Besluit aanwijzing maximaal aantal vergunningen Dordrecht

Geldend van 01-07-2022 t/m 31-12-2022

Intitulé

Besluit aanwijzing maximaal aantal vergunningen Dordrecht

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT;

gezien het voorstel inzake Aanpassen regelgeving in het kader van de agenda deelmobiliteit;

overwegende dat er een maximum aantal vergunningen per vergunninghouderssector voor de periode van 1 januari tot 1 juli en de periode van 1 juli tot 1 januari dient te worden vastgesteld;

gelet op artikel 4, lid 5 van de Parkeerverordening Dordrecht en het Besluit sectorindeling vergunninghoudersparkeren Dordrecht;

B E S L U I T :

vast te stellen het navolgende

Besluit aanwijzing maximaal aantal vergunningen Dordrecht

Afdeling I ALGEMEEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

De in artikel 1 van de Parkeerverordening Dordrecht opgenomen begrippen en omschrijvingen zijn van overeenkomstige toepassing op dit besluit.

Afdeling II MAXIMAAL AANTAL VERGUNNINGEN

Artikel 2 Maximaal aantal vergunningen

  • 1.

    De sectorindeling voor vergunninghoudersparkeren in Dordrecht is opgenomen in het Besluit sectorindeling vergunninghoudersparkeren Dordrecht.

  • 2.

    Het maximaal aantal vergunningen per sector bedraagt voor de periode van 1 juli 2022 tot 1 januari 2023 per sector:

SECTOR

AANTAL VERGUNNINGEN

A

2.460

B

220

C

600

D

850

DA

63

DD

90

E

680

F

500

G

1.200

  • 3.

    Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor autodeelorganisaties bedraagt 50 vergunningen.

Afdeling III OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 3 In- en uitwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2022 en eindigt per 1 januari 2023.

Artikel 4 Intrekking vorige besluiten

De Besluiten aanwijzing maximaal aantal vergunningen Dordrecht, vastgesteld in de vergaderingen van 12 januari 2021 en 9 november 2021, worden ingetrokken met ingang van de in artikel 3 genoemde datum van inwerkingtreding, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als "Besluit aanwijzing maximaal aantal vergunningen Dordrecht".

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van dinsdag 7 juni 2022.

Het college van Burgemeester en Wethouders

C.H.W.M. Post, M.D. Burggraaf

secretaris, locoburgemeester