Vrijstellingsbesluit ligplaatsen Overijssel 2022

Geldend van 23-06-2022 t/m heden

Intitulé

Vrijstellingsbesluit ligplaatsen Overijssel 2022

Gedeputeerde Staten van Overijssel,

gelet op

 • het verkeersbesluit van 22 februari 2019, prb-2019-1958

 • artikel 7 van de Scheepvaartverkeerswet;

besluiten vast te stellen het navolgende:

Vrijstellingsbesluit ligplaatsen Overijssel 2022

Artikel 1.

Van het verbod ingevolge het verkeersbesluit van 22 februari 2019 met het kenmerk 2019/0042645 wordt de volgende vrijstelling verleend:

 • a.

  de bewoners van een woning die aan de vaarweg is gelegen of daarvan slechts door een openbare weg is gescheiden, kunnen maximaal twee schepen aanleggen op een afstand van maximaal 20 meter van hun woning. Als het perceel waarop de woning zich bevindt door een openbare weg van de vaarweg wordt gescheiden, geldt de vrijstelling alleen als de maximumsnelheid op deze weg niet meer dan 60 km per uur bedraagt. De schepen mogen ieder niet langer zijn dan 8 meter. De vrijstelling geldt niet voor woonschepen.

 • b.

  een bedrijf op een perceel dat aan de vaarweg is gelegen, kan ten behoeve van zijn bedrijfsuitoefening maximaal twee open schepen langs zijn perceel aanleggen. Onder open schepen wordt verstaan kano’s, roeiboten, punters en dergelijke. De schepen mogen ieder niet langer zijn dan 8 meter.

 • c.

  bij een bedrijf aan huis of een bedrijf met een bedrijfswoning kunnen de bewoners naar eigen keuze gebruik maken van de vrijstelling onder a. of onder b.

Artikel 2.

Aan deze vrijstelling zijn de volgende voorschriften en beperkingen verbonden:

 • 1.

  een schip dient in de lengte langs de oever te worden gemeerd met ten minste een meter afstand vanaf zowel de voor- als achtersteven van het schip tot aan de perceelgrens;

 • 2.

  het innemen van een ligplaats is niet toegestaan, indien daardoor naar het oordeel van gedeputeerde staten het uitzicht op en bij de vaarweg wordt belemmerd of de veiligheid en het vlotte verloop van het scheepvaartverkeer in gevaar worden gebracht;

Artikel 3.

Dit vrijstellingsbesluit is van toepassing op de volgende vaarwegen:

 • a.

  nr. 1 Vaarweg Beukers-Steenwijk (van het Meppelerdiep via het kanaal Beukers-Steenwijk naar het kanaal Steenwijk-Ossenzijl), met uitzondering van het gedeelte van de rechterzijde van de vaarweg van kmraai 6.010 tot kmraai 7.050;

 • b.

  nr. 2 Vaarweg Steenwijk-De Linde (van Steenwijk via het kanaal Steenwijk Ossenzijl en de Ossenzijlersloot naar De Linde);

 • c.

  nr. 3 Vaarweg mr. H.P. Linthorst Homansluis-Ossenzijlersloot (van de Helomavaart via De Linde naar de Ossenzijlersloot);

 • d.

  nr. 4 Vaarweg Ossenzijlersloot-Schoterzijl (van de Ossenzijlersloot via De Linde naar Kuinre-Nieuwe Kanaal-Tussenlinde-Schoterzijl);

 • e.

  nr. 5 Vaarweg Giethoornse meer-kanaal Steenwijk-Ossenzijl (van vaarweg nr. 7 via het Giethoornse meer, de Wetering, de Heuvengracht en de Kalenbergergracht naar vaarweg nr. 2);

 • f.

  nr. 5a Vaarweg Valsche Trog-Wetering (van de Valsche Trog via het Giethoornse meer naar de Wetering);

 • g.

  nr. 6 Vaarweg van kanaal Steenwijk-Ossenzijl naar Wetering (van vaarweg nr. 2 via het Steenwijkerdiep naar de Wetering);

 • h.

  nr. 7 Vaarweg Blauwe Hand-Blokzijl (keersluis) (van de Blauwe Hand via het Beulakerwijde, de Walengracht, het Giethoornse meer, de Valsche Trog, het Noorderdiep en de Havenkolk naar de keersluis te Blokzijl);

 • i.

  nr. 8 Vaarweg Zwartsluis-Walengracht (van het Zwartewater via de Whaa, Arembergergracht, de Ronduite, het Beulakerwijde naar de Walengracht) met uitzondering van de Whaa (tussen keersluis de Whaa en de Arembergersluis);

 • j.

  nr. 9 Vaarweg IJssel-Zwolsche Diep (van de IJssel via het Ganzendiep, de Goot en het Scheepvaartgat naar het Zwolsche Diep);

 • k.

  nr. 10 Giethoornse meer, nr. 11, Beulakerwijde en nr. 12, Belterwijde.

Dit besluit treedt in werking op 23 jun 2022:

Ondertekening

Zwolle, 14 juni 2022

Gedeputeerde Staten van Overijssel,

namens dezen,

T. Sikkema

teamleider Ontwikkeling en Expertise,

eenheid Wegen en Kanalen.

Toelichting vrijstellingsbesluit ligplaatsen Overijssel 2022

Algemene toelichting

Artikel 7 van de Scheepvaartverkeerswet biedt de grondslag voor het verlenen van een vrijstelling van het ligplaatsverbod. Een vrijstelling zorgt ervoor dat een categorie schepen van het verbod wordt uitgezonderd.

Vanuit het belang van het instandhouden van scheepvaartwegen en het waarborgen van de bruikbaarheid ervan geldt: hoe minder ligplaatsen, hoe beter. Tegenover dit algemeen belang staat het belang van particulieren en bedrijven die een eigen ligplaats willen. Deze belangen tegen elkaar afwegend hebben Gedeputeerde Staten de keuze gemaakt vrijstelling te verlenen ten behoeve van een beperkt aantal kleine bootjes van aanwonenden en aanliggende bedrijven. De vrijstelling wordt alleen verleend waar de veiligheid en de doorstroming van het scheepvaartverkeer het toelaten.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1

Dit vrijstellingsbesluit maakt mogelijk dat aanwonenden en aanliggende bedrijven maximaal twee bootjes voor eigen gebruik bij hun perceel aanleggen. Tot een lengte van 8 meter mogen deze bootjes zonder toestemming worden aangelegd. Voor schepen met een lengte van meer dan 8 meter moet een ontheffing voor een ligplaats worden aangevraagd.

Als in een concrete situatie een bootje het scheepvaartverkeer hindert of in gevaar brengt, kan de scheepvaartmeester aanwijzingen geven om het probleem te verhelpen, bijvoorbeeld door de ligplaats te verplaatsen of te verwijderen. De aanwijzingen van de scheepvaartmeester moeten worden gevolgd.

Artikel 3

Op sommige (delen van) vaarwegen laat de situatie niet toe dat er een uitzondering op het ligplaatsverbod worden gemaakt. Vaarweg 77 en een deel van vaarweg 1 vallen daarom niet onder het vrijstellingsbesluit.

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u bezwaar maken

Stuurt u dan een bezwaarschrift aan ons. Wij controleren dan of wij een juist besluit hebben genomen.

Uw bezwaarschrift is een brief die aan een aantal eisen moet voldoen.

De wet stelt eisen aan uw bezwaarschrift. Die eisen zijn:

 • 1.

  U zegt met welk besluit u het niet eens bent. Dit doet u door in uw bezwaarschrift het kenmerk van het besluit te noemen, zoals dit is vermeld bij deze publicatie.

 • 2.

  U zegt waarom u het niet eens bent met dit besluit.

 • 3.

  U zet uw naam, adres, handtekening en de datum op uw bezwaarschrift.

 • 4.

  U verstuurt het bezwaarschrift op tijd. Het Provinciaal Blad waarin het besluit is gepubliceerd, heeft een datum. U stuurt ons binnen zes weken na die datum uw bezwaarschrift.

Uw bezwaarschrift kunt u op 3 manieren aan ons versturen.

 • 1.

  Met de post naar: Gedeputeerde Staten van Overijssel, Team Juridische zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.

 • 2.

  Via internet. U gebruikt daarvoor ons digitale bezwaarformulier. U vind het formulier via https://forms.overijssel.nl/bezwaar-klacht/bezwaar-beslissing/.

 • 3.

  Met een faxbericht. Het faxnummer van het team Juridische Zaken is:

  038 - 425 48 02.

Wat als u niet kunt wachten tot er een nieuw besluit is genomen?

Ook als u bezwaar maakt treedt dit besluit gewoon in werking. Dat kan vervelende gevolgen voor u hebben. U kunt de rechtbank dan vragen een voorlopige beslissing te nemen, door een zogeheten ‘voorlopige voorziening’ aan te vragen. Dit is een aparte procedure die loopt naast de door u gestarte bezwaarprocedure. Voor de behandeling van uw verzoek om een voorlopige voorziening betaalt u een bedrag. De rechter kan beslissen dat wij dat bedrag aan u moeten vergoeden. Voor informatie over het indienen van een verzoek belt u met de Rechtbank Overijssel: 088 - 361 55 55.