Verordening op de Rekenkamer Eijsden-Margraten 2022

Geldend van 24-06-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening op de Rekenkamer Eijsden-Margraten 2022

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Wet: Gemeentewet

 • b.

  Rekenkamer: Rekenkamer van de gemeente Eijsden-Margraten

 • c.

  Voorzitter: Voorzitter van de Rekenkamer

 • d.

  College: College van burgemeester en wethouders

 • e.

  Griffie: Griffie van de gemeente Eijsden-Margraten

 • f.

  Griffier: Griffier van de gemeente Eijsden-Margraten of diens plaatsvervanger.

Artikel 2 Rekenkamer

 • 1. De raad stelt een Rekenkamer in die wordt aangeduid als de Rekenkamer van de gemeente Eijsden-Margraten.

 • 2. De Rekenkamer bestaat uit één lid, tevens zijnde voorzitter.

 • 3. De Rekenkamer heeft als taak het uitoefenen van de rekenkamerfunctie als bedoeld in art. 81a Gemeentewet.

Artikel 3 Benoeming voorzitter

De voorzitter van de Rekenkamer wordt voor een periode van zes jaren aangewezen waarbij de voorzitter voor maximaal een periode kan worden herbenoemd.

Artikel 4 Vergoeding voor werkzaamheden van de externe leden van de commissie

 • 1. De voorzitter ontvangt een vergoeding van € 100,- per onderzoek uur. Dit bedrag is inclusief onkostenvergoeding en kan jaarlijks geïndexeerd worden.

 • 2. De raad stelt jaarlijks bij de begroting het beschikbare budget voor de Rekenkamer vast.

Artikel 5 Onderzoeksondersteuning

 • 1. De griffier is voor de Rekenkamer het aanspreekpunt bij de uitvoering van de werkzaamheden en de schakel tussen organisatie en Rekenkamer.

 • 2. Bij de organisatie is een aanspreekpunt beschikbaar voor het vergaren van documenten en planning van de interviews.

Artikel 6 Onderwerpselectie en opdrachtverlening

 • 1. De Rekenkamer bespreekt de mogelijke onderzoeksonderwerpen met het presidium. De Rekenkamer bepaalt de onderwerpen die zij onderzoekt.

 • 2. De Rekenkamer formuleert de probleemstelling en stelt de onderzoeksopzet vast, waarover de Raad wordt geïnformeerd.

 • 3. De raad kan de Rekenkamer een gemotiveerd verzoek doen tot het instellen van een onderzoek. De Rekenkamer bericht de raad in hoeverre aan dat verzoek wordt voldaan. Indien de Rekenkamer niet aan het verzoek van de raad voldoet, zal zij dit beargumenteren.

Artikel 7 Werkwijze/inhoudelijk

 • 1. De Rekenkamer is belast met en verantwoordelijk voor de uitvoering, het eventueel aantrekken van onderzoekers, begeleiding en sturing van het onderzoek volgens de door haar vastgestelde onderzoeksopzet.

 • 2. De Rekenkamer beoordeelt of het wenselijk is de raad tussentijds te informeren.

 • 3. Indien de raad daarom verzoekt, geeft de Rekenkamer tussentijds informatie over de vorderingen van de onderzoeken.

 • 4. De Rekenkamer is bevoegd bij alle leden van het gemeentebestuur en bij alle ambtenaren de mondelinge en schriftelijke inlichtingen in te winnen die zij nodig acht voor de uitvoering van onderzoeken. De leden van het gemeentebestuur en de ambtenaren van de gemeente zijn verplicht de gevraagde inlichtingen binnen de door de Rekenkamer gestelde termijn te verstrekken.

 • 5. De Rekenkamer is bevoegd bij de instellingen zoals bedoeld in artikel 184 lid 1 van de Gemeentewet nadere inlichtingen in te winnen over de jaarrekeningen, daarop betrekking hebbende rapporten van hen die deze jaarrekeningen hebben gecontroleerd en overige documenten met betrekking tot die instelling die bij het gemeentebestuur berusten. Indien een of meer documenten ontbreken, kan de Rekenkamer van de betrokken instelling de overlegging daarvan vorderen.

