Regeling vervallen per 21-03-2024

Openstellingsbesluit Subsidieregeling herbestemming bestaande gebouwen naar zelfstandige woonruimte Fryslân 2022

Geldend van 01-07-2022 t/m 20-03-2024

Intitulé

Openstellingsbesluit Subsidieregeling herbestemming bestaande gebouwen naar zelfstandige woonruimte Fryslân 2022

Gedeputeerde Staten van Fryslân,

gelet op artikel 1.2 van de Subsidieregeling herbestemming bestaande gebouwen naar zelfstandige woonruimte Fryslân 2022 (hierna: de regeling),

BESLUITEN

Het Openstellingsbesluit Subsidieregeling herbestemming bestaande gebouwen naar zelfstandige woonruimte Fryslân 2022 als volgt vast te stellen:

Artikel 1 Wanneer kunt u subsidie aanvragen?

Aanvragen voor subsidie op grond van de regeling kunnen worden ingediend vanaf 1 juli 2022 tot en met 24 december 2022.

Artikel 2 Hoeveel subsidie is er beschikbaar?

Het subsidieplafond voor de in artikel 1 genoemde openstellingsperiode bedraagt:

  • a.

    € 960.500 voor activiteiten als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onderdeel a, van de regeling;

  • b.

    € 225.000 voor activiteiten als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onderdeel b, van de regeling;

  • c.

    € 150.000 voor activiteiten als bedoeld in artikel 3.2 van de regeling;

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit openstellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit Subsidieregeling herbestemming bestaande gebouwen naar zelfstandige woonruimte Fryslân 2022.

Ondertekening

Leeuwarden, 21 juni 2022

Voorzitter drs. A.A.M. Brok

Secretaris R.E. Bouius – Riemersma, MBA MCM