Subsidieregeling Kledingbank 2023 tot en met 2026

Geldend van 01-07-2022 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Kledingbank 2023 tot en met 2026

Burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal;

gelet op artikel 2, eerste lid, onder h, en tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Roosendaal;

BESLUITEN

vast te stellen de Subsidieregeling Kledingbank 2023 tot en met 2026

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  jaarlijkse subsidie: subsidie die per (boek)jaar of voor een bepaald aantal boekjaren aan een organisatie voor een periode van maximaal vier jaar wordt verstrekt;

 • b.

  doelgroep: inwoners van de gemeente Roosendaal met een inkomen onder of rond het sociaal minimum (130% van het wettelijk sociaal minimum);

 • c.

  participatie: meedoen in de samenleving via arbeid, dagbesteding, onderwijs en/of vrijwilligerswerk;

 • d.

  leerwerkplekken: niet betaald werk, maar bedoeld om uitkeringsgerechtigden ervaring op te laten doen;

 • e.

  Pius X: een verzamelgebouw (Edisonstraat 55) met initiatieven rondom bestaanszekerheid;

 • f.

  VOG-verklaring: Verklaring omtrent het Gedrag.

Artikel 2 Doelstelling subsidieregeling

Doelstelling van de regeling is te bevorderen dat inwoners die leven onder of rond het sociaal minimum ondersteuning krijgen in de vorm van tweedehands kleding.

Hierbij is het hoofddoel/ zijn de hoofddoelen:

 • -

  het bevorderen van bestaanszekerheid door inwoners te voorzien in een basisbehoefte (vangnet).

Onderliggende subdoelen zijn:

 • -

  aandacht voor inwoners die het meest kwetsbaar zijn;

 • -

  het bevorderen van participatie;

 • -

  het bevorderen van zelfvertrouwen, veerkracht en zelfregie van inwoners;

 • -

  bevorderen dat volwassenen zich onderdeel van een netwerk voelen.

Artikel 3 Activiteiten die voor een jaarlijkse subsidie in aanmerking komen

Activiteiten die voor een jaarlijkse subsidie in aanmerking komen, moeten aantoonbaar bijdragen aan de doelstelling van deze regeling en de subdoelen zoals genoemd in artikel 2.

Activiteiten die hieraan bijdragen:

 • 1.

  Het bieden van tweedehands kleding aan de doelgroep

 • Aantoonbare/meetbare bijdrage aan de doelstelling: aandacht voor inwoners die het meest kwetsbaar zijn, het bevorderen van zelfvertrouwen, veerkracht en zelfregie van inwoners.

 • 2.

  Het bieden van leerwerkplekken voor uitkeringsgerechtigden

 • Aantoonbare/meetbare bijdrage aan de doelstelling: het bevorderen van participatie.

 • 3.

  Het bieden van noodpakketten (huisraad en kleding) aan de doelgroep

 • Aantoonbare/meetbare bijdrage aan de doelstelling: aandacht voor inwoners die het meest kwetsbaar zijn.

 • 4.

  Het coördineren van het concept ‘warm onthaal’ en samenwerking in de Pius X

 • Aantoonbare/meetbare bijdrage aan de doelstelling: aandacht voor inwoners die het meest kwetsbaar zijn, bevorderen dat volwassenen zich onderdeel van een netwerk voelen.

Artikel 4 Voorwaarden aan de aanvrager

Organisaties die voor subsidie in aanmerking komen voldoen aan de volgende vereisten

 • 1.

  Subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd door:

  • a.

   non-profit organisaties.

 • 2.

  Aanvrager is in staat vanaf de start van het subsidiejaar alle onder artikel 3 genoemde activiteiten uit te voeren.

 • 3.

  Aanvrager is in staat inzicht te geven in de meetbare effecten van de uitgevoerde activiteiten.

 • 4.

  Aanvrager heeft gekwalificeerd personeel met kennis en kunde ten aanzien van de activiteiten en de doelgroep.

 • 5.

  Aanvrager zorgt ervoor in bezit te zijn van VOG-verklaringen van het personeel voor de uitvoering van de activiteiten.

Artikel 5 Voorwaarden aan de aanvraag

De subsidieaanvraag voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • 1.

  De subsidieaanvraag gaat vergezeld van een activiteitenplan waarin in ieder geval een omschrijving en/of beschrijving van het volgende is vermeld:

  • a.

   de wijze waarop is voldaan aan de voorwaarden van artikel 3 en 4;

  • b.

   de wijze waarop de activiteiten bijdragen aan het realiseren van de in artikel 2 genoemde doelstelling;

  • c.

   de wijze waarop de aanvrager de doelgroep wil bereiken;

  • d.

   de wijze waarop u de effecten van uw activiteiten/diensten wil meten en rapporteren;

  • e.

   de wijze waarop, de mate en variëteit van samenwerking met andere organisaties binnen de gemeente Roosendaal.

 • 2.

  De aanvraag gaat vergezeld van een sluitende begroting conform verplicht format.

