Beleidsregels gemeente Zundert betreffende het gebruik van knalapparaten 2022

Geldend van 24-06-2022 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels gemeente Zundert betreffende het gebruik van knalapparaten 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert;

gelezen het bepaalde in art. 4:6.1 en 4:6.3 van Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Zundert 2020

overwegende dat het wenselijk is over te gaan tot nadere regulering van het gebruik van knalapparaten in de openbare ruimte t.b.v. een inrichting

besluit:

vast te stellen de

 • 1.

  Beleidsregels gemeente Zundert betreffende het gebruik van knalapparaten 2022

Artikel 1 Begripsbepaling

 • 1. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als opgenomen in de Algemene plaatselijke verordening gemeente Zundert 2020;

 • 2. In deze beleidsregel wordt verstaan onder knapapparaat een gaskanon dat, met tussen pozen, (zeer) luide knallen produceert teneinde gevogelte en ander wild, dat schade toebrengt aan de gewassen van de agrariër, te verwijderen dan wel verwijderd te houden van zijn gewassen;

Artikel 2 Criteria plaatsing knalapparaat

 • 1. Het knalapparaat wordt ingezet voor de noodzakelijke verjaging van wild en/of gevogelte, ten einde schade aan gewassen te voorkomen dan wel te beperken;

 • 2. Het knalapparaat wordt ingesteld op een bronsterkte van 120 dB(A);

 • 3. De in acht te nemen afstand tussen het knalapparaat en de dichtst bij zijnde woning bedraagt minimaal 140 meter, ervan uitgaande dat het aantal knallen maximaal 12 per uur bedraagt, dan wel 3 knallen binnen maximaal 30 seconden en dan een stilte van 15 minuten;

 • 4. op een perceel (5ha) mag slechts 1 knalapparaat worden geplaatst;

 • 5. het knalapparaat wordt zodanig geplaatst dat de monding van het knalapparaat niet gericht is op nabij gelegen woningen van derden;

 • 6. het knalapparaat mag slechts worden gebruikt tussen 07.00 uur en 21.00 uur.

Artikel 3 Opvolgen van aanwijzingen

Door of namens het bestuursorgaan, de politie of de brandweer gegeven aanwijzingen in het kader van het algemeen belang, de openbare orde of veiligheid dienen strikt te worden opgevolgd. Deze aanwijzingen kunnen onder andere betrekking hebben op het geheel op het gedeeltelijk verplaatsen dan wel verwijderen van de geplaatste objecten zonder dat de initiatiefnemer aanspraak kan maken op schadevergoeding.

Artikel 4 Bijzondere omstandigheden

Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van deze beleidsregels.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de eerste dat na die van bekendmaking onder gelijktijdige intrekking van de beleidsnota gemeente Zundert betreffende het gebruik van knalapparaten vastgesteld d.d. 6 augustus 2002.

Artikel 6 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels betreffende het gebruik van knalapparaten 2022.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 21 juni 2022

Burgemeester en wethouders van Zundert,

de secretaris,

drs. J.W.F. Compagne

de burgemeester,

J.G.P. Vermue