Geurverordening De Bulkenaar gemeente Roosendaal 2022

Geldend van 27-06-2022 t/m heden

Intitulé

Geurverordening De Bulkenaar gemeente Roosendaal 2022

De raad van de gemeente Roosendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 mei 2022;

gezien het advies van de Commissie van 9 juni 2022;

gelet op artikel 6, van de Wet geurhinder en veehouderij en

het Aanhoudingsbesluit Wet geurhinder en veehouderij gemeente Roosendaal;

overwegende dat:

 • -

  bovengenoemd aanhoudingsbesluit reeds is ingetrokken en hier derhalve geen gevolg aan wordt gegeven;

 • -

  in het kader van het bestemmingsplan De Bulkenaar invulling wordt gegeven aan de ontwikkeling van maatschappelijke functies in het plangebied De Bulkenaar;

 • -

  nadere definiëring en onderbouwing van de geursituatie ter hoogte van het plangebied en omliggende veehouderijen gewenst is;

BESLUIT

vast te stellen de Geurverordening De Bulkenaar gemeente Roosendaal 2022.

Artikel 1 Begripsbepalingen

De begrippen die in deze verordening worden gehanteerd zijn gelijk aan de overeenkomende begrippen in de Wet geurhinder en veehouderij (verder ook aangeduid met ‘WgV’) en de bijbehorende uitvoeringsregeling (Regeling geurhinder en veehouderij).

Artikel 2 Wettelijke grondslag

Deze verordening is opgesteld op grond van artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij. Hierbij is rekening gehouden met de voorwaarden uit artikelen 8 en 9 van de Wet geurhinder en veehouderij.

Artikel 3 Wijzigen geurnorm plangebied De Bulkenaar

 • 1. Als gebied als bedoeld in artikel 6 van de WgV wordt aangewezen het gebied dat is weergegeven op de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart.

 • 2. In afwijking van artikel 3 lid 1 van de WgV, bedraagt de maximale waarde voor de geurbelasting van een veehouderij op een geurgevoelig object 4,5 ouE/m3, in het gebied als genoemd in artikel 3 lid 1 van deze verordening.

  Zoals aangegeven in de WgV gelden de aangepaste waarden niet voor geurgevoelige objecten als bedoeld in artikel 3, tweede lid en artikel 14, tweede en derde lid.

Artikel 4 Motivering

Voor de motivering en onderbouwing van deze verordening wordt verwezen naar de onderliggende rapportage ‘normstelling geur IGV WGV plangebied De Bulkenaar te Roosendaal’ d.d. 25 januari 2022.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.

Artikel 6 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: ’Geurverordening De Bulkenaar gemeente Roosendaal 2022’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 juni 2022,

de griffier, de voorzitter,

Bijlage 1 Kaart

afbeelding binnen de regeling