Artikel 6 Subsidiabele kosten

 • 1. Het subsidiebedrag is gebaseerd op de noodzakelijke en werkelijke kosten. Subsidiabele kosten zijn:

  • a.

   kosten voor personeel;

  • b.

   kosten voor deskundigheidsbevordering/opleiding vrijwilligers/personeel;

  • c.

   kosten begeleiding/coördinatie vrijwilligers;

  • d.

   kosten begeleiding/coördinatie uitkeringsgerechtigden;

  • e.

   kosten voor (gereed maken van) kleding en noodpakketten;

  • f.

   kosten voor transport van kleding en noodpakketten;

  • g.

   kosten voor bedrijfsvoering, zoals huur, software-, licentie- en communicatiekosten.

Artikel 7 Maximaal subsidiebedrag per aanvraag/aanvrager

De aan te vragen subsidie bedraagt maximaal € 240.000.

Artikel 8 Subsidieplafond

 • 1. Het subsidieplafond bedraagt:

  • a.

   voor het jaar 2023 € 60.000

  • b.

   voor het jaar 2024 € 60.000

  • c.

   voor het jaar 2025 € 60.000

  • d.

   voor het jaar 2026 € 60.000

Artikel 9 Aanvraagtermijn subsidieaanvraag

Een aanvraag voor een subsidie wordt ingediend bij het college tussen 1 juli en 1 oktober in het jaar voorafgaand aan het jaar, of de jaren waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft.

Artikel 10 Beoordeling subsidieaanvraag

 • 1. Tijdige en volledige subsidieaanvragen die voldoen aan de voorwaarden van de artikelen 4 en 5 worden inhoudelijk beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

  • a.

   Kwaliteit van de dienstverlening

   • de mate van kennis en kunde van de organisatie ten aanzien van de activiteiten en de doelgroep;

   • de wijze waarop het effect van de activiteiten wordt gemeten.

  • b.

   Aansluiten bij beoogde doelstellingen

   • de mate waarin de activiteiten bijdragen aan het realiseren van de doelstelling genoemd in artikel 2;

   • de mate waarin de doelgroep bereikt wordt.

  • c.

   Inzet van vrijwilligers en uitkeringsgerechtigden

   • de mate waarin gebruik wordt gemaakt van de inzet van vrijwilligers;

   • de mate waarin gebruik wordt gemaakt van de inzet van uitkeringsgerechtigden.

  • d.

   Samenwerking met andere organisaties

   • de wijze waarop, de mate en variëteit van samenwerking met andere organisaties binnen de gemeente Roosendaal.

 • 2. Aan de in het eerste lid vermelde criteria wordt een score toegekend met toepassing van een wegingsfactor zoals vermeld op het bijgevoegde vastgestelde beoordelingsformulier. Dit beoordelingsformulier maakt onderdeel uit van deze subsidieregeling.

 • 3. De subsidieaanvragen worden na een onderlinge vergelijking gerangschikt, waarna subsidie wordt verstrekt aan de aanvrager die als eerste in de rangschikking is geplaatst.

Artikel 11 Besluitvorming

De besluitvorming op de aanvragen op grond van deze subsidieregeling geschiedt volgens de volgende procedure.

 • 1.

  Het college stelt een onafhankelijk adviescommissie in, bestaande uit drie personen.

 • 2.

  Het college stelt instructies vast voor de samenstelling en werkwijze van deze commissie.

 • 3.

  De commissie beoordeelt alle aanvragen die tijdig en volledig zijn en voldoen aan de voorwaarden van de artikelen 4 en 5 op grond van de in artikel 10, eerste lid, vermelde criteria.

 • 4.

  Ieder commissielid vult individueel per aanvrager een beoordelingsformulier in.

 • 5.

  De commissie stelt de totaalscores per aanvraag vast en rangschikt vervolgens de aanvragen op grond van artikel 10, derde lid.

 • 6.

  De commissie brengt advies uit aan het college over de afhandeling van de ingediende aanvragen.

 • 7.

  Het college besluit tot afwijzing en verlening van de aangevraagde subsidies.

 • 8.

  De subsidie wordt verleend voor de periode van vier jaar.

Artikel 12 Samenloop van subsidies

De aanvraag voor subsidie wordt afgewezen indien voor de activiteiten, als bedoeld in artikel 3, op grond van andere nadere regels subsidie is of wordt aangevraagd.

Artikel 13 Verplichtingen

 • 1. De subsidieontvanger is verplicht:

  • a.

   de activiteiten uit te voeren overeenkomstig de bij de subsidieaanvraag verstrekte gegevens;

  • b.

   zorg te dragen voor de lokale zichtbaarheid, bekendheid en bereikbaarheid van de organisatie en het activiteitenaanbod;

  • c.

   flexibel in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen binnen de gemeente Roosendaal;

  • d.

   de activiteiten kosteloos aan te bieden aan de doelgroep, met uitzondering van kosten voor consumpties.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 juli 2022.

Ondertekening

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Roosendaal op 21 juni 2022,

de secretaris, de burgemeester,

Bijlage: Beoordelingsformulier subsidieregeling Kledingbank 2023 tot en met 2025