Beleidsregels ten behoeve van vergunning voorschriften exploitatievergunning gemeente Zundert 2022

Geldend van 24-06-2022 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels ten behoeve van vergunning voorschriften exploitatievergunning gemeente Zundert 2022

De burgemeester van de gemeente Zundert;

gelezen het bepaalde in art. 2:27 en 2:28 van Algemene plaatselijke verordening gemeente Zundert 2020

overwegende dat het wenselijk is voorschriften te verbinden aan het verlenen van een exploitatievergunning voor een openbare inrichting en dat het doelmatig is om daartoe standaardvoorschriften vast te stellen.

besluit:

vast te stellen de

 • 1.

  Beleidsregels ten behoeve van vergunningvoorschriften exploitatievergunningen openbare inrichtingen gemeente Zundert 2022

Artikel 1 Algemeen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  openbare inrichting: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 2:27 lid 1 onder 1,2 en 3 van de Algemene plaatselijke verordening Gemeente Zundert 2020;

 • b.

  leidinggevende:

  • 1.

   de natuurlijke persoon of de bestuurders van een rechtspersoon of hun gevolmachtigden, voor wiens rekening en risico de openbare inrichting wordt uitgeoefend;

  • 2.

   de natuurlijke persoon, die algemene leiding geeft aan een onderneming, waarin de openbare inrichting wordt uitgeoefend;

  • 3.

   de natuurlijke persoon, die onmiddellijke leiding geeft aan de uitoefening van zodanige openbare inrichting.

Artikel 2 Verplichtingen vergunninghouder

 • 1. Bij wijziging van de persoon van de leidinggevende dient de exploitant dit binnen een week schriftelijk te melden aan de burgemeester. Een nieuwe leidinggevende mag de leiding in de openbare inrichting uitoefenen voor zover ten behoeve van deze persoon een bijschrijving op de vergunning is gevraagd, mits de ontvangst van die aanvraag is bevestigd, zolang nog niet op die aanvraag is beslist.

 • 2. De inrichting mag niet voor het publiek geopend zijn indien geen der leidinggevenden daadwerkelijk in het horecabedrijf aanwezig is;

 • 3. De in het bedrijf werkzame personen dienen in het bezit te zijn van een geldige verblijfstitel op grond waarvan haar/zijn arbeid in Nederland is toegestaan;

 • 4. De exploitatievergunning, en in voorkomende gevallen een afschrift van de aanvraag en de ontvangstbevestiging, zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, dienen in het bedrijf aanwezig te zijn en op eerste verzoek van een ambtenaar van politie of daartoe aangewezen toezichthouder ter plaatse ter hand te worden gesteld;

 • 5. Elke wijziging in de bedrijfsvoering van de openbare inrichting of van de exploitatievorm dient uiterlijk binnen een week schriftelijk te worden gemeld aan de burgemeester.

Artikel 3 Openbare orde

 • 1. De exploitant/leidinggevende is verplicht tot een zodanige exploitatie van het bedrijf dat geen bedreiging van de openbare orde of verstoring van het woon- en leefklimaat plaatsvindt;

 • 2. De leidinggevenden zijn verplicht er voortdurend op toe te zien dat er in het bedrijf geen strafbare feiten plaatsvinden, waaronder in ieder geval de feiten als genoemd in de Opiumwet;

 • 3. Het is verboden in het horecabedrijf middelen, als bedoeld in artikelen 2 en 3 van de Opiumwet (soft- en harddrugs) voorradig te hebben, te bereiden, te bewerken, te verwerken, te verkopen, af te leveren of te vervaardigen alsmede te gedogen dat anderen de inrichting hiertoe gebruiken;

 • 4. In de openbare inrichting mogen zich geen personen ophouden, die in het bezit zijn van wapens zoals bedoeld in de Wet wapens en munitie;

 • 5. De vergunninghouder is altijd verplicht er zorg voor te dragen dat het verloop van bezoekers en de bedrijfsvoering op een ordelijke wijze plaatsvindt;

 • 6. In geval van ordeverstoring zijn de vergunninghouders en/of diegenen die namens hen optreden, ertoe gehouden degenen die de verstoring veroorzaken, tot orde en rust te manen. Als aan deze aanmaning geen gehoor wordt gegeven, dienen de vergunninghouders de politie daarvan onmiddellijk in kennis te stellen;

 • 7. De vergunninghouder dient er dagelijks zorg voor te dragen dat in de directe omgeving van het horecabedrijf het afval wordt verwijderd waarvan aannemelijk is dat het is achtergelaten door bezoekers van het horecabedrijf.

Artikel 4 Opvolgen van aanwijzingen

Eventueel door of namens de districtschef van de politie, regionaal commandant brandweer of medewerkers van de gemeente Zundert gegeven aanwijzingen of bevelen dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd.

Artikel 5 Wijzigen voorwaarden en intrekking vergunning

Onverminderd het bepaalde in artikel 1:6 van de Algemene plaatselijke verordening, kan, wanneer de bescherming van de openbare orde en veiligheid en/of de aantasting van het woon- en/of leefklimaat in de directe omgeving van de openbare inrichting dit noodzakelijk maakt, de burgemeester met onmiddellijke ingang aanvullende voorschriften en/of beperkingen aan deze vergunning verbinden danwel de opgelegde voorschriften en/of beperkingen met onmiddellijke ingang intrekken of wijzigen, danwel deze exploitatievergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.

Artikel 6 Bijzondere omstandigheden

De burgemeester kan in bijzondere omstandigheden afwijken van deze beleidsregels.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op de dag na publicatie onder gelijktijdige intrekking van de beleidsregels ten behoeve van voorschriften horeca-exploitatievergunningen gemeente Zundert 2014 vastgesteld op 27 maart 2014, kenmerk 2014/4999.

Artikel 8 Citeertitel

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als: Beleidsregels exploitatievergunningen openbare inrichtingen Gemeente Zundert 2022.

Ondertekening

Aldus besloten op 21 juni 2022.

de burgemeester van de gemeente Zundert,

J.G.P. Vermue