Beleidsregels ten aanzien van geluidshinder, terrassen en sluitingstijden tijdens grote evenementen gemeente Zundert 2022

Geldend van 24-06-2022 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels ten aanzien van geluidshinder, terrassen en sluitingstijden tijdens grote evenementen gemeente Zundert 2022

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, elk voor zover bevoegd;

gelezen het bepaalde in art. 2:25 lid 1, 2:30 lid 1 en 4:6 lid 3 van De Algemene plaatselijke verordening gemeente Zundert 2020

overwegende dat het wenselijk is om in het belang van de openbare orde, veiligheid, zedelijkheid of gezondheid, of in het geval van bijzondere omstandigheden, over te gaan tot nadere regulering van het gebruik van terrassen in de openbare ruimte en van tijdelijk geldende sluitingstijden voor een of meer horecabedrijven tijdens grote evenementen en dat het daarnaast wenselijk is om het beperken van geluidshinder tijdens grote evenementen te reguleren.

besluit:

vast te stellen de

 • 1.

  Beleidsregels ten aanzien van geluidshinder, terrassen en sluitingstijden tijdens grote evenementen gemeente Zundert 2022

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Algemene plaatselijke verordening Gemeente Zundert 2020 en de Algemene wet bestuursrecht;

 • 2. In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

  • a.

   APV: Algemene plaatselijke verordening Gemeente Zundert 2020;

  • b.

   Openbare inrichting:

   • i.

    een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis;

   • ii.

    elke andere voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was logies wordt verstrekt of dranken worden geschonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie worden verstrekt of bereid;

  • c.

   evenementen: de evenementen Aardbeienfeesten, Bloemencorso;

  • d.

   evenemententerrein: het terrein zoals weergegeven op de bijbehorende plattegrond van de geldende evenementenvergunning;

  • e.

   sluitingstijd: het tijdstip waarop de openbare inrichtingen gesloten moeten zijn voor publiek en na welk tijdstip géén bezoekers meer aanwezig mogen zijn in de openbare inrichtingen.

Artikel 2 Geluid

Het college verleent op basis van artikel 4:6 lid 3 APV aan de organisator van de in artikel 1 lid 2 sub c genoemde evenementen, ontheffing om tot uiterlijk 1.00 uur 's nachts op de terrassen en in de feesttenten die een onderdeel vormen van de evenementen, genoemd in artikel 1 lid 2 sub c, en gelegen zijn binnen het aangewezen evenemententerrein, (mechanische of live) muziek ten gehore te brengen.

Artikel 3 Terrassen

De burgemeester verleent op grond van artikel 2:25 lid 1 APV toestemming aan de organisator van de in artikel 1 lid 2 sub c genoemde evenementen, om terrassen binnen het aangewezen evenemententerrein te plaatsen onder de voorwaarde dat deze uiterlijk om 2.00 uur 's nachts niet meer bruikbaar zijn als zitplaats of hangplaats.

Artikel 4 Sluitingstijd

De sluitingstijden voor openbare inrichtingen worden tijdens de evenementen genoemd in artikel 1 lid 2 sub c, voor zover deze inrichtingen direct grenzen aan het betreffende evenemententerrein, op grond van artikel 2:30 lid 1 APV door de burgemeester als volgt vastgesteld:

 • a.

  gedurende de dagen dat het evenement plaats vindt, is de sluitingstijd voor openbare inrichtingen die horecabedrijf zijn als bedoeld in artikel 1 van de Drank- en Horecawet bepaald op uiterlijk 3.00 uur 's nachts en voor overige openbare inrichtingen op uiterlijk 4.00 uur 's nachts;

 • b.

  gedurende de dagen dat het evenement plaats vindt en de dag na afloop van het evenement, is de duur van de sluitingstijd bepaald tot 8.00 uur ’s ochtends.

Artikel 5 Naleving

Iedere exploitant van een openbare inrichting is zelf verantwoordelijk voor de naleving van de bepalingen met betrekking tot de sluitingstijden van de openbare inrichting zoals deze zijn neergelegd in de APV en de daarop gebaseerde beleidsregels.

Artikel 6 Bijzondere omstandigheden

De burgemeester c.q. het college kunnen, elk voor zover bevoegd, in bijzondere gevallen afwijken van deze beleidsregels.

Artikel 7 Inwerkingtreding

 • 1. Deze beleidsregels treden in werking op de dag na publicatie ervan onder gelijktijdige intrekking van de beleidsregels ten aanzien van geluidshinder, terrassen en sluitingstijden 2014 vastgesteld op 17 december 2013, kenmerk 2013/20093.

Artikel 8 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels ten aanzien van geluidshinder, terrassen en sluitingstijden tijdens grote evenementen gemeente Zundert 2022.

Ondertekening

Aldus besloten op 21 juni 2022 elk voor zover bevoegd,

de burgemeester van de gemeente Zundert,

J.G.P. Vermue

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert,

de secretaris,

drs. J.W.F. Compagne

de burgemeester,

J.P.G. Vermue