Besluit van de werkgeverscommissie

Geldend van 01-07-2022 t/m heden

Intitulé

Besluit van de werkgeverscommissie

De werkgeverscommissie griffie gemeente Peel en Maas

gelet op de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) op 1 januari 2020;

gelet op artikel 1, derde lid van de Verordening werkgeverscommissie griffie;

besluit:

 • 1.

  De bevoegdheid tot het uitoefenen van het werkgeverschap ten aanzien van de op de griffie werkzame personen, met uitzondering van de griffier, als bedoeld in artikel 1 lid 1 (en lid 2) van de Verordening werkgeverscommissie griffie voor zover vereist te mandateren en middels (sub)volmacht, neer te leggen bij de griffier en de plaatsvervangend griffier.

 • 2.

  De uitoefening van het werkgeverschap dient in overeenstemming te zijn met alle ter zake geldende regelingen, het door de raad en werkgeverscommissie gevoerde beleid, en mag niet leiden tot budgetoverschrijding.

 • 3.

  Dat, indien redelijkerwijs te verwachten is dat de uitoefening van de bevoegdheid omschreven onder 1 bestuurlijke of politieke implicaties kan hebben, de griffier de werkgeverscommissie vooraf over de specifieke uitoefening van de bevoegdheid wordt ingelicht en in de gelegenheid wordt gesteld zijn wensen of bedenkingen daarover naar voren te brengen.

 • 4.

  Dat de plaatsvervangend griffier enkel gebruik mag maken van de bevoegdheid tot het uitoefenen van het werkgeverschap bij afwezigheid van de griffier.

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Mandaat- en volmachtbesluit van de werkgeverscommissie aangaande het griffiepersoneel 2022’ en treedt in werking op de dag volgend op die van zijn bekendmaking.

Ondertekening

aldus besloten op 10 mei 2022

De griffier

E. Appeldoorn

De voorzitter

A. Primowees