Verordening gezamenlijke commissie voor Bezwaarschriften Ermelo, Harderwijk, Zeewolde en Meerinzicht 2022

Geldend van 01-07-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening gezamenlijke commissie voor Bezwaarschriften Ermelo, Harderwijk, Zeewolde en Meerinzicht 2022

De raden van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde, de colleges van burgemeester en wethouders van Ermelo, Harderwijk en Zeewolde en de burgemeesters van Ermelo, Harderwijk en Zeewolde, alsmede;

Het bestuur van Meerinzicht;

ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

besluiten vast te stellen de volgende verordening:

Artikel 1 begripsbepaling

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  bestuursorgaan: bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen en een besluit dient te nemen op het bezwaar;

 • b.

  commissie: gezamenlijke commissie van advies voor de bezwaarschriften;

 • c.

  het bestuur: het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie Meerinzicht;

 • d.

  wet: de Algemene wet bestuursrecht;

 • e.

  college: het college van burgemeester en wethouders van Ermelo, Harderwijk of Zeewolde;

 • f.

  burgemeester: de burgemeester van Ermelo, Harderwijk of Zeewolde;

 • g.

  raad: de gemeenteraad van Ermelo, Harderwijk of Zeewolde.

Artikel 2 Taken commissie

 • 1. Er is op basis van artikel 84 Gemeentewet een commissie ter advisering inzake te nemen beslissingen op bezwaren tegen besluiten van het bestuur, de gemeenteraad, het college en de burgemeester.

 • 2. De commissie is niet bevoegd ten aanzien van bezwaarschriften ingediend tegen besluiten op grond van een wettelijk voorschrift inzake (gemeentelijke) belastingen, de Wet waardering onroerende zaken en ten aanzien van wettelijke voorschriften in het kader waarvan een specifieke commissie in het leven is of wordt geroepen.

 • 3. Een uitzondering hierop vormt het administratief beroep, gericht tegen een besluit van de invorderingsambtenaar inzake kwijtschelding in de gemeente Zeewolde.

 • 4. De commissie kan tevens adviseren over bezwaarschriften gericht aan bestuursorganen bedoeld in artikel 1:1 van de Awb, die geen deel uitmaken van de onder het eerste lid genoemde bestuursorganen.

Artikel 3 Samenstelling commissie

 • 1. De commissie bestaat uit een voorzitter en minimaal vijf leden.

 • 2. De voorzitter en de leden worden door het bestuur en de colleges benoemd, geschorst en ontslagen.

 • 3. De commissie regelt de vervanging van de voorzitter en de leden, waarbij uitsluitend gekozen kan worden uit de door de colleges benoemde leden.

 • 4. De voorzitter en de leden van de commissie kunnen geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van de onder artikel 1 genoemde bestuursorganen.

 • 5. De voorzitter en leden ontvangen een vergoeding, die door de colleges worden vastgesteld.

Artikel 4 Secretaris

De commissie wordt ondersteund door een of meer secretarissen. De secretarissen van de commissie zijn de door het bestuur aangewezen functionarissen van team Juridische zaken van Meerinzicht.

Artikel 5 Zittingsduur

 • 1. De voorzitter en de leden van de commissie worden benoemd voor een termijn van vier jaar. Het is mogelijk één keer herbenoemd te worden.

 • 2. De voorzitter en de leden van de commissie kunnen op elk moment ontslag nemen. Zij doen daarvan schriftelijk mededeling aan de colleges.

 • 3. De aftredende of ontslag nemende voorzitter of leden van de commissie blijven hun functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien.

 • 4. De benoeming van de voorzitter en de leden van de commissie is gebaseerd op de deskundigheid en onafhankelijkheid van de kandidaat of kandidaten.

Artikel 6 Ingediend bezwaarschrift

 • 1. Op het ingediende bezwaarschrift wordt de datum van ontvangst aangetekend.

 • 2. Het bezwaarschrift met de daarbij overgelegde stukken wordt zo spoedig mogelijk in handen van de commissie gesteld.

Artikel 7 Bemiddeling

De commissie onderzoekt of de zaak in der minne kan worden geschikt alvorens de zaak in behandeling wordt genomen. De secretaris verricht daartoe de nodige handelingen in samenwerking met de vakafdeling van de betreffende gemeente of van Meerinzicht.

Artikel 8 Uitoefening bevoegdheden

De bevoegdheden ingevolge de hierna genoemde artikelen van de wet worden voor de toepassing van deze verordening uitgeoefend door of namens de voorzitter van de commissie:

 • a.

  artikel 2:1, tweede lid;

 • b.

  artikel 6:6, wat betreft het de indienen van een termijn;

 • c.

  artikel 6:17 voor zover het de verzending van stukken betreft tijdens de behandeling door de commissie;

 • d.

  artikel 7:4, tweede lid;

 • e.

  artikel 7:6, vierde lid;

 • f.

  7:18, tweede en zesde lid;

 • g.

  7:20, vierde lid.

Artikel 9 Vooronderzoek

 • 1. De voorzitter van de commissie is bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te laten inwinnen.

 • 2. De voorzitter kan uit eigen beweging of op verlangen van de commissie bij deskundigen advies of inlichtingen inwinnen en hen zo nodig uitnodigen daartoe op de hoorzitting te verschijnen. Indien daaraan kosten zijn verbonden die het budget overstijgen, is vooraf machtiging van het college van de betreffende gemeente of van het bestuur van Meerinzicht vereist.

Artikel 10 Hoorzitting

 • 1. De voorzitter van de commissie bepaalt plaats en tijdstip van de hoorzitting waarin de indiener, eventuele belanghebbende(n) en het bestuursorgaan in de gelegenheid worden gesteld zich door de commissie te laten horen.

 • 2. De voorzitter beslist over de toepassing van artikel 7:3 van de Awb.

 • 3. Indien de voorzitter op grond van het tweede lid besluit af te zien van het horen, doet hij daarvan mededeling in het advies.

Artikel 11 Uitnodiging hoorzitting

 • 1. De voorzitter nodigt de belanghebbenden en het bestuursorgaan ten minste twee weken voor de zitting schriftelijk uit.

 • 2. Binnen drie dagen na de uitnodiging kunnen de belanghebbenden of het bestuursorgaan onder opgaaf van redenen de voorzitter verzoeken het tijdstip van de zitting te wijzigen.

 • 3. De beslissing van de voorzitter, in samenspraak met de secretaris, op dit verzoek wordt uiterlijk 1 week voor het tijdstip van de zitting aan belanghebbenden en het bestuursorgaan meegedeeld.

 • 4. De voorzitter is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken of afwijking toe te staan van de termijnen die genoemd zijn in het eerste tot en met het derde lid.

Artikel 12 Quorum

De commissie vergadert als regel met de voorzitter en twee leden. Voor het houden van een rechtsgeldige hoorzitting is vereist dat in ieder geval de voorzitter, of zijn plaatsvervanger, en ten minste één lid aanwezig is.

Artikel 13 Niet-deelneming aan de behandeling

De voorzitter en de leden van de commissie nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn. Zij laten zich zo nodig vervangen.

Artikel 14 Openbaarheid zitting

 • 1. De zitting van de commissie is in beginsel openbaar.

 • 2. De deuren kunnen worden gesloten indien de voorzitter van de commissie of een van de aanwezige leden het nodig oordeelt of indien een belanghebbende daartoe een verzoek doet.

 • 3. Indien de commissie vervolgens beslist dat gewichtige redenen aanwezig zijn die zich tegen openbaarheid van de zitting verzetten, vindt de zitting plaats achter gesloten deuren.

Artikel 15 Nader onderzoek

 • 1. Indien na afloop van de hoorzitting, maar voordat het advies wordt opgesteld, nader onderzoek wenselijk blijkt, kan de voorzitter uit eigen beweging of op verzoek van de andere commissieleden dit onderzoek houden.

 • 2. De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt toegezonden aan de indiener en in afschrift aan de leden van de commissie, het bestuursorgaan en de belanghebbenden. Op de informatie kan schriftelijk worden gereageerd.

 • 3. De indiener, leden van de commissie, het bestuursorgaan en de belanghebbenden kunnen binnen een week na verzending van de nadere informatie aan de voorzitter van de commissie een verzoek richten tot het beleggen van een nieuwe hoorzitting. De voorzitter beslist op zo'n verzoek.

 • 4. Op een nieuwe hoorzitting zijn de bepalingen in deze verordening die betrekking hebben op de hoorzitting, zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 16 Beraadslaging en advies

 • 1. De commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen advies.

 • 2. Het advies wordt uitgebracht door de voorzitter en twee leden, ook wanneer de hoorzitting door de voorzitter en één lid heeft plaatsgevonden.

 • 3. De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies.

 • 4. Indien bij een stemming de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter.

 • 5. Het advies is gemotiveerd en bevat een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift.

 • 6. Het advies wordt ondertekend door de voorzitter en de betrokken secretaris.

Artikel 17 Uitbrengen advies en verdaging

 • 1. Het advies wordt, onder medezending van eventueel door de commissie ontvangen nadere informatie, tijdig uitgebracht aan het bestuursorgaan dat op het bezwaarschrift dient te beslissen.

 • 2. Van een besluit tot verdaging ontvangen de betrokken partijen een afschrift.

Artikel 18 Jaarverslag

 • 1. Ten minste eenmaal per jaar vergadert de commissie plenair.

 • 2. De commissie brengt jaarlijks voor 1 juli aan de bestuursorganen van de gemeente en van Meerinzicht verslag uit van haar werkzaamheden in het voorafgaande kalenderjaar.

 • 3. Ten behoeve van het jaarverslag ontvangt de commissie een afschrift van de beslissing op bezwaar.

Artikel 19 Administratief beroep

Indien een administratief beroepschrift bij een bestuursorgaan wordt ingediend zijn alle voorgaande artikelen daarop van toepassing en dient daar waar ‘bezwaar’ staat, ‘administratief beroep’ te worden gelezen.

Artikel 20 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2022.

Artikel 21 Overgangsbepaling

Bezwaarschriften die voor de inwerkingtreding van deze verordening zijn ingediend, maar nog niet zijn behandeld ter hoorzitting of wel ter hoorzitting behandeld maar aangehouden, worden behandeld door de commissie overeenkomstig deze verordening. Met betrekking tot bezwaarschriften die voor de inwerkingtreding van deze verordening zijn ingediend, reeds ter hoorzitting zijn behandeld en niet aangehouden blijft de commissie bezwaarschriften van de desbetreffende gemeente bevoegd totdat met betrekking tot die bezwaarschriften advies is uitgebracht.

Artikel 22 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verordening Gezamenlijke commissie voor Bezwaarschriften Ermelo, Harderwijk, Zeewolde en Meerinzicht 2022”.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van het bestuur van Meerinzicht van 16 februari 2022,

W. Vogelsang, voorzitter

K. Hamstra, secretaris