Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam over de bevoegdheid ontheffingen te verlenen van het inrijverbod zwaar verkeer in de binnenstad van Edam, de oude kom van Volendam en de andere gebieden waar een inrijverbod voor vrachtwagens is ingesteld (Beleidsregels RVV-ontheffingen zwaar verkeer Edam-Volendam)

Geldend van 28-06-2022 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam over de bevoegdheid ontheffingen te verlenen van het inrijverbod zwaar verkeer in de binnenstad van Edam, de oude kom van Volendam en de andere gebieden waar een inrijverbod voor vrachtwagens is ingesteld (Beleidsregels RVV-ontheffingen zwaar verkeer Edam-Volendam)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam;

gelet op de artikelen 4:81, eerste lid, 4:83 en 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

overwegende dat het parkeren op 10 oktober 2019 is geëvalueerd door de gemeenteraad en dat het wenselijk is om beleidsregels vast te stellen met het afwegingskader voor het verlenen van ontheffingen inzake zwaar verkeer;

B E S L U I T:

vast te stellen de navolgende Beleidsregels RVV-ontheffingen zwaar verkeer Edam-Volendam.

Artikel 1 Ontheffingen RVV 1990

Het college van burgemeester en wethouders verleent een van de volgende RVV-ontheffingen voor gewichtsbeperking:

 • a.

  incidentele ontheffing;

 • b.

  doorlopende ontheffing.

Artikel 2 Geen ontheffing bij alternatief voor zwaar transport

Met het verlenen van ontheffingen zal terughoudend worden omgegaan. Het uitgangspunt van de beperkingen is dat de intensiteiten van zwaar verkeer tot een minimum worden gereduceerd. Wanneer een alternatief voor het zwaar transport mogelijk is, zal geen ontheffing worden verleend.

Artikel 3 Beoordelingscriteria

Voor het verlenen van een ontheffing zijn de volgende gronden gedefinieerd:

 • a.

  ondeelbare lading: de levering van de transporteur/vervoerder is niet deelbaar (en vervoerbaar) in kleinere delen. Dit maakt de toegang met groter materieel noodzakelijk;

 • b.

  aantoonbare afhankelijkheid grotere/zwaardere voertuigen en/of gespecialiseerd materieel: voorbeelden zijn bouwprojecten. Verschillende grote/zware voertuigen, zoals cementwagens en kraanwagens, zijn nodig om bouwprojecten te kunnen uitvoering. Hiernaast kunnen winkeliers afhankelijk zijn van de levering door koelwagens. Bij gebrek aan de mogelijkheid tot het inzetten van kleinere voertuigen komen deze leveringen in aanmerking voor een ontheffing;

 • c.

  wettelijke bepalingen: voor het vervoeren van verschillende soorten materialen zijn wettelijke bepalingen geldig voor de veiligheid.

Artikel 4 Voorschriften en beperkingen, transportprotocol

Voorafgaand aan het afgeven van een ontheffing voor de toegang tot het beperkte gebied met groter/zwaarder materieel wordt een transportprotocol afgesloten. Het protocol maakt deel uit van de te verlenen ontheffing. In dit protocol wordt met de vervoerder afspraken gemaakt om de overlast van deze gevallen te minimaliseren. Afspraken zullen worden gemaakt op het gebied van:

 • a.

  route: in het transportprotocol wordt de aanvrager gevraagd een voorkeursroute aan te geven. Het college kan zo via het protocol de regie houden over de te rijden routes. De meest kwetsbare straten kunnen via dit protocol worden gemeden;

 • b.

  snelheid: bij afgifte van de ontheffing wordt een voorwaarde voor het stapvoets rijden met groter materieel opgenomen;

 • c.

  tijd: bij de ontheffingverlening is het tijdvenster voor een doorlopende ontheffing tussen 06.00 en 11.00 uur en zal voor een incidentele ontheffing een tijdsvenster worden aangegeven waarbinnen het toestaan van de toegang tot een minimale overlast leidt;

 • d.

  voertuigeisen: voorwaarde bij het verlenen van een ontheffing is dat een voertuig van minimale afmetingen zal worden gebruikt. Een ontheffing geeft dus geen vrijbrief om met een vrachtwagen van 18 meter te leveren, wanneer dit niet strikt noodzakelijk is;

 • e.

  schadebeperking: voorwaarden ter voorkoming/beperking van schade aan de openbare wegen door zwaar verkeer;

 • f.

  overige voorwaarden: overige voorwaarden die door het college noodzakelijk worden geacht ter bescherming van de belangen welke door het instellen van het inrijverbod voor zwaar verkeer worden gediend.

Artikel 5 Aanvraag

Bij het aanvragen van een ontheffing zoals bedoeld in artikel 1, wordt door de aanvrager de volgende informatie verstrekt:

 • a.

  de onderbouwing van de noodzaak voor het verkrijgen van een ontheffing, waaronder de gronden die zijn beschreven in artikel 3;

 • b.

  aard van de werkzaamheden / het motief tot toegang;

 • c.

  laad- en/of losadres;

 • d.

  kenteken en, wanneer van toepassing, bedrijfsnaam;

 • e.

  kopie van kentekenbewijs deel II;

 • f.

  informatie over, of een voorstel voor, de door de aanvrager/vervoerder te nemen maatregelen en te treffen voorzieningen om hinder en schade tijdens het vervoer te minimaliseren, zoals bedoeld in artikel 4.

Artikel 6 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1. Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels RVV-ontheffingen zwaar verkeer Edam-Volendam.

 • 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na haar bekendmaking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 10 december 2019,
het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam,

de secretaris,

H. van der Woude.

de burgemeester,

L.J. Sievers.

Toelichting

Algemeen

Bij verkeersbesluiten van 20 november 2012, 2 januari 2019, 21 juli 2021 en 15 juli 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om in het centrum van Edam, inclusief het Oorgat, en de oude kom van Volendam beperkingen voor zwaar verkeer in te stellen. Met deze besluiten is de toegang voor zwaar verkeer tot het centrum van Edam en de oude kom van Volendam beperkt. De reden van deze beperkingen is de ondervonden overlast van het zwaar verkeer in de genoemde gebieden. Deze overlast wordt ondervonden op het gebied van verkeersveiligheid, leefbaarheid en doorstroming. Het beperken van de toegang van het zwaar verkeer is een maatregel om de ondervonden overlast te minimaliseren.

Beperkingen

Vrachtverkeer kan in de volgende categorieën worden ingedeeld:

afbeelding binnen de regeling

Besloten is om de toegang te beperken tot categorie 1 (bestelwagens). De beperking geldt in het gehele gebied binnen de vesting Edam en het Oorgat te Edam en de oude kom van Volendam.

Artikel 1

Een incidentele ontheffing is geldig voor een dag of een dagdeel. Een doorlopende ontheffing geldig voor een jaar of een deel daarvan. Doorlopende ontheffingen worden alleen verleend bij het aantonen van een structurele relatie met de binnenstad van Edam of oude kom van Volendam. Van een structurele relatie wordt gesproken als er minimaal een keer per week toegang noodzakelijk is.