Nadere regels plaatsing tijdelijke bouwobjecten op openbare plaatsen gemeente Zundert 2022

Geldend van 24-06-2022 t/m heden

Intitulé

Nadere regels plaatsing tijdelijke bouwobjecten op openbare plaatsen gemeente Zundert 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert;

gelezen het bepaalde in art. 2:10 lid 3 sub c j. lid 4 en 5 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Zundert 2020

overwegende dat het wenselijk is over te gaan tot nadere regulering van het gebruik van openbare plaatsen voor het plaatsen van bouwobjecten ter voorkoming van onder meer ongevallen, schade, gevaar voor het verkeer, de onbruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan dan wel de belemmering van het doelmatig beheer en onderhoud van de openbare weg.

besluit:

vast te stellen de

 • 1.

  Nadere regels plaatsing tijdelijke bouwobjecten op openbare plaatsen gemeente Zundert 2022.

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Algemene plaatselijke verordening gemeente Zundert 2020 en de Algemene wet bestuursrecht;

 • 2. In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

  • a.

   bouwobject: (verplaatsbaar) materiaal en/of materieel ten dienste van bouw- en onderhoudswerkzaamheden of van de daartoe betrokken personen, zoals bijvoorbeeld steigers, puinbakken, containers, keetcontainers, verhuisliften, pompinstallaties, schaftketen, eco-toiletten, stenen, zand en tegels;

  • b.

   openbare plaats: een voor het publiek toegankelijke plaats, waaronder begrepen de weg, als bedoeld in artikel 1, eerste lid onder b, van de Wegenverkeerswet 1994;

  • c.

   melding: het schriftelijk of digitaal melden van het plaatsen van het bouwobject, daarbij aangegeven het aantal, tijdvak en locatie.

Artikel 2 Criteria plaatsen van bouwobjecten

 • 1. Het is toegestaan tijdelijk maximaal vier bouwobjecten te plaatsen indien wordt voldaan aan elk van de volgende voorwaarden:

  • a.

   het bouwobject brengt door de omvang of vormgeving, constructie, plaats van bevestiging of het beoogde gebruik geen schade toe aan de wegen;

  • b.

   de container of schaftkeet mag niet langer zijn dan 6,0 meter, breder dan 2,40 meter en hoger dan 2,60 meter;

  • c.

   het bouwobject of het beoogde gebruik daarvan levert geen gevaar op voor de bruikbaarheid en het doelmatig en veilig gebruik van de weg en vormt geen belemmering voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg;

  • d.

   het bouwobject dient zoveel mogelijk geplaatst te worden op een parkeervak maar niet op een invalidenparkeerplaats en niet voor een brandgang of een nooduitgang;

  • e.

   het bouwobject moet zijn voorzien van gegevens van de eigenaar en op de hoeken zijn voorzien van goed zichtbaar reflecterend materiaal volgens de CROW-richtlijn;

  • f.

   het bouwobject levert geen overlast op voor gebruikers van in de nabijheid gelegen onroerende zaken;

  • g.

   het bouwobject of het beoogde gebruik daarvan levert geen risico op voor de openbare orde en veiligheid;

  • h.

   de duur van de ingebruikname van de weg of een weggedeelte bedraagt aaneensluitend niet langer dan vier weken;

  • i.

   op het trottoir is een vrije doorgang in een recht doorgaande lijn van ten minste 1,20 meter breed gewaarborgd voor voetgangers en rolstoelgebruikers;

  • j.

   er is altijd een vrije en onbelemmerde doorgang in een recht doorgaande lijn van minimaal 4 meter breed aanwezig ten behoeve van hulpdiensten;

  • k.

   het college wordt tenminste vijf werkdagen voorafgaand aan de plaatsing van de bouwobjecten in kennis gesteld met een schriftelijke of digitale melding;

  • l.

   het bouwobject of het beoogde gebruik daarvan levert geen hinder, overlast of gevaar op voor het milieu;

  • m.

   het is verboden bouwobjecten op of aan de weg te reinigen;

 • 2. De bouwobjecten mogen niet worden geplaatst:

  • a.

   indien deze een belemmering vormen voor aan, onder, op of boven de weg te verrichten (onderhouds) werkzaamheden, (de voorbereiding van) evenementen, markten, kermissen, andere festiviteiten en/of gebeurtenissen van algemeen belang;

  • b.

   tijdens een evenement, markten, kermissen, andere festiviteiten en/of gebeurtenissen van algemeen belang tenzij hiervoor door de burgemeester toestemming is verleend op grond van artikel 2:25 van de APV.

Artikel 3 Opvolgen aanwijzingen

Door of namens het bestuursorgaan, de politie of de brandweer gegeven aanwijzingen in het kader van het algemeen belang, de openbare orde of veiligheid dienen strikt te worden opgevolgd. Deze aanwijzingen kunnen onder andere betrekking hebben op het geheel of gedeeltelijk verplaatsen dan wel verwijderen van de geplaatste objecten zonder dat de initiatiefnemer aanspraak kan maken op schadevergoeding.

Artikel 4 Schade

Schade die is toegebracht aan gemeentelijke eigendommen als gevolg van het bouwobject zal door de gemeente op rekening van de initiatiefnemer worden hersteld.

Artikel 5 Bijzondere omstandigheden

Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van deze beleidsregels.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking onder gelijktijdige intrekking van de nadere regels plaatsing bouwobjecten op openbare plaatsen gemeente Zundert vastgesteld op 13 oktober 2009 kenmerk 2009/12571.

Artikel 7 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als: Nadere regels plaatsing tijdelijke bouwobjecten op openbare plaatsen gemeente Zundert 2022.

Ondertekening

Aldus besloten op 21 juni 2022

burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert,

de secretaris,

drs. J.W.F Compagne

de burgemeester,

J.P.G. Vermue