Gebiedsgericht geluidsbeleid gemeente Hellendoorn

Geldend van 22-08-2009 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hellendoorn
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Gebiedsgericht geluidsbeleid gemeente Hellendoorn
Citeertitel Gebiedsgericht geluidsbeleid gemeente Hellendoorn
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp Geluidsbeleid
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet geluidhinder
  2. Besluit geluidhinder
  3. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  4. Wet ruimtelijke ordening
  5. Wet milieubeheer
  6. Activiteitenbesluit milieubeheer
  7. Bouwbesluit 2012
  8. artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht
  9. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
  10. Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Hellendoorn 2020

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-08-2009 Nieuwe regeling

11-08-2009

Op de Hoogte 21 augustus 2009

09INT00072/09INT00818/09INT00927