“BESLUIT AANWIJZING SPECIFIEKE DIGITALE KANALEN WET OPEN OVERHEID” GEMEENTE BRUMMEN

Geldend van 24-06-2022 t/m heden

Intitulé

“BESLUIT AANWIJZING SPECIFIEKE DIGITALE KANALEN WET OPEN OVERHEID” GEMEENTE BRUMMEN

Kenmerk Z072428 / D383422

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE BRUMMEN, EN DE BURGEMEESTER VAN BRUMMEN;

Overwegende dat,

  • Het college op grond van art. 4.1 Wet Open Overheid (hierna: Woo) verplicht is een digitaal kanaal aan te wijzen voor het indienen van verzoeken in het kader van de Woo;

  • Het college op grond van art. 2:15 van de Algemene wet bestuursrecht nadere eisen mag stellen aan het gebruik van de elektronische weg;

  • Het gebruiken van een webformulier de eenheid, transparantie en duidelijkheid voor de burger bevordert.

Hebben besloten:

1. Conform document met kenmerk D383422 te besluiten tot aanwijzing van specifieke digitale kanalen voor verzoeken Wet open overheid.

Artikel 1 Aanwijzing specifieke digitale kanalen

1. Digitale verzoeken op grond van de Woo kunnen alleen worden ingediend met gebruikmaking van het webformulier voor Woo-verzoeken op de website van de gemeente Brummen, met gebruikmaking van digid.

2. Alleen zolang het webformulier nog niet beschikbaar is, kunnen digitale Woo-verzoeken ingediend worden via het e-mailadres: gemeente@brummen.nl.

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel

1. Dit besluit treedt in werking op de dag na die van bekendmaking.

2. Dit besluit wordt aangehaald als: “Besluit aanwijzing specifieke digitale kanalen verzoeken Wet open overheid”.

Ondertekening

Dit besluit is genomen tijdens de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders op 14 juni 2022 en door de burgemeester op 9 juni 2022.

Het college B&W van de gemeente Brummen,

Gemeentesecretaris, N.L.J.J. Dusink

Burgemeester A.J. van Hedel.

De burgemeester van de gemeente Brummen

Burgemeester A.J. van Hedel