Subsidieregeling Sportinitiatieven 2023

Geldend van 26-12-2022 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Sportinitiatieven 2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal;

gelet op artikel 2, eerste lid, onder g, sport, en tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Roosendaal;

BESLUITEN

vast te stellen de Subsidieregeling Sportinitiatieven 2023

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  eenmalige subsidie: subsidie die eenmalig voor een bepaald kalenderjaar wordt uitgezet en voor een afgebakend project of activiteit wordt versterkt;

 • b.

  penvoerder: de door het samenwerkingsverband aangewezen penvoerende persoon of organisatie die deelneemt aan het samenwerkingsverband;

 • c.

  samenwerkingsverband: een verband zonder rechtspersoonlijkheid dat is opgericht ten behoeve van de uitvoering van activiteiten, blijkend uit een daartoe vastgestelde overeenkomst;

 • d.

  gezonde leefstijl: hieronder wordt een manier van leven verstaan, waarbij gezonde voeding, voldoende beweging en zo min mogelijk verleidingen (roken, drank, drugs) en stress aanwezig zijn;

 • e.

  positieve gezondheid: een bredere kijk op gezondheid, die bijdraagt aan het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.

Artikel 2 Doelstelling subsidieregeling

Doelstelling van de regeling is te bevorderen dat inwoners van de gemeente Roosendaal gezond en veerkrachtig zijn.

Hiervoor zijn de volgende hoofddoelen opgesteld:

 • a.

  kinderen en jongeren groeien gezond op;

 • b.

  inwoners hebben een actieve en gezonde leefstijl.

Onderliggende subdoelen zijn:

 • a.

  bevorderen en vergroten van structurele sport- en beweegparticipatie onder inwoners van de gemeente Roosendaal;

 • b.

  bevorderen van een gezonde leefstijl onder inwoners van de gemeente Roosendaal.

Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Een jaarlijkse subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten in de gemeente Roosendaal die gericht zijn op:

 • 1.

  Het bevorderen van structurele sport- en beweegparticipatie voor:

  • a.

   kinderen en jongeren; en/of

  • b.

   volwassenen, die een fysieke, financiële of geestelijke drempel ervaren om aan sport of bewegen deel te nemen. Hieronder vallen o.a. mensen die zich eenzaam voelen of die (opnieuw) aansluiting zoeken binnen de samenleving;

 • 2.

  het stimuleren van het maken van gezonde beweeg- en voedingskeuzes en daarmee het stimuleren van een gezonde leefstijl voor:

  • a.

   kinderen en jongeren, en bewustwording bij hun omgeving;

  • b.

   volwassenen, met de focus op mensen die inactief zijn of overgewicht hebben.

Een activiteit die bestaat uit een reeks van uitvoeringen, op dezelfde dag of verspreid over meerdere aaneengesloten dagen, geldt als één activiteit.

Artikel 4 Voorwaarden aan de aanvrager

Organisaties die voor subsidie in aanmerking komen voldoen aan de volgende vereisten.

 • 1.

  Subsidie kan worden verstrekt aan verenigingen en stichtingen. Natuurlijke personen kunnen geen aanvraag indienen.

 • 2.

  Indien sprake is van een samenwerkingsverband dient de penvoerder de aanvraag in.

 • 3.

  De aanvrager dient geen aanvraag in voor reguliere activiteiten of activiteiten exclusief voor eigen leden.

 • 4.

  De aanvrager dient geen aanvraag in voor activiteiten waarvoor al drie keer eerder subsidie is ontvangen sinds 1 januari 2020.

Artikel 5 Voorwaarden aan de aanvraag

De subsidieaanvraag voldoet aan de volgende voorwaarden.

 • 1.

  Dien de subsidieaanvraag in, samen met een activiteitenplan. In het activiteitenplan staat in ieder geval het volgende vermeld:

  • a.

   de wijze waarop is voldaan aan de voorwaarden van artikel 3 en 4;

  • b.

   de wijze waarop de activiteiten bijdragen aan het realiseren van één (of meer) van de in artikel 2 genoemde doelstellingen;

  • c.

   de wijze waarop de aanvrager de doelgroep wil bereiken;

  • d.

   of de activiteit met vrijwilligers wordt uitgevoerd. En zo ja, hoe?

  • e.

   de manier waarop wordt samengewerkt en afgestemd met andere organisaties binnen de gemeente Roosendaal;

  • f.

   de wijze waarop het aanbod aanvullend is ten opzichte van het reeds bestaande aanbod bij de aanvrager;

  • g.

   de wijze waarop de activiteit of investering niet alleen gericht is op bestaande leden van de aanvrager.

 • 2.

  De aanvraag bevat een sluitende begroting conform verplicht format.

 • 3.

  Indien de aanvrager voor dezelfde activiteit in het voorgaande jaar of voorgaande twee jaren eerder subsidie heeft ontvangen van de gemeente Roosendaal, overlegt de aanvrager een bewijs van uitvoering hiervan.

