Regeling vervalt per 16-11-2024

Subsidieregeling Museumregistratie Drentse Musea

Geldend van 07-07-2023 t/m 15-11-2024 met terugwerkende kracht vanaf 03-07-2023

Intitulé

Subsidieregeling Museumregistratie Drentse Musea

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

gelet op gelet op de artikelen 1.3 en 1.4 van de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017;

BESLUITEN:

de Subsidieregeling museumregistratie Drentse musea met het daarbij behorende subsidieplafond vast te stellen.

Dit besluit treedt in werking op 29 juni 2022.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

Assen, 21 juni 2022

Kenmerk 4.1/2022000934

Uitgegeven: 27 juni 2022

Subsidieregeling Museumregistratie Drentse Musea

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Audit: Een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door auditoren die werkzaam zijn onder de verantwoordelijkheid van Museumregister Nederland;

 • b.

  Asv: Algemene subsidieverordening provincie Drenthe 2023;

 • c.

  De-minimisverordening: De-minimisverordening: VERORDENING (EU) Nr. 1407/2013 VAN DE COMMISSIE van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun;

 • d.

  Musea van Provinciaal Belang: Herinneringscentrum Kamp Westerbork in Hooghalen, Nationaal Gevangenismuseum in Veenhuizen, Hunebedcentrum in Borger, Museum De Buitenplaats in Eelde en Museum De Proefkolonie in Frederiksoord;

 • e.

  Museumregistratie: Registratie in het Museumregister Nederland;

 • f.

  Pre-toets: toetsing op een eerste selectie uit de 17 criteria van de Museumnorm uitgevoerd door Museumregister Nederland.

Artikel 2 Doel

De subsidie heeft als doel het vergroten van de kwaliteit van kleine en middelgrote Drentse musea door het uitvoeren van een pre-toets en audit ten behoeve van museumregistratie.

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor het laten uitvoeren van een positieve pre-toets en audit ten behoeve van museumregistratie.

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door kleine en middelgrote musea die gevestigd zijn in de provincie Drenthe.

Artikel 5 Aanvraagperiode

Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend van 29 juni 2022 tot en met 15 november 2024.

Artikel 6 Aanvraag

Een aanvraag voor subsidie wordt schriftelijk en ondertekend ingediend met behulp van een door Gedeputeerde Staten vastgesteld aanvraagformulier en de daarop aangegeven bescheiden.

Artikel 7 Weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 14 van de Asv wordt de subsidie geweigerd indien:

 • a.

  de aanvrager eerder op grond van deze regeling subsidie heeft ontvangen; of

 • b.

  de aanvrager de status heeft van Museum van Provinciaal Belang; of

 • c.

  de aanvrager het Drents Museum is of Veenpark; of

 • d.

  de aanvrager geen positieve pre-toets heeft.

Artikel 8 Toetsingscriteria

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet voldaan worden aan de volgende criteria:

 • a.

  het museum is een rechtspersoon zonder winstoogmerk; en

 • b.

  het museum beheert en ontsluit een collectie; en

 • c.

  het museum is opengesteld voor publiek en heeft regelmatige openingstijden; en

 • d.

  het museum is aangesloten bij het Platform Drentse Musea.

Artikel 9 Subsidiabele kosten

Kosten voor het laten uitvoeren van een positieve pre-toets en audit.

Artikel 10 Subsidiehoogte

De subsidie bedraagt een vast bedrag van € 3.000,-- per aanvraag.

Artikel 11 Verdeelsystematiek

 • 1.

  Het voor subsidie beschikbare bedrag wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2.

  Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen, die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van loting.

Artikel 12 Subsidieplafond

De hoogte van het subsidieplafond bedraagt voor de looptijd van de regeling € 69.000,--.

Artikel 13 Staatssteun

Subsidie wordt verstrekt met toepassing van de de-minimisverordening.

Artikel 14 Inwerkingtreding en horizonbepaling

Deze regeling treedt in werking met ingang van 29 juni 2022 en vervalt met ingang van 16 november 2024.

Artikel 15 Overgangsrecht

Deze regeling blijft van toepassing op subsidies die voor 16 november 2024 zijn aangevraagd op grond van deze regeling.

Ondertekening