Aanwijzingsbesluit contactpersonen Wet open overheid

Geldend van 28-06-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-05-2022

Intitulé

Aanwijzingsbesluit contactpersonen Wet open overheid

De raad van de gemeente Nijmegen,

Gelezen het voorstel van College van burgemeester en Wethouders van 24 mei 2022;

Gelet op artikel 4.7 van de Wet open overheid;

Stelt het volgende besluit vast: Aanwijzingsbesluit contactpersonen Wet open overheid

Artikel 1 Aanwijzing contactpersonen Woo

Aan te wijzen als contactpersonen als bedoeld in artikel 4.7 van de Wet open overheid:

de junior, senior en strategisch juridisch adviseurs werkzaam op de afdeling VJB, bureau Juridische Zaken, met het aandachtsgebied Wet open overheid.

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 mei 2022.

  • 2. Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit contactpersonen Wet open overheid.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad in de openbare vergadering van 22 juni 2022.

de raadsgriffier

drs. S.J. Ruta

de voorzitter

drs. H.M.F. Bruls