Artikel 6 Subsidiabele kosten

 • 1. Het subsidiebedrag is gebaseerd op de noodzakelijke en werkelijke kosten.

 • 2. Niet-subsidiabele kosten zijn in ieder geval:

  • a.

   de kosten voor investeringen in materiaal;

  • b.

   de kosten voor fysieke aanpassingen.

 • 3. Niet-subsidiabele kosten worden in mindering gebracht op het subsidiebedrag.

Artikel 7 Maximale bedrag per aanvraag

 • 1. Het maximale bedrag per aanvraag is € 4.000,-.

Artikel 8 Subsidieplafond

 • 1. Het subsidieplafond bedraagt voor het jaar 2023 € 34.100,-.

Artikel 9 Beoordeling subsidieaanvraag

 • 1. Tijdige en volledige subsidieaanvragen die voldoen aan de voorwaarden van de artikelen 5 en 6 worden inhoudelijk beoordeeld aan de hand van de volgende criteria.

  • a.

   Aansluiten bij de beoogde doelstellingen:

   • de mate waarin de activiteiten bijdragen aan het realiseren van één van de doelstellingen;

   • de activiteit is erop gericht om zoveel mogelijk mensen uit de doelgroepen genoemd in artikel 3 te bereiken. Hoe meer mensen binnen de doelgroep bereikt worden met de activiteiten, hoe hoger de score.

  • b.

   Inzet van vrijwilligers:

   • de mate waarin gebruik wordt gemaakt van de inzet van vrijwilligers. Hierbij wordt onder vrijwilligers verstaan mensen, die vanuit deze aangevraagde subsidie geen vergoeding ontvangen voor hun inzet. Hoe meer de organisatie gebruik maakt van de inzet van vrijwilligers, hoe hoger de score.

  • c.

   Samenwerking met andere organisaties:

   • de wijze waarop wordt samengewerkt en afgestemd met andere organisaties binnen gemeente Roosendaal. Hoe meer er met andere organisaties wordt samengewerkt, hoe hoger de score.

 • 2. Aan de in het eerste lid vermelde criteria wordt een score toegekend met toepassing van een wegingsfactor zoals vermeld op het bijgevoegde en vastgestelde beoordelingsformulier. Dit beoordelingsformulier maakt onderdeel uit van deze subsidieregeling.

 • 3. De subsidieaanvragen met een totaalscore van minimaal 5,5 punten worden na een onderlinge vergelijking gerangschikt in een volgorde van hoog naar laag, waarna subsidie wordt verstrekt in die volgorde (beginnend bij hoog) totdat het subsidieplafond is bereikt.

 • 4. De subsidieaanvragen die een totaalscore hebben van minder dan 5,5 punten worden geweigerd.

 • 5. Indien een aanvrager voor twee of meer activiteiten een aanvraag heeft ingediend, beoordeelt de commissie of de activiteiten onderling in voldoende mate verschillen. Als de activiteiten voldoende van elkaar verschillen, komen maximaal 2 aanvragen voor subsidie in aanmerking.

Artikel 10 Besluitvorming

De besluitvorming op de aanvragen op grond van deze subsidieregeling geschiedt volgens de volgende procedure.

 • 1.

  De adviescommissie subsidies (verder: commissie) beoordeelt alle aanvragen die tijdig en volledig zijn en voldoen op grond van de in artikel 10, eerste lid, vermelde criteria.

 • 2.

  Ieder commissielid vult individueel per aanvrager een beoordelingsformulier in.

 • 3.

  De commissie stelt de totaalscores per aanvraag vast en rangschikt vervolgens de aanvragen op grond van artikel 10, derde lid.

 • 4.

  De commissie brengt advies uit aan het college over de afhandeling van de ingediende aanvragen.

 • 5.

  De subsidie wordt verleend voor de periode van één jaar.

 • 6.

  Het college besluit tot afwijzing en verlening van de aangevraagde subsidies.

Artikel 11 Samenloop van subsidies

De aanvraag voor subsidie wordt afgewezen indien voor de activiteiten, als bedoeld in artikel 3, op grond van andere subsidieregelingen subsidie is of wordt aangevraagd.

Artikel 12 Verplichtingen

 • 1. De subsidieontvanger is verplicht:

 • a. de activiteiten uit te voeren overeenkomstig de bij de subsidieaanvraag verstrekte gegevens;

 • b. in de promotie rondom de activiteit te vermelden dat de activiteit mede mogelijk is gemaakt door subsidie van gemeente Roosendaal;

 • c. de activiteiten voor iedereen toegankelijk te maken;

 • d. de activiteiten kosteloos aan te bieden aan de doelgroep, met uitzondering van kosten voor consumpties.

Artikel 13 Inwerkingtreding

De subsidieregeling treedt per 1 juli 2022 in werking.

Ondertekening

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Roosendaal op 21 juni 2022,

de secretaris, de burgemeester,

Bijlage: Beoordelingsformulier tender subsidieregeling sportinitiatieven 2023

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling