tozo 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 21 juni 2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel,

de secretaris,

J.G. Marcic

de burgemeester.

C.J.M. van den Elsen