Geurverordening De Kwakel 8, Kortenhoef

Geldend van 01-07-2022 t/m heden

Intitulé

Geurverordening De Kwakel 8, Kortenhoef

De raad der gemeente Wijdemeren;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 mei 2022;

Gelet op artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij

B E S L U I T

Vast te stellen de volgende verordening;

Geurverordening de Kwakel 8, Kortenhoef

Artikel 1 Begripsomschrijving

De begrippen die in deze verordening worden gehanteerd zijn gelijk aan de overeenkomende begrippen in de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv), het Activiteitenbesluit (AB) en de bijbehorende uitvoeringsregeling (Regeling geurhinder en veehouderij).

Artikel 2 Wettelijke grondslag

Op grond van artikel 6 van de Wgv is deze verordening opgesteld. Tevens is rekening gehouden met de voorwaarden uit artikel 8 en 9 van de Wgv.

Artikel 3 Aangepaste geurnorm en afstanden

Het gebied waarop dit artikel betrekking heeft is het perceel De Kwakel 8 te Kortenhoef. In afwijking van de afstand (de afstandsnorm) van 50 meter (Wgv artikel 4 lid 1 onder b) is voor dit gebied een afwijkende afstandsnorm van 25 meter van toepassing (Wvg artikel 6 lid 3 onder b).

Artikel 4 Onderbouwing

Voor de onderbouwing en motivering van deze verordening wordt verwezen naar het advies van de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek van 24 augustus 2021 (kenmerk: Z2021-008888/D2021-227036).

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeren

  • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking

  • 2. De verordening kan worden geciteerd als ‘Geurverordening de Kwakel 8, Kortenhoef’.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van 23 juni 2022

De raad voornoemd,

De griffier,

drs. E.B. Hörchner

de voorzitter,

drs. C.R. Larson