Subsidieregeling Compensatie peuteropvang 2023

Geldend van 01-07-2022 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Compensatie peuteropvang 2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal;

gelet op artikel 2, eerste lid, onder e, en tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Roosendaal;

BESLUITEN

vast te stellen de Subsidieregeling Compensatie peuteropvang 2023

(voorheen subsidieregelingen: compensatie peuteropvang 2022)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen en landelijke wet- en regelgeving

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  aanvrager: organisatie die een aanvraag indient voor een subsidie op grond van deze regeling;

 • b.

  ASV: Algemene subsidieverordening Roosendaal (2013);

 • c.

  college: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal;

 • d.

  compensatieregeling peuteropvang: regeling waarbij gezinnen met kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar, waarbij geen sprake is van recht op Kinderopvangtoeslag en de peuter geen doelgroepindicatie krijgt, kunnen in aanmerking komen om tegen een verlaagd tarief gebruik te maken van peuteropvang, kinderdagopvang of gastouderopvang;

 • e.

  doelgroepindicatie: indicatie voor voorschoolse educatie afgegeven door de jeugdarts van TWB (Thuiszorg West-Brabant);

 • f.

  fiscaal maximum; maximaal uurtarief dat de Belastingdienst hanteert voor de vergoeding van de kosten voor kinderopvang als zijnde KinderOpvangToeslag (KOT);

 • g.

  gemeente: Gemeente Roosendaal;

 • h.

  inkomensafhankelijke ouderbijdrage; financiële bijdrage die een ouder moet betalen voor de afname van peuteropvang of voorschoolse educatie afgestemd op het verzamelinkomen van het huishouden;

 • i.

  KOT: Kinderopvangtoeslag. De tegemoetkoming van het Rijk voor ouders in de kosten van de in het LRK geregistreerde kinderopvang op grond van het Besluit kinderopvangtoeslag;

 • j.

  LRK: Landelijk Register Kinderopvang. Het register waarin alle kinderopvangvoorzieningen zijn opgenomen die voldoen aan de wettelijke eisen;

 • k.

  peuteropvang: opvang voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar;

 • l.

  verzamelinkomen: door de Belastingdienst gehanteerde term voor het jaarinkomen uit box 1, box 2 en box 3 verminderd met de aftrekposten. Het betreft hier het gezamenlijke jaarinkomen van (bei)de ouders(s)/verzorger(s) van de peuter;

 • m.

  VNG Adviestabel: De VNG Adviestabel “ouderbijdrage peuteropvang” wordt gebruikt om de inkomensafhankelijk bijdrage voor de compensatieregeling peuteropvang te bepalen;

 • n.

  wet: Wet Kinderopvang, inclusief de Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK).

Artikel 2 Doelstelling subsidieregeling

De subsidieregeling Compensatie peuteropvang 2023 Roosendaal is erop gericht dat kinderen woonachtig in de gemeente Roosendaal veilig en gezond opgroeien tot veerkrachtige en zelfredzame volwassenen. Hierbij is het hoofddoel dat ieder kind, woonachtig in de gemeente Roosendaal, een optimale kans krijgt om zijn of haar talenten te ontwikkelen en te ontplooien.

Subdoel dat hieraan bijdraagt is:

 • -

  Peuters woonachtig in de gemeente Roosendaal kunnen gebruik maken van peuteropvang of voorschoolse educatie, ongeacht de werksituatie of het inkomen van de ouders.

Artikel 3 Activiteiten die voor een jaarlijkse subsidie in aanmerking komen

Activiteiten die voor een jaarlijkse subsidie in aanmerking komen, moeten aantoonbaar bijdragen aan de hierboven genoemde hoofd- en subdoelstellingen. Activiteiten die hieraan bijdragen zijn:

 • a.

  compensatieregeling peuteropvang: compensatie in een deel van de kosten voor peuteropvang van peuters tussen 2 en 4 jaar zonder doelgroepindicatie voor ouders die niet in aanmerking komen voor de Kinderopvangtoeslag (KOT);

 • b.

  armoederegeling peuteropvang: het vergoeden van de inkomensafhankelijke bijdrage, voor peuteropvang of voorschoolse educatie voor ouders die deze bijdrage niet kunnen betalen. De regeling kan ter aanvulling zijn op de Compensatieregeling peuteropvang (artikel 3a.) of de Subsidieregeling Voorschoolse educatie 2023.

Artikel 4 Voorwaarden aan de aanvrager

Organisaties die voor subsidie in aanmerking komen voldoen aan de volgende vereisten:

 • 1.

  subsidie kan worden aangevraagd door houders kinderopvang conform artikel 1 Wet Kinderopvang;

 • 2.

  aanvrager is in staat vanaf de ingangsdatum van de subsidieverlening de in de beschikking bepaalde activiteit(en) uit te voeren;

 • 3.

  activiteiten komen alleen in aanmerking indien de subsidieregeling voorschoolse educatie niet van toepassing is;

 • 4.

  de subsidie voor activiteiten a en b kunnen uitsluitend worden aangevraagd door houders die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Inspectie van het Onderwijs en GGD en werken conform de eisen op grond van de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang.

Artikel 5 Voorwaarden aan de aanvraag

De subsidieaanvraag voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • 1.

