Subsidieregeling Jubilea Waddinxveen 2022

Geldend van 01-07-2022 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Jubilea Waddinxveen 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen;

overwegende dat het gemeentebestuur Waddinxveense verenigingen en stichtingen wil waarderen en stimuleren hun bekendheid in Waddinxveen te vergroten;

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Waddinxveen 2021 (ASV);

besluit vast te stellen de Subsidieregeling Jubilea Waddinxveen 2022.

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Jubileum/jubilea: het vieren van de oprichting van een vereniging of stichting, die een bepaalde tijd geleden is.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor het organiseren van extra activiteiten om het jubileum van de vereniging of stichting te vieren met vrijwilligers, leden en/of inwoners van Waddinxveen.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan verenigingen en stichtingen die statutair in Waddinxveen zijn gevestigd en activiteiten organiseren die van maatschappelijk belang zijn voor Waddinxveen en/of haar inwoners. De verenigingen en stichtingen moeten door vrijwilligers worden bestuurd.

Artikel 5. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie kan worden aangevraagd voor:

 • a.

  Activiteiten bij het 5-jarig bestaan van de vereniging of stichting;

 • b.

  Activiteiten bij het 25-jarig bestaan van de vereniging of stichting;

 • c.

  Activiteiten bij elk veelvoud van 25-jarig bestaan van de vereniging of stichting, zijnde 50, 75, 100 jaar en zo verder.

Artikel 6. Hoogte van het subsidiebedrag

Een subsidie bedraagt maximaal:

 • a.

  € 100 bij een 5-jarig bestaan van de vereniging of stichting;

 • b.

  € 350 bij het 25-jarig bestaan van de vereniging of stichting;

 • c.

  € 500 bij elk veelvoud van het 25-jarig bestaan van de vereniging of stichting.

Artikel 7. Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1. Het subsidieplafond bedraagt jaarlijks € 1.500.

 • 2. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 3. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

 • 4. Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

Artikel 8. Verplichtingen

 • a. De vereniging of stichting organiseert een extra activiteit ter gelegenheid van het jubileum.

 • b. De extra activiteit moet plaatsvinden in het jubileumjaar.

 • c. De vereniging of stichting verplicht zich de gesubsidieerde activiteiten uit te voeren conform de ingediende aanvraag en de daarbij gevoegde onderbouwing.

Artikel 9. Aanvraagtermijn

Een aanvraag om subsidie wordt ingediend uiterlijk 8 weken voordat de aanvrager voornemens is de extra activiteit ter gelegenheid van het jubileum uit te voeren.

Artikel 10. Beslistermijn

Burgemeester en wethouders beslissen op een aanvraag om een subsidie als bedoeld in artikel 9, binnen 8 weken nadat de volledige aanvraag is ingediend.

Artikel 11. Hardheidsclausule

Overeenkomstig artikel 18 lid 2 van de ASV is voor deze subsidieregeling een hardheidsclausule opgenomen. In uitzonderlijke gevallen kan het college besluiten gemotiveerd af te wijken van een of meer artikelen of artikelleden van deze subsidieregeling als daaraan vasthouden voor de subsidieaanvrager of –ontvanger gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn tot de daarmee te dienen belangen.

Artikel 12. Slotbepalingen

 • 1. Deze regeling treedt, na openbare bekendmaking, in werking op 1 juli 2022.

 • 2. Deze regeling wordt aangehaald als: ‘Subsidieregeling Jubilea Waddinxveen 2022’.

Ondertekening

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Waddinxveen op 21 juni 2022,

de secretaris,

de burgemeester