Verkeersbesluit de Whaa

Geldend van 23-06-2022 t/m heden

Intitulé

Verkeersbesluit de Whaa

Gedeputeerde Staten van Overijssel,

Overwegende,

 • -

  dat de kolk “de Whaa” deel uitmaakt van vaarweg 8, Zwartsluis-Walengracht, welke loopt van het Zwartewater via de Whaa, Arembergergracht, de Ronduite, het Beulakerwijde naar de Walengracht;

 • -

  dat de Whaa is gelegen tussen keersluis de Whaa en de Arembergersluis;

 • -

  dat schepen die in de Whaa ligplaats nemen langs de wachtsteigers voor de Arembergersluis of op korte afstand daarvan, schade aan de wachtsteigers kunnen veroorzaken bij waterbeweging door het gebruik van de sluis;

 • -

  dat dit ook geldt voor schepen die in de Whaa ligplaats nemen langs de remmingwerken voor de keersluis;

 • -

  dat het scheepvaartverkeer wordt gehinderd als schepen ligplaats nemen aan de binnenzijde van de wachtsteigers of in het verlengde daarvan richting de keersluis;

 • -

  dat er geen reden is voor een ligplaatsverbod in de overige delen van de Whaa;

 • -

  dat conform artikel 6 van het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer overleg is gepleegd met de belanghebbende openbare lichamen en instellingen

gelet op de Scheepvaartverkeerswet, het Binnenvaartpolitiereglement en het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer,

BESLUITEN:

 • A.

  door een bekendmaking met dezelfde strekking als het verkeersteken A.5 het ankeren en meren in de Whaa te verbieden in het deel van de vaarweg dat is gelegen tussen de volgende coördinaten:

  52°38'22.6"N (breedtegraad) 6°03'48.9"E (lengtegraad)

  52°38'22.4"N (breedtegraad) 6°03'50.1"E (lengtegraad)

  52°38'16.6"N (breedtegraad) 6°03'50.3"E (lengtegraad)

  52°38'16.9"N (breedtegraad) 6°03'51.8"E (lengtegraad)

 • B.

  het ligplaatsverbod indicatief aan te gegeven op de bij dit besluit behorende kaart van de Whaa (bijlage 1).

 • C.

  dit besluit ter kennis te brengen van de belanghebbende openbare lichamen en instellingen en van dit besluit mededeling te doen in het Provinciaal Blad.

Dit besluit treedt in werking op 23 juni 2022

Ondertekening

Bij dit besluit behoort 1 bijlage: kaart De Whaa

Zwolle, 14 juni 2022

Gedeputeerde Staten van Overijssel,

namens dezen,

T. Sikkema

teamleider Ontwikkeling en Expertise,

eenheid Wegen en Kanalen.

Bijlage 1: kaart De Whaa

afbeelding binnen de regeling

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u bezwaar maken

Stuurt u dan een bezwaarschrift aan ons. Wij controleren dan of wij een juist besluit hebben genomen.

Uw bezwaarschrift is een brief die aan een aantal eisen moet voldoen.

De wet stelt eisen aan uw bezwaarschrift. Die eisen zijn:

 • 1.

  U zegt met welk besluit u het niet eens bent. Dit doet u door in uw bezwaarschrift het kenmerk van het besluit te noemen, zoals dit is vermeld bij deze publicatie.

 • 2.

  U zegt waarom u het niet eens bent met dit besluit.

 • 3.

  U zet uw naam, adres, handtekening en de datum op uw bezwaarschrift.

 • 4.

  U verstuurt het bezwaarschrift op tijd. Het Provinciaal Blad waarin het besluit is gepubliceerd, heeft een datum. U stuurt ons binnen zes weken na die datum uw bezwaarschrift.

Uw bezwaarschrift kunt u op 3 manieren aan ons versturen.

 • 1.

  Met de post naar: Gedeputeerde Staten van Overijssel, Team Juridische zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.

 • 2.

  Via internet. U gebruikt daarvoor ons digitale bezwaarformulier. U vind het formulier via https://forms.overijssel.nl/bezwaar-klacht/bezwaar-beslissing/.

 • 3.

  Met een faxbericht. Het faxnummer van het team Juridische Zaken is:

  038 - 425 48 02.

Wat als u niet kunt wachten tot er een nieuw besluit is genomen?

Ook als u bezwaar maakt treedt dit besluit gewoon in werking. Dat kan vervelende gevolgen voor u hebben. U kunt de rechtbank dan vragen een voorlopige beslissing te nemen, door een zogeheten ‘voorlopige voorziening’ aan te vragen. Dit is een aparte procedure die loopt naast de door u gestarte bezwaarprocedure. Voor de behandeling van uw verzoek om een voorlopige voorziening betaalt u een bedrag. De rechter kan beslissen dat wij dat bedrag aan u moeten vergoeden. Voor informatie over het indienen van een verzoek belt u met de Rechtbank Overijssel: 088 - 361 55 55.