Beleidsregels ontheffingen parkeerschijfzone Molenstraat e.o

Geldend van 29-10-2009 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels ontheffingen parkeerschijfzone Molenstraat e.o

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert;

gelet op artikel 149 van Wegenverkeerswet 1994 en artikel 25 en 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990,

gelet op de artikel 1:3, lid 4 en 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht,

overwegende dat

 • krachtens het verkeersbesluit "parkeerschijfzone Molenstraat en omgeving Zundert" 20 oktober 2009 en bijbehorende tekening d.d. 22 juni 2009 met projectnummer PBO8299 maximaal 2,5 uur geparkeerd mag worden met gebruikmaking van een parkeerschijf op de volgende tijden:

  maandag tot en met zondag van 9:00 uur tot en met 18:00 uur en op vrijdagavond (koopavond) tot 21:00 uur

 • dat het gewenst is om het voor bewoners in de parkeerschijfzone mogelijk te maken om ook op genoemde tijden vrij (zonder parkeerschijf) te parkeren in de parkeerschijfzone langs of achter de blauwe streep;

 • dat het op grond daarvan noodzakelijk is dat van die regels ontheffing wordt verleend;

b e s l u i t :

vast te stellen de

Beleidsregels ten aanzien van ontheffingen voor de parkeerschijfzone in het centrum van Zundert

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wegenverkeerswet, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens en de Algemene wet bestuursrecht;

 • 2. In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

  • a.

   Parkeerschijfzone: het gebied dat is aangegeven op de bij deze beleidsregels behorende tekening d.d. 22 juni 2009 met projectnummer PBO8299, waar binnen door middel van het verkeersbesluit "parkeerschijfzone Molenstraat en omgeving Zundert" 20 oktober 2009 alsmede de bebording de parkeerschijfzone wordt aangegeven.

  • b.

   Hoofdbewoner: degene die volgens de in de gemeentelijke basisadministratie beschikbare persoonsgegevens woonachtig is in het centrumgebied.

  • c.

   Ondernemer/instelling: (een exploitant van) een bedrijf dat is gevestigd in het centrumgebied.

  • d.

   Motorvoertuig: alle gemotoriseerde voertuigen behalve bromfietsen, fietsen met trapondersteuning en gehandicaptenvoertuigen, bestemd om anders dan langs rails te worden voortbewogen;

  • e.

   Gehandicaptenvoertuig: voertuig dat is ingericht voor het vervoer van een gehandicapte, niet breder is dan 1,10 meter en niet is uitgerust met een motor, dan wel is uitgerust met een motor waarvan de door de constructie bepaalde maximumsnelheid niet meer dan 45 km per uur bedraagt, en geen bromfiets is;

  • f.

   Parkeergelegenheid op eigen terrein: een parkeerplaats op eigen terrein of in een eigen garage, waarover de aanvrager kan beschikken (op grond van eigendom, erfpacht, huur, ingebruikgeving, enzovoort).

  • g.

   Ontheffing: de schriftelijke verklaring dat een verkeersmaatregel (gebod of verbod) (als bedoeld in artikel 87 van het RVV 1990) op basis van aan deze schriftelijke verklaring verbonden voorwaarden niet geldt voor de houder van die schriftelijke verklaring; ontheffing van het verbod om zonder gebruik te maken van een parkeerschijf te parkeren langs of achter de blauwe streep in de daar genoemde parkeerschijfzone.

  • h.

   Ontheffingshouder: degene aan door wie het College ontheffing is verleend.

  • i.

   Het College: Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zundert.

Artikel 2 Soorten ontheffingen

De door het College verleende ontheffingen betreffen enkel permanente ontheffingen zonder tijdsduurbeperking: een ontheffing die wordt verleend om in het centrumgebied te mogen parkeren zonder dat de beperkingen van de parkeerschijfzone van kracht zijn.

Artikel 3 Nadere regels

Het College is bevoegd nadere regels te stellen betreffende het bepaalde in deze beleidsregels.

Artikel 4 Voorschriften en beperkingen

 • 1. Het College kan voorschriften en beperkingen verbinden aan een ontheffing, ter bescherming van de belangen in verband waarmee de ontheffing is vereist.

 • 2. Degene aan wie ontheffing is verleend, is verplicht de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen in acht te nemen.

Artikel 5 Algemene vrijstellingen

 • 1. Op tijden dat de parkeerschijfzone niet van kracht is, kan door ieder motorvoertuig vrij geparkeerd worden binnen het centrumgebied, voor zover er geen parkeerverboden of andere beperkingen van kracht zijn

 • 2. Houders van een gehandicaptenparkeerkaart en gehandicaptenvoertuigen kunnen zonder tijdsbeperking in de parkeerschijfzone parkeren. Zij hoeven geen gebruik te maken van een parkeerschijf.

 • 3. Hulpdiensten zijn vrijgesteld van het gebruik van een parkeerschijf binnen de parkeerschijfzone.

Artikel 6 Toewijzing van een ontheffing

 • 1. Het College maakt gebruik van zijn bevoegdheid om ontheffing te verlenen zoals bedoeld in artikel 87 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, conform het in deze beleidsregels bepaalde.

 • 2. Een aanvraag voor een ontheffing voor het mogen parkeren zonder tijdsbeperking binnen de parkeerschijfzone van het centrumgebied Zundert, moet schriftelijk worden ingediend bij het College waarbij gebruik wordt gemaakt van het bij dit besluit vastgestelde aanvraagformulier (bijlage).

 • 3. Een aanvraag voor een ontheffing wordt getoetst aan de vastgestelde beleidsregels en eventueel bijbehorende besluiten en voorschriften.

Artikel 7 Beslissingstermijn

Het College beslist uiterlijk binnen acht weken na ontvangst op de aanvraag.

Artikel 8 Voorwaarden voor ontheffingsverlening

 • 1. Een ontheffing wordt uitsluitend verleend indien voor de aanvraag van de desbetreffende ontheffing benodigde gegevens of bescheiden zijn overlegd en door aanvrager wordt voldaan aan alle in deze beleidsregels beschreven omstandigheden om voor een ontheffing in aanmerking te komen.

 • 2. Ontheffingen voor de parkeerschijfzone worden alleen verstrekt aan de hoofdbewoner van een woonadres binnen de parkeerschijfzone.

 • 3. Per woonadres wordt één ontheffing verstrekt.

 • 4. Aan een in het centrumgebied gevestigde onderneming/ instelling wordt geen ontheffing voor de parkeerschijfzone verstrekt.

 • 5. Het voertuig dient niet te behoren tot de klasse "grote voertuigen". Onder grote voertuigen wordt verstaan voertuigen die met inbegrip van lading een lengte van meer dan 6 meter en/of een hoogte van 2,4 meter hebben.

 • 6. De aanvrager dient een verklaring te ondertekenen dat hij niet beschikt over parkeergelegenheid op eigen terrein.

 • 7. Binnen een straal van 100 meter rond de woning van de eigenaar of houder zijn geen openbare parkeerplaatsen die vallen buiten het regime van de parkeerschijfzone.

 • 8. Het College stelt in ieder geval de volgende voorschriften ten aanzien van verlies of diefstal van de ontheffing:

  • a.

   De ontheffinghouder doet terstond aangifte bij de politie.

  • b.

   Het afschrift van het proces-verbaal wordt terstond overlegd door de ontheffinghouder aan de gemeente.

  • c.

   De ontheffinghouder voldoet de legeskosten voordat een nieuwe ontheffing wordt verleend.

 • 9. De ontheffing wordt pas verstrekt nadat ook de legeskosten zijn voldaan.

 • 10. De ontheffing is persoonlijk voor zover verleend aan een persoon en wordt ingetrokken bij overlijden.

 • 11. De ontheffing dient, zolang van de ontheffing gebruik wordt gemaakt, achter de voorruit van het motorvoertuig op een van buitenaf zichtbare plaats te zijn aangebracht.

 • 12. Bij niet-nakoming van de voornoemde voorwaarden wordt de ontheffing ingetrokken.

 • 13. Aan de ontheffing kunnen geen rechten worden ontleend voor na de afloop van de ontheffingstermijn.

 • 14. De ontheffing garandeert niet dat voor de ontheffinghouder langs of achter de blauwe streep in de parkeerschijfzone parkeerruimte aanwezig is.

Artikel 9 Medewerkers van de gemeente Zundert

 • 1. Medewerkers van de gemeente Zundert komen niet in aanmerking voor een ontheffing van de parkeerschijfzone, tenzij zij een woonadres hebben binnen de parkeerschijfzone en verder voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 • 2. Voor de bodes van de gemeente Zundert kan een ontheffing verstrekt worden voor het bezorgen van post op de verschillende locaties waar de gemeente Zundert is gevestigd.

 • 3. Voor de gemeentebodes wordt één ontheffing verstrekt, welke voor meerdere kentekens kan worden gebruikt. Deze ontheffing kan dan rouleren onder de dienstdoende bodes.

Artikel 10 Duur van de ontheffing

De ontheffing voor de parkeerschijfzone heeft een geldigheidsduur van 1 jaar. Na dit jaar dient de ontheffing verlengd te worden.

Artikel 11 Verlenging en gewijzigde gegevens

 • 1. Bij de aanvraag voor een verlening van de ontheffing dient een kopie van de oude ontheffing te worden bijgevoegd. De ontheffinghouder dient hierbij opnieuw de legeskosten te voldoen. De legeskosten zijn vastgelegd in de Legesverordening welke jaarlijks wordt vastgesteld door het College.

 • 2. Bij de aanvraag van een ontheffing waarbij het gaat om een wijziging van gegevens, bijvoorbeeld het kenteken van het motorvoertuig, dient een kopie van de verleende ontheffing bijgevoegd te worden. Daarnaast dient de ontheffinghouder opnieuw de legeskosten te voldoen.

Artikel 12 Weigeringsgronden

Een ontheffing wordt geweigerd indien:

 • 1.

  niet voldaan wordt aan het bepaalde in dit besluit;

 • 2.

  de ontheffinghouder de voorwaarden van een eerder verleende ontheffing niet heeft nageleefd.

Artikel 13 Bekendmaking

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

Artikel 14 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels ten aanzien van ontheffingen voor de parkeerschijfzone in het centrum van Zundert.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 20-10-2009

burgemeester en wethouders van Zundert,

de secretaris,

ing. F.J.J. Priem

de burgemeester,

L.C. Poppe-de Looff