Voorzieningennota voor Sociaal-maatschappelijke en culturele organisaties: Het Toetsingskader

Geldend van 01-07-2018 t/m heden

Intitulé

Voorzieningennota voor Sociaal-maatschappelijke en culturele organisaties: Het Toetsingskader

Inleiding

Voorzieningen zijn ruimten die nodig zijn om maatschappelijke activiteiten mogelijk te maken. De Voorzieningennota 2009 – 2015 richtte zich op alle voorzieningen in de gemeente Teylingen, gerelateerd aan de maatschappelijke (beleids)ontwikkelingen. Bij de evaluatie van deze nota in 2016 is de wens uitgesproken te komen tot een nieuwe voorzieningennota specifiek gericht op sociaal-maatschappelijke en culturele voorzieningen. Voor sport en onderwijs bestaan al nota’s die in deze behoefte voorzien: de nota Sport en Bewegen en het IHP (Integraal Huisvestingsplan Onderwijs).

Aan de hand van de Startnotitie zijn keuzes gemaakt waar de nieuwe Voorzieningennota in moet voorzien:

 • -

  We willen een antwoord op de vraag welke sociaal-maatschappelijke en culturele organisaties we als gemeente ondersteunen, waarom en op welke manier.

 • -

  We willen een verbinding met gemeentelijke doelen.

Om behoeften aan voorzieningen, en mogelijke knelpunten, te inventariseren zijn vragenlijsten verstuurd aan alle daarvoor in aanmerking komende organisaties bekend bij de gemeente. Van de uitgezette 75 vragenlijsten zijn er 37 terugontvangen (respons 50%). Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen zijn organisaties ook telefonisch benaderd. De uitkomsten van deze inventarisatie zijn toegevoegd als bijlage bij deze nota1. Naast het invullen van de vragenlijst hebben diverse organisaties en verenigingen input geleverd door middel van inhoudelijke gesprekken. Tevens is een bijeenkomst georganiseerd, waar in samenspraak met de organisaties en verenigingen het toetsingskader is gefinetuned. Aanvullingen zijn verwerkt in het toetsingskader, en de behoefte van de organisaties om informatie uit de vragenlijsten met elkaar te delen is als actiepunt meegenomen in deze nota.

Dit alles heeft geleid tot deze Voorzieningennota voor sociaal-maatschappelijke en culturele organisaties, Het Toetsingskader. Het Toetsingskader is van toepassing op nieuwe 'toetreders' of op bestaande gebruikers met een nieuwe of veranderde huisvestingsvraag. Met deze overgangsregeling blijft de situatie voor alle huidige gebruikers ongewijzigd. Nadat deze nota met het toetsingskader is vastgesteld, zal een koppeling worden gemaakt tussen het Toetsingskader en de uitkomsten van het Behoeftenonderzoek en voorzieningen. Hierbij worden ook relevante ontwikkelingen uit het nieuwe coalitieakkoord 2018-2022 en ontwikkelingen op andere beleidsterreinen (sport, onderwijs) t.a.v. accommodatievraagstukken betrokken.

Leeswijzer

Deze nota is als volgt opgebouwd:

 • Eerst wordt uiteengezet welke uitgangspunten en ontwikkelingen van belang zijn voor voorzieningen voor sociaal-maatschappelijke en culturele organisaties/instellingen: het bieden van een accommodatie is geen doel op zich, gebouwen zijn een middel om de inhoudelijke doelen te realiseren.

 • Vervolgens wordt het Toetsingskader uitgewerkt. Dit toetsingskader is opgesteld om te kunnen bepalen of een organisatie/instelling in aanmerking komt voor ondersteuning bij de huisvesting ten behoeve van de maatschappelijke activiteiten.

 • Daarna wordt omschreven wat de algemene ondersteuning van de gemeente aan sociaal-maatschappelijke en culturele organisaties omvat.

Hoofdstuk 1 Uitgangspunten

In september 2011 is de faciliterende rol van de gemeente op hoofdlijnen uitgewerkt in de nota Back to Basics. De financiële ondersteunende rol van de gemeente veranderde in een faciliterende rol. We subsidiëren niet meer structureel de activiteiten van verenigingen, maar willen mogelijk maken dat deze activiteiten ergens kunnen plaatsvinden. De gemeente heeft een belangrijke faciliterende rol in het aanbieden, mogelijk maken en realiseren van accommodaties. Daarbij zijn de accommodaties niet het doel maar het middel om bepaalde gewenste maatschappelijke activiteiten die bijdragen aan de gemeentelijke doelen, mogelijk te maken. De gemeente maakt het mogelijk dat in een aantal accommodaties sociaal-maatschappelijke en culturele organisaties worden gehuisvest. Deze organisaties dragen bij aan gemeentelijke doelen, zoals het bevorderen van leefbaarheid, actieve participatie en sociale cohesie.

Voorzieningen zijn ruimten die nodig zijn om maatschappelijke activiteiten mogelijk te maken.

Conclusie evaluatie Voorzieningennota 2009-2015

De nieuwe Voorzieningennota wil continuïteit bieden aan het vorige beleid. Uit de evaluatie van de Voorzieningennota 2009-2015 kwam echter naar voren dat de uitgangspunten vrij algemeen waren geformuleerd. De ‘voorzieningenmatrix’, waarin de verantwoordelijkheid van de gemeente van maximaal tot minimaal niveau is opgenomen, is in theorie een mooi instrument, maar in de praktijk speel je toch in op diverse vraagstukken die moeilijk te toetsen zijn aan de ‘voorzieningenmatrix’. Om die reden worden in deze nota keuzes gemaakt ten aanzien van verdere uitwerking van de uitgangspunten in een Toetsingskader. Het afwegingskader dient voor een ieder helder te zijn en ad hoc beslissingen te voorkomen. Hiermee geven we antwoord op de vraag welke sociaal-maatschappelijke en culturele organisaties/instellingen we ondersteunen in hun huisvestingsbehoefte, waarom en op welke manier. Het Toetsingskader is van toepassing op nieuwe 'toetreders' of op bestaande gebruikers met een nieuwe of veranderde huisvestingsvraag.

Met deze overgangsregeling blijft de situatie voor alle huidige gebruikers ongewijzigd. Na vaststelling van dit toetsingskader, zal vervolgens in een nadere uitwerking volgen voor wat betreft de voorzieningen en mogelijke knelpunten.

Ontwikkelingen

In 2015 zijn rijkstaken overgeheveld naar de gemeenten. Om de zorg dichterbij de inwoners te brengen en met de verwachting dat de uitvoering door de gemeenten leidt tot kostenbesparing. Met de decentralisaties, bekend als de 3-D’s, zijn er sinds 2015 veel meer uitvoeringstaken bij de gemeente terechtgekomen en is er vanuit de landelijke overheid de lijn uitgezet dat er meer verantwoordelijkheid bij de burger en zijn/haar sociale omgeving wordt neergelegd. Dit heeft zijn uitwerking binnen de gebieden Zorg, Welzijn en WMO, Wonen, Onderwijs etc. en heeft (in de naaste toekomst) zijn effecten op accommodatie vragen en -behoeften. Eigen kracht en creativiteit, eigen verantwoordelijkheid, zelf aanpakken, loslaten in vertrouwen, ruimte geven aan talent, iedereen doet mee, wettelijke verantwoordelijkheid versus zelforganisatie; dit zijn speerpunten van het sociaal beleid die ook van invloed zijn op ons denken over accommodaties. Eigen initiatief, eigen regie en zelforganisatie van burgers zal de vraag naar accommodaties mogelijk kanaliseren en leiden tot efficiënter gebruik van beschikbare ruimte door meer multifunctioneel gebruik. Het denken in gebouwen maakt plaats voor het denken in welke functies en activiteiten de gemeente nodig vindt. De verenigingen en instellingen die uitvoering geven aan het beleid van de gemeente dragen, naast het verzorgen van de activiteit zelf, ook zorg voor het vinden van onderdak voor de activiteit(en).

Inhoudelijke doelstellingen

Leidend is de vraag of de gewenste maatschappelijke activiteiten op efficiënte wijze onderdak kunnen vinden. Het bieden van een accommodatie is geen doel op zich, gebouwen zijn een middel om de inhoudelijke doelen te realiseren. Door het faciliteren van een accommodatie heeft een sociaal-maatschappelijke of culturele organisatie/instelling een fysieke ruimte waar de activiteiten kunnen plaatsvinden. Deze maatschappelijke activiteiten moeten bijdragen aan het realiseren van de gemeentelijke beleidsdoelen:

 • a)

  Sociale cohesie (bevorderen sociale samenhang in de buurt)

 • b)

  Fysieke gezondheid (bevorderen gezonde leefstijl)

 • c)

  Mentale gezondheid, weerbaarheid (bevordering zelfredzaamheid en zelfstandigheid inwoners)

 • d)

  Inkomen, werk (activering van mensen zonder werk)

 • e)

  Sociale veiligheid en armoede (bestrijden van sociale uitsluiting van burgers)

 • f)

  Cultuur & educatie.

De maatschappelijke activiteiten dragen bij aan het realiseren van gemeentelijke doelstellingen uit de programmabegroting. Voor de uitvoering van deze plannen richten we ons waar mogelijk op buurt- en wijkniveau, met andere woorden: zo dicht mogelijk bij de inwoner. De activiteiten sluiten tevens aan bij de doelstellingen uit het collegeprogramma/ bestuursakkoord.

Toetsingskader

Uitgaan van functies, doelgroepen en maatschappelijke activiteiten houdt in dat de gemeente een toetsingskader moet hanteren om te kunnen bepalen of en welke rol zij wil spelen met betrekking tot de accommodatiebehoefte van een specifieke organisatie. In dit toetsingskader gaat het om vragen als:

 • Gaat het om een noodzakelijke of gewenste functie/activiteit die bijdraagt aan het bereiken van de doelstellingen van het gemeentelijk beleid?

 • Richt de organisatie zich op een doelgroep die ook een doelgroep is in het gemeentelijk beleid?

 • Gaat het om een activiteit die toegevoegde waarde heeft naast andere activiteiten en draagt deze bij aan de doelstellingen van het gemeentelijk beleid?

 • Is de accommodatiebehoefte gebonden aan een specifieke locatie?

 • Kan in de accommodatiebehoefte worden voorzien door marktpartijen?

 • Kan voor de capaciteitsbehoefte gebruik worden gemaakt van bestaande gemeentelijke accommodaties?

 • Is gezamenlijk gebruik van een accommodatie met andere organisaties mogelijk of zelfs wenselijk vanwege positieve wisselwerking?

 • Etcetera.

Op basis van dit toetsingskader kan per organisatie/instelling worden bepaald of de gemeente een rol wil of moet spelen met betrekking tot het huisvestingsvraagstuk en, zo ja, wat die rol dan precies moet zijn. Dit betekent een inspanningsverplichting (geen toezeggingen) van de gemeente tot ondersteuning bij huisvesting binnen de kaders van bestaande voorzieningen. Over nieuw te realiseren voorzieningen zal separate besluitvorming moeten plaatsvinden. In hoofdstuk 2 van deze nota is dit toetsingskader uitgewerkt. In hoofdstuk 3 staat beschreven welke ondersteuning de gemeente kan bieden.

Hoofdstuk 2 Toetsingskader

Voorzieningen zijn ruimten die nodig zijn om maatschappelijke activiteiten mogelijk te maken. De gemeente ondersteunt alleen activiteiten die een bijdrage leveren aan de inhoudelijke doestellingen van de gemeente Teylingen. Hierbij is het bijvoorbeeld niet meer de vraag of het een jeugd- en jongerenactiviteit is, maar of deze bijdraagt aan leefbaarheid voor en actieve participatie van jongeren. De criteria zijn verwerkt in onderstaand toetsingskader. Dit toetsingskader heeft betrekking op de algemene ondersteuning van maatschappelijke activiteiten die met enige regelmaat (dus niet-incidenteel) in de gemeente Teylingen plaatsvinden. In hoofdstuk 3 van deze nota staat beschreven wat onder deze algemene ondersteuning wordt verstaan.

Om te bepalen of een organisatie/instelling in aanmerking komt voor ondersteuning bij de huisvesting in een accommodatie dient het ‘Beoordelingsformulier Maatschappelijke Activiteiten Teylingen’2 ingevuld te worden (zie bijlage 1).

Voor de ondersteuning van specifieke of incidentele activiteiten geldt een andere werkwijze. Specifieke activiteiten zijn activiteiten die afwijken van de normaal gebruikelijke activiteiten van de organisatie/vereniging in kwestie. Incidentele activiteiten zijn activiteiten die eenmalig of minder dan 5 per keer seizoen plaatsvinden.

Criteria

1. Toetsing doelstellingen

In de eerste stap van het toetsingskader wordt de nadruk gelegd op functies, doelgroepen en activiteiten. Primair gaat het om de vraag of er sprake is van activiteiten en voorzieningen die tot doel hebben het door de raad vastgesteld gemeentelijk beleid, de beleidsdoelen en programmabegroting te realiseren. Dit leidt tot de volgende criteria, conform de “Algemene Subsidieverordening Teylingen 2017”:

De activiteiten:

 • 1.1

  Zijn passend binnen het gemeentelijk beleid

  • 1.1.1

   Dragen bij aan het realiseren van gemeentelijke beleidsdoelstellingen uit beleidsnota’s (op het gebied van sociale cohesie, fysieke gezondheid, mentale gezondheid/ weerbaarheid, inkomen/ werk, sociale veiligheid en armoede, cultuur en educatie).

  • 1.1.2

   Dragen bij aan het realiseren van gemeentelijke doelstellingen uit de Programmabegroting.

  • 1.1.3

   Sluiten aan bij de doelstellingen uit het collegeprogramma.

 • 1.2

  Hebben direct aanwijsbaar belang voor gemeente Teylingen en haar inwoners

  • 1.2.1

   Zijn gericht op doelgroepen van het gemeentelijk beleid (op het gebied van sport, cultuur, zorg en welzijn).

  • 1.2.2

   Vinden plaats binnen gemeente Teylingen.

  • 1.2.3

   Hebben voor meer dan 50% deelnemers uit de gemeente Teylingen.

  • 1.2.4

   Bij nieuwe activiteiten dan wel uitbreiding van bestaande activiteiten: zijn complementair aan (d.w.z. activiteiten die een aanvullend geheel vormen) en van toegevoegde waarde op het bestaande aanbod.

 • 1.3

  Zijn structureel van aard: geen incidentele (minder dan vijf keer per jaar) activiteiten.

 • 1.4

  Betreffen geen activiteiten van partijpolitieke, levensbeschouwelijke en godsdienstige aard én die de verspreiding daarvan tot doel hebben.

 • 1.5

  Zijn niet in strijd met de wet, het algemeen belang of de openbare orde.

Toelichting: Dit betreft “knock-out criteria” die uitsluitend positief of negatief kunnen worden gescoord. Aan alle vijf de criteria moet worden voldaan om eventueel in aanmerking te komen voor ondersteuning in de accommodatiebehoefte. In een toelichting op de score kan worden beargumenteerd waarom tot dit oordeel is gekomen. Wordt hier niet aan voldaan, dan wordt de aanvraag afgewezen.

2. Beoordeling accommodatiebehoefte

Conform de uitgangspunten van dit toetsingskader dient in het verlengde van de activiteit en diens doelstellingen bepaald te worden in hoeverre de specifieke accommodatiebehoefte aanleiding geeft voor gemeentelijke betrokkenheid in het invulling geven aan deze accommodatiebehoefte.

Dit leidt tot de volgende criteria:

De aanvrager:

 • 2.1

  Maakt specifieke vereisten van de accommodatie voor de activiteit en/of doelgroep inzichtelijk:

  • 2.1.1

   Er zijn specifieke functionaliteiten benodigd binnen de accommodatie voor de activiteiten.

  • 2.1.2

   Er worden specifieke eisen gesteld aan de accommodatie in het kader van toegankelijkheid en/of bereikbaarheid en veiligheid voor bepaalde doelgroepen.

  • 2.1.3

   Er worden specifieke eisen gesteld aan de locatie van de accommodatie, gezien de specifieke binding van de organisatie/instelling aan een van de dorpskernen binnen de gemeente Teylingen.

 • 2.2

  Is niet in staat zonder gemeentelijke steun in de accommodatiebehoefte te voorzien:

  • 2.2.1

   Er is geen passende accommodatie in eigendom van de aanvrager.

  • 2.2.2

   Er is binnen Teylingen dan wel binnen redelijke reisafstand geen derde partij die kan voorzien in de accommodatiebehoefte.

  • 2.2.3

   De voorwaarden waartegen een derde partij een accommodatie ter beschikking kan stellen zijn voor de aanvrager niet haalbaar.

Toelichting: Het eerste criterium in deze categorie is voorwaardelijk: zonder specificatie van de accommodatiebehoefte kan immers geen gefundeerd oordeel over het tweede criterium worden gegeven. Indien hieraan niet wordt voldaan kan de aanvraag niet verder in behandeling worden genomen. Het tweede criterium is opnieuw een knock-out criterium dat alleen positief of negatief kan worden beoordeeld. Is het oordeel negatief (er kan zelfstandig in de accommodatiebehoefte worden voorzien), dan wordt de aanvraag afgewezen.

3. Beoordeling organisatie/ instelling

Conform de uitgangspunten van de Algemene Subsidieverordening Teylingen 2017 en de Teylingse beleidsregels wordt bepaald in hoeverre de organisatie/instelling in aanmerking komt voor enige vorm van ondersteuning in de accommodatiebehoefte. Hierbij wordt benadrukt dat dit zich niet beperkt tot in Teylingen gevestigde instellingen (rechtspersonen) wanneer de instelling (gedeeltelijk) actief is voor de Teylingse bevolking. Tegelijkertijd komt niet iedere instelling die voor de Teylingse bevolking actief is in aanmerking voor ondersteuning.

Dit leidt tot de volgende criteria:

De organisatie/instelling:

 • 3.1

  Heeft geen winstoogmerk. Een vereniging/organisatie zonder winstoogmerk is een groep natuurlijke personen of rechtspersonen die een belangeloos doel nastreven. Het ‘oogmerk’ kan omschreven worden als de fundamentele beweegredenen die bepaalde personen ertoe brengt in groepsverband een bepaald belang te dienen. Het ‘doel’ van een vereniging zonder winstoogmerk wordt omschreven als de specifieke maatschappelijke bedrijvigheid die een bepaalde groepering wil uitoefenen om het basisoogmerk van de leden te verwezenlijken. Het ‘niet-winstgevende oogmerk’ van een vereniging zonder winstoogmerk wordt bepaald als het niet-verdelen van de eventuele winst (baten minus kosten) onder de leden, doch wel het besteden ervan aan de verdere realisatie van het doel van de vereniging.

 • 3.2

  Kan, op basis van de begroting/jaarrekening, niet beschikken over voldoende gelden – hetzij uit eigen middelen, hetzij uit middelen van derden of door het vragen van gangbare bijdragen aan deelnemers– om de kosten van de accommodatiebehoefte te bekostigen.

Toelichting: Beide criteria in deze categorie zijn weer knock-out criteria waarop een positieve score moet worden behaald, anders wordt de aanvraag afgewezen.

4. Aanvullende criteria (weging)

In deze categorie zijn criteria opgenomen die ieder afzonderlijk geen harde voorwaarde vormen. Dit zijn geen absolute criteria (alleen maar positief of negatief), maar er kunnen punten worden verdiend op basis van een vooraf gedefinieerde schaal, zie het beoordelingsformulier. Voor het totaal van de scores voor deze criteria wordt een ondergrens bepaald, die minimaal moet worden behaald.

De criteria zijn:

 • 4.1

  Aantal leden/deelnemers/cursisten/bezoekers (per kern gemeente Teylingen)

 • 4.2

  Aantal vrijwilligers (% van leden)

 • 4.3

  Actief en betrokken bij de gemeenschap/reputatie

 • 4.4

  Samenwerking met andere organisaties/verenigingen

 • 4.5

  Bijdrage andere belangen gemeente (toerisme, economie, vestigingsklimaat, etc.)

 • 5.

  Ontzorgen van de gemeente: het leveren van een door de gemeente goedgekeurde maatschappelijke tegenprestatie (tegenprestatie naar vermogen)

Hoofdstuk 3 Ondersteuning gemeente

Het toetsingskader is opgesteld om te kunnen bepalen welke rol de gemeente wil spelen met betrekking tot het faciliteren van de activiteiten van een sociaal-maatschappelijk of culturele organisatie/instelling. Dit betekent een inspanningsverplichting van de gemeente tot ondersteuning bij huisvesting binnen de kaders van bestaande voorzieningen. Een aantrekkelijk sociaal en cultureel klimaat is primair afhankelijk van burgers, instellingen en bedrijven die zelf initiatief nemen. De faciliterende rol wil de gemeente als volgt invullen:

Gemeentelijke accommodatie

Het toetsingskader heeft betrekking op de algemene ondersteuning van maatschappelijke activiteiten die met enige regelmaat (dus niet-incidenteel) in de gemeente Teylingen plaatsvinden. De algemene ondersteuning is gericht op het (tegen maatschappelijke tarieven) ter beschikking stellen van gemeentelijke accommodaties. Op basis van de uitgangspunten in ‘Back to Basics’ valt het beschikbaar stellen van een bijdrage in de huisvestingslasten indien een organisatie/instelling gebruik maakt van niet-gemeentelijke accommodaties niet onder de algemene ondersteuning. Om te bepalen of een organisatie in aanmerking komt voor huisvesting in een gemeentelijke accommodatie tegen maatschappelijk tarief wordt een stelsel van beoordelingscriteria gehanteerd. De gegevens worden aangeleverd door de belanghebbende organisatie/instelling door middel van het ‘Beoordelingsformulier Maatschappelijke Activiteiten’. Uitgangspunt is het bestaande aanbod aan voorzieningen, waarbij de gemeente zich inspant om de organisatie/instelling te faciliteren bij hun huisvestingsbehoefte.

Tarievennota

In 2015 heeft de gemeente de Tarievennota Maatschappelijke accommodaties vastgesteld. In de Tarievennota is vastgelegd hoe om te gaan met de tarieven van de maatschappelijke accommodaties. Er ligt vanzelfsprekend een duidelijke relatie tussen de Tarievennota en deze Voorzieningennota voor sociaal-maatschappelijke en culturele organisaties. Voor verhuur van accommodaties aan maatschappelijke organisaties, is de huurprijs bepaald op een kostprijsdekkende huur minus de kapitaallasten en het groot onderhoud wat minder vaak dan eens in de 10 jaar voorkomt en deze huurprijs wordt vervolgens jaarlijks geïndexeerd volgens het CPI voor alle huishoudens. Deze huurprijzen gelden voor verenigingen uit Teylingen. Voor niet-Teylingse verenigingen mogen beheerders een toeslag rekenen en voor commerciële organisaties geldt minimaal de kostprijsdekkende huur. Bij multifunctionele accommodaties bepaalt de beheerder vervolgens op basis van alle kosten die hij maakt, wat het huurtarief is voor hurende organisaties. De huurprijs voor Teylingse verenigingen ontstaat door de totale exploitatielasten te delen door het aantal verhuurbare vierkante meters. Op deze wijze ontstaat er een prijs per vierkante meter per jaar en vervolgens een huurprijs per dagdeel. Op deze manier wordt gestimuleerd dat organisaties alleen een ruimte huren op de momenten dat ze een ruimte nodig hebben. Aanvullend is er een huurtarief voor opslag- en bergruimten.

Regisserende gemeente

Om lokale partijen in staat te stellen om activiteiten te ontplooien en aantrekkelijke locaties aan te bieden, wil de gemeente informatie beschikbaar stellen die partijen daarvoor nodig hebben. In het bijzonder wordt daarbij gedacht aan:

 • Overzicht van bestaande voorzieningen en beschikbare zaalruimte.

 • Overzicht van organisaties en verenigingen die activiteiten willen ontplooien in het maatschappelijk domein.

In aanvulling op deze informatierol wil de gemeente een makelaarsrol (laten) invullen gericht op het samenbrengen van vraag en aanbod van zalen en andere geschikte ruimten. Hiertoe wil de gemeente het initiatief nemen een web faciliteit (‘Makelpunt’) voor het eenvoudig samenbrengen van vraag en aanbod te realiseren. Bij deze ‘makelaar’ komen vraag en aanbod bij elkaar. De makelaar heeft een overzicht van alle beschikbare accommodaties in de gemeente Teylingen en fungeert als informatie-/verwijspunt. De makelaar kan een rol spelen bij de begeleiding, ondersteuning en bemiddeling van doelgroepen/activiteiten bij het vinden van een geschikte accommodatie.

Hoofdstuk 4 Hoe verder?

In deze nota is het toetsingskader uitgewerkt. Wanneer dit toetsingskader is vastgesteld, wordt een vervolgnota ‘Voorzieningennota voor sociaal-maatschappelijke en culturele organisaties: De Voorzieningen, opgesteld. Hierin wordt onder meer meegenomen:

 • De gevolgen van het toetsingskader voor nieuwe (of veranderde) huisvestingsvraagstukken van sociaal-maatschappelijke en culturele organisaties/instellingen en de huidige voorzieningen. De uitkomsten van het behoefteonderzoek (bijlage 1 bij deze nota) is hierbij uitgangspunt.

 • Relevante ontwikkelingen uit het nieuwe coalitieakkoord 2018-2022.

 • Ontwikkelingen op andere beleidsterreinen t.a.v. accommodatievraagstukken (sport, onderwijs).

 • Financiën.

Beleid

Actie

Termijn

Participatie

Toetsingskader implementatie

Implementatie Toetsingskader:

- Gekoppeld aan nieuwe huisvestingsvraagstukken;

- Invullen organisaties beoordelingsformulier;

- Toetsen gemeente van beoordelingsformulieren.

Korte termijn

Uitgangspunt is het actief betrekken van partijen bij de uitwerking.

Makelfunctie

Beschikbaar stellen informatie.

Korte termijn

Ja, aanvullingen en wijzigingen aanleveren t.b.v. juistheid informatie.

Introduceren van een web faciliteit (‘Makelpunt’) voor het eenvoudig samenbrengen van vraag en aanbod en/of makelaarsfunctie.

Middellange termijn 2018-2019

Ja, website kan buiten de gemeentelijke organisatie opgezet en beheerd worden, idem voor makelaarsfunctie.

Vervolg Voorzieningennota: De Voorzieningen

Koppeling Toetsingskader en uitkomsten Behoefteonderzoek en voorzieningen.

Middellange termijn 2018-2019

Actief betrekken van organisaties/instellingen bij de totstandkoming van beleid en uitvoeringsplannen.

Ondertekening

Aldus besloten in de collegevergadering van 28 juni 2018,

J.J.G. Covers

secretaris

C.G.J. Breuer

burgemeester

Bijlage 1 Uitkomsten behoefteonderzoek sociaal-maatschappelijke en culturele organisaties

De voorzieningen

Accommodatie

Constructie

Gebruikers

Knelpunten3

Sassenheim

’t Onderdak

SEBO huurt en beheert Gemeente eigenaar

Adest Musica

Bezige Bijtjes

Biljartvereniging Onderdak

Bond van Ouderen

BvO - Cantate

Crescendo

Harmonie: Taal & Cultuur*4

DSVP

Flierefluiters

Fotoclub Bloembollenstreek

Jan Haasnoot Vaarbewijs*

Kleintje Pils

NVVH – Vrouwennetwerk

Pankras

Popgroep ter Linde

Saksen

SAS (Sassenheimse Algemene Soos)

Sassenheimse Schaakclub

Schilderkunstlokaal Senioren

Salonorkest Sophie Burgers*

Straatklinkers

Theater (Kantoor)

Theaterzaal+Foyer

Tulp Training*

Vluchtelingenwerk

VRZA afd. Kagerland

Welzijn Teylingen

Ruimte voldoet niet, te klein. Belemmert ontwikkeling. Wens startsubsidie voor eigen accommodatie. Wens om het gebouw als muziekcentrum gaan exploiteren (doelgroep muziekgroepen).

Ruimte beperkt. Gebrek aan opslagruimte van materialen.

Het Onderdak is klein en de zaal is qua geluid en podium niet optimaal voor een concert.

Interesse om samen met andere verenigingen te investeren in een gemeenschappelijke accommodatie.

Weinig werkplekken tijdens de spreekuren.

Wens voor extra (vergader)ruimte in ’t Onderdak + ruimte om telefoongesprekken met klanten te voeren (privacy).

Bibliotheek Sassenheim

Bibliotheek Bollenstreek huurt en beheert

Gemeente eigenaar

Bibliotheek Buiten reguliere openingstijden is de bibliotheek beschikbaar voor activiteiten van derden.

Gemis van een cursuslokaal voor het geven van diverse trainingen en -cursussen.

Volksuniversiteit Sassenheim (De ‘Kastanjehof’)

Volksuniversiteit Teylingen huurt en beheert

Gemeente eigenaar

Volksuniversiteit

Raadsbesluit De ‘Kastanjehof’ aan de St. Anthoniuslaan te verkopen.

Herhuisvesting VU Sassenheim noodzakelijk. In huidige staat achterstallig onderhoud en hoge energielasten.

Fascinus

Welzijnskwartier huurt en beheert

Gemeente eigenaar

Jongerenwerk (Welzijnskwartier)

De Zevensprong

Zevensprong beheert en exploiteert, grond is van de gemeente

Zevensprong

Gebouw beschikbaar voor andere verenigingen/organisaties

Recht van opstal nog vestigen

Julianakerk

Eigenaar PKN verhuurt en beheert

Com nu met Sangh Crescendo

Toekomstplannen van de Julianakerk en de beschikbaarheid van repetitieruimtes, concertruimte en opslag van instrumentarium onzeker.

Scouting Tjarda Sassenheim

Tjarda beheert en exploiteert (recht van opstal gevestigd), grond wordt van de gemeente gehuurd

Scouting Tjarda

Scouting Scojesa

Scojesa beheert en exploiteert (recht van opstal gevestigd), grond wordt van de gemeente gehuurd

Scouting Scojesa

Speeltuin Beatrix

Beatrix beheert en exploiteert (recht van opstal gevestigd), grond is van de gemeente

Speeltuinvereniging Beatrix

Speeltuin DVV

DVV beheert en exploiteert (recht van opstal gehele perceel), grond is van de gemeente

Speeltuinvereniging DVV

Geen knelpunten, wel discussie over wel/niet mogen gebruiken/verhuren van de recreatieruimte.

Speeltuin Bijdorp

Bijdorp beheert en exploiteert (recht van opstal gehele perceel), grond is van de gemeente

Speeltuinvereniging Bijdorp

SassemBourg

Vooruitgang eigenaar en verhuurt

O.m. Welzijn Teylingen Centrum voor Jeugd en Gezin

Graaf Jan (twee zalen (of 1 grote): Activite huurt, Graaf Jan exploiteert

Diversen, o.m. Bridgevereniging,

Buurtkamer, Bewonersvereniging

Sassennest (Paviljoen Park Rusthoff)

Vooruitgang (recht van opstal), grond is van de gemeente.

Stichting Beheer Park Rusthoff huurt en beheert

Vrijwilligers St. Beheer Park Rusthoff

Voorhout

@Hok

Welzijnskwartier huurt en beheert

Gemeente eigenaar

Jongerenwerk (Welzijnskwartier) Mugidantzan

Cecilia

UGSV

Behoefte aan meer opslagruimte. Weinig en kleine ruimte voor muziek- en groepslessen. Meubilair in slechte staat. Geluidsoverlast andere gebruikers. Behoefte aan exercitieterrein voor drumfanfare.

Speleweij

SJJV beheert en exploiteert (recht van opstal gevestigd), grond is van de gemeente

Stichting Jeugd- en jongerenwerk Voorhout Buurtkamer

Ruimte gedateerd en niet goed toegankelijk. Wens tot bijdrage van gemeente in exploitatielasten.

Lokalen Emmaus

HKV beheert en exploiteert (recht van opstal gevestigd), grond is van de gemeente

HKV

Herenstaete

Eigenaar Stek Gemeente huurt, Welzijn Teylingen en Volksuniversiteit (onder)huren en beheren

Welzijn Teylingen Volksuniversiteit

Huurovereenkomst Agneshove met Stek loopt af in 2019.

Welzijn Teylingen geeft aan dat ruimte voor hen geen must is.

Bibliotheek Voorhout

Eigenaar Private partij Bibliotheek Bollenstreek huurt en beheert

Bibliotheek

Scouting Boerhaave

Boerhaave beheert en exploiteert (recht van opstal gevestigd), grond is van de gemeente

Scouting Boerhaave

EHBO Vereniging Voorhout

Kleine Kerk

Eigenaar verhuurt en beheert (Protestantse Gemeente Voorhout)

PGV

KBO (kerkelijk centrum De Verdieping)

KBO ervaart de ruimte als onveilig voor ouderen in geval van een calamiteit.

Warmond

Het Trefpunt

Gemeente (eigendom) beheert en exploiteert

St. Matthias Harmonie en Toneel

St. Matthias muziekles Theater het Trefpunt

Koersbalclub Buurtkamer Welzijn Teylingen Jeugdcircus Atleta

Gitaarles Koert Witteman*5

L4A Yoga*

Creativiteitscursus (Clara Sikking)

Beeldhouwgroep dinsdag (Sombeek)*

Beeldhouwgroep donderdag (Visee)*

Balletgroep Verian

Schippertjeskoor Warmond

W.P.V. (Warmondse Postzegel Vereniging)

Beter Bewegen

Baptistengemeente Kaleb*

Bridgeclub Sans Souci*

Elita Dance Centre*

Yogabeach*

Joppekoor Warmond

K.B.O. Warmond Stek wonen*

Vereniging tot viering Warmondse feesten

Kunstweek Warmond

Kinderfysiopraktijk*

Samen leren door doen*

Bibliotheek**6

B4kids** Leerhuis OA**

School De Buitenplaats**

Logopediepraktijk**

Kwadraad Maatschappelijk werk**

Opslagruimte is te krap

Gebrek aan eigen kastruimte.

Sfeer/inrichting onvoldoende.

Het Oude Raadhuis

Vereniging Het Oude Raadhuis huurt en beheert

Eigenaar gemeente

Vereniging Het Oude Raadhuis

Diverse Warmondse verenigingen, partijen en instellingen die niet over een eigen onderkomen beschikken

Inkomsten van de vereniging gebruikt om exploitatielasten te dekken, niet/nauwelijks ruimte om extra activiteiten te kunnen ontplooien.

Scouting Tjarda Warmond

Tjarda huurt en beheert (geen recht van opstal gevestigd) Eigenaar gemeente

Scoutinggroep Tjarda

Galerie de Pomp (Clara Sikking)

Gemeente (eigendom) sverhuurt, bewoonster huurt en beheert

Exposanten

Speeltuin het Vossenhol

Het Vossenhol beheert en exploiteert (geen recht van opstal gevestigd), grond is van de gemeente

Speeltuinvereniging het Vossenhol

Overige huisvestingsvraagstukken

(Organisaties/verenigingen niet gebruik makend van bovenstaande voorzieningen)

Organisatie/instelling

Accommodatie

Knelpunten

Sassenheim

Musicalgroep Up2Stage

Dansstudio Sonja studio2

Behoefte aan repetitieruimte: 15 x 15m, spiegels, opbergruimte. Huren nu commercieel, financieel knelpunt. Geen flexibiliteit in uitloop of extra benodigde repetitiedagen.

Bridgeclub Sassem Troef

Theaterzaal De Oude Tol, kleinere wedstrijden in kantine van Ticket team in Sassenheim

In de zomer gaat de Oude Tol enkele weken dicht.

Klimaatvoorziening.

Geen eigen voorziening draagt niet bij aan ledenaanwas.

Bij organiseren van extra activiteiten weinig flexibiliteit.

Oranjevereniging Sassenheim

Molen De Speelman + opslagruimte particulier

Behoefte aan een werkruimte om spullen te onderhouden.

Voorhout

Cultuur Verheft

Cheers (Voorhout)

Repeteren in een horecaonderneming, wanneer de zaal wordt verhuurd voor feesten en partijen, noodgedwongen uitwijken naar een andere locatie, meestal bij iemand thuis.

Tijdens de voorstellingen geluidsoverlast (bar geopend, geluid dringt door naar de toneelzaal).

Theaterschool Teylingen

Andreasschool, Rembrandtlaan 14 Voorhout voor lessen/repetities. Tijdelijke opslag (beschikbaar tot eind 2018) bollenschuur in Noordwijkerhout voor decor en kostuums.

Locaties in Teylingen waar een volwaardige theatervoorstelling kan worden gebracht: voorheen @Hok, in april 2018 ’t Onderdak.

Gebruik van @Hok onderwerp van gesprek met beheerder.

Gebruik Andreasschool niet contractueel vastgelegd.

De Bollenschuur in Noordwijkerhout voor de opslag houdt eind 2018 op, daar is nog geen alternatief voor gevonden.

Oranjevereniging Voorhout

Eigen opslag in Voorhout

Ruimte voor sommige zaken te klein. (Pand wordt gedeeld)

Warmond

Historisch Genootschap Warmelda

De pastorie van de RK kerk en wel het keldergedeelte -> Anna’s keuken

Te klein, geen opslag voor alle historische voorwerpen, geen tentoonstellingsruimte om de bewoners kennis te laten maken met de historie van Warmond, geen onderkomen voor bestuur.

Bijlage 2 Beoordelingsformulier Toetsingskader Maatschappelijke Activiteiten Teylingen

Beoordeling doelstellingen

In de eerste stap van het toetsingskader de nadruk gelegd op functies, doelgroepen en activiteiten. Primair gaat het om de vraag of er sprake is van activiteiten en voorzieningen die tot doel hebben het door de raad vastgesteld gemeentelijk beleid, de beleidsdoelen en programmabegroting te realiseren. Dit leidt tot de volgende criteria, conform de “Algemene Subsidieverordening Teylingen 2017”:

De gemeente wil op voorhand geen waardeoordeel/definiëring geven over bepaalde omschrijvingen/frequenties (in het schema aangegeven met een *). Dat betekent dat u moet aangeven wat u onder die omschrijving/dat begrip verstaat.

De activiteiten:

Conform

Niet conform

N.v.t.

Toelichting

1.1. Zijn passend binnen het gemeentelijk beleid.

Vereist, middels aanleveren statuten organisatie/instelling

1.1.1. Dragen bij aan het realiseren van gemeentelijke beleidsdoelstellingen uit beleidsnota’s (op het gebied van sociale cohesie, fysieke gezondheid, mentale gezondheid / weerbaarheid, inkomen / werk, sociale veiligheid en armoede, cultuur en educatie).

Vereist, middels o.a. aanleveren activiteitenplan

1.1.2. Dragen bij aan het realiseren van gemeentelijke doelstellingen uit de programmabegroting.

1.1.3. Sluiten aan bij de doelstellingen uit het collegeprogramma.

1.2. Hebben direct aanwijsbaar belang voor gemeente Teylingen en haar inwoners.

Vereist, middels aanleveren statuten organisatie/instelling

1.2.1. Zijn gericht op doelgroepen van het gemeentelijk beleid (op het gebied van sport, cultuur, zorg en welzijn).

Vereist, omschrijving doelgroepen

1.2.2. Vinden plaats binnen gemeente Teylingen.

1.2.3. Hebben voor meer dan 50% deelnemers uit Teylingen.

Vereist, herkomst deelnemers

1.2.4. Bij nieuwe activiteiten dan wel uitbreiding van bestaande activiteiten: zijn complementair aan en van toegevoegde waarde op het bestaande aanbod.

1.3. Zijn structureel van aard: geen incidentele (minder dan vijf keer per jaar) activiteiten.

1.4. Betreffen geen activiteiten van partijpolitieke, levensbeschouwelijke en godsdienstige aard en die de verspreiding daarvan tot doel hebben.

1.5. Zijn niet in strijd met de wet, het algemeen belang of de openbare orde.

2. Beoordeling accommodatiebehoefte

Conform de uitgangspunten van dit toetsingskader dient, in het verlengde van de activiteit en diens doelstellingen, bepaald te worden in hoeverre de specifieke accommodatiebehoefte aanleiding geeft voor gemeentelijke betrokkenheid in het invulling geven aan deze accommodatiebehoefte. Dit leidt tot de volgende criteria:

De aanvrager:

Conform

Niet conform

N.v.t.

Toelichting

2.1. Maakt specifieke vereisten van de accommodatie voor de activiteit en/of doelgroep inzichtelijk

Indien conform, vereist

2.1.1. Er zijn specifieke* functionaliteiten benodigd binnen de accommodatie voor de activiteiten

Indien conform, vereist

2.1.2. Er worden specifieke* eisen gesteld aan de accommodatie in het kader van toegankelijkheid en/of bereikbaarheid en veiligheid voor bepaalde doelgroepen

Indien conform, vereist

2.1.3. Er worden specifieke* eisen gesteld aan de locatie van de accommodatie, gezien de specifieke binding van de organisatie/instelling aan een van de dorpskernen binnen de gemeente Teylingen

Indien conform, vereist

2.2. Is niet in staat zonder gemeentelijke steun in de accommodatiebehoefte te voorzien

Indien conform, vereist

2.2.1. Er is geen passende accommodatie in eigendom van de aanvrager

2.2.2. Er is binnen Teylingen dan wel binnen redelijke* reisafstand geen derde partij die kan voorzien in de accommodatiebehoefte

Indien conform, vereist

2.2.3. De voorwaarden* waartegen een derde partij een accommodatie ter beschikking kan stellen zijn voor de aanvrager niet haalbaar

Indien conform, vereist

3. Beoordeling organisatie/instelling

Conform de uitgangspunten van de “Algemene Subsidieverordening Teylingen 2017” en de wordt bepaald in hoeverre de organisatie/instelling in aanmerking komt voor enige vorm van ondersteuning in de accommodatiebehoefte. Hierbij wordt benadrukt dat dit zich niet beperkt tot in Teylingen gevestigde instellingen (rechtspersonen) wanneer de instelling (gedeeltelijk) actief is voor de Teylingse bevolking. Tegelijkertijd komt niet iedere instelling die voor Teylingse bevolking actief is in aanmerking voor ondersteuning. Dit leidt tot de volgende criteria:

De organisatie/instelling:

Conform

Niet conform

N.v.t.

Toelichting

3.1. Heeft geen winstoogmerk (conform definitie in toetsingskader)

Vereist

3.2. Kan, op basis van de begroting/jaarrekening, niet beschikken over voldoende gelden –hetzij uit eigen middelen, hetzij uit middelen van derden, of door het vragen van gangbare bijdragen aan deelnemers– om de kosten van de accommodatiebehoefte te financieren. Wel wordt getoetst of de begroting exclusief huisvestingslasten sluitend is.

Vereist, middels aanleveren begroting/jaarrekening

4. Aanvullende criteria (weging)

In deze categorie zijn criteria opgenomen die geen harde voorwaarde vormen, maar die wenselijk zijn. Dit zijn geen absolute criteria (alleen maar positief of negatief), maar er kunnen punten worden verdiend op basis van een vooraf gedefinieerde schaal. Voor het totaal van de scores voor deze criteria is een ondergrens bepaald, die minimaal moet worden behaald.

Criterium:

Waardering:

Score:

Toelichting

4.1. Aantal leden / deelnemers

0 = < 50

1 = 51-200

2 = 201-500

3 = > 500

Vereist, middels jaarverslag

4.2. Aantal vrijwilligers (% van leden)

0 = 0-15%

1 = > 15%

Vereist, middels overzicht aantal leden

/ vrijwilligers

4.3. Actief en betrokken bij de gemeenschap/reputatie

-1 = doet weinig tot niets buiten de eigen kring (leden/deelnemers) 0 = zet zich slechts een enkele keer in voor de gemeenschap (open dag etc.)

1 = laat met enige regelmaat* van zich horen

2= heeft een ruime staat van dienst op dit punt en een uitstekende reputatie

Vereist

4.4. Samenwerking met andere organisaties/verenigingen

-1 = werkt niet met andere organisaties/verenigingen samen 0 = doet dat incidenteel

1 = doet dat regelmatig*

Vereist

4.5. Bijdrage andere belangen gemeente (toerisme, economie, vestigingsklimaat, et cetera)

-1 = levert geen bijdrage aan andere belangen gemeente 0 = levert een beperkte bijdrage

1 = levert een grote bijdrage

Vereist

4.6. Ontzorgen van de gemeente: het leveren van een door de gemeente goedgekeurde maatschappelijke tegenprestatie (tegenprestatie naar vermogen)

0 = levert geen goedgekeurde* maatschappelijke prestatie

1 = levert wel een goedgekeurde* maatschappelijke prestatie

Vereist

Totaalscore (ondergrens = 3):

Maximale score is 9 punten


Noot
1

Bijlage 1: Uitkomsten behoefteonderzoek voorzieningen.

Noot
2

Beoordelingsformulier maatschappelijke activiteiten Teylingen.

Noot
3

Input gebruikers o.b.v. vragenlijsten en gesprekken.

Noot
4

*=Commercieel tarief

Noot
5

*=Niet-Teylinger verenigingen en particulieren

Noot
6

**=apart huurcontract