 • 6. De Rekenkamer kan, indien de documenten, bedoeld in het vorige lid, daartoe aanleiding geven, bij de betrokken instelling dan wel bij de derde die de administratie in opdracht van de instelling voert, een onderzoek instellen. De Rekenkamer stelt de raad en het college van haar voornemen een dergelijk onderzoek in te stellen in kennis.

 • 7. De Rekenkamer vergadert zoveel als zij nodig acht, ter bespreking van procedurele en inhoudelijke aspecten van het onderzoek.

 • 8. De Rekenkamer vergadert in beslotenheid, haar rapporten zijn openbaar. Op grond van de belangen genoemd in artikel 10 van de Wet Openbaarheid van Bestuur kan de Rekenkamer rapporten die aan de raad worden voorgelegd of gedeelten daarvan als geheim aanmerken.

 • 9. De Rekenkamer kan openbare informatieve vergaderingen beleggen.

 • 10. De uitvoering van het onderzoek vindt plaats, met inachtneming van het beschikbare budget en de daarop gebaseerde planning.

 • 11. De Rekenkamer stelt de betrokkenen in de gelegenheid om binnen een door haar te stellen termijn, die tenminste twee weken bedraagt een feitencheck op het conceptonderzoeksrapport te plegen en aan de Rekenkamer kenbaar te maken. Betrokkenen zijn degenen wier taakuitvoering (mede) voorwerp van onderzoek is of is geweest. De Rekenkamer bepaalt wie verder als betrokkenen worden aangemerkt.

 • 12. De Rekenkamer kan de betrokkenen in de gelegenheid stellen om binnen een door haar te stellen termijn, die tenminste twee weken bedraagt hun zienswijze op het conceptonderzoeksrapport aan de Rekenkamer kenbaar te maken. Betrokkenen zijn degenen wier taakuitvoering (mede) voorwerp van onderzoek is of is geweest. De Rekenkamer bepaalt wie verder als betrokkenen worden aangemerkt.

 • 13. Na vaststelling door de Rekenkamer worden het onderzoeksrapport en de nota met conclusies en aanbevelingen en de zienswijze van de betrokkenen op het rapport zo spoedig mogelijk, onder toezending van een afschrift aan het college en betrokkenen, aan de raad aangeboden.

Artikel 8 Werkwijze/procedureel

 • 1. De voorzitter maakt openbaar welke andere functies dan zijn lidmaatschap van de Rekenkamer worden vervuld. Openbaarmaking geschiedt door ter inzagelegging van een opgave van de bedoelde functies op het gemeentehuis (griffie).

 • 2. Voor het bepalen van wat voor de voorzitter van de Rekenkamer als verboden handelingen moet worden aangemerkt, is artikel 15 lid 1 Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

Artikel 9 Budget

 • 1. De Rekenkamer is bevoegd binnen een aan haar bij de begroting beschikbaar gesteld budget uitgaven te doen ten behoeve van de uitvoering van haar taken.

 • 2. De Rekenkamer is voor de besteding van het budget uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de raad.

 • 3. Het budgetbeheer van de Rekenkamer ligt in formele zin bij de voorzitter van de Rekenkamer.

 • 4. De Rekenkamer verantwoordt de baten en lasten van het vorig begrotingsjaar in het jaarverslag aan de raad.

 • 5. Ten laste van het in lid 1 bedoelde budget worden de kosten gebracht van:

  • a.

   De vergoeding van de voorzitter;

  • b.

   Externe deskundigen/onderzoeker die door de Rekenkamer is ingeschakeld.

  • c.

   Eventuele overige uitgaven die de Rekenkamer nodig acht voor de uitoefening van haar taak.

 • 6. De administratie van baten en lasten, alsook de financiële verantwoording daarover, vindt plaats via de gemeentelijke boekhouding waaronder inbegrepen begroting en jaarstukken.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 15 juni 2022.

Op dat moment vervalt de “Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie 2019”.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening op de Rekenkamer Eijsden-Margraten 2022’.

Ondertekening