Besluit van het college van de gemeente Lelystad houdende regels inzake het aanbieden van huishoudelijk afval (Beleidsregel ‘Handhaving onjuiste wijze aanbieden van huishoudelijk afval Lelystad 2020’)

Geldend van 16-07-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van de gemeente Lelystad houdende regels inzake het aanbieden van huishoudelijk afval (Beleidsregel ‘Handhaving onjuiste wijze aanbieden van huishoudelijk afval Lelystad 2020’)

nr. 202034240

Het college van de gemeente Lelystad,

gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 1.1 Wet milieubeheer, de Afvalstoffenverordening Lelystad 2010 en het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Lelystad 2010

overwegende dat:

 • Huishoudelijke afvalstoffen die te vroeg of verkeerd op straat worden gezet, naast een (ondergrondse) container worden geplaatst of zomaar in het openbaar gebied rondslingeren, voor vervuiling, overlast en verloedering zorgen;

 • De aldus gedeponeerde huishoudelijke afvalstoffen zich op straat verspreiden met als gevolg dat hierdoor stankoverlast en vervuiling ontstaat die weer andere vervuiling en ongedierte aantrekt;

 • Gezien deze negatieve gevolgen van het verkeerd aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen een spoedeisend belang gemoeid is met de directe verwijdering van op onjuiste wijze aangeboden huishoudelijke afvalstoffen;

 • De kosten die de gemeente maakt om verkeerd aangeboden huishoudelijke afvalstoffen uit de openbare ruimte te verwijderen op de overtreder zullen worden verhaald;

 • Als overtreder wordt aangemerkt de persoon die huishoudelijke afvalstoffen te vroeg, te laat of onjuist buiten heeft gezet of heeft gedeponeerd in de openbare ruimte en tot wie de aangetroffen afvalstoffen kunnen worden herleid, bijvoorbeeld aan de hand van de tussen het afval gevonden poststuk, adreswikkel enz.;

 • Gekozen is voor het gebruik van de bestuurlijke strafbeschikking om te kunnen optreden bij heterdaad en inhoud te geven aan het uitgangspunt ‘de vervuiler betaalt’;

 • Gekozen is voor het opleggen van spoedeisende bestuursdwang om op te kunnen treden bij niet heterdaad en inhoud te geven aan het uitgangspunt ‘de vervuiler betaalt’.

Artikel 1 Begripsomschrijving

In dit besluit en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan dan wel mede verstaan onder:

 • 1.

  Huishoudelijke afvalstoffen: Artikel 1.1 Wet Milieubeheer.

Artikel 2 Handhaving

Bij het verkeerd aanbieden van huishoudelijk afval wordt de volgende beleidslijn in acht genomen:

Heterdaad

 • 1.

  Bij het op heterdaad ontdekken van te vroeg, te laat of op onjuiste wijze aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen wordt een bestuurlijke strafbeschikking toegepast en wordt de overtreder gesommeerd de overtreding te beëindigen.

 • 2.

  Bij weigering om de overtreding te beëindigen wordt tevens een last onder bestuursdwang toegepast.

Niet op heterdaad

 • 3.

  Bij het niet op heterdaad ontdekken van te vroeg, te laat of op anderszins onjuiste wijze aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen wordt spoedeisende bestuursdwang toegepast.

Artikel 3 Kosten

 • 1. De kosten van spoedeisende bestuursdwang worden bij de overtreder in rekening gebracht.

 • 2. Bij spoedeisende bestuursdwang bij een kleine hoeveelheid afval (maximaal 3 vuilniszaken of een vergelijkbare hoeveelheid) worden niet alle door de gemeente gemaakte kosten in rekening gebracht. In deze gevallen wordt een bedrag van € 130,- in rekening gebracht.

 • 3. Bij spoedeisende bestuursdwang bij meer dan een kleine hoeveelheid afval of bij een soort afval dat speciaal moet worden afgevoerd (bijvoorbeeld chemisch afval) worden de volledige kosten verhaald.

 • 4. Bij recidive worden de volledige kosten verhaald.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze beleidsregel treedt in werking de dag na de bekendmaking.

 • 2. Deze beleidsregel kan worden aangehaald als “Handhaving onjuiste wijze aanbieden huishoudelijk afval Lelystad 2020”.

Ondertekening

Lelystad, 2 juni 2020

Het college van de gemeente Lelystad,

de secretaris, de burgemeester