Beleidsregels meerjarige evenementenvergunningen gemeente Zundert 2022

Geldend van 24-06-2022 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels meerjarige evenementenvergunningen gemeente Zundert 2022

De burgemeester van de gemeente Zundert;

gelezen het bepaalde in artikel 4.81 van de Algemene wet bestuursrecht waarin bepaald is dat een bestuursorgaan beleidskaders kan vaststellen met betrekking tot een aan hem toegekende of onder zijn verantwoordelijkheid uitgeoefende, dan wel een door hem gedelegeerd bevoegdheid;

gelezen het bepaalde in artikel 174 Gemeentewet waarin bepaald is dat de burgemeester belast is met het toezicht op openbare bijeenkomsten en vermakelijkheden alsmede op de voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven;

gelezen het bepaalde in art. 2:24, 2:25 en 2:26 van Algemene plaatselijke verordening gemeente Zundert 2020;

gelezen het bepaalde in artikelen 1.6 en 1.7 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Zundert waarin wijziging van vergunning en de regels ten aanzien van de termijnen zijn opgenomen;

gelezen het bepaalde in de Brandbeveiligingsverordening;

gelezen het bepaalde in de Nota evenementenbeleid Gemeente Zundert 2021-2022

overwegende dat in het kader van deregulering en administratieve lastenverlichting het wenselijk is om aanvraagprocedures voor evenementenvergunningen te beperken en te vereenvoudigen.

besluit:

vast te stellen de

 • 1.

  Beleidsregels meerjarige evenementenvergunningen gemeente Zundert 2022

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen schrijfwijze artikelen bij alle artikelen gelijk trekken

 • 1. APV: Algemeen plaatselijk verordening Gemeente Zundert 2020;

 • 2. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Algemene plaatselijke verordening gemeente Zundert 2020 en de Algemene wet bestuursrecht;

 • 3. Meerjarige evenementenvergunning; vergunning t.b.v. een evenement voor de duur van 3 jaar

 • 4. A,B of C evenement: gelijk aan de begripsbepaling uit de nota evenementenbeleid gemeente Zundert 2021-2022.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze beleidsregels regelen het toetsingskader voor een evenementenvergunning die op basis van 2.25 lid 2 APV wordt aangevraagd. De evenementenvergunning geldt voor drie jaren.

Hoofdstuk 2 Inhoudelijke bepalingen

Artikel 3: Aanvraag meerjarige vergunning.

 • 1. Een aanvraag om een meerjarige evenementenvergunning als bedoeld in artikel 2:25 lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening dient minimaal twaalf weken voorafgaand aan het evenement te worden gedaan op het daarvoor vastgestelde aanvraagformulier

 • 2. Er is pas sprake van een ontvankelijke aanvraag om een meerjarige evenementenvergunning als het formulier volledig is ingevuld en ondertekend met alle gevraagde bijlagen.

Artikel 4: Meerjarige vergunning.

Aan de organisator van een evenement die in aanmerking komt voor een meerjarige evenementenvergunning, kan een evenementenvergunning voor drie jaar worden verleend mits en voor zolang voldaan wordt aan de navolgende voorwaarden.

 • 1.

  De keuze voor het aanvragen van een meerjarige evenementenvergunning ligt bij de aanvrager. Deze keuze kan op het aanvraagformulier aangegeven worden.

 • 2.

  Het evenement dient een A of B evenement te zijn.

 • 3.

  Een meerjarige vergunning wordt maximaal voor een periode van drie jaar verleend.

 • 4.

  Het evenement dient al minimaal twee keer eerder op dezelfde locatie en conform de aanvraag om een meerjarige evenementenvergunning te zijn georganiseerd door de aanvrager.

 • 5.

  In de twee aan de aanvraag voor een meerjarige evenementenvergunning, voorafgaande jaren zijn geen zwaarwegende klachten van derden of negatieve rapportages van de hulpdiensten, van de gemeentelijk toezichthouders of bijzondere opsporingsambtenaren ontvangen.

 • 6.

  Het evenement vindt ieder jaar op dezelfde locatie plaats en heeft ieder jaar een identiek opzet/programmering, met o.a. dezelfde begin- en eindtijden, doelgroep, bezoekersaantallen, muzieksoort, duur van het evenement, aard/karakter en dezelfde organisator Een evenement dat bestaat uit meerdere activiteiten op verschillende plaatsen in een bepaalde periode (b.v. een feestweek) kan in aanmerking komen voor een meerjarige vergunning, als er sprake is van vaste locaties, activiteiten en begin/eindtijden per activiteit voor de periode van de aanvraag.

 • 7.

  De vergunninghouder moet jaarlijks schriftelijk vóór 1 december aangeven op welke datum het komende jaar het evenement wordt georganiseerd.

 • 8.

  Het bepaalde in artikel 1:6 van de Algemene Plaatselijke verordening gemeente Zundert is ten aanzien van een meerjarige evenementenvergunning onverminderd van toepassing.

Artikel 5 Meldingsformulier

 • 1. Als de meerjarige vergunning is verleend, deelt de organisator ieder jaar uiterlijk 16 weken voorafgaand aan het evenement schriftelijk, via het vastgesteld formulier, mee of er wijzigingen zijn en zo ja, welke dat zijn. Tevens dienen de bijlagen en plattegronden van de wijzigingen duidelijk herkenbaar te zijn en bijgevoegd te worden. Indien de melding voor wijziging later dan 16 weken voor aanvang van het evenement ingediend wordt, wordt deze melding niet aanvaard en dient het evenement conform de vergunning te worden gehouden.

 • 2. Een melding van een wijziging moet steeds worden bezien ten opzichte van de oorspronkelijke verleende meerjarige evenementenvergunning. De wijziging mag niet leiden tot aanpassing van de meerjarige evenementenvergunning.

 • 3. De vergunninghouder krijgt eenmalig de gelegenheid om de benodigde documenten aan te leveren. Indien deze melding niet ontvankelijk is, wordt de melding niet in behandeling genomen.

 • 4. De wijziging ten opzichte van artikel 5 lid 1 komt te vervallen nadat de editie met wijzigingen heeft plaatsgevonden

 • 5. Afhankelijk van de wijziging(en) wordt besloten of een nieuwe vergunning moet worden aangevraagd. De burgemeester geeft binnen 20 werkdagen na ontvangst van een ontvankelijke melding voor een wijziging aan of de verleende meerjarige vergunning in stand blijft.

 • 6. In het geval de verleende meerjarige vergunning niet in stand kan blijven, in verband met de aard van de wijzigingen, dient de organisator minimaal twaalf weken voorafgaand aan het evenement een nieuwe ontvankelijke aanvraag in te dienen.

 • 7. Een organisator heeft geen recht op compensatie of een schadevergoeding voor gemaakte kosten wanneer een vergunning en/of ontheffing wordt gewijzigd.

Artikel 6 Weigeringsgrond

De meerjarige vergunning kan in ieder geval niet verleend worden:

 • 1.

  Wanneer een vergunning van een eerder evenement is ingetrokken.

 • 2.

  Voor evenementen die nog geen twee keer in de gemeente Zundert zijn georganiseerd zoals verwoordt in artikel 4 lid 4 van deze beleidsregels.

  • a.

   Bij een evenement, dat tot hoofddoelstelling heeft een feest, gericht opeen doelgroep in de leeftijd van 18 jaar t/m 24 jaar waarbij alcoholhoudende dranken worden geschonken.

  • b.

   Van wedstrijden met gemotoriseerde voertuigen.

  • c.

   Bij carnavalsoptochten.

  • d.

   Bij kermissen of dat ze een onderdeel uitmaken van een evenement met meerdere activiteiten.

  • e.

   Bij circussen.

 • 3.

  Indien de aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden zoals deze in artikel 4 lid 2 t/m 8 van deze beleidsregels gesteld zijn.

 • 4.

  Indien de aanvraag in strijd is met de Algemene Plaatselijke verordening 2020 en/ of beleidsregels Nota evenementenbeleid Gemeente Zundert 2021-2022.

Artikel 7 Voorschriften in de meerjarige evenementenvergunning

Voor een meerjarige evenementenvergunning zijn de onderstaande voorschriften van toepassing.

 • 1.

  De vergunning is niet overdraagbaar aan een andere organisator.

 • 2.

  Bij veranderingen in de omstandigheden van het evenement (ten opzicht van waarvoor een evenementenvergunning is afgegeven) maakt de vergunninghouder daar melding van zoals in artikel 5 lid 1 van deze beleidsregels is aangegeven.

 • 3.

  In het geval een meerjarige vergunning is afgegeven en in dit kader een evenement plaats heeft gevonden waarbij de gemeente klachten heeft ontvangen zal in samenspraak met de gemeente in eerste instantie de vergunninghouder verantwoordelijk zijn om het gesprek aan te gaan met degenen die klagen. De vergunninghouder dient te trachten gezamenlijk tot een oplossing te komen en dient hierin zelf de regie te nemen. Deze oplossing dient uiterlijk vier weken, na binnenkomst van de klacht, ter goedkeuring aan de gemeente worden voorgelegd. De gemeente zal beoordelen of de klacht in voldoende mate is opgelost om de meerjarige evenementenvergunning in stand te houden.

 • 4.

  De gemeente behoudt zich het recht voor om de evenementenvergunning in te trekken of in samenspraak een andere datum af te spreken bij gewijzigde omstandigheden zoals onacceptabel samenloop van evenementen, onvoldoende capaciteit van hulpdiensten, het realiseren van een (bouw)project, het beheer en het onderhoud van gebied of/en wijzigingen in wet- en regelgeving.

 • 5.

  Indien de vergunninghouder geen gebruik meer maakt van de evenementenvergunning bij meer dan één editie van het evenement kan deze worden ingetrokken.

 • 6.

  Indien nodig kunnen aanvullende voorschriften aan de vergunning verbonden worden.

Artikel 8. Intrekking.

In de volgende gevallen kan tot intrekking van de meerjarige vergunning worden besloten;

 • Indien niet voldaan wordt aan artikel 5 lid 1 t/m 4 van deze beleidsregels.

 • 2.Bij conflicterende (bouw)projecten en/of (weg) werkzaamheden ect.. Op het moment van vergunningverlening bestaat er vaak geen inzicht in de planning van werkzaamheden. Als werkzaamheden staan of worden gepland tijdens een evenement, wordt dit in een zo vroeg mogelijk stadium bekendgemaakt aan de organisator en wordt bekeken of beide activiteiten op elkaar afgestemd kunnen worden.

 • In het geval in strijd met de vergunningsvoorschriften wordt gehandeld.

 • Indien tijdens de looptijd van een meerjarige evenementenvergunning zwaarwegende klachten van derden of negatieve rapportages van de hulpdiensten, van de gemeentelijk toezichthouders of bijzondere opsporingsambtenaren zijn ontvangen.

 • Er verstoring van de openbare orde en veiligheid heeft plaatsgevonden.

 • 6.Gewijzigde wet- en regelgeving.

 • 7. Een organisator heeft geen recht op compensatie of een schadevergoeding voor gemaakte kosten wanneer een vergunning en/of ontheffing wordt ingetrokken.

Artikel 9. Bijzondere omstandigheden

De burgemeester kan in bijzondere omstandigheden afwijken van deze beleidsregels.

Artikel 10. Inwerkingtreding.

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de eerste na die van publicatie onder gelijktijdige intrekking van de beleidsregels meerjarige evenementenvergunningen gemeente Zundert 2017 vastgesteld op 12 juli 2017, kenmerk ZD17019194.

Artikel 11 Citeertitel

De beleidsregels worden aangehaald als; beleidsregels "meerjarige evenementenvergunningen gemeente Zundert 2022"

Ondertekening

Aldus besloten op 21 juni 2022.

de burgemeester van de gemeente Zundert,

J.G.P. Vermue