  De subsidieaanvraag gaat vergezeld van een activiteitenplan waarin in ieder geval een omschrijving en/of beschrijving van het volgende is vermeld:

  • a.

   de wijze waarop is voldaan aan de voorwaarden van artikel 3 en 4;

  • b.

   de wijze waarop de activiteiten bijdragen aan het realiseren van de in artikel 2 genoemde doelstelling;

  • c.

   de wijze waarop de aanvrager de doelgroep wil bereiken;

  • d.

   de wijze waarop wordt samengewerkt en afgestemd met andere organisaties binnen de gemeente Roosendaal;

  • e.

   de aanvraag gaat vergezeld van een sluitende begroting conform verplicht format.

 • 2.

  Bij de aanvraag voor subsidie Compensatieregeling peuteropvang (artikel 3a) en/of Armoederegeling peuteropvang (artikel 3b) wordt door de houder een inschatting gemaakt van het aantal te bereiken peuters.

 • 3.

  Bij subsidieaanvragen van meer dan € 100.000,- dient een jaarverslag over het jaar voorafgaand aan de aanvraag te worden ingediend, bestaande uit een inhoudelijk verslag, jaarrekening en -indien beschikbaar- een accountantsverklaring.

Artikel 6 Subsidiabele kosten

Voor de Compensatieregeling peuteropvang (artikel 3a) en de armoederegeling peuteropvang (artikel 3b) wordt het subsidiebedrag berekend op basis van de aangeleverde informatie zoals omschreven in artikel 5, lid 2. Voor beide regelingen geldt dat de inkomensafhankelijke bijdrage wordt bepaald door middel van het VNG Adviestabel behorend bij het betreffende jaar.

Situatie

Berekening

Compensatieregeling

peuteropvang

Peuter heeft geen doelgroepindicatie en ouders hebben geen recht op KOT

Uurtarief (fiscaal maximum) x aantal uur (tot een maximum van 320 uur op jaarbasis) x één peuter minus de totale inkomensafhankelijke ouderbijdrage.

Als er meerdere situaties van peuters hetzelfde zijn kan één peuter ook worden vervangen door het betreffende aantal peuters met dezelfde situatie.

Armoederegeling peuteropvang

Ouders zijn niet in de mogelijkheid de inkomensafhankelijke bijdrage te betalen

Volledige vergoeding van de inkomensafhankelijke ouderbijdrage per peuter per uur tot een maximum van 320 (peuteropvang) of 640 uur (VE) op jaarbasis

Artikel 7 Maximaal subsidiebedrag per aanvraag/aanvrager

De aan te vragen subsidie voor de Armoederegeling peuteropvang (artikel 3b) bedraagt maximaal

€ 3.000 per aanbieder voor de eerste aanvraag.

Artikel 8 Subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond voor de Compensatieregeling peuteropvang (artikel 3a) bedraagt € 225.000,- per jaar. Dit is gebaseerd op het maximumaantal uren op jaarbasis: 320 uur.

 • 2.

  Het subsidieplafond voor het vergoeden van de compensatieregeling Armoede peuteropvang (artikel 3b) voor ouders die de eigen inkomensafhankelijke bijdrage niet kunnen betalen bedraagt per jaar

 • € 10.000.

Artikel 9 Aanvraagtermijn subsidieaanvraag

In afwijking van artikel 6 van de ASV 2013 kan een aanvraag voor subsidie activiteiten Compensatieregeling peuteropvang (compensatieregeling, artikel 3a) en compensatieregeling Armoede peuteropvang (artikel 3b) gedurende het hele jaar van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 gedaan worden. Per half jaar kan er één aanvraag ingediend worden.

Artikel 10 Beoordeling subsidieaanvraag

Aanvragen voor de in artikel 3 genoemde activiteiten die voldoen aan de voorwaarden omschreven in artikel 4 en artikel 5 komen voor subsidie in aanmerking totdat het subsidieplafond is bereikt.

Artikel 11 Samenloop van subsidies

De aanvraag voor subsidie wordt afgewezen indien voor de activiteiten, als bedoeld in artikel 3, op grond van andere nadere regels subsidie is of wordt aangevraagd.

Artikel 12 Verplichtingen

 • 1.

  De subsidieontvanger is verplicht:

  • a.

   de activiteiten uit te voeren overeenkomstig de bij de subsidieaanvraag verstrekte gegevens;

  • b.

   zorg te dragen voor de lokale zichtbaarheid, bekendheid en bereikbaarheid van de organisatie of het samenwerkingsverband en het activiteitenaanbod;

  • c.

   flexibel in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen binnen de gemeente Roosendaal;

  • d.

   de gemeente op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in aantallen ten opzichte van de vooraf ingediende schatting.

Artikel 13 Eindverantwoording en vaststelling

 • 1. De eindverantwoording van de subsidie over het kalenderjaar 2023 wordt door de houder uiterlijk op 30 april 2024 digitaal ingediend met daarvoor door het college vastgestelde formulieren.

 • 2. De vaststelling vindt plaats op basis van de vergelijking van de prognose bij de subsidieaanvraag en de werkelijke situatie welke is opgegeven in de verantwoording. De vaststelling vindt plaats op basis van de werkelijke realisatie.

 • 3. Bij de eindverantwoording voor subsidie Compensatieregeling peuteropvang (artikel 3a) en/of Armoederegeling peuteropvang (artikel 3b) wordt daarnaast een overzicht aangeleverd van een onderbouwing per peuter waarin de volgende gegevens staan vermeld:

  • het toetsingsinkomen van ouders;

  • het afgenomen aantal uren en dagdelen per week;

  • de ouderbijdrage per uur gebaseerd op de VNG tabel;

  • totaaloverzicht van het aan te vragen subsidiebedrag op basis van bovenstaande gegevens.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 juli 2022.

Ondertekening

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Roosendaal op 21 juni 2022,

de secretaris, de burgemeester,