Besluit van het college van de gemeente Lelystad inzake cameratoezicht (Reglement Cameratoezicht gemeente Lelystad)

Geldend van 05-04-2012 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van de gemeente Lelystad inzake cameratoezicht (Reglement Cameratoezicht gemeente Lelystad)

Nr. B12-20640

Het college van de gemeente Lelystad,

gelet op de Wet Bescherming Persoonsgegevens,

B E S L U I T:

vast te stellen het navolgende

Reglement Cameratoezicht gemeente Lelystad

Artikel 1 Doel van het cameratoezicht

Het doel van het cameratoezicht is om het Stadhuis beter te beveiligen met inachtneming van de regels voor privacy. Meer specifiek is de verwachting dat het cameratoezicht bijdraagt aan:

1. het bevorderen van het veiligheidsgevoel van mensen die er werken of op bezoek komen;

2. het beschermen van eigendommen;

3. het voorkomen van vandalisme;

4. het voorkomen van (ernstige) vervuiling;

5. het bevorderen van de opsporing en vervolging in geval van incidenten

Artikel 2 Begripsbepaling

Camerasysteem:

Het geheel van camera’s, monitoren, opnameapparatuur, verbindingsapparatuur, bekabeling, kabelgoten en bevestigingen;

Video-observatie:

De ruimte bij de receptie waar de beelden op monitoren live bekeken kunnen worden.

De opnameapparatuur is ondergebracht in het beveiligde datacentrum;

Beeldinformatie:

De door het camerasysteem verkregen en geregistreerde filmbeelden.

Beeldinformatie is onderdeel van het begrip persoonsregistratie in de zin van de wet;

Operationeel beheer:

De dagelijkse leiding over de bediening van het camerasysteem;

Technisch beheer:

De zorg voor het technisch functioneren van het camerasysteem en de opslagmedia. Hierna te noemen medewerker(s) afdeling FAB-ICT;

Incident:

Een waargenomen strafbaar feit, ongeval of andere gebeurtenis die vraagt om optreden;

Artikel 3 Taken en verantwoordelijkheden

Lid 1: Verantwoordelijkheid

Het cameratoezicht geschiedt onder verantwoordelijkheid van de directie van de gemeente Lelystad, de houder van het camerasysteem.

Lid 2: Operationeel beheer

De operationeel beheerder van het camerasysteem is degene die dagelijks werkt met het camerasysteem, zijnde medewerkers van de beveiliging of de servicedesk.

Lid 3: Technisch beheer

Het technisch beheer van het cameratoezicht geschiedt door de afdeling FAB-ICT.

De leverancier draagt er zorg voor dat de opnamesystemen periodiek worden gecontroleerd op verzoek van FAB-ICT. Defecten worden zo nodig direct hersteld.

Lid 4: Bekijken van beelden

De beelden kunnen ‘live’ bekeken worden door medewerkers van de beveiliging; het monitoren van de beelden maakt deel uit van de dagelijkse werkzaamheden.

Facilitair, Advies en beheer (FAB) draagt er zorg voor dat er zorgvuldig met het beeldmateriaal wordt omgegaan wanneer dit in verband met een incident moet worden veiliggesteld. In laatstgenoemd geval zal altijd de directie op de hoogte worden gesteld.

Lid 5: Procedure

Ingeval van een incident meldt de medewerker van de beveiliging dit bij zijn/haar leidinggevende en de geëigende instantie voor zover het valt binnen het doel (politie, brandweer, spoedeisende medische hulpverlening /ambulance). De leidinggevende stelt de directie op de hoogte van de aard van het incident.

Artikel 4 Het camerasysteem

Lid 1: Het systeem

Het cameratoezicht vindt plaats door middel van een gesloten systeem. Er wordt gebruik gemaakt van digitale recorders.

Aan deze recorders zijn zichtbare camera’s gekoppeld, waarmee opnames worden gemaakt op verschillende plaatsen in en rondom het gebouw en/of lift(en) van de gemeente Lelystad waarbij de camera’s niet of zo weinig mogelijk van de openbare ruimte opnemen

Lid 2: Video observatieruimte

De recorders staan opgesteld in een voor publiek afgesloten ruimte (beveiligde datacentrum) die alleen toegankelijk is voor FAB-ICT-medewerkers of personeel van het bedrijf welke in opdracht van de gemeente Lelystad het technische beheer voert en het onderhoud aan het camerasysteem laat uitvoeren.

Lid 3: Beeldmateriaal overschrijven

De recorders overschrijven na maximaal 168 uur het beeldmateriaal. Er wordt afgeweken van de standaardtermijn van 24 uur gelet op weekenden en aansluitende feestdagen waarop het Stadhuis gesloten is en er toch een incident geweest kan zijn. Overschrijving na 24 uur zou in dat geval niet de gewenste informatie opleveren.

Artikel 5 De video-observatieruimte

Lid 1: Locatie van video-observatie-apparatuur

De monitor is gevestigd in de receptie in de centrale hal van het Stadhuis en bij de servicedesk op de 2de verdieping; de opname-apparatuur is gevestigd in het beveiligde datacentrum van het Stadhuis.

Lid 2: Beveiliging tegen inbraak en vandalisme

Het datacentrum is beveiligd tegen inbraak en vandalisme.

Lid 3: Toegankelijkheid

Het beveiligde datacentrum is uitsluitend toegankelijk voor een beperkt aantal medewerkers met een daartoe geautoriseerde toegangspas.

Artikel 6 Bediening van het camerasysteem

Lid 1: Bevoegdheden

Bevoegd tot het bedienen van het camerasysteem c.q. het live bekijken van beelden zijn:

politiefunctionarissen voor de uitoefening van hun wettelijke taken (na ontvangst en beoordeling van een verzoek daartoe);

• officieren van justitie voor opsporingsdoeleinden (na ontvangst en beoordeling van een verzoek daartoe;

• de technisch beheerder;

• de operationeel beheerder;

• derden (bijvoorbeeld leverancier van de apparatuur), indien dat functioneel noodzakelijk is, uitsluitend met toestemming van de (technisch) beheerder.

Lid 2: Bedienen van apparatuur

Onder het bedienen van de apparatuur wordt ook begrepen het terugkijken van digitale opnamen en het vastleggen van beeldinformatie op DVD of een andere wijze van datatransport;

Lid 3: Politie & justitie

Politiefunctionarissen en officieren van justitie die beroepshalve beelden ‘live’ bekijken en/of het camerasysteem bedienen, legitimeren zich vooraf ten overstaan van de medewerkers van de receptie dan wel (operationeel) beheerder. Na ontvangst en beoordeling van een verzoek tot bekijken van beelden kunnen deze functionarissen daadwerkelijk beelden bekijken.

Artikel 7 Integriteit, privacy en rechten van de geregistreerde

Lid 1: Gebruik persoonsregistratie

De persoonsregistratie wordt uitsluitend gebruikt voor de doelstellingen van het cameratoezicht.

Het cameratoezicht is verenigbaar met het doel van beveiliging en toezicht.

Lid 2: Kenbaar maken cameratoezicht

Het cameratoezicht wordt kenbaar gemaakt door middel van bordjes en/of stickers

bij de toegangsdeuren en op andere centrale plaatsen in en rondom het gebouw. De camera’s zijn zichtbaar opgehangen, er wordt geen gebruik gemaakt van verborgen camera’s.

Lid 3: Bewaartermijn beeldinformatie

De beeldinformatie wordt standaard 144 uur bewaard en maximaal vier weken in geval van een incident, waarna de informatie alsnog wordt gewist.

Camerabeelden die worden gebruikt in het kader van onderzoek waarvan aangifte is gedaan bij de politie of als er schade verhaald moet worden, worden pas vernietigd na overleg met de politie. De termijn van vier weken is dan niet van toepassing.

Lid 4: Toegang tot camera systeem

Onbevoegden hebben geen toegang tot het camerasysteem.

Lid 5: Beveiliging

Het camerasysteem is beveiligd tegen onbevoegd gebruik door gebruik te maken van logincodes en wachtwoorden.

Lid 6: Integriteit

De onder 5.1 genoemde functionarissen gaan vertrouwelijk en integer om met de kennis die zij tot zich krijgen met het cameratoezicht, in het bijzonder met betrekking tot de privacy van derden.

Artikel 8 Uitgifte van beeldinformatie

Lid 1: Verstrekking beeldinformatie

Beeldinformatie wordt verstrekt op vordering van de politie of de officier van justitie.

Lid 2: Beeldinformatie op DVD

De beeldinformatie wordt op DVD of andere digitale wijze verstrekt.

Lid 3: Merking & registratie van beeldinformatie

De DVD waarop beeldinformatie wordt opgeslagen wordt gemerkt en geregistreerd door de technisch beheerder.

Lid 4: Tekenen voor ontvangst

De politiefunctionaris dan wel de officier van justitie overlegt een invorderingsdocument en tekent voor ontvangst en voor het zorgvuldig en integer gebruik van de beeldinformatie.

Artikel 9 Inzagerecht beeldinformatie van derden

Lid 1: Restricties

Gelet op de bescherming van de privacy gelden restricties voor het inzagerecht van

derden.

Lid 2: Recht van inzage

Het recht op inzage kan worden verleend als een zwaarwegend belang is aangetoond. In beginsel heeft een betrokkene slechts recht op inzage van zijn eigen persoonsregistratie, derhalve beeldinformatie waarop slechts de betrokkene te zien is. Bij een aanvraag tot inzage van beelden dient de betrokkene het tijdstip en de tijdsduur van de beelden waarvan hij inzage verlangt aan te geven.

Beeldinformatie kan pas ter inzage worden gegeven na een belangenafweging door de directie van de gemeente Lelystad, waarbij het belang van de betrokkene bij inzage van de beeldinformatie is afgewogen tegen overige belangen, waaronder bijvoorbeeld het belang van derden die op de beeldinformatie voorkomen ter bescherming van hun privacy.

Lid 3: Verzoek van inzage van een advocaat

Een verzoek tot inzage van een advocaat, in het kader een strafproces ter verdediging van een verdachte cliënt, wordt gedaan door tussenkomst van de officier van justitie.

Lid 4: Vaststelling identiteit

De verzoeker dient zich, ter vaststelling van zijn identiteit, in persoon te vervoegen bij de operationeel beheerder waarbij een geldig legitimatiebewijs ter inzage moet worden gegeven.

Lid 5: Beslissing tot inzage

De operationeel beheerder beslist na weging van de belangen binnen twee werkdagen op de aanvraag.

Lid 6: Inzage verklaring

Personen die inzage in beeldinformatie krijgen, tekenen een inzageverklaring.

Artikel 10 Melding bij het College Bescherming Persoonsgegevens

Lid 1: Melding

De Functionaris Gegevensbescherming heeft melding gemaakt bij het CBP van bovenstaande verwerking van persoonsgegevens middels digitale beeldopnamen

Artikel 11 Informatieverstrekking

Lid 1: Protocol

Dit protocol is schriftelijk op te vragen bij de beveiligingsfunctionaris.

Artikel 12 Klachten

Lid 1: Procedure

Klachten over de toepassing van het camerasysteem, over het gedrag van de bij het cameratoezicht betrokken functionarissen, met uitzondering van politie- en justitiefunctionarissen of klachten over het weigeren van inzage van beeldinformatie, worden schriftelijk binnen zes weken ingediend bij de beveiligingsfunctionaris van de gemeente Lelystad wanneer het gaat over het privacy-aspect. In geval van bejegeningsklachten wendt men zich tot de directie van de gemeente Lelystad.

Lid 2: Regeling

De behandeling van deze klacht geschiedt volgens het Reglement bescherming persoonsgegevens van de gemeente Lelystad..

Ondertekening

Lelystad, 20 maart 2012.

Het college van de gemeente Lelystad,

de secretaris, de burgemeester,

Toelichting:

Dit reglement ziet toe op het cameratoezicht in en op het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Met behulp van diverse camera’s wordt permanent gefilmd. De beeldinformatie wordt, gestuurd door bewegingsdetectie, digitaal vastgelegd. De beeldinformatie is een persoonsregistratie in de zin van de wet Bescherming Persoonsgegevens.

Het reglement geeft een beschrijving van taken, verantwoordelijkheden en procedures over het cameratoezicht, met het oog op een integer gebruik van het camerasysteem en de bescherming van de